Sociaal Plan Espria

advertisement
Sociaal Plan Icare VVT
Lijnfuncties en staffuncties
Sociaal Plan
pagina 1
Inhoudsopgave
1.
Inleiding
2.
Doelstelling sociaal plan
3.
Algemene bepalingen
3.1
Uitgangspunten
3.2
Werkingssfeer sociaal plan
3.3
Hardheidsclausule
3.4
Overleg met werknemersorganisaties
3.5
Beschikbaarstelling sociaal plan
3.6
Overige bepalingen
4.
Fase 1 Begeleiding naar werk: vrijwillige mobiliteitsfase
4.1
Algemeen
4.2
Deelnemers
4.3
Mobiliteitsadviseur
4.4
Mobiliteitsprogramma en mobiliteitsplan
4.5
Vacaturebeleid
4.6
Faciliteiten mobiliteitsprogramma
5.
Fase 2 Begeleiding naar werk: formele mobiliteitsfase
5.1
Algemeen
5.2
Duur fase 2
5.3
Deelnemers
5.4
Reorganisatieplan en formatieplaatsenplan
5.5
Plaatsmakersregeling
Plaatsingsprocedure
5.6
Melding status
5.7
Volgorde invulling formatieplaatsenplan
5.8
Aanvaarding functie
Mobiliteitsperiode
5.9
Belangstellingsregistratie
5.10 Mobiliteitsprogramma en mobiliteitsplan
6.
Fase 3 Eindfase
6.1
Evaluatie mobiliteitsfase
6.2
Beoordeling vervolgtraject
6.3
Einde dienstverband
6.4
Vervolgprocedure
6.5
Vertrekregeling
7.
Fase 4 Nazorg
8.
Voorwaarden/faciliteiten
8.1
Behoud van rechten
8.2
Salarisgarantie
8.3
ORT
8.4
Reiskosten woon-werk
8.5
Reistijd
Sociaal Plan
pagina 2
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
9.
Opzegtermijn
Sollicitatie
Terugkeergarantie
Detachering
Om-, her- en bijscholing
Verhuiskostenvergoeding
Vervallen terugbetalingsverplichtingen
Jubilea
Contractuitbreiding
Begripsbepalingen
Bijlagen
1.
Bezwarenprocedure en –reglement
2.
Mobiliteitsplan en resultatenverantwoording
Sociaal Plan
pagina 3
1.
Inleiding
Er komt steeds meer duidelijkheid ten aanzien van de toekomst van de zorg. Het debat over de hervorming
van de langdurige zorg is in volle gang en besluitvorming nadert. Het overheidsbeleid begint dusdanig
helder te worden, dat wij verder richting gaan geven aan hoe Icare er extramuraal uit gaat zien. Voor deze
nieuwe organisatie zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd:





De Icare visie is ons fundament
We werken vanuit de visie op zorg
Succesvolle wijkteams vormen de kern van Icare
De invulling en omvang van staf- en leidinggevende functies wordt onder meer bepaald door:
 wat de teams nodig hebben,
 wat er voor de externe verantwoording (financiers van zorg), de zorginkoop (marketingen verkoop) en innovatie nodig is, en
 de beschikbare middelen.
Huidige processen worden zo eenvoudig mogelijk gemaakt en zo ingericht dat ze wijkteams
ondersteunen om succesvol te zijn.
Zoals gezegd gaat de ondersteuning er anders uit zien. We willen vanuit onze visie dat onze wijkteams op
administratieve processen met goede standaarden worden geholpen en omdat we vanuit onze visie vinden
dat de primaire verantwoordelijkheid van de teams is goede zorg verlenen.
We willen teams optimaal ondersteunen in hun werk en tegelijkertijd de verantwoording van de zorg op
orde hebben.
Dat is niet haalbaar als we doorgaan met de huidige processen. Dat willen we vereenvoudigen en
slimmer, dichterbij de teams gaan organiseren. We gaan daarvoor vorm geven aan zogenaamde
wijkservicepunten (WSP's). In deze WSP's worden gestandaardiseerde zaken en processen op onder meer
het gebied van AOIC, HR, informatievoorziening, wet/regelgeving ondergebracht. . Naast de WSP's zullen
een aantal advies- en beleidstaken georganiseerd blijven in een centrale afdeling. Ons doel is om de
WSP's en de centrale ondersteunende diensten medio april 2015 te hebben staan.
Om de wijkteams succesvoller te maken willen we met minder teamcoaches werken. Toekomstige
leidinggevenden gaan werken op grote afstand van de wijkteams en hebben vooral een coachende rol naar
wijkteams. Om dit realiseren is er een reductie noodzakelijk van het aantal fte teamcoaches.
Met bovenstaande ontwikkelingen gaan helaas banen verloren binnen Icare VVT. Om de gevolgen hiervan
voor medewerkers te regelen is dit sociaapl plan geschreven In de bijlage is een overzicht opgenomen
met daarop de functies en standplaatsen die onder de werkingssfeer van dit sociaal plan vallen.
Dit sociaal plan moet ervoor zorgen dat medewerkers zoveel mogelijk van werk naar werk
begeleidt gaan worden en regelt uiteindelijk de spelregels wanneer werkgever en werknemer hier
niet in slagen.
.
Sociaal Plan
pagina 4
2.
