Zondag 33a HC 2012 sheets

advertisement
Ga de weg
van de kinderen van het licht
en let er goed op,
welke weg je bewandelt.
Volg het voorbeeld van God
en ga de weg van de liefde,
zoals Christus,
die ons heeft liefgehad.
Thema: Dagelijkse bekering is:
God volgen en de weg van Jezus gaan
1) Met vallen en opstaan
2) Wég van de zonde
3) Blij richting God
4) Van binnen én van buiten
Thema: Dagelijkse bekering is:
God volgen en de weg van Jezus gaan
1) Met vallen en opstaan
Vraag en antwoord 88
Waarin bestaat de ware bekering van de mens?
In het afsterven van de oude
en het opstaan van de nieuwe mens.
Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga
niet langer de weg van de heidenen met hun loze
denkbeelden. Want u hebt Christus leren kennen! U
hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht
over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat
u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de
oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke
begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw
denken voortdurend vernieuwd moeten worden en
dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar
Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.
(Efeziërs 4 vers 17 t/m 24)
1 Als u met Christus uit de dood bent opgewekt,
streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan
de rechterhand van God. Richt u op wat boven is en
laat wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht –
want hebzucht is afgoderij. Ja, u moet alles wat
slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden en elkaar bedriegen elkaar niet, nu u de oude
mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe
mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd
wordt naar het beeld van zijn Schepper en zo tot
inzicht komt.
(Kolossenzen 3 vers t/m 10)
Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen
natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis
geslagen.
Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook
de richting volgen ie de Geest ons wijst.
Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet
dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.
(Galaten 5 vers 24 t/m 26)
Een DUBBELTJES -
geloof
Om over na te denken
Hoe denk jij over
een DUBBELTJES –
geloof
Download