Competentiemanagement

advertisement
Sociale Werkplaatsen
&
Arbeidszorg
SST
Samenwerkingsverband
Sociale Tewerkstelling en Arbeidszorg
• Koepel voor de sector SW en AZ
• Vertegenwoordigt ruim 90 % van de sector
– Ondersteuning van de leden
– Belangenverdediging op sectornivo
– Werkgeverschap voor de sector
Structuur ?
• Algemene ledenvergadering
– 92 SW
– 50 + 8 AZ initiatieven + 1 netwerk van AZ
initiatieven + 1 provinciaal netwerk AZ
• Raad van bestuur
– 14 bestuurders (regionale spreiding, SW en
AZ)
• Secretariaat SST
– 4.5 VE
Structuur ?
• Accent op communicatie met de leden
– Openledenvergaderingen
– Werkgroepen
• Werkgroep PC 327, Werkgroep Arbeidszorg, Werkgroep
HeRMAN, Strategische werkgroep, Werkgroep VTO beleid,
Werkgroep Groen,…
– E-communication
• Werken aan visie, standpunten en het
ontwikkelen van strategieën met als doel de
sector te versterken en te professionaliseren
Ledenondersteuning
• Informeren leden
• Dossiervorming
• Professionalisering:
– Opleiding en vorming: vormingsaanbod
uitwerken op maat van de sector (ism VIVO,
sociale partners, ESF, overheid,…)
• Vb: begeleiders op de werkvloer SW en AZ,
werken in team,…
Ledenondersteuning
– Begeleiden van kansengroepen
• Concept HeRMAN
Ondersteuning bij implementatie: (individuele)
procesbegeleiding en opleidingen
Registratiesysteem: software HeRMAN
Handboek: ‘competentieontwikkeling bij
kansengroepen’
Lerend netwerk ‘Compleet’
Objectief:
juli ‘06: 50 SW bereikt
Streefcijfer eind ’07: 75 SW
Ledenondersteuning
Werkgroepen in de schoot van SST:
• Werkgroep VTO
• Werkgroep Groen: K-charter
• Werkgroep Arbeidszorg:
methodiekontwikkeling,
beleidsvoorbereidend
• Werkgroep Supported Employment:
methodiekontwikkeling en aanbevelingen
regelgeving
Beleidswerk
• Vlaams: contingentering, éénheidsdecreet,
arbeidszorg,…
• Federaal: clausule sociale voorkeur,
project CSR, dienstencheques
• Europees: ENSIE
Werkgeverschap
• Arbeids- en loonsvoorwaarden SW
PC 327, Vlaamse Werkgroep
Onderhandelaars
Werkgroep SST
Werkgeverschap
• Uitvoering VIA akkoorden 2006-2010
• Sector cijfermatig onderbouwen: absenteïsme,
personeelsverloop, financiële resultaten,
verloning,…
• Opmaak eisenbundel werkgevers:
• Verloning werknemers
• Oudere werknemers
• Artikel 60’s
• Voorbereiding éénheidsdecreet:
• Erkenning Amfion werkgeversfederatie
• vergelijk CAO’s SW en BW
• PC 322.01 (Dienstencheques)
Morfologie
• 2006: 104 erkende sociale werkplaatsen in
Vlaanderen.
• 104 SWP stellen ongeveer 3400
werknemers te werk, waarvan 2500
doelgroepwerknemers en 900 begeleiders
• Alsook een 700 artikel 60’ers, en 600
arbeidszorgmedewerkers
Sectoren
•
•
•
•
•
Kringloop: 31 SW, 50 % tewerkstelling
Diensten (vnl. buurtdiensten): 15 SW, 14%
Natuurbeheerswerken: 15 SW, 8%
Productielijnen in ateliers
Biologische teelt, confectiesector, de
bouwsector, de horecasector, en poetsprojecten,
onderhoud
• Enkelingen situeren zich in manégeonderhoud,
verhuizingen, weverij en marketingopdrachten.