Doelstelling Sociaal Plan
Dit sociaal plan heeft tot doel om het proces en de spelregels vast te leggen die van
toepassing zijn bij organisatieveranderingen binnen Stichting Icare VVT voor de
medewerkers die werkzaam zijn in een lijnfunctie of staffunctie waarbij sprake is van
reductie of herschikking van personeel en/of functies, die leiden tot reductie van personeel
in één of meer functies. Deze reorganisatie is beschreven in een reorganisatieplan en ter
advisering voorgelegd aan de Ondernemingsraad. Wanneer er sprake is van reductie van
werknemers voortvloeiend uit organisatieverandering wil Icare zich samen met haar
werknemers inzetten om zo snel mogelijk te komen tot een andere functie of werkplek
binnen of buiten Icare en de nadelige sociale en/of rechtspositionele gevolgen voor
werknemers bij Icare zoveel mogelijk te beperken.
Het sociaal plan is van toepassing in situaties die zowel in de risicosfeer van Icare liggen,
waarbij Icare kiest voor de aanpassing van de organisatie (functiehuis en formatie) of
waarbij Icare kiest voor een andere wijze van het uitvoeren van werkzaamheden (sourcing:
zelf doen of inkopen bij een ander bedrijf) die gerelateerd zijn aan de basisdienstverlening
van de organisatie (niet-core-business taken), alsmede op situaties die het gevolg zijn van
externe factoren (wegvallen van omvang van een groot deel van de werkzaamheden
ineens door aanbestedingen of verlies inkoop of langzamerhand door vermindering van het
aantal klanten of verlaging tarieven, financiering). In het eerste geval is er invloed van Icare
op de organisatieverandering en zijn de mogelijkheden om nadelige sociale en/of
rechtspositionele gevolgen voor werknemers op te vangen groter dan in het tweede geval
waarbij financiële continuïteit een belangrijke rol kan spelen.
Icare is erop gericht om met een preventieve aanpak en een actief werkgelegenheidsbeleid fricties te voorkomen en werknemers duurzaam inzetbaar binnen en buiten Icare te
houden. Hiervoor wordt een actief scholingsbeleid ter bevordering van het ontwikkelen van
talenten en de arbeidsmarktmogelijkheden gevoerd. In die situaties waarbij bij
organisatiewijziging het behoud werkgelegenheid niet mogelijk is en reductie noodzakelijk
is, is het vertrekpunt intensieve begeleiding van werknemers naar werk eventueel binnen
en buiten Icare startend in de periode dat een krimp in functies of formaties wordt voorzien
tot een overeengekomen periode na formele besluitvorming. Uitgangspunt is daarbij zowel
een verantwoordelijkheid van Icare als van werknemers om zich in te spannen een actieve
bijdrage te leveren.
Sociaal Plan
pagina 5
Dit sociaal plan is van toepassing wanneer de ondernemingsraden van Icare VVT een advies
hebben uitgebracht conform de Wet op de Ondernemingsraden. Dit sociaal plan treedt in werking
op 1 oktober 2014 en heeft de looptijd van 12 maanden. Het sociaal plan eindigt op 1 oktober
2015.
Overeengekomen 1 augustus 2014,
Werkgever:
De heer M. Meerdink
Stichting Espria, gevestigd te Meppel
en
Werknemersorganisaties:
De heer H. Aardema
CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag
De heer R. Wisman
NU’91, gevestigd te Utrecht
De heer C. Baggerman
RMU, gevestigd te Veenendaal
Sociaal Plan
pagina 6
Mevrouw R. van Kampen
FNV AbvaKabo, gevestigd te Zoetermeer
Mevrouw, B. Sprokholt
FBZ, gevestigd te Utrecht
Sociaal Plan
pagina 7
3.
Algemene bepalingen
3.1
Uitgangspunten
Loopbaan en loopbaanbegeleiding
Het algemeen HRM-beleid van Icare, vertaald in decentraal HRM-beleid binnen de rayons
van Icare, is erop gericht om werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Dit betekent dat
in het belang van organisatie en werknemers budget en instrumenten beschikbaar zijn om
werknemers geschikt te houden voor de eigen werkzaamheden en een goede positie op de
interne en externe arbeidsmarkt te bieden. Werknemers wordt structureel de mogelijkheid
geboden loopbaanwensen kenbaar te maken en binnen de budgettaire mogelijkheden van
Icare geadviseerd en zo mogelijk/wenselijk begeleid in deze loopbaanwens.
Hiertoe voorziet Icare in de volgende voorzieningen:
- mobiliteitsadvies;
- een vacaturedatabank en kandidatendatabank ingericht op Icare niveau;
- netwerkactiviteiten waarbij intensief wordt samengewerkt met werkgevers buiten Icare
met als doel uitwisseling van vacatures;
- een extern adviesbureau met een eigen vacaturebank.
Organisatieveranderingen en gezamenlijke inspanningsverplichtingen
Het voornaamste doel van werkgever is behoud van werkgelegenheid. Wanneer dit niet
mogelijk is dan staat het verkrijgen van ander werk voor werknemers centraal. Dit betekent
dat alle inspanningen erop gericht zijn dat werknemers worden geplaatst in een functie die
aansluit bij hun capaciteiten, ervaringen en kwaliteiten, dan wel dat werknemers toegerust
en in staat zijn om een andere functie binnen of buiten de organisatie te verwerven
(herplaatsing).
