Preekblad voor zondagmiddag 26 februari 2017

advertisement
Preekblad voor zondagmiddag 26 februari 2017 - Bethelkerk
Te zingen:
Gezang 207
Psalm 110: 1 en 2
Psalm 2: 7
Psalm 8: 5 en 6
Gezang 86: 4
Gezang 265
Schriftlezing:
Efeze 1: 15-23
Tekst voor de preek: Efeze 1: 20-23
[Ik, Paulus, bid dat u de werking van Gods kracht mag ondervinden] die Hij gewerkt heeft in
Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse
gewesten, 21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die
genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. 22 En Hij heeft alle
dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de
gemeente, 23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.
Opbouw preek:
Inleiding: Wat hebben gelovigen en gemeenten met uitdagingen te maken! Ze kunnen er tegen
opzien, als een kind tegen de beklimming van een hoog klimrek. Maar de Geest geeft kracht,
die in Christus te zien is.
De kracht in Jezus Christus geopenbaard
1: zie Zijn opwekking 2: zie Zijn heerschappij
3: zie Zijn gemeente
(1) zie Zijn opwekking: Mensen staan machteloos tegenover de dood. Het gevolg van de zonde.
Gods kracht blijkt in de opstanding van Jezus. Door het geloof werkt die kracht van de Geest
ook in gelovigen. Dubbel gevolg: (a) met Jezus eenmaal mogen opstaan uit de dood, (b) door
die kracht ook hier en nu een nieuw leven mogen leiden. Dit nieuwe leven is een opgave, maar
meer een gave. (vers 20a)
(2) zie Zijn heerschappij: In Jezus’ hemelvaart blijkt ook Zijn kracht. Want Hij wordt als koning
verheven boven: (a) de demonische machten, die ons dus niet langer kunnen schaden, (b) de
engelen die Hij voor het welzijn van Gods kinderen inzet, (c) alle aardse machthebbers die zich
moeten verantwoorden voor de hun gegeven macht. Dus is de gemeente veilig. Vraag:
gehoorzaam ik de hoogste Koning werkelijk? (vers 20b-21)
(3) zie Zijn gemeente: Jezus is het Hoofd van elke gemeente. Maar ook van de wereldwijde
kerk. Hij alleen mag het in de kerk voor het zeggen hebben. Jezus als Hoofd is ook zorgzaam
naar Zijn gemeente toe. Jezus vult de gemeente met Zijn kracht. Dat is de kracht van de Geest,
Die Zijn gaven geeft. (vers 22-23)
Vragen ‘voor onder de koffie’:
1.Hoe ervaar je het leven als christen: gave of opgave?
2.Merken we wel dat Jezus nu al Koning is?
3.Wat merk je van de kracht van de Geest in de gemeente?
Download