Enkele cijfers…
• Gemiddelde grootte SW: 45 VE
• Gecumuleerd resultaat ‘03: 2.266.124 €
• Bedrijfseconomische resultaten:
– 23 SW forse winst
– 55 SW beperkte winst
– 17 SW licht verlies
– 6 SW zwaar verlies
SWOT-analyse
CONTEXT
• Hoge werkloosheid bij laaggeschoolden
• Veel knelpuntvacatures uitvoerende
beroepen
• Onevenwicht tussen theoretische
opleidingen en concrete werkervaring
• Veelheid aan tewerkstellingsmaatregelen
in aparte decreten,…
SWOT analyse
• Sterktes…
Dynamische sector
Groot potentieel aan bijkomende
arbeidsplaatsen
Accent op kwaliteit
K-modellen ontwikkeld op maat zowel op
vlak van activiteiten, begeleiding en
processen
SWOT analyse
• Sterktes…
In een sociaal economisch verantwoorde
setting
Goede verhouding prijs/kwaliteit
SWOT-analyse
• Zwaktes
Contingentering
Rem op tewerkstelling & ondernemerschap
Verdringing van de zwakste doelgroep
Rem op doorstroom van de sterkere
SWOT-analyse
• Zwaktes
 Jonge sector
Zeer kleine ondernemingen
Bedrijfsvoering onvoldoende cijfermatig onderbouwd
Geen investeringsmiddelen voor infrastructuur (gebouwen,
machines,…)
 Toenemende financiële druk
SWOT-analyse
• Opportuniteiten
Éénheidsdecreet Werkbedrijven
Meer tewerkstellingsplaatsen, meer
openheid in regelgeving om doelstelling te
realiseren, accent op kwaliteit en
methodiekontwikkeling
Samen met sociale partners en overheid
Gemeenschappelijke SOCIALE doelstelling:
krachten bundelen
SWOT-analyse
• Opportuniteiten
Innovatie
Instrumenten zoals sociale voorkeur, activiteiten
op maat van de doelgroep,
begeleidingsmethodieken,…
SWOT-analyse
• Bedreigingen
 Eenheidsworst
 Tendens tot schaalvergroting
Diversiteit en dynamiek behouden (activiteiten,
doelgroepen, grootte ondern.,)
 Bedrijfseconomische logica overheerst
Evenwicht vinden tss bedrijfsecon. logica en
sociale doelstelling
Meerwaardeneconomie
• VOSEC
Overlegplatform tss deelsectoren SE en
ondersteuningsstructuren
Objectieven:
 uitbouwen overlegplatform
 RvB confederaal samenstellen
Meerwaardeneconomie
• Samenwerking ADVIESBUREAUS
Vooral bedrijfseconomische ondersteuning:
prijssetting, audits, HR beleid,…
Actieterreinen
- Individuele begeleiding op maat
- Expertise op ontwikkelingsniveau
- Samenwerking ‘geen automatisme’
Adviesbureaus
• Aandachtspunten…
– Kwaliteitsstandaarden en specialisatie
– Adviescheques: marktprincipe
Meerwaardeneconomie
• Samenwerking STARTCENTRA
Weinig samenwerking op het terrein
Opnemen van bestuursmandaten in SC
• Aandachtspunten…
– Veelheid van ondersteuningsstructuren
afstemmen
– Optimaal besteden van middelen
Startcentra
• Opdracht
– Nieuwe initiatiefnemers in de SE op weg
zetten…
• Is er ruimte voor nieuw ondernemerschap, welke
instrumenten zijn voorhanden, …
Meerwaardeneconomie
• Financieringsinstellingen SE (Hefboom,
Trividend, Kringloopfonds,…)
Keuze financieringsinstelling
Marktprincipe: beste voorwaarden
Meerwaarde FI SE
Nieuwe initiatieven: overbruggingskapitaal
1e lening
Financieringsinstelling
Nood aan…
Investeringskapitaal
Kapitaalsinjectie
Renteloze lening
Kapitaalsfonds
Meerwaardeneconomie
Toetssteen voor overheidsinbreng
Hoeveel extra jobs werden gecreërd?
Meer info…
SST
Land van Waaslaan 2, bus 2
9000 Gent
09/259.97.66
www.sst.be
SST team
• Coördinator: Katrien Van Den Broucke
• Stafmedewerkers: Inge Laperre, Mieke
Audenaert, Filip De Meyst
• Administratie & communicatie: Martin
Valcke
Download