Voor zowel de werkgever als de werknemer geldt een gezamenlijke verantwoordelijkheid
en een inspanningsverplichting om actief, in redelijkheid, billijkheid en goede trouw mee te
werken aan de uitvoering van het sociaal plan en de doelstelling, te komen tot een
succesvolle overgang van het dienstverband, zo spoedig mogelijk te realiseren.
De inspanningsverplichting van werkgever bestaat uit:
duidelijke informatie en communicatie naar werknemers waaronder tijdige
gesprekken voeren met medewerkers en periodiek overleg met de
mobiliteitsadviseur;
afspraken worden schriftelijk aan de medewerker bevestigd;
bevorderen van de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerker;
aanbieden van faciliteiten ter bevordering van het verkrijgen van ander werk en het
stimuleren van actieve inzet van werknemers;
met voorrang aanbieden van interne vacatures die aansluiten bij de mogelijkheden
van werknemer;
het in overleg treden met andere werkgevers om mogelijkheden te creëren voor
werknemers om in dienst te treden bij deze werkgevers;
correcte belangstellingsregistratie uitvoeren;
uitvoerig de rechten en plichten uit dit sociaal plan bespreken met de medewerker;
medewerker wijzen op haar rechten en mogelijkheden om hierbij hulp in te roepen.
De inspanningsverplichting van werknemers bestaat uit:
actief zoeken naar interne en externe vacatures;
actief extern en intern solliciteren;
een aanbod van een passende functie aanvaarden;
Sociaal Plan
pagina 8
-
gebruik maken van alle ter beschikking staande faciliteiten ter bevordering van het
verkrijgen van ander werk.
Wanneer een werknemer, nadat hij/zij hier meer dan een keer schriftelijk op is
aangesproken, aantoonbaar niet of onvoldoende meewerkt aan een (succesvolle)
toepassing van het sociaal plan (mobiliteit) kan dit consequenties hebben voor de
arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat werkgever kan beslissen tot het starten van een
procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Voordat werkgever deze stap heeft
gezet dient er advies ingewonnen te zijn bij de bezwarencommissie sociaal plan Espria.
Organisatieverandering en herplaatsingproces
Om succesvolle herplaatsing van werknemers mogelijk te maken wordt in dit sociaal plan
gekozen voor een vier-fasenmodel. De eerste fase start op het moment dat er de
aanleiding of het voornemen is tot een organisatiewijziging. In deze eerste fase wordt
geanticipeerd op de verwachting van noodzaak tot reductie van werknemers en wordt met
werknemers op basis van vrijwilligheid gestart met activiteiten om mobiliteit van
werknemers naar ander werk te realiseren. De tweede fase, waarin de formele
mobiliteitsfase begint, start op het moment dat formele besluitvorming plaatsvindt en
duidelijk is hoeveel en welke werknemers moeten afvloeien. De derde fase start nadat de
tweede fase niet tot resultaat heeft geleid. In schema:
Aanleiding tot organisatiewijziging:
Extern: terugloop klanten/productie, tariefsverlagingen (financiering)
Extern: wegvallen deel werkzaamheden bijv. a.g.v. aanbesteding of inkoop
Intern: wijziging functiehuis, formatieverdeling over functie, efficiencyverbetering, wijziging bedrijfsproces
Intern: wijziging sourcingsvraagstuk; in – of outsourcing
Voornemen tot organisatiewijziging met krimp in formatie
of functies tot gevolg
Fase 1
Vrijwillige mobiliteitsfase
Besluit tot organisatie- wijziging
met krimp in formatie of functies
tot gevolg en geen plaatsingsmogelijkheid
Fase 2
Formele mobiliteitsfase
Herplaatsing is niet succesvol
Fase 3
Eindfase
Sociaal Plan
pagina 9
Fase 4 nazorg
3.2
Werkingssfeer sociaal plan
Dit sociaal plan heeft betrekking op organisatiewijzigingen binnen Icare VVT voor
medewerkers in een lijnfunctie of staffunctie. Het sociaal plan is van toepassing op
werkgever en werknemers als bedoeld in de begrippenlijst.
Afloop sociaal plan
De werkgever nodigt betrokken partijen uit voor overleg om desgewenst te komen tot een
nieuw sociaal plan of om een verlenging van het voorliggende sociaal plan overeen te
komen. Tevens zal gedurende de evaluaties van dit sociaal plan een mogelijk vervolg op dit
sociaal plan telkens worden besproken.
Bijzondere situaties: overgang van onderneming
Wanneer er sprake is van overgang van onderneming is er geen sprake van herplaatsing
maar van instroom van werknemers bij een nieuwe werkgever. In deze situaties is dit
sociaal plan niet van toepassing en treden partijen betrokken bij dit sociaal plan in overleg
om te beoordelen of het nodig is om op basis van bestaande wet- en regelgeving
aanvullende afspraken te maken.
3.3
Hardheidsclausule
In gevallen waarin dit sociaal plan leidt tot een onbillijke situatie voor een individuele
werknemer, zal werkgever, na overleg met de Bezwarencommissie, in gunstige zin van dit
sociaal plan afwijken. In die gevallen waarin het sociaal plan niet voorziet, zal Icare als
goed werkgever handelen in de geest van het sociaal plan.
Indien tussen werkgever en werknemer verschil van mening bestaat over toepassing van
de hardheidsclausule, dan wordt dit verschil van inzicht ter beslissing voorgelegd aan de
gezamenlijke partijen betrokken bij de totstandkoming van dit sociaal plan.
