Maar wat zijn de voor- en nadelen aan

advertisement
Zelfmanagement
in de zorg
Het aanbod in de zorg is de laatste jaren
naar een heel ander niveau gestegen. Sinds
dat de overheid de regie over de zorg steeds
meer uit handen heeft gegeven, hebben er
veel veranderingen plaatsgevonden.
De verschillende gemeentes en organisaties
in Nederland hebben meer invloed gekregen
over hoe de organisatie in de zorgsector. Dit
is ook mogelijk gemaakt door het invoeren
van het WMO en verschillende bedrijven die
zorg
aan
zijn
gaan
bieden
op
consumentenniveau. (Rijksoverheid, 2015).
Deze veranderingen zijn wel belangrijk voor
de zorgmarkt want doordat deze markt
steeds meer is gaan veranderen naar een
behoeftemaatschappij,
moet
er
wel
geluisterd worden naar de behoeftes en
waarden van de consument, (Indora, 2015)
De zorg is opgedeeld in verschillende
werelden. Twee van deze werelden zijn de
systeemwereld en de consumentenwereld.
De laatste jaren is het steeds belangrijker
geworden om deze werelden dichter bij
elkaar te brengen. (Houtenbos, 2015) In de
systeemwereld
wordt
de
zorg
georganiseerd en gedirigeerd. In de
consumentenwereld
wordt
de
zorg
uitgevoerd. In de verschillende systemen
wordt er data verzameld en uitgereikt aan
verschillende betrokken partijen. Alleen
kost het heel veel tijd en moet er heel veel
rekening gehouden worden met grotere
partijen, zoals de overheid, de wet en
regelgeving. Het duurt langer voordat de
behoeftes van de consument worden
vervuld. Door het voor beide werelden
makkelijker te maken is er een nieuwe term
binnen de sector ingelast: zelfmanagement.
Wat is zelfmanagement?
Zelfmanagement in de zorg brengt balans
tussen deze twee werelden. Het geeft aan
dat de consumenten zelf thuis die specifieke
zorg die zij nodig hebben kunnen beheren.
Daarbij maken nieuwe technologische
ontwikkelingen het voor de consument
mogelijk om eerst zichzelf te kunnen
onderzoeken en daarna deze data door te
kunnen spelen naar de systeemwereld. Er
ontstaan een soort wisselwerking waarbij
beide partijen een positieve bijdrage aan
elkaar kunnen leveren.
Niet alleen consumenten merken op dat zij
meer invloed kunnen geven op de regie van
de zorg. Ook bedrijven krijgen hier steeds
meer interesse in. Grote bedrijven zoals
Philips en KPN(Apple ook) zijn zich steeds
meer in de zorgsector gaan verdiepen.
Philips biedt, door middel van ‘Philips
healthcare’, zorg aan op consumentenniveau
maar biedt ook zorgproducten aan de
grotere organisaties in de maatschappij aan,
zoals ziekenhuizen en academische centra
om zo de aanbod van de zorg te kunnen
verbeteren (Philips, 2015). Maar ook
kleinere bedrijven zien een mooie kans
hierin.
Zo komen er steeds meer producten de
markt op die het voor consumenten
gemakkelijker maken om de eigen zorg in
hand te houden. Deze producten zijn
allemaal gericht op de zelfmanagement, niet
alleen bij hulpbehoevende mensen in de
samenleving. Ook zijn veel van deze
producten gericht op primaire en
secundaire preventie.
Scanadu
Scanadu is een voorbeeld van een product
zoals hierboven staat beschreven(zal dit
anders beschrijven, scanadu is een
voorbeeld van een product gericht op
zelfmanagement). (Scanadu, 2015). Scanadu
is in een korte zin: een dokter in jouw
broekzak. Met het gebruik van een
smartphone of bluetooth maakt Scanadu het
mogelijk
om
de
bloeddruk,
lichaamstemperatuur en emotioneel stress
level van de desbetreffende persoon te
meten. Scanadu meet alle gegevens door het
product tegen het voorhoofd aan te houden.
Niet alleen scant Scanadu het lichaam, het
verzamelt ook alle data in de bijbehorende
app.
Dit product is een voorbeeld van de
verschillende
technologische
ontwikkelingen die mogelijk zijn in de zorg.
Door middel van de Scanadu kan iemand
zelf zijn lichaam controleren en scannen op
gebreken. Doordat de zorg preventief wordt
behandeld is er minder snel hulp nodig van
een onder andere een arts.
Sproutling
De producten die op de markt worden
gebracht om zelf de zorg beter in hand te
houden zijn niet alleen gericht op de zorg
van de patiënt zelf. Er komen ook steeds
meer
technologische
ontwikkelingen
waarbij er ook de zorg van andere kan
beheerd worden.
