HOOFDSTUK 1 – Een jonge natie en haar grondwet (1776

advertisement
HOOFDSTUK 1 – EEN JONGE NATIE EN HAAR GRONDWET (1776-1865)
Intropagina's (pagina 8-9)
1 Waarom eisen de inwoners van Boston dat het Britse schip met thee aan boord
vertrekt?
2 Waarom zijn de mannen uit Boston die in actie komen verkleed als Indianen?
3 Waarom weigeren de Amerikanen al tien jaar lang om belasting te betalen aan de
Britse overheid?
4 Hoe ‘eindigde’ het conflict tussen de Amerikaanse kolonisten en de Engelse regering?
Oriëntatiekennis (pagina 10-11)
1 Leg uit welk verband er is tussen de Verlichting en de democratische revoluties die
rond 1800 uitbraken.
2 Waarom verzetten vooral de zuidelijke staten van Amerika zich fel tegen een verbod
op slavernij?
3 Welk verband is er tussen slavernij en de industriële revolutie?
1.1 De staatsinrichting van de VS (pagina 12-13)
De Amerikaanse grondwet
1 Waarom wilden de Amerikanen na hun onafhankelijkheid geen sterke regering?
2 Waarom kwamen in 1787 afgevaardigden bijeen om een nieuwe grondwet te maken?
3 Wat hield de ‘Bill of Rights’ in?
4 Waren de Verenigde Staten vanaf het begin een democratie?
Scheiding der machten
5 Over welke zaken beslist de federale overheid?
6 Leg uit wat de essentie is van de ‘trias politica’.
7 Wie heeft in de Verenigde Staten de uitvoerende macht?
8 Wie heeft in de Verenigde Staten de wetgevende macht?
9 Welke rol en welke macht heeft het Hooggerechtshof?
10 Wat wordt bedoeld met ‘imperial presidency’?
11 Welke argumenten pleiten tegen de bewering dat de president ‘keizerlijke’ macht
heeft?
Republikeinen en Democraten
12 Leg uit dat de Democratische Partij en Republikeinse Partij veel lossere organisaties
zijn dan politieke partijen in Europa.
13 Leg uit dat de rol van de twee partijen in de loop der tijd veranderde.
1.2 Van grondwet tot burgeroorlog (pagina 14-15)
De groei van Amerika
1 Hoe zag de Amerikaanse samenleving er rond 1800 uit?
2 Hoe zag de Amerikaanse samenleving er uit ten tijde van de burgeroorlog?
Manifest Destiny
3 Wat wordt bedoeld met ‘Manifest Destiny’?
4 Wat hield de ‘Monroe-doctrine’ in?
De Amerikaanse Burgeroorlog
5 Waarom leidde het heffen van hoge invoerrechten tot spanningen binnen de VS?
6 Waarom nam in de zuidelijke staten de vraag naar slavenarbeid toe?
7 Waarom verklaarden de zuidelijke deelstaten zich in 1860 onafhankelijk?
8 Wat was de inzet van de Amerikaanse burgeroorlog en hoe eindigde deze?
HOOFDSTUK 2 – DE VS WORDEN EEN WERELDMACHT (1865-1918)
Intropagina's (pagina 18-19)
1 Waarom werd het Woolworth Building het ‘achtste wereldwonder’ genoemd?
2 Waarom stond het Woolworth Building symbool voor Amerika en kapitalisme?
3 Gebruik de tijdbalk. Welke twee perioden worden onderscheiden in de buitenlandse
politiek van de VS? Leg ook uit waarom 1883 als ‘keerpunt’ is gekozen.
4 Gebruik het kaartje. In welke periode was het aantal immigranten het hoogst?
Oriëntatiekennis (pagina 20-21)
1 Waarom kon het Woolworth Building alleen in de ‘tweede fase’ van de industriële
revolutie gebouwd worden?
2 Leg uit hoe de industrialisatie het modern imperialisme bevorderde.
3 Welk verband is er tussen de sociale kwestie, democratisering en de opkomst van
politiek-maatschappelijke stromingen?