3.4
Overleg met werknemersorganisaties
Werkgever zal indien en zolang het sociaal plan van toepassing is, ten minste 1 maal per
kwartaal, op initiatief van werkgever, overleg voeren met de werknemersorganisaties over
de algemene stand van zaken. Bij dit overleg wordt een vertegenwoordiging van de
ondernemingsraad uitgenodigd als toehoorder. Beide partijen kunnen onderwerpen voor
het overleg agenderen. De werknemerorganisaties kunnen tijdens dit overleg individuele
casuïstiek naar voren brengen. Zonodig kan er eerder overleg plaatsvinden met de
stafmanager HRM over individuele zaken.
Een belangrijk doel voor dit overleg is om tot verbeteringen te komen voor een eventueel
volgend sociaal plan op inhoud, proces en effect. Werkgever wil daarnaast het sociaal plan
nauwkeurig uitvoeren en wil blijven leren binnen het proces van reorganiseren. De reactie
van de werknemersorganisaties is daarom voor werkgever van groot belang.
3.5
Beschikbaarstelling sociaal plan
Werkgever draagt er zorg voor dat het sociaal plan voor werknemers beschikbaar is door
middel van plaatsing op intranet. Als de werknemer verzoekt om een exemplaar van het
sociaal plan zal de werkgever de werknemer een exemplaar verschaffen.
3.6
Overige bepalingen
Redelijkheid en billijkheid
In alle gevallen dient er te worden gehandeld volgens criteria van redelijkheid en billijkheid
zoals die zijn neergelegd in artikel 6:248 Burgerlijk Wetboek waar staat: een overeenkomst
heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke
Sociaal Plan
pagina 10
naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en
billijkheid voortvloeien.
Interpretatie Sociaal Plan
De interpretatie van de bepalingen in dit sociaal plan is voorbehouden aan de betrokken
partijen bij dit plan.
Advies en instemmingsrecht medezeggenschapsorgaan
In het kader van het advies- en instemmingsrecht wordt het medezeggenschapsorgaan
conform de WOR betrokken bij organisatieveranderingen.
Verplichtingen uit de cao
De bepalingen in dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen en uitvoeringsregelingen
op basis van de cao en de wet.
Sociaal Plan
pagina 11
4.
Fase 1 Begeleiding naar werk: vrijwillige mobiliteitsfase
4.1
Algemeen
Een belangrijke doelstelling van Icare is om ontslagen als gevolg van organisatiewijzigingen zoveel mogelijk te voorkomen en medewerkers te begeleiden naar ander werk.
Om deze reden is het belangrijk zo snel mogelijk te starten met mobiliteitsbevorderende
maatregelen. Zo snel mogelijk betekent dat op het moment dat er sprake is van een
komende organisatiewijziging en dit vastgelegd is in een voorgenomen besluit van
bestuur/directie, dit direct met de groep werknemers die het betreft wordt gecommuniceerd.
Daarmee start fase 1 uiterlijk op het moment van het voorgenomen besluit over de
organisatiewijziging door bestuur/directie. Werkgever kan medewerkers te allen tijde vragen
deel te nemen aan deze fase. Voordat werkgever dit doet zal de werkgever de
ondernemingraad hierover informeren.
Vrijwillige deelname fase 1
Werknemers in functies waar reductie zich kan voordoen, worden uitgenodigd op vrijwillige
basis deel te nemen aan het mobiliteitsprogramma, zodat de mobiliteit van werknemers
meteen kan starten en de kans op een interne of externe succesvolle plaatsing zo veel
mogelijk wordt vergroot.
Ten behoeve van het realiseren van het mobiliteitsprogramma heeft werkgever de volgende
stappen gezet:
I
organisatie van de begeleiding van werk naar werk (hoofdstuk 4)
II
ontwikkeling activiteiten ter bevordering van mobiliteit (hoofdstuk 4)
III
ontwikkeling arbeidsvoorwaarden ter bevordering van mobiliteit (hoofdstuk 7)
In fase 1 zijn de mobiliteitsbevorderende maatregelen, zoals genoemd in hoofdstuk 7, al
van toepassing.
4.2
Deelnemers
Mogelijke deelnemers aan fase 1
Iedere werknemer die als gevolg van de organisatieverandering mogelijk boventallig wordt,
wordt uitgenodigd te participeren in het mobiliteitsprogramma en/of met voorstellen komen
die leiden tot verbetering van zijn toekomstperspectief of het realiseren van een nieuw
toekomstperspectief.
Werkgever maakt op basis van de verwachte organisatiewijziging een document waarin
wordt aangeduid binnen welk(e) organisatieonderdeel/onderdelen de wijziging mogelijk
gaat plaatsvinden en welke functie(s) de organisatiewijziging mogelijk treffen. Hierin worden
zo mogelijk drie groepen geduid:
a.
functies zeker betrokken in reductie
b.
functies mogelijk betrokken in reductie
c.
functies zeker niet betrokken in reductie
Zodra dit mogelijk is, wordt al in deze fase de verwachte boventalligheid op basis van
afspiegeling inzichtelijk gemaakt op basis van de verwachte peildatum (= datum besluit
organisatiewijziging, zie hoofdstuk 5).
In de vrijwillige mobiliteitsfase gelden de mobiliteitsbevorderende maatregelen gedurende
het dienstverband voor:
werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of met een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een resterende looptijd van meer dan
Sociaal Plan
pagina 12
12 maanden na de start van fase 1, die mogelijk boventallig worden verklaard als
gevolg van de aankomende organisatiewijziging (groepen a en b)
Vrijwillig maar niet vrijblijvend
De participatie van deze individuele werknemers aan het mobiliteitsprogramma is vrijwillig
maar niet vrijblijvend. Medewerkers dienen zich in te spannen om de vooraf gemaakte
afspraken over het mobiliteitsprogramma na te komen. Dit wordt in een plan van aanpak
tussen vastgelegd.
4.3
Mobiliteitsadviseur
Icare heeft een mobiliteitsadviseur, die de werknemer professioneel begeleidt bij het
zoeken naar een passende arbeidsplaats. De rol van mobiliteitsadviseur is door Icare
ondergebracht in een afzonderlijke functie en maakt onderdeel uit van de afdeling HRM.
De mobiliteitsadviseur is verantwoordelijk voor:
het adviseren en zo nodig begeleiden van werknemers in fase 1 en 2 bij het zoeken
naar een arbeidsplaats;
het afstemmen van vraag en aanbod binnen Icare en met collega’s binnen de
andere entiteiten van Espria;
het actief aanbieden van vacatures;
het opbouwen van een netwerk of het inzetten van een bestaand netwerk met
contacten met werkgevers in de regio zowel binnen als buiten de branche om
voortdurend mogelijkheden tot uitwisseling van werknemers in kaart te brengen en
bij zich voordoende organisatiewijzigingen met reductie van werknemers deze
werknemers zo mogelijk te begeleiden naar vacatures bij een van deze werkgevers.
Werkgever stelt aan het eind van fase 1; een keer per kwartaal in fase 2; aan het eind van
fase 2 en aan het eind van fase 3 een geanonimiseerde rapportage (zie bijlage) op ten
behoeve van de vakorganisaties, waarin de ondernomen activiteiten en de resultaten
worden teruggekoppeld.
4.4
Mobiliteitsprogramma en mobiliteitsplan
Werknemers die er voor kiezen om deel te nemen aan fase 1 worden uitgenodigd voor een
intakegesprek. Werknemer en mobiliteitsadviseur maken afspraken over het te volgen
mobiliteitsprogramma. Het mobiliteitsprogramma bestaat in grote lijnen uit de volgende
stappen:
1.
een periode van verkenning en planvorming van maximaal één maand;
2.
een periode van deelname aan mobiliteitsactiviteiten.
Na dit intakegesprek wordt in de aansluitende maand door werknemer een mobiliteitsplan
(model zie bijlage) opgesteld met ondersteuning van de mobiliteitsadviseur. Gedurende
fase 1 vinden periodiek evaluatiegesprekken plaats over voortgang aan de hand van door
werknemer bij te houden tweewekelijkse rapportages (zie bijlage) en kan de werknemer bij
zijn stappen/activiteiten worden geadviseerd of inhoudelijk worden geadviseerd.
Duur fase 1
Fase 1 eindigt bij de formele besluitvorming omtrent de organisatiewijziging (zie hoofdstuk
5). Aan het eind van deze 1e fase, de vrijwillige mobiliteitsfase, vindt een eindevaluatie van
de vrijwillige mobiliteitsfase plaats.
Sociaal Plan
pagina 13
4.5
Vacaturebeleid
Icare en de onderdelen binnen Icare maken alle vacatures binnen Icare bekend via intranet
en eventueel via aanvullende communicatiekanalen.
Werkgever verlengt, vanaf het moment dat er mogelijk sprake is van een
organisatiewijziging (fase 1), geen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in functies
waarvoor mogelijk een reductie van formatie geldt en zet geen arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd om in onbepaalde tijd, zolang er boventallige werknemers zijn die in deze
functies kunnen worden geplaatst. Ook worden min-maxcontracten en de 0-urencontracten
teruggebracht naar de minimale aanspraak.
Voorrangsvolgorde
Wanneer meerdere geschikte kandidaten beschikbaar zijn voor een vacature hanteert Icare
de volgende volgorde:
1.
bovenformatieve kandidaat (fase 2 kandidaat) of re-integratiekandidaat;
2.
bovenformatieve kandidaat van een van de andere entiteiten binnen Espria (fase 2
kandidaat);
3.
re-integratiekandidaat van een van de andere entiteiten binnen Espria;
Wanneer er meerdere kandidaten binnen 1 van de categorieën beschikbaar zijn dan geldt
eerst beste geschiktheid (objectief te bepalen) en daarna anciënniteit.
4.6
Faciliteiten mobiliteitsprogramma
Mobiliteitsactiviteiten kunnen zijn:
sollicitatieondersteuning;
beschikbaarstelling interne vacatures;
ondersteuning door reïntegratie-, bemiddelings- en outplacement bureaus;
om-, her- of bijscholingsactiviteiten. Toekenning van scholingsverzoeken worden
beoordeeld op arbeidsmarktrelevantie, passendheid qua niveau en affiniteit, kosten,
duur en de termijn waarbinnen gestart kan worden;
loopbaanonderzoek;
detachering of tijdelijk inzet op externe vacatures;
erkenning verworven competenties;
jobhunting;
Proefplaatsing;
coaching bij een nieuwe functie.