Zo is er nieuw concept bedacht genaamd
Sproutling. Sproutling zorgt ervoor dat alle
gegevens
van
het
slaapritme
en
omstandigheden tijdens de slaap van een
baby gemeten wordt. Sproutling werkt door
middel van een draagbare band en een
smartphone app waarbij de baby niet alleen
gemonitord kan worden maar ook kunnen
de gebeurtenissen in kaart gebracht
worden. Wanneer er een verandering plaats
vindt in het slaapritme van de baby kan er
gekeken worden naar de data in de app wat
hier de oorzaak van zou kunnen zijn. Door
dit soort concepten wordt het steeds
makkelijker om de zorg in eigen handen te
houden. (Sproutling, 2015)
OBLI
De producten die de zelfmanagement in de
zorg mogelijk maken hoeven niet heel
gecompliceerd te zijn. Zo komen er ook
laagdrempelige technieken in de zorgmarkt
waarbij het vooral gericht is op eenvoud en
gemak.
De OBLI is hier een goed voorbeeld van. De
OBLI is gecreëerd om te ondersteunen en te
stimuleren in het drinkgedrag van de
gebruiker. De OBLI geeft door middel van
kleur een sein wanneer er niet voldoende
gedronken wordt. De OBLI houdt een
database bij van alle gegevens over het
drinkgedrag. Dit concept is richt zich ook op
de preventieve kant van de zorg. (Factory,
2015)
(ik zal hier een kopje voor maken)Door dit
soort producten vindt er een verschuiving
plaats binnen de zorgsector. Het maakt het
mogelijk voor de consumenten in de
samenleving om een overzicht te behouden
van
gegevens,
ontwikkelingen
en
veranderingen.
De mensen in de samenleving veranderen
van een passieve- naar een actieve houding,
van geïsoleerd naar verbonden en van
onbewust naar geïnformeerd. (Prahalad,
2004).
Voor en nadelen van zelfmanagement in
de zorg.
Maar wat zijn de voor- en nadelen aan
zelfmanagement in de zorg?
Voordelen
Niet alleen voelen de consumenten zich
aangesproken door de vele initiatieven van
bedrijven
op
het
gebied
van
zelfmanagement in de zorg.
Zelfs
zorgverzekeraars worden geïnspireerd.
Zorgverzekeraars willen het gebruik van
zelfmanagement gaan stimuleren en op een
grotere schaal gaan laten toepassen in
Nederland.
Volgens
zorgverzekeraars
zorgen producten, die zelfmanagement
mogelijk maken, ervoor dat de zorg binnen
de maatschappij niet vast gaat lopen. De
consumenten kunnen de eigen zorg
behoeftes zelf vervullen zonder dat ze te
maken krijgen met de grote drukte in de
professionele markt. De innovatieve vorm
van eigen zorgverlening zorgt ervoor dat de
zorg wordt geheven naar een hoger niveau
met een betere en efficiëntere kwaliteit.
Ook zijn er grootschalige onderzoeken
geweest
naar
de
voordelen
van
zelfmanagement in de zorg. Het gebruik van
eigen zorgverlening zorgt voor een bijdrage
aan de doelmatigheid van de zorg. De
consument in de zorg kan de problemen
direct ondernemen en onderzoeken zonder
eerst
andere
stappen
te
moeten
ondernemen. Dit zal er ook voor zorgen dat
wanneer de hulpbehoevende professionele
zorg nodig heeft dit op een snellere en
efficiëntere wijze kan worden uitgevoerd.
(Nederland, 2011)
In Nederland blijft welvaart en de economie
een moeilijke kwestie. Er wordt al jaren
bezuinigd in de zorg en zou deze
verandering van zelfmanagement een
voordeel kunnen zijn in de toekomst? In een
rapport geschreven door APE(wat is dat?
Afkortigen eerst voluit schrijven) wordt
besproken dat zelfmanagement in de zorg
wel daadwerkelijk een positieve bijdrage
levert aan de zorg. Door dat de
consumenten de zorg zelf kunnen beheren
wordt er minder beroep gedaan op
professionele zorg waardoor er kosten
bespaard worden in het personeel en
arbeidsuren. (Notenboom, 2012) (Brink,
Timmermans, Havers, & Veenendaal, 2013)
(het stukje voordelen is mooi duidelijk
verwoord)
Nadelen.
Natuurlijk zitten er ook nadelen aan de
verandering van zelfmanagement in de zorg.
Namelijk niet iedereen kan deze producten
veroorloven. De producten die gemaakt
zullen worden door verschillende bedrijven
zullen niet allemaal vergoed worden door
de overheid. Dus de zelfmanagement in de
zorg zal niet voor iedereen toegankelijk zijn.
