Verlangens van God

advertisement
Heiliging , Reiniging & Bevrijding
Zijn we nog slaaf van de zonde?

Door het vuur

Hij zal zitting houden als iemand die zilver
smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal
hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en
dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan
de HEER
Maleachi 3:3
Veranderd

Wij allen die met onbedekt gezicht de
luister van de Heer aanschouwen, zullen
meer en meer door de Geest van de Heer
naar de luister van dat beeld worden
veranderd.
2 Korinthe 3:18
Nieuwe schepping

Daarom ook is iemand die één met Christus
is, een nieuwe schepping. Het oude is
voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is
het werk van God. Hij heeft ons door
Christus met zich verzoend en ons de
verkondiging daarover toevertrouwd
2 Korinthe 5:17+
Offer van Jezus

God heeft hem die de zonde niet kende
voor ons één gemaakt met de zonde, zodat
wij door hem rechtvaardig voor God konden
worden.
2 Korinthe 5:21
Gekruisigd met Christus

Romeinen 6:1-11
Feestelijk gewaad

Deze zei tegen degenen die voor hem
stonden: 'Trek hem die vuile kleren uit.' En
tegen Jozua zei Hij: 'Hierbij reinig ik je van
alle schuld en kleed ik je in een feestelijk
gewaad’
Zacharia 3:4
Slaaf van de gerechtigheid

Romeinen 6:12-19
“Onze Herder” of “Zijn schaap”
Denk er eens over na…

Van ganser harte

Maar God zij gedankt:u was slaven van de
zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser
harte de leer waaraan u zich hebt
toevertrouwd
Romeinen 6:12-19
God bewerkt…

Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest
toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u
inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God,
want het is God die zowel het willen als het
handelen bij u teweegbrengt, omdat het
hem behaagt
Filippenzen 2:12-13
Uit God geboren!

We weten dat iemand die uit God geboren
is niet zondigt. De Zoon, die uit God
geboren werd, beschermt hem, zodat het
kwaad geen vat op hem heeft. We weten
dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld
in de macht is van hem die het kwaad zelf is.
1 Joh 5:18-20
In Christus

We weten ook dat de Zoon van God
gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om
de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de
Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus
Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het
eeuwige leven
1 Joh 5:18-20
Gericht op Jezus

Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen
omringd zijn, moeten ook wij de last van de
zonde, waarin we steeds weer verstrikt
raken, van ons afwerpen en vastberaden de
wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we
daarbij de blik gericht houden op Jezus, de
grondlegger en voltooier van ons geloof.
Hebreëen 12:1-2
Gericht op Jezus

Laten we daarbij de blik gericht houden op
Jezus, de grondlegger en voltooier van ons
geloof: denkend aan de vreugde die voor
hem in het verschiet lag, liet hij zich niet
afschrikken door de schande van het kruis.
Hij hield stand en nam plaats aan de
rechterzijde van de troon van God.
Hebreëen 12:1-2

Download