Het karakter van Jezus in ons - Jongerenavonden Alblasserwaard

advertisement
Het karakter van Jezus in ons
Ds. J.C. de Groot
Jongerenavonden Alblasserwaard
16 juni 2012
Filippenzen 2:5-8
Ondanks de grote dingen die God in de gemeente Filippi doet en waar Paulus dankbaar voor is blijven
er gevaren. Eigenbelang en zelfliefde steken toen en nu voortdurend weer de kop op in levens van
mensen. Ook bij hen die de Heere Jezus liefhebben. We weten dat God in ons een goed werk
begonnen is en Hij zal dat ook voleinden. Maar toch, wat een verdrietige ontdekking dat we zo vaak
de zonde links of rechtsom in ons leven tegenkomen.
Paulus neemt er geen genoegen mee dat de zonde een realiteit is in ons leven. Hij roept op om
nederig en eensgezind te zijn. De zonde van hoogmoed en eigen liefde zijn karakteristiek voor de
natuurlijke mens. Ons karakter is van nature niet op God gericht, maar op ons zelf. Maar ook daar
waar God Zijn genade verheerlijkt in het hart van een zondaar blijft het gevaar om te vervallen in het
‘oude’. Hoe vaak steekt de oude mens de kop op, ons zondige vlees wat zondigt tegen God en tegen
de naaste. Zo is dat ook bij de gelovigen in Filippi.
De apostel begint in hoofdstuk 2 in de brief aan Filippi over iets te mogen kennen van de troost,
liefde, gemeenschap en bewogenheid van God met jouw leven. Als je iets van Gods liefde in Christus
Jezus mag kennen – hoe gering dan ook – dan kan het niet anders of je gaat niet voor eigen eer en
ruzie zoeken. Blijkbaar was dat het probleem in die gemeente daar. Het was toen niet anders als dat
de werkelijkheid nu in veel gemeenten van God is.
Wanneer God in je leven werkt dan wil je de dingen niet langer doen vanuit geldingsdrang of eigen
eer. Dan zie je niet langer op jezelf, maar krijg je nu juist oog voor de ander. Zonder de liefde van God
in Christus Jezus kan er nooit iets van dat nieuwe leven in ons zichtbaar worden. Daarom roept de
apostel er toe op om die gezindheid ofwel de gesteldheid van je hart te doen zijn zoals die ook in
Christus Jezus is. Christus was God en is dat gebleven toen Hij mens is geworden om te dienen.
Die gezindheid van Christus, wat zichtbaar werd door Zijn vernedering tot aan de dood van het kruis
voor zondaren, moet door genade nu ook ons hart typeren. “Leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en
nederig van hart”. Een teer en fijngevoelig hart hebben voor God. Een hart dat op zijn plek is, vol
ootmoed voor Hem. Maar dat niet alleen, ook diezelfde gezindheid tot uiting brengen richting de
mensen om ons heen.
Wens jij te zijn als Jezus? ‘Ik wens te zijn als Jezus’. Het is een prachtig lied uit de bundel van
Johannes de Heer (lied 52). Wil jij je boze en zondige karaktertrekken ook bestrijden in jouw hart? Bij
karakter denken we aan diepe, innerlijke, persoonlijke eigenschappen. Karaktertrekken die diepe
sporen trekken in je leven. Het doet je schrikken als je jouw eigen zondige karaktertrekken weer
tegen komt in de levens van je kinderen.
Laat de liefde van Christus je hart vervullen. En door Zijn liefde ook het verlangen om God lief te
hebben en onze naaste. Want zonder die liefde van Hem houdt het geen stand. Dan zingen we
vandaag ‘Hosanna, geprezen zij de Koning!’ en morgen vloeken we Hem, hangen Hem aan een kruis.
Het is een heerlijke geloofswerkelijkheid dat ik door het geloof de rechtvaardigheid en ook de
heiligheid van Christus heb ontvangen. Dat is zo bijzonder! Tegelijkertijd stelt het zo teleur dat
alhoewel God je door Christus als volmaakt ziet. Je dat in je dagelijks leven nog niet bent. Maar God
wil door de Geest jou de strijd laten aangaan tegen je karakterzonden. Veel van dergelijke zonden
hebben te maken met eigen liefde. Jezelf manifesteren ten koste van iemand anders. Christus heeft
Zichzelf nu juist gemanifesteerd in dit leven ten koste van Zichzelf. Daarom zegt Hij: “ Wie zijn leven
zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest vanwege Mij, die zal het
vinden”.
Wat is het leven met de Heere Jezus heerlijk bevrijdend als je beseft dat het niet ‘moet’ maar we met
Hem leven ‘mogen’. Dat het niet in eigen kracht hoeft, maar Hij ons is voorgegaan en ons helpen zal.
Wie met een hoogmoedig hart bij het kruis staat heeft alle reden om te buigen voor Hem. Hij ziet vol
liefde iedere zondaar aan die tot Hem komt en voor Hem buigt. Wat is het toch dat knielen voor Hem
zo moeilijk maakt? Wie de eer van de Koning lief heeft, die gaat tot ook tot uitdrukking brengen door
steeds meer op Hem te lijken.
Download