De mobiliteitsadviseur en werknemer komen op basis van het beschikbare budget van de
individuele werknemer, de overeengekomen doelstellingen van de werknemer en de
mogelijkheden van de werknemer gezamenlijk overeen welke mobiliteitsactiviteiten worden
ingezet. De mobiliteitsactiviteiten die voor werknemer worden ingezet worden benoemd in
het mobiliteitsplan.
De mobiliteitsbevorderende maatregelen komen voor rekening van werkgever. Voor deze
mobiliteitsbevorderende maatregelen is per werknemer een budget beschikbaar van
maximaal € 5.000,- netto. Dit budget is nadrukkelijk niet bedoeld om medewerkers om te
scholen naar een andere functie. Op genoemde faciliteiten bestaat geen aanspraak in
combinatie met wettelijke faciliteiten voor dezelfde doeleinden en die ten laste van
werkgever komen.
Sociaal Plan
pagina 14
5.
Fase 2 Begeleiding naar werk: formele mobiliteitsfase
5.1
Algemeen
Werkgever legt voorgenomen besluiten tot organisatiewijziging voor aan de
ondernemingsraad. Conform de Wet op de Ondernemingsraden wordt de (C)OR om advies
gevraagd.
Een organisatiewijziging heeft betrekking op een wijziging van het functiehuis, de formatie
of de functiemix (definitie WOR) binnen een van de rayons van Icare of binnen een wijk, of
(verzorgings-/verpleeg-)huis van deze rayons.
Na het uitbrengen van het advies door de OR neemt bestuur/directie een formeel besluit.
Met dit formele besluit gaat fase 2 van start.
5.2
Fase 2
Fase 2 kent twee onderdelen:
een plaatsingsprocedure (vertaling/uitvoering formatieplaatsenplan en plaatsing
werknemers in resterende functies/formatie);
een formele mobiliteitsperiode.
Duur
Fase 2 gaat voor de individuele werknemer in zodra de werknemer vrijgesteld is (of
gedeeltelijk) van werk.
De duur van fase 2, de formele mobiliteitsfase, is afhankelijk van de duur van de
aaneengesloten periode die medewerkers binnen Icare of een rechtsvoorganger werkzaam
zijn geweest en bedraagt:
1 tot en met 5 jaar in dienst: 8 maanden
6 jaar of langer in dienst: 12 maanden
Aan het eind van fase 2 kunnen werkgever en werknemer overeenkomen fase 2 te
verlengen met 3 maanden (zie hoofdstuk 6.1).
Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen de duur van fase 2 in te korten wanneer
zij samen vaststellen dat er weinig kans is op realisatie van ander werk (niet kansrijk). In
dat geval heeft werknemer recht op een vertrekpremie, zoals beschreven in hoofdstuk 6.4.
Werkgever kan besluiten de duur van fase 2 in te korten wanneer werknemer aantoonbaar
in gebreke blijft met het actief deelnemen aan het mobiliteitsprogramma en het uitvoeren
van de afspraken in zijn mobiliteitsplan. Dit besluit wordt niet eerder genomen dan nadat er
twee keer schriftelijk een waarschuwing is gegeven voor het niet voldoen aan de
inspanningsverplichting. Wanneer werknemer van mening is dat deze sanctie onterecht is
kan werknemer zich richten tot de bezwarencommissie zoals bedoeld in bijlage 1.
Werknemer kan zich ook richten tot de bezwarencommissie wanneer hij van mening is dat
werkgever onvoldoende facilitering of ondersteuning biedt bij het realiseren van het
mobiliteitsprogramma. Dit niet eerder dan nadat werknemer dit formeel bij werkgever heeft
aangekaart en hierover is gesproken. De werknemer kan op elk moment een gesprek
aanvragen bij de HR manager wanneer een aangekaart probleem bij de leidinggevende of
mobiliteitsadviseur niet naar tevredenheid is opgelost.
Sociaal Plan
pagina 15
5.3
Deelnemers
In de formele mobiliteitsfase gelden maatregelen, de faciliteiten voor het
mobiliteitsprogramma en de faciliteiten uit hoofdstuk 7 gedurende het dienstverband voor:
werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of met een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een resterende looptijd van 12
maanden of meer na de start van fase 2, die boventallig zijn verklaard als gevolg
van de aankomende organisatiewijziging;
werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of met een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een resterende looptijd van meer dan
12 maanden na de start van fase 2, die op basis van vrijwilligheid uit hun functie
willen vertrekken naar een andere functie binnen of buiten Icare (zie
plaatsmakersregeling).
5.4
Reorganisatieplan en formatieplaatsenplan
In het reorganisatieplan staat onder andere de aanleiding tot de organisatiewijziging
beschreven en het onderdeel waarbinnen de organisatiewijziging plaatsvindt. Het
reorganisatieplan is een van de stukken die voor advies aan de OR wordt voorgelegd.
Onderdeel van het reorganisatieplan is een formatieplaatsenplan. In het
formatieplaatsenplan worden de personele effecten van de organisatiewijziging zichtbaar
gemaakt. Hierin wordt in ieder geval beschreven wat het aantal te reduceren werknemers
is, hoeveel werknemers kunnen worden geplaatst en hoeveel werknemers naar
verwachting niet kunnen worden geplaatst en die als gevolg daarvan boventallig worden en
binnen of buiten Icare herplaatst moeten worden.