4 Welke rol speelden de VS in de Eerste Wereldoorlog?
2.1 De VS worden een industrienatie (pagina 22-23)
Grootste industrienatie
1 Welke veranderingen vonden plaats in de VS tussen 1870 en 1914?
2 Welke twee omstandigheden waren gunstig voor de industrialisatie?
3 Welke rol speelden de spoorwegen in de ontwikkeling van de VS?
4 Noem vier belangrijke uitvindingen uit de periode 1860-1900.
Kapitalisme
5 Wat wordt bedoeld met ‘corporaties’?
6 Waarom vormden ondernemers kartels en trusts?
Sociale problemen
7 Leg uit onder welke voorwaarden en omstandigheden veel Amerikaanse arbeiders
moesten werken.
8 Uit welke gebieden kwamen rond 1900 de meeste nieuwe immigranten?
9 Wat was ‘Ellis Island’?
10 Met welke economische problemen kampten boeren en kleine ondernemers aan het
einde van de 19e eeuw?
2.2 De overheid grijpt in (pagina 24-25)
Socialisme en vakbonden
1 Leg uit dat de federale overheid niet zo liberaal handelde als ze beweerde.
2 Waardoor ontstond in de publieke opinie weerzin tegen het socialisme?
3 Wat wilde de American Federation of Labor?
Het populisme
4 Wat wilde de populisten van de People’s Party?
5 Waarom boekte de People’s Party weinig succes?
De Progressives
6 Wat wilde de Progressive Movement?
7 Wat probeerden de progressieve presidenten Roosevelt en Wilson te bereiken?
8 Welk gevolg had de Eerste Wereldoorlog voor de Amerikaanse economie?
2.3 Vrij, maar achtergesteld (pagina 26-27)
Reconstructie
1 Wat wordt bedoeld met de ‘Reconstructie’?
2 Waarom besloot het Congres de zuidelijke staten te ‘bezetten’?
3 Hoe reageerde de blanke bevolking van de zuidelijke staten op deze bezetting?
4 Hoe eindigde de periode van de Reconstructie?
Rassenscheiding
5 Wat hielden de Jim Crow-wetten in?
6 Hoe was de positie van zwarten in het Zuiden na de Reconstructie?
7 Waardoor was de economische positie van zwarten zo slecht?
8 Wat hield ‘sharecropping’ in?
Weinig verzet
9 Welke strategie volgde de zwarte leider Booker T. Washington?
10 Hoe reageerde de blanke bevolking op het optreden van Booker T. Washington?
11 Hoe reageerden andere zwarte leiders op Booker T. Washington?
12 Welke strategie volgde de zwarte leider W.E.B. Dubois?
2.4 Een wereldmacht in opkomst (pagina 28-29)
Nieuwe Frontiers
1 Welke twee oorzaken worden genoemd voor de overgang van isolationisme naar
modern imperialisme?
2 Welke drie motieven voor modern imperialisme worden beschreven?
Imperialisme
3 Op welke manier bemoeiden de VS zich in 1854 met Japan?
4 Waarom gaf het Amerikaanse Congres in 1883 opdracht tot de bouw van een nieuwe
vloot?
5 Hoe ontstond in 1898 de Spaans-Amerikaanse Oorlog?
6 Cuba werd een Amerikaans protectoraat. Wat hield dat in?
7 Hoe kregen de VS het gedaan een kanaal te bouwen door Colombia, terwijl dat land
dat helemaal niet wilde?
8 Wat hield de ‘Open Door Policy’ in China in?
De Eerste Wereldoorlog
9 Welke houding namen de VS aan in het begin van de Eerste Wereldoorlog?
10 Hoe raakten de VS actief in de oorlog betrokken?
HOOFDSTUK 3 – WELVAART, CRISIS EN OORLOG (1918-1945)
Intropagina's (pagina 34-35)
1 Waarover ging het lied ‘Brother can you spare me a dime?’
2 Waarom vonden patriottische Amerikanen het lied on-Amerikaans?
3 Gebruik de kaart (afbeelding 3.2). Welke drie staten hadden in 1940 de meeste
vertegenwoordigers het Huis van Afgevaardigden?
4 Gebruik de tijdbalk (afbeelding 3.1). Welke twee perioden kun je onderscheiden in de
buitenlandse politiek van de VS?
Oriëntatiekennis (pagina 36-37)
1 Waarom dacht de Franse maarschalk Foch dat de Vrede van Versailles ‘geen vrede,
maar een wapenstilstand voor 20 jaar’ was?
2 Welke totalitaire ideologieën kwamen in de jaren 1917-1933 aan de macht?
3 Wat wordt bedoeld met de ‘gay twenties’?
4 Welke rol speelde de economische crisis in de opkomst van de NSDAP en Hitler?
5 Hoe en wanneer raakten de VS betrokken bij de Tweede Wereldoorlog?
3.1 Welvaart in de jaren 1920 (pagina 38-39)
Red Scare
1 Wat wordt bedoeld met de ‘Red Scare’?
2 Waaruit bleek dat onder Amerikaanse arbeiders onvrede en onrust heerste in 1919 en
1920?
3 Hoe reageerde de Amerikaanse overheid op deze spanningen?
Economische groei
4 Welke ontwikkeling maakte de Amerikaanse industrie door in de jaren 1920?
5 Leg uit hoe elektriciteit en automobiliteit bijdroegen aan andere economische
ontwikkelingen.
6 Wat wordt bedoeld met rationalisatie?
7 Leg uit of er in de industrie veel concurrentie was.
New Capitalism
8 Leg uit welke factoren de massaconsumptie bevorderden.
9 Wat wordt bedoeld met ‘New Capitalism’?
10 Waaruit bleek dat in de jaren 1920 de ‘Progressive Era’ (het progressieve tijdperk)
voorbij was?
3.2 De crisis van de jaren dertig (pagina 40-41)
De economie stort in
1 Wat hield de Beurskrach van 1929 in?
2 Wat wordt bedoeld met de ‘Grote Depressie’?
Oorzaken van de Grote Depressie
3 Welke twee structurele zwakheden van de Amerikaanse economie worden genoemd?
4 Leg uit hoe het economische beleid van president Hoover de economische problemen
groter maakte.
Roosevelt's New Deal
5 Wat hield de New Deal van president Roosevelt in?
6 Welk verzet kwam er vanuit het zakenleven en het Hooggerechtshof tegen de New
Deal?
7 Wat wordt bedoeld met ‘de tweede New Deal’?
8 Was de tweede New Deal een succes?
De Tweede Wereldoorlog
9 Leg uit hoe de Tweede Wereldoorlog tot een krachtig economisch herstel leidde.
3.3 De moeizame strijd tegen rassendiscriminatie (pagina 42-43)
Groeiend zwart zelfvertrouwen
1 Hoe was de positie van zwarten in het Noorden van de VS vóór de Eerste
Wereldoorlog?
2 Leg uit hoe de Eerste Wereldoorlog het zelfvertrouwen van de zwarte bevolking
bevorderde.
3 Waardoor braken in 1919 rassenrellen uit?
4 Hoe verging het de zwarten in het Noorden van de VS in de jaren 1920?
De zwarten en de New Deal
5 Welke verlichting bracht de New Deal voor een deel van de zwarte bevolking en hoe
‘beloonde’ zij dat?
6 Waarom schoten veel zwarten niet veel op met de New Deal?
7 Leg uit wat de rechtszaak tegen de zwarte tieners in Alabama duidelijk maakt over de
positie van de zwarte bevolking in het Zuiden van de VS.
Zwarten in de Tweede Wereldoorlog
8 Leg uit dat de Tweede Wereldoorlog opnieuw leidde tot grootscheepse migratie door
zwarten van het Zuiden naar het Noorden van de VS.
9 Noem een overeenkomst en een verschil in de reacties op deze migratie.
3.4 Jaren van isolationisme (pagina 44-45)
De VS en de Volkenbond
1 Noem twee belangrijke punten uit het 14-puntenplan van president Wilson.
2 Welke kritiek kwam vanuit de Amerikaanse senaat op de bepalingen die Wilson over de
Volkenbond had geschreven?
3 Waarom werden de VS geen lid van de Volkenbond?
Gematigd isolationisme
4 Hoe reageerde de Amerikaanse bevolking op de plannen van Wilson?
5 Waarom was een volledige terugkeer naar het isolationisme in de jaren 1920
onmogelijk?
6 Leg uit dat de Amerikaanse houding tegenover Japan een voorbeeld was van Open
Door Policy.
7 Waarom besloten de VS in 1923 de Duitse economie te steunen?
Latijns-Amerika
8 Waarom zou je de houding van de VS in Latijns-Amerika ‘economisch imperialisme’
kunnen noemen?
9 Wat hield de Good Neighbour Policy van Roosevelt in?
3.5 De VS en de Tweede Wereldoorlog (pagina 46-47)
Neutraliteit
1 Wat hielden de neutraliteitswetten van 1935 en 1936 in?
2 Hoe reageerde de Amerikaanse bevolking op het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog?
Oorlogsdeelname
3 Wat hield de Land Lease Act in?
4 Wat hield het Atlantisch Handvest in?
5 Hoe raakten de VS uiteindelijk actief betrokken in de oorlog tegen Duitsland en Japan?
Plannen voor na de oorlog
6 Leg uit waarom geregeld werd dat de leiding van de VN in handen kwam van de
geallieerden.
7 Leg uit wat in Jalta werd afgesproken over de Oost-Europese landen die door de
Sovjet-Unie bezet werden gehouden.
8 Welke afspraak maakten de ‘Grote Drie’ in Jalta over Duitsland?
HOOFDSTUK 4 – CONSUMPTIE, CONSENSUS EN KOUDE OORLOG (1945-1965)
Intropagina's (pagina 52-53)
1 Hoe, door wie en waarom werd president Kennedy vermoord?
2 Waarom ervoeren veel mensen de moord op Kennedy als een keerpunt?
3 Gebruik de tijdbalk (afbeelding 4.1). Leg uit waarom sommige gebeurtenissen in zwart
staan en andere in rood.
4 Gebruik de kaart (afbeelding 4.2). Leg uit dat de Koude Oorlog het heftigst woedde in
Afrika en Azië.
5 Gebruik de tabel in de kaart (afbeelding 4.2). In welke oorlog was de kans om te
sneuvelen het grootst?
6 Gebruik de tabel in de kaart (afbeelding 4.2). Welke ontwikkeling valt je op?
Oriëntatiekennis (pagina 54-55)
1 Waar was (onder veel Europeanen) het ‘geloof’ in Amerika op gebaseerd?
2 Hoe stelden de VS zich op in de crisis rond Berlijn begin jaren 1960?
3 Na de dood van Kennedy groeide de kritiek op Amerika, vooral onder jongeren. Welke
kritiek was dat?
4.1 Welvaart en wantrouwen (pagina 56-57)
Economische groei
1 Waarom vreesden velen dat de VS na de oorlog in een nieuwe depressie zouden
wegzakken?
2 Waarom kwamen die sombere voorspellingen niet uit?
3 Leg uit dat veel Amerikanen profiteerden van de economische groei in de jaren 1950
en 1960.
4 Leg uit op welke manier deze drie verschijnselen de economische groei bevorderden:
(1) babyboom, (2) arbeidsproductiviteit, (3) industrieel-militair complex
Fair Deal
5 Wat wilden Democratische presidenten na de Tweede Wereldoorlog bereiken?
6 Wat hield de Fair Deal van president Truman in?
7 Waarom kwam van de Fair Deal weinig terecht?
McCarthyisme
8 Welke internationale gebeurtenissen zouden de toegenomen angst voor het
communisme kunnen verklaren?
9 Wat wordt bedoeld met McCarthyisme?
4.2 Consumptiemaatschappij: consensus en kritiek (pagina 58-59)
Eisenhower
1 Waardoor wonnen de Republikeinen de presidentsverkiezingen van 1952?
2 Waarom draaide de Republikein Eisenhower de New Deal en de Fair Deal niet terug?
3 Waarom wilden na 1956 ook veel Republikeinen niet langer af van de New Deal en de
Fair Deal?