Ook zal naarmate de positieve bijdrage
bekend wordt van zelfmanagement in de
zorg, een enorme stijging aan aanbod van
producten komen die eigen zorgverlening
zullen bevorderen. Door het groeiende
aanbod zal de consument het overzicht
verliezen. Veel producten zullen ontwikkeld
worden maar niet verkocht. Dit zal dan ook
voor grote problemen zorgen binnen de
ondernemersmarkt. (Giddens)
Privacy zal ook een nadeel kunnen zijn in
deze nieuwe ontwikkeling binnen de zorg.
Veel producten zullen ervoor zorgen dat alle
gegevens open staan en eigenlijk voor
iedereen wel toegankelijk kunnen zijn. Ook
zullen veel mensen het een probleem vinden
als ze continu gemonitord worden en voelen
zich niet op hun gemak bij het idee dat er
continu naar hen wordt gekeken. (Starre,
2015) (ook goed de nadelen verwoord)
Toekomstbeeld zelfmanagement
De zelfmanagement in de zorg is nog vol op
in ontwikkeling. In de huidige zorgmarkt is
de introductie al gemaakt maar mensen zijn
nog afwachtend naar wat het zal gaan doen.
Als de zorg daadwerkelijk zal gaan
veranderen, en de invloed van de
hulpbehoevende zelf wordt steeds groter
dan zal er in de toekomst zeker een
verandering plaatsvinden.
De zorgvraag zal aanzienlijk gaan
verminderen in de toekomst. Doordat de
consument en hulpbehoevende zelf kunnen
onderzoeken waar het probleem ligt zal de
vraag naar professionele zorg verminderen.
In het huidig zorgsysteem worden er
namelijk nog steeds uren weggegooid aan
patiënten waar na onderzoek uit blijkt dat
er niets aan de hand is. Deze uren zullen dan
in de toekomst worden bespaard.
Ook zal er door middel van deze
ontwikkelingen een mooiere samenwerking
ontstaan tussen de professionele kant van
de zorg en de informele zorg. De
hulpbehoevende en de artsen kunnen op
een efficiëntere manier met elkaar
communiceren en samenwerken. Er
ontstaat een balans in de twee werelden
waarbij er van allebei de partijen inzet
nodig is om het tot een positieve ervaring te
brengen. (TNO, 2010)
(komen er misschien niet meer
patienten door zelfmanagement? Omdat de
mensen thuis het kunnen meten, raken ze
misschien in paniek als iets niet helemaal
juist is en gaan daardoor naar de huisarts
om het extra te laten checken?)
Bibliografie
Brink, R. v., Timmermans, H., Havers, J., & Veenendaal, H. v. (2013). Ruimte voor regie: pioniers
over zefmanagement in de zorg.
Factory, F. I. (2015, 6 9). OBLI. Opgeroepen op 6 9, 2015, van OBLI: www.obli.info
Giddens, A. (sd). De schaduwzijde van de consumptiemaatschappij.
Houtenbos, R. (Regisseur). (2015). 'De bomen en het bos' - Vilans [Film].
Indora. (2015). Waarom klantinzichten (consumer insights) belangrijk zijn. Opgeroepen op 21 5,
2015, van Indora: http://www.indora.nl/klantinzicht-consumer-insight-inzicht-inklantbehoeften/
Nederland, Z. (2011, 4 22). E-health en zelfmanagement. Opgeroepen op 5 13, 2015, van
http://www.zelfmanagement.com/downloads/543/visiedocument-ehealth-zn.pdf
Notenboom, A. B. (2012). E-health en zelfmanagement. APE.
Philips. (2015). Philips healthcare. Opgeroepen op 05 21, 2015, van Philips Healthcare:
http://www.healthcare.philips.com/nl_nl/
Prahalad, C. (2004). The future of competition. Harvard Business School Publishing.
Rijksoverheid. (2015). Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Opgeroepen op 05 21, 2015,
van Rijksoverheid.nl: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-enondersteuning-thuis/wmo-2015
Scanadu. (2015, 6 8). Scanadu . Opgeroepen op 6 8, 2015, van Scanadu: www.scanadu.com
Sproutling. (2015, 6 9). Sproutling . Opgeroepen op 6 9, 2015, van Sproutling:
www.sproutling.com
Starre, M. v. (2015, 4 9). Zorg en de privacy-paradox. Opgeroepen op 9 6, 2015, van Skipr:
http://www.skipr.nl/blogs/id2229-zorg-en-de-privacy-paradox.html
TNO. (2010). Zelfmanagement als Arbeidsbesparende in de zorg.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards