presentatie groep 1

advertisement
Welkom
op de informatieavond
van groep 1/2
Het team van de Lockaert
binnenkomst
• ‘s Morgens vanaf 8.20 uur
• ‘s Middags vanaf 12.50 uur
• Jas in de luizenzak en
dan aan de kapstok
• Bij je eigen symbool
• Fruit en drinken op de plank
boven de luizenzak
• Tas in de luizenzak aan de
kapstok
afscheid op de gang
Afscheid nemen kort of lang
Doen wij rustig op de gang
Dan mag uw kind de klas ingaan
En kunnen wij rustig beginnen gaan
Mededelingen
graag een dag ervoor na schooltijd
of
op een briefje
helpersbord
• Wijst elke dag 2 helpers aan
• Deze kinderen mogen die dag
naast de juf zitten
• Ze mogen de juf helpen met
kleine boodschapjes, zoals:
- prullenbak pakken
- Kaartjes van de kiesmuur halen
- Na het opruimen de hoeken
nakijken of ze goed zijn
opgeruimd
- Etc.
dag- ritme kaarten
kringen
• Aanvang van de kring is 8.30u en 13.00 uur
• Wij willen graag op tijd beginnen
instructiekring
Er zijn diverse
instructiekringen:
• Vertelkring
• Themakringen
• Taalkring
• Rekenkring
• Muziekkring
• Schooltelevisie
sociaal-emotionele ontwikkeling
• Dit ontwikkelingsaspect
wordt dagelijks gevolgd,
gestimuleerd en waar
nodig begeleid.
• Specifiek aanbod en
accenten middels de
methode
“Sociaal gedrag elke dag”
• Wekelijks aanbod
• Gedragskaarten
familiemuur
Nieuwe ouders mogen straks een lijstje
meenemen en thuis met kind versieren
jarige job
• We vieren meestal meteen
‘s ochtends de verjaardag
• Leerkrachten doen mee met
de traktatie van de kinderen
• Houd de traktatie klein en zo
gezond mogelijk
De werkles
Tijdens de werkles
kunnen de kinderen uit
een verscheidenheid
aan hoeken kiezen.
Elke hoek heeft zijn
eigen leerdoelen.
Iedere week krijgen alle
kinderen een weektaak;
deze kan later in het jaar
uitgebreid worden
kiesbord
• De plaatjes verwijzen naar
hoeken of werkjes
• Overzichtelijkheid;
wat is er en is er nog plaats?
• Helpt de kinderen bij het
maken van een keuze voor de
werkles (1ste stap in plannen)
• De kinderen hebben een
eigen symbooltje, dat ze bij
het werkje ophangen
• Soms kiest de leerkracht een
werkje en hangt alvast enkele
symbooltjes op;
“het werkje van de juf”
• Weektaak
time-timer
Aan de time-timer
kunnen de kinderen
zien hoelang hun
eerste werkje nog
duurt, voordat ze
een ander werkje
mogen kiezen.
woonhoek
• Rollenspel; vrij en
themagebonden
• Sociaal-emotionele
ontwikkeling: leren
omgaan met emoties
• Samenspel
• Zelfstandigheid/
probleemoplossing
• Taalontwikkeling (praten
en luisteren)
zand-/watertafel
• Experimenteren met
natuurkundige verschijnselen
• Begrippenkennis
• Tastwaarneming
• Fijne motoriek
• Fantasie- en
creativiteitsontwikkeling
• Voorbereidend rekenen
• Vormen ontdekken
poppenkast
• Taal- en communicatie
ontwikkeling
• Samenspelontwikkeling
• Sociaal-emotionele
ontwikkeling vanuit
eigen beleving
• Fantasie ontwikkeling
• Presentatie
voorbereiden en
verzorgen
leeshoek
• Voorbereidend lezen
• Stimuleren van
interesse voor
boeken
• Letterkennis
• Passief en actief
taalgebruik
• Interactie
bouwhoek
• Ruimtelijk inzicht
• Motoriek
• Ontwikkeling
fantasie en
creativiteit
computerhoek
• Leren omgaan met de
computer
• Oog-/ handcoördinatie
• Ruimtelijk inzicht
• Oefenen van diverse
ontwikkelingsaspecten
constructiehoek
•
•
•
•
Motoriek
Verhoudingen zien
Creatief denken
Fantasie
ontwikkeling
• Waarneming kleur en
vormen
• Begrippenkennis
• Technisch inzicht
schrijf- en stempelhoek
• Voorbereidend
schrijven
• Voorbereidend lezen
• Werkrichting leren
• Letterkennis
• Passief en actief
taalgebruik
• Interactie
rekenhoek
• Ontwikkelen van de rekenvoorwaarden
• Toepassen van rekenbegrippen, zoals meer-meeste, minder/
minste, veel/weinig, hoog/laag, kort/lang, dun/dik
• Tellen en getallen
• Meten en wegen
• Logisch redeneren en problemen oplossen.