Het formatieplaatsenplan bevat:
de actuele personeelsbezetting van het onderdeel/de onderdelen waar de
organisatiewijziging op van toepassing is in functies, formatie en functie-indeling per
functie (peildatum zoals genoemd onder 5.1, formele start fase 2);
de beoogde personeelsbezetting van het onderdeel/de onderdelen waar de
organisatiewijziging op van toepassing is in functies, formatie en functie-indeling per
functie. Hierbij wordt specifiek vermeld welke functies ongewijzigd zijn gebleven en
terugkeren in de beoogde personeelssamenstelling en welke functies gewijzigd of
nieuw zijn (was-wordt-lijst).
De volgende situaties zijn hierbij mogelijk (basis zijn de beleidsregels van het UWV
Werkbedrijf) :
1.
Een functie wordt opgeheven. Dit betekent:
- de opgeheven functie wordt vergeleken met andere functies binnen de
organisatorische eenheid om te zien of ze onderling uitwisselbaar zijn;
- als er geen uitwisselbare functie is worden alle medewerkers in de functie
boventallig;
- zijn er wel uitwisselbare functies dan wordt op basis van afspiegeling de
afvloeiings- en plaatsingsvolgorde vastgesteld
2.
De formatie binnen een functie wordt teruggebracht. Dit betekent:
- de functie blijft bestaan;
- een deel van de medewerkers in de functie is boventallig.
Boventalligheid wordt bepaald op basis van afspiegeling (UWV Beleidsregels).
Sociaal Plan
pagina 16
5.5
Plaatsmakersregeling
Werkgever kan met een werknemer een plaatsmakersregeling overeenkomen als deze
daarmee zijn/haar functie beschikbaar stelt aan een boventallige werknemer mits de
boventallige werknemer direct inzetbaar is op de functie of na de gebruikelijke
inwerkperiode. De werknemer die aldus de status van boventallige werknemer heeft
verworven, heeft alle rechten en plichten die boventallige werknemers hebben.
Plaatsingsprocedure
5.6
Melding status
Met elke werknemer van wie de functie betrokken is in de organisatiewijziging vindt een
individueel gesprek plaats. Tijdens dit gesprek verneemt de werknemer of hij op basis van
het formatieplaatsenplan en onder toepassing van het afspiegelingsbeginsel
geplaatst wordt in een uitwisselbare functie of
boventallig is.
Dit gesprek wordt schriftelijk bevestigd. In het gesprek worden tevens de rechten uit de
arbeidsovereenkomst en eventuele andere, schriftelijk overeengekomen rechten in kaart
gebracht.
Werknemers die binnen de mogelijkheden van het formatieplaatsenplan binnen hun eigen
functie kunnen worden ingezet (mogelijk met een andere standplaats) of direct kunnen
instromen in een daarmee uitwisselbare of andere passende functie, worden geplaatst.
Wanneer er geen formatieruimte (vacatures) beschikbaar is wordt werknemer boventallig
en wordt hij gedurende de mobiliteitsperiode begeleid naar herplaatsing binnen of buiten
Icare.
5.7
Belangstellingsregistratie
Met elke werknemer betrokken bij organisatiewijziging die niet in de eigen of in een
uitwisselbare functie kan worden geplaatst, wordt een belangstellingsgesprek gevoerd. Dit
gesprek kan samenvallen met het gesprek zoals bedoeld in 5.6. Het doel van een
belangstellingsgesprek is om te verkennen welke wensen en interesses de werknemer
heeft ten aanzien van plaatsing of herplaatsing van functies in de organisatie. De
aanwezigheid van een overzicht, zoals bedoeld in het formatieplaatsenplan, hierbij is een
voorwaarde.
Dit gesprek wordt door middel van een belangstellingsregistratieformulier op uniforme wijze
vastgelegd (zie bijlage). Wanneer er geen vacatures in de door werknemer uitgesproken
belangstelling of geen passende vacatures beschikbaar zijn, dan kan in dit gesprek een
start worden gemaakt met het mobiliteitsprogramma en een aanzet worden gemaakt tot het
invullen van het mobiliteitsplan.
Onderwerpen die in ieder geval aan de orde gesteld worden:
functies binnen de nieuwe formatie, die de voorkeur van de werknemer geniet;
functies binnen de nieuwe formatie, die door de werknemer zeker niet geambieerd
worden;
functies van een tweede of derde voorkeur. Dit kan ook een functie op een geheel
andere afdeling of locatie zijn;
ander werk dat de werknemer tijdelijk wil verrichten, indien de medewerker voorlopig
niet geplaatst kan worden binnen de opgegeven voorkeuren.
Sociaal Plan
pagina 17
Tevens worden de gegevens ten aanzien van gevolgde opleidingen, werkervaringen en
bijzondere omstandigheden geïnventariseerd en zo nodig geactualiseerd.
De werknemer ontvangt een afschrift van het getekende formulier. Is het niet mogelijk direct
de belangstelling te peilen dan wordt ter plaatse een afspraak gemaakt op welke wijze
(mondeling/schriftelijk) de belangstelling alsnog vastgelegd kan worden.
5.8
Volgorde invulling formatieplaatsenplan
Als gevolg van een organisatiewijziging kunnen functies vervallen, wijzigen, kunnen nieuwe
functies ontstaan en kan de formatie wijzigen. Plaatsingsbesluiten die als gevolg daarvan
ontstaan, worden gebaseerd op een overzicht wat hiervan wordt gemaakt (was-wordt-lijst,
onderdeel formatieplaatsenplan). Werkgever bepaalt conform de criteria van UWV
werkbedrijf welke functies gewijzigd zijn, welke functies uitwisselbaar zijn, welke functies
gelijkwaardig zijn en welke functies passend zijn.
