Als u het lidmaatschap van de Evangelische gemeente Parousia

advertisement
Bespreekpunten lidmaatschap
Als u het lidmaatschap van de Evangelische gemeente Parousia Zoetermeer hebt aangevraagd, zal
één van de raadsleden u bezoeken om kennis te maken en de volgende punten met u te bespreken.
Van de leden van de Evangelische gemeente Parousia Zoetermeer wordt het volgende verwacht.
a.
b.
c.
d.
Leden dienen te kunnen getuigen van wedergeboorte op grond van Johannes 3:3-6
Leden hebben de doop door onderdompeling op grond van hun beleden geloof in Jezus
Christus ondergaan.
Leden erkennen de gehele Bijbel als het geïnspireerde Woord van God en onderschrijven
de geloofsbelijdenis en de doelstellingen van de gemeente conform de statuten.
Leden zijn minimaal 18 jaar oud en bezoeken zes maanden trouw de gemeente.
Als lid van de gemeente wordt van u verwacht:
1 . Persoonlijke geloofsgroei
Door middel van dagelijks gebed, Bijbel lezen en een nauwe relatie met Jezus Christus dienen leden
geestelijk te groeien (2 Timoteüs 3:17). Zij zullen zich onderwerpen aan de wil van God (Matteüs 7:2123) en streven naar een heilig leven, waarbij de vrucht van de Geest tot uiting komt (Galaten 5:22-24).
Leden streven naar de hen door God gegeven geestelijke gaven (1 Korintiërs 14:1) en gebruiken die
in een heilzame bediening tot welzijn van allen (Efeziërs 4:11-16).
2. Deelname aan de gemeente
Leden wonen zo veel mogelijk de samenkomsten, studiekringen, gebedsbijeenkomsten en
leden/gemeentevergaderingen bij (Handelingen 2:42). Door middel van voorbede, deelname aan de
geestelijke strijd en pastorale zorg werken leden naar hun vermogen mee aan de opbouw en bloei van
de gemeente.
3. Ondersteuning van de gemeente
Door middel van hulp en dienstbetoon, onderlinge liefdevolle relaties en materiële en financiële
bijdragen ondersteunen de leden naar vermogen de gemeente. Een goede richtlijn is 10% van het
inkomen te geven aan de Heer (Maleachi 3: 8- 10; 2 Korintiërs 8:13 –15), waarbij de eerste
verantwoordelijkheid bij de eigen gemeente ligt.
4. Bescherming van de gemeente
Van leden wordt verwacht dat zij open, eerlijk en trouw tegenover elkaar zijn om elkaar aan te
moedigen. Laster, roddel en negatieve kritiek op elkaar en/of de gemeente dient vermeden te worden
(Efeziërs 4:25-32). Spreek elkaar daar ook op aan. Leden aanvaarden het gezag van de door God
gegeven leiders van de gemeente, zoals de Bijbel leert in 1 Tessalonicenzen 5:12-13.
5. Uitdragen van het Evangelie
Leden zullen zoveel mogelijk meewerken aan de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus
d.m.v. persoonlijk getuigenis in woord en daad, evangelisatie en zending. Met het oog op Jezus'
wederkomst dienen leden in de kracht van de Heilige Geest (Handelingen 1:8) getuigenis van hun
geloof af te leggen. Van hiertoe aangedragen studie en training zullen de leden zoveel mogelijk
gebruik maken.
Samenkomsten in gebouw De Uitkijk, Wattstraat 64, 2723 RD Zoetermeer
Telefoon: 079 – 34 78 548. Website: www.parousiazoetermeer.nl
Download