Verlangens van God

advertisement
Leden van het Lichaam
Delen van Jezus lichaam

De werking van het lichaam

Zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de
leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één
lichaam zijn, zo is het ook met Christus. […]
Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit
vele. Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben,
ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van
het lichaam? En als het oor zou zeggen: Omdat ik geen
oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan
niet van het lichaam?
1 Korinthe 12:12-21
Lichaam

Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn?
Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn?
Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in
het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft.
Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn?
Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één
lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik
heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de
voeten: Ik heb jullie niet nodig.
1 Korinthe 12:12-21
Lief en leed van 1 lid

En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer
ontvangt, verblijden alle leden zich mee.
1 Korinthe 12:26
Werk van dienstbetoon

Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als
profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer
anderen als herders en leraars,
om de heiligen toe te rusten tot het werk van
dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van
Christus,
Efeze 4:11-12
Geen jonge kinderen meer

totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en
van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen
man, tot de maat van de grootte van de volheid van
Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden
zijn, heen en weer geslingerd door de golven en
meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog
van de mensen om op listige wijze tot dwaling te
verleiden,
Efeze 4:13-14
Groeien naar Hem

maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te
houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het
Hoofd is, namelijk Christus.
Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en
bijeengehouden door elke band die ondersteuning
geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel
werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot
opbouw van zichzelf in de liefde.
Efeze 4:15-16
Goed werk

En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en
fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op
aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en
onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de
gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en
eer van God.
Filippenzen 1:9-11
Verheerlijking van de Vader

Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat
u maar wilt en het zal u ten deel vallen.
Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht
draagt en Mijn discipelen bent.
Johannes 15:7-8
Gekozen door Christus

Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren,
en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en
vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u
ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat
geeft.
Johannes 15:10

Goed werk = Gods werk
Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk
begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus
Christus.
Filippenzen 1:6
Samenvattend

Laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u
ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.
Kolossenzen 3:15
Wees gezegend!

Download