Kennedy
4 Leg uit dat volgens (onder meer) Galbraith de armoede op den duur zou verdwijnen.
5 Welke kritiek had Galbraith op de Amerikaanse consumptiemaatschappij?
6 Wat hield de New Frontier van president Kennedy in?
Johnson en de Great Society
7 Waardoor lukte het president Johnson om veel van Kennedy’s voorstellen door het
Congres te loodsen?
8 Wat hield de Great Society van president Johnson in?
9 Waardoor kon president Johnson een belangrijk deel van zijn Great Society uitvoeren?
10 Waardoor ging het uiteindelijk toch mis met de plannen van Johnson?
4.3 Burgerrechten: succes en frustratie (pagina 60-61)
Segregatie onder druk
1 Welke sociale veranderingen plaatsten de burgerrechten van zwarte Amerikanen
opnieuw op de (politieke) agenda?
2 Waarover ging de rechtszaak Brown vs Board of Education of Topeka?
3 Waarom stuurde president Eisenhower federale troepen naar Little Rock?
Martin Luther King
4 Wat hield de busboycot in Montgomery in?
5 Welke strategie gebruikte de nieuwe burgerrechtenbeweging van Martin Luther King?
6 Leg uit dat het geweld dat tegen zwarte demonstranten werd gebruikt de
burgerrechtenbeweging sterker maakte.
7 Wat hield de Civil Rights Act van 1963 in?
8 Waardoor kwam in het Congres uiteindelijk een meerderheid voor de Civil Rights Act?
9 Leg uit onder welke omstandigheden de Voting Rights Act werd aangenomen.
Zwarte frustraties
10 Waardoor radicaliseerde de burgerrechtenbeweging?
11 Noem twee voorbeelden van radicale groepen uit de burgerrechtenbeweging.
12 Wat was de oorzaak van de rassenrellen in de ‘hete zomers’ van 1965 tot 1968?
4.4 De eerste jaren van de Koude Oorlog (1945-1949) (pagina 62-63)
De atoombom
1 Waardoor bleven na de Tweede Wereldoorlog alleen de VS en de Sovjet-Unie over als
grootmachten?
2 Op de conferentie van Potsdam (juli 1945) was de sfeer tussen de bondgenoten VS en
Sovjet-Unie veel slechter dan op de conferentie van van Jalta (januari 1945). Hoe kwam
dat?
Wederzijdse angst
3 Wat overtuigde de Amerikaanse regering ervan dat de Sovjet-Unie uit was op
wereldheerschappij en dus een bedreiging was voor de vrije westerse wereld?
4 Welke les trok de Amerikaanse regering uit de Tweede Wereldoorlog?
5 Waarom dacht Stalin dat zijn land bedreigd werd door de VS? Geef ook aan hoe hij
voor veiligheid wilde zorgen.
Containment
6 Wat hield de Truman-doctrine in?
7 Leg uit dat de Marshallhulp een onderdeel was van de containmentpolitiek.
8 Vat in drie regels samen wat de Berlijnse crisis van 1948-1949 inhield.
9 Wat was het doel van de NAVO?
4.5 Wereldwijde Koude Oorlog (1950-1965) (pagina 64-65)
Dominotheorie
1 Door wie en waarom werd de Korea-oorlog gevoerd?
2 Hoe raakten de VS (militair) betrokken bij Vietnam?
3 Wat hield de dominotheorie in en welke gevolgen had die theorie?
4 Leg uit dat de Koude Oorlog ook tot een wedloop in de ruimte leidde.
Berlijnse Muur en de Cubacrisis
5 Waarom bouwde de DDR een muur om West-Berlijn heen?
6 Wat hield de ‘Cubacrisis’ in? Vat samen in maximaal drie zinnen!
Escalatie in Vietnam
7 Waardoor laaide in Vietnam na 1960 het geweld op?
8 Wat hield de Tonkinresolutie in?
9 Leg uit dat de Vietnamoorlog de VS dwong om opnieuw na te denken over de rol die
zij in de wereld wilden spelen.
Download