vlaams parlement

advertisement
KRIS PEETERS
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS
BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID
ANTWOORD
op vraag nr. 91 van 21 november 2011
van ANN BRUSSEEL
1. Er is op dit moment heel wat interessante informatie beschikbaar over erfelijke aandoeningen en
het verband met inteelt maar er moeten nog belangrijke inspanningen geleverd worden om
informatie en instrumenten aan te reiken om erfelijke aandoeningen effectief te voorkomen.
Er is nood aan overleg en communicatie. De werkgroep Consortium staat in voor het formuleren
van oplossingen en verleent haar medewerking om die oplossingen in praktijk te brengen.
Hondenhouders, -handelaars, - verzorgers moeten een kanaal - een centraal meldpunt - krijgen via
hetwelke problemen kunnen aangebracht en behandeld worden. Deze doelgroepen moeten ook
gesensibiliseerd worden over het effect van erfelijke aandoeningen en over hoe zij kunnen
voorkomen worden. Voor rasverenigingen en keurmeesters zullen in dat verband workshops
worden ingericht.
Samenwerking tussen alle betrokken organisaties moet gebeuren met respect voor de eigenheid
van elke organisatie. De problemen kunnen het snelst aangepakt worden bij rasdieren.
Samenwerking tussen de stamboekverenigingen is nodig om zo spoedig mogelijk een eenduidig
beleid te voeren om erfelijke gebreken te voorkomen.
2. Deze vorm van consumentensensibilisatie kwam niet aan bod tijdens het symposium van 10
september. De werkgroep Consortium acht het opportuun om informatie vergelijkbaar met deze in
de rashondenwijzer, aan te bieden via het centraal meldpunt.
In de werkgroep Consortium werd een portaalsite voorgesteld als instrument om de informaties algemene informaties en informaties bijgehouden door verschillende organisaties m.b.t. een
bepaalde hond - samen te brengen. Er is nog geen tijdpad afgesproken voor de realisatie van de
portaalsite.
3. De verwantschapsgraad van een ras zal worden berekend op basis van de afstammingsinformatie
die voor dieren van dat ras beschikbaar is, volgens de methodiek die ook voor andere diersoorten
wordt gebruikt. De optimale fokkerijstrategie met betrekking tot deze problematiek, zal per ras
worden bepaald rekening houdend met de resultaten van dit onderzoek.
Het onder zoek wordt uitgevoerd door K.U.Leuven - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Department Biosystemen, Afdeling Gentechnologie – Huisdierengenetica. Het project loopt van 4
November 2011 tot 30 juni 2012. Er werden nog geen nieuwe conclusies meegedeeld.
4. Deze workshops zullen in het voorjaar 2012 worden georganiseerd.
5. De verslagen van bijeenkomsten worden voorgelegd aan de werkgroep Consortium vooraleer ze
worden verspreid. De verslagen van tussentijdse bijeenkomsten zullen ter beschikking zijn na de
volgende vergadering van de werkgroep.
6. Er werd nog geen advies geformuleerd. Onderzoek over verwantschapsgraad en inteelt en over de
prevalentie van erfelijke aandoeningen in onze populaties moet de nodige informatie aanleveren
om een gefundeerd advies te kunnen verstrekken.
7. UGent is gestart met onderzoek naar de prevalentie van erfelijke ziekten bij rashonden.
Momenteel voert een laatstejaarsstudent diergeneeskunde in het kader van een scriptie een
frequentiebepaling van de MDR1 mutatie bij de rassen Collie, Border Collie, Bearded Collie en
Sheltie. Een ontwerpproject om voor meerdere rassen en meerdere ziekten dit onderzoek uit te
voeren, werd recent voorgelegd aan de werkgroep Consortium.
8. De sector wil een centraal meldpunt oprichten om de hondenhouder, -handelaar, -verzorger toe te
laten problemen met erfelijke aandoeningen van hun hond aan te melden en eventueel te laten
onderzoeken. De behandelende dierenarts kan hem daarbij ondersteunen.
Een vereniging zal worden opgericht om dit meldpunt te beheren. Deze vereniging staat in voor
het verzamelen van de voor haar werking nodige financiële middelen.
9. Het platform heeft nog geen andere beslissingen genomen dan deze behandeld in de laatste
werkgroepvergadering.
10. Een authenticatieplicht is slechts zinvol voor dieren waarvan de afstamming wordt geregistreerd.
Op dit moment komen enkel de 4 organisaties die stamboeken bijhouden, in aanmerking om deze
maatregel in te voeren. Zij hebben zich geëngageerd dit zo spoedig mogelijk te doen. Dit
engagement zal zichtbaar zijn op het terrein nadat elke organisatie intern de nodige afspraken heeft
gemaakt met haar leden.
11. De identificatie en registratie van honden behoort tot de federale bevoegdheden. Deze overheid
bepaald welke informatie geregistreerd moet worden om de hond afdoende te identificeren.
Download