puzzel- en spelletjeshoek
• Ontwikkelen van fijne
motoriek
• Kleuren en vormen
• Ontwikkelen van
rekenvoorwaarden, zoals
tellen, groepjes maken
en ruimtelijke ordening
• Ontwikkelen van
taalvoorwaarden, zoals
uitbreiding
woordenschat,
communiceren en rijmen
verfhoek
• Kleurenkennis
• Ontwikkeling
vormgevoel
• Motoriek
ontwikkeling
• Stimuleren van
creatieve
ontwikkeling
• Detailwaarneming
teken- en knutselhoek
•
•
•
•
•
•
•
Fijne motoriek
Creatief denken
Ruimtelijk inzicht
Technieken leren
Detailwaarneming
Materialenkennis
Zelfstandigheid
luisterhoek
• Luisterhouding
• Passief taalgebruik
• Bevordering
leesplezier
• Opdrachten leren
uitvoeren
• Trainen werkgeheugen
• Ruimtelijke oriëntatie
• Concentratie
kleihoek
• Tastwaarneming
• Fijne motoriek
• Fantasie- en
creativiteitsontwikkeling
• Experimenteren met
het materiaal
• Vormen ontdekken
ontdekhoek
• Probleemoplossend
denken
• Ervaringsgericht
leren
• Diverse thematische
ontwikkelingsaspecten
krijtbord en digibord
•
•
•
•
Fijne motoriek
Schrijfontwikkeling
Fantasie ontwikkeling
Lees- en
rekenvoorwaardelijke
spelletjes
• Oog-/handcoördinatie
Kijktafel of -kast
• Kinderen vinden het
leuk om hun werk te
laten zien.
• Op de dag zelf na
15 uur en de
volgende ochtend is
er de mogelijkheid
deze te bekijken
• Etalage achter het
raam 1ste lokaal
leeskring
Einde werkles en klaar
met opruimen, dan gaan ze
rustig een boekje
kijken /lezen in de kring:
• Voorbereidend lezen
• Stimuleren van
interesse voor boeken
• Letterkennis
• Taalontwikkeling!!!
• Interactie
fruitkring
• Rond half 11 gezamenlijk
eten en drinken
• Graag één stuk fruit,
niet teveel en zo nodig
in stukjes gesneden
• Drinken graag in een
beker i.v.m. ons milieu
• Graag beker, bakje èn
fruit voorzien van naam
(gezond)
Kleine kring taal/ rekenen
• Om de kinderen op taalen rekenvlak op eigen
niveau aan te kunnen
spreken, werken wij met
kleine kringen voor
rekenen en taal.
• Dit gebeurt voor beide
1 á 2 x per week.
• De andere kinderen
werken zelfstandig aan
tafel aan ‘n reken- of
taalactiviteiten
w.c. bezoek
• W.C.-ketting
• Na het plassen handen
wassen
• Op school is het fijn dat
kinderen daar al
grotendeels zelfstandig
zijn
• Ook de jongens moeten
zittend plassen!
buitenspel
denk aan kindvriendelijke kleding!
gymles
•
•
•
Eén keer per week en op dagen
dat het regent
Gymkleding: ondergoed en
gymschoenen zonder veters
(voor ‘t zelfstandig aantrekken)
Toestellen, klein materiaal,
dansante vorming en spelles
naar huis gaan
•
•
•
•
•
•
De kinderen pakken op de gang hun jas en tas
Ze helpen elkaar met het dichtmaken van de jas
Bekers en bakjes worden in de tas gestopt
In de klas worden de werkjes uitgedeeld
We zingen een afscheidsliedje
We lopen in een rij naar buiten
ouders wachten buiten
De ouders uit groep
1-2
halen hun kind buiten
bij de muur op
Maandag, dinsdag en donderdag
‘s morgens om 12.00
‘s middags om 15.00 uur
woensdag en vrijdag om 12.30
overblijven
• De tussenschoolse opvang
wordt tot januari 2017
geregeld door
“Het Buitenschoolse Net”
• Als u daar incidenteel of vast
gebruik van wilt maken, dan
kunt u daarvoor een
formulier halen bij de
overblijfcoördinator Petra:
Tel. 06-43891074
• Graag noteren op de lijst van
onze klassendeur op welke
dagen Uw kind overblijft
en/of naar naschoolse opvang
gaat
weekopening
• Dit is op maandagen en
wordt verzorgd door twee
leerkrachten
• Daarbij komen de volgende
zaken aan de orde:
- Regels en afspraken
- Thema of project
- Pronken met diploma’s,
medailles en bekers
- De jarige job wordt
toegezongen en mag een
cadeautje grabbelen
viering
• Vindt plaats op vrijdagochtend
van 11.45 uur tot 12.15 uur
• Gemiddeld 2 x per maand met 3
groepen te samen.
• In de Lockroep en op ons info
bord kunt u lezen welke groepen
wanneer aan de beurt zijn
• In de viering treden kinderen op
met een dansje, liedje,
toneelstukje, etc.
• Kinderen kunnen zelf iets
verzinnen of treden met de hele
groep op
• Ouders/ opa’s en oma’s zijn van
harte welkom
speelgoeddag
• Op vrijdagen,
wanneer er geen viering is
• Kinderen mogen 1 soort speelgoed
meenemen; graag in een tas
• Speelgoed waarmee kan worden
gedeeld en samengespeeld.
• Geen wapens
• Kleine onderdeeltjes kunnen
gemakkelijk zoek raken.
Tip: hersluitbaar zakje of bakje
• Iedere 1ste vrijdag van de maand
spelen we gezelschapsspelletjes
met hulp van groep 8.
Tip: elastiek erom!
ouderhulp
• Klassenouder
• Voorleesouder in onze
kleuterbibliotheek
• Techniekochtenden
op woensdagen
• Timmerhoek
• Uitstapjes
• Knutselen
• Luizencontrole
• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Bestuur
Bekijk ook regelmatig
ons infobord en digiDUIF
schooluitstapje
Soms blijven we in
de buurt en soms
gaan we wat verder
met de bus.
Het accent leggen
wij op samen actief.
kleuterbibliotheek
• Een biebouder gaat één keer
per week met 3 á 4 kinderen
naar schoolbieb met
prentenboeken
• Daar mogen de kinderen zelf
een boek kiezen
• Alle boeken worden bekeken
en/of voorgelezen
• De boeken blijven een week
in de klas
• Wij zoeken elk jaar ouders
die ons hierbij willen helpen
• Sinds dit jaar ook lezen met
senioren in verzorgingshuis
Ussen (1 x per maand)
techniekochtend
• 8 woensdagochtend in
het jaar besteden wij
1½ uur aan techniek
(zie jaarkalender,
infobord en digDUIF)
• Samen met (groot-)
ouders werken de
kinderen in kleine
groepjes aan allerlei
natuurwetenschappelijke
zaken
luizencontrole
• Na iedere vakantie worden alle
kinderen van de hele school
gecontroleerd op hoofdluis
• De ouders worden zo nodig
geïnformeerd
• Meld zelf altijd bij de
leerkracht, wanneer Uw kind
tussentijds luizen mocht hebben
• Wij kunnen dan binnen onze
groep het nodige regelen ter
voorkoming van uitbreiding.
rapportage
• Intakegesprek voor elk startend kind.
• Rapportage t.a.v. de ontwikkeling van Uw kind
worden persoonlijk met U besproken in de
oudergesprekken.
• Daarvoor gebruiken wij ons
observatiesysteem KIJK!
en vanaf eind groep 1 ook cito-afnames.
• Voor ouders van instromers na de
herfstvakantie 1ste periode of vanaf april 2de
periode betreft dit een welbevindengesprek.
• De gesprekken zijn in februari en juni
zorgverbreding
Op de Lockaert besteden we veel
aandacht aan het geven van extra hulp
en ondersteuning. Sylvia van Zandvoort
is onze intern begeleider.
Zij is er voor de ondersteuning van
leerkrachten middels:
- Groepsbesprekingen
- Leerlingbesprekingen
- Hulpvragen van de lkr.
- Overleg met externen
- Indien nodig groot overleg met
ouders, lkr (externen).
Samen werken we aan groepsen handelingsplannen.
contactpersoon
• Over een probleem praten is niet altijd gemakkelijk,
maar dat is wel de manier om samen met die ander een
oplossing te zoeken.
• Misschien je ouders, je eigen juf of meneer.
• Op onze school de Lockaert zijn er drie leerkrachten
die je ook kunnen helpen, die noem je
contactpersonen.
• Dat zijn: Jeanine Peters en Jenny van Schijndel
• Wat je ook vertelt, zijn gaan er altijd vertrouwelijk
mee om.
Inbox
4
0
1
Hartelijk dank voor Uw komst
Download