Plaatsingsvolgorde (criteria UWV Werkbedrijf)
Werkgever hanteert bij het nemen van besluiten ten aanzien van werknemers, die
betrokken zijn bij de organisatiewijziging, de volgende plaatsingsvolgorde:
a.
werknemer volgt functie in de voor hem geldende groep uitwisselbare functies;
b.
plaatsing in een andere passende functie die gelijkwaardig is;
c.
plaatsing in een andere passende functie.
Bij de functies genoemd onder b en c moet worden voldaan aan de functie-eisen.
Functies zijn ook passend als de plaatsingskandidaat binnen een scholingsperiode van
maximaal 6 maanden geschikt te maken is voor een dergelijke functies en er geen
werkervaring in betreffende functie noodzakelijk is.
Indien meerdere werknemers opteren voor dezelfde functie wordt herplaatsing gerealiseerd
volgens het anciënniteitbeginsel.
Een (her)plaatsing is volledig wanneer de werknemer wordt geplaatst in een functie met
een gelijke contractomvang of met ten hoogste vijf contracturen (op basis van 36 uur en
anders naar rato) minder dan in de voorgaande functie.
Plaatsingsvolgorde in een passende functie
Indien het niet mogelijk is plaatsing te realiseren in de oude functie of in een uitwisselbare
functie, dan wordt geprobeerd de werknemer een passende functie aan te bieden. Hierbij
wordt de volgende volgorde in acht genomen:
a.
een gelijkingedeelde functie;
b.
een hogere functie, maximaal 1 salarisschaal hoger;
c.
een lagere functie, maximaal twee salarisschalen lager.
Wijziging standplaats
Werknemers die geplaatst kunnen worden in een functie met een andere standplaats, zijn
niet verplicht de functie te aanvaarden wanneer de reistijd tussen woonplaats en
standplaats toeneemt met meer dan een uur, enkele reis, waarbij de maximale reistijd niet
meer bedraagt dan 1,5 uur. Bij werknemers met een arbeidsduur van korter dan 8 uur per
week bedraagt de totale reistijd nooit meer dan 50% van de werktijd per dag.
5.9
Aanvaarding functie
De werknemer ontvangt een schriftelijke bevestiging van de passende functie
onder vermelding van een omschrijving van de aangeboden passende functie en van de
consequenties die voortvloeien uit deze mobiliteit.
Sociaal Plan
pagina 18
In geval werkgever en werknemer geen overeenstemming hebben over de plaatsing – het
functieaanbod en/of de standplaats- doet werkgever een voorlopig plaatsingsaanbod. De
werknemer heeft vervolgens twee weken bedenktijd om het plaatsingsaanbod alsnog te
accepteren dan wel bezwaar in te dienen bij de Bezwarencommissie.
Indien de werkgever, de bezwarencommissie gehoord hebbende, besluit dat de
aangeboden functie niet passend is, informeert de werkgever de werknemer schriftelijk en
biedt binnen 2 weken een andere passende functie aan. Is een andere passende functie
niet beschikbaar, dan is werknemer boventallig en start de mobiliteitsperiode.
Indien de werkgever, de bezwarencommissie gehoord hebbende, besluit dat de
aangeboden functie passend is, stelt de werkgever de werknemer hiervan op de hoogte.
Van het advies van de commissie kan slechts op zwaarwegende gronden worden
afgeweken. Indien de werkgever dan wel de werknemer afwijkt van het advies, doet hij
hiervan gemotiveerd schriftelijk mededeling aan de commissie en aan de werknemer dan
wel aan de werkgever.
De werknemer krijgt in dit geval tien werkdagen bedenktijd om de functie alsnog te
accepteren. Bij acceptatie wordt de werknemer in de aangeboden functie benoemd. Bij
weigering van de passende functie kan de werkgever maatregelen treffen gericht op het
beëindigen van het dienstverband.
Indien er geen sprake is van plaatsing binnen de vastgestelde formatie c.q. het nieuwe
formatieplaatsenplan in één van de hierboven genoemde functies, wordt werknemer
aangemerkt als boventallig en gaat werknemer deelnemen aan het mobiliteitsprogramma
als herplaatsingskandidaat.
Mobiliteitsperiode
Gedurende de mobiliteitsperiode in fase 2 en gedurende fase 3 kan werkgever werknemer
inzetten op tijdelijke passende werkzaamheden zowel binnen als buiten Icare. Gedurende
deze periode heeft het verwerven van een andere baan de hoogste prioriteit. Werkgever en
werknemer maken afspraken over de benodigde tijdsinvestering voor het volgen van het
mobiliteitsplan.
5.10 Mobiliteitsprogramma
Tijdens dit deel van fase 2, de formele mobiliteitsperiode, is hoofdstuk 4 volledig van
toepassing. Verschil met fase 1 is dat de mobiliteitsadviseur enkele mobiliteitsactiviteiten
verplicht kan stellen op basis van een inschatting van de employability van werknemer.
Werknemer is in dat geval verplicht aan deze activiteiten deel te nemen.
Aansluiting fase 1 en fase 2
Werknemers die in fase 1 al gestart zijn met het mobiliteitsprogramma en in fase 2 de
status van boventallig krijgen of kiezen voor de plaatsmakersregeling, hebben gedurende
