1 Wetenschappelijk onderzoek Erfelijke oorzaken van

advertisement
Wetenschappelijk onderzoek
Erfelijke oorzaken van vruchtbaarheidsproblemen bij de man.
Informatie voor alle mannen, die onze polikliniek bezoeken
Geachte mijnheer,
Het Academisch Medisch Centrum doet sinds enige jaren onderzoek naar erfelijke
(=genetische) oorzaken van verminderde vruchtbaarheid bij mannen.
De meest voorkomende oorzaak van vruchtbaarheidsproblemen bij mannen is een
slechte zaadkwaliteit. Over de oorzaak van deze slechte kwaliteit is helaas nog maar
weinig bekend. Er zijn aanwijzingen dat een deel van de vruchtbaarheidsproblemen
bij mannen een genetische achtergrond heeft. Over de exacte erfelijke afwijkingen
die hieraan ten grondslag liggen, tast men echter voor een groot deel in het duister.
Om meer hierover te weten te komen, is wetenschappelijk onderzoek nodig.
Voor ons onderzoek naar erfelijke oorzaken van vruchtbaarheidsproblemen bij de
man zoeken wij zowel mannen met een goede als slechte spermakwaliteit. De
mannen met goed sperma dienen als controlegroep. Om te kunnen bepalen of een
specifieke erfelijke verandering aanwezig bij mannen met slecht zaad, is DNA
onderzoek nodig. Het DNA is de stof die alle genetische informatie bevat. Deze
erfelijke informatie zit opgeslagen in alle cellen in het lichaam, dus ook in de cellen
van uw bloed. Daarom vragen wij u tijdens uw eerste afspraak op de poli, 25 ml
bloed te laten prikken ten behoeve van dit onderzoek. Uw DNA zal in principe voor
onbeperkte tijd bewaard worden. Aan dit onderzoek zijn geen risico’s verbonden. Om
die reden heeft de Medisch Ethische Commissie ons ontheffing verleend van onze
verzekeringsplicht.
Er worden strikte maatregelen genomen om een vertrouwelijke behandeling van uw
persoonlijke gegevens en de onderzoeksgegevens te garanderen. Al het afgenomen
materiaal wordt gecodeerd in het laboratorium opgeslagen. Alleen de
hoofdonderzoeker van dit project zal toegang hebben tot de persoonsgegevens van
de deelnemende patiënten. Klinische gegevens verzameld in het kader van reguliere
patiëntenzorg, zullen tevens gebruikt worden voor het wetenschappelijk onderzoek.
De gegevens die we verzamelen, worden alleen voor dit onderzoek gebruikt en zijn
niet beschikbaar voor derden.
Als u mee doet aan het onderzoek en wij vinden iets dat voor u van belang is,
kunnen wij u hiervan op de hoogte brengen. Indien u hierop prijs stel, zullen wij u op
dat moment waarschijnlijk ook vragen of uw familieleden door ons benaderd mogen
worden. Bedenk echter wel of u de uitslag wilt weten; het doen van wetenschappelijk
onderzoek neemt veel tijd in beslag, het is mogelijk dat u pas na enkele jaren iets
van ons hoort. Misschien is uw kinderwens dan al vervuld of bent u op een leeftijd
waarop u geen interesse meer heeft in de eventuele resultaten.
1
Graag vernemen we van u of u wel of niet meedoet aan ons onderzoek. U kunt dit op
het bijgevoegde toestemmingsformulier aangeven. Tevens kunt u aangeven of u op
de hoogte gesteld wilt worden van de resultaten. Eventuele vragen kunt u stellen aan
uw arts tijdens het spreekuur.
Wilt u zich wenden tot een niet bij het onderzoek betrokken arts voor advies in
verband met uw deelname aan de studie, dan kunt u contact opnemen met Prof. dr.
J.A.M. van der Post, gynaecoloog in het AMC (tel 020-5669111, sein 58289).
Tenslotte, deelname aan het wetenschappelijk onderzoek is vrijwillig en de verleende
toestemming kan altijd worden ingetrokken, zonder nadelige gevolgen voor uw
behandeling. Al uw opgeslagen DNA wordt in dat geval vernietigd.
Wij hopen dat uw bereid bent mee te doen.
Met vriendelijk groet,
Prof. dr. S. Repping, hoofdonderzoeker
Prof. dr. F. van der Veen, hoofd CVV
2
TOESTEMMINGSVERKLARING
Erfelijke oorzaken van verminderde vruchtbaarheid bij de man
Ja, ik doe mee.
Ik ben op de hoogte van de betekenis en de achtergronden van het
wetenschappelijk onderzoek. Ik heb hierover schriftelijke informatie ontvangen.
Voor zover ik hierover vragen had, heb ik deze met de arts besproken. Ik ga
akkoord met onderzoek van mijn DNA verkregen via bloedafname.
Nee, ik doe niet mee.
Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoon
Datum:
:
:
:
:
:
Handtekening:
Hieronder kunt u aangeven of u wel of niet op de hoogte wil worden gehouden van
de uitslagen van het wetenschappelijk onderzoek van uw DNA.
Ja, ik wil te zijner tijd over de uitslag geïnformeerd worden.*
Nee, ik wil geen uitslag ontvangen.
* Indien u uitslagen wil ontvangen, moet u in geval van een adreswijziging deze aan
het ziekenhuis doorgeven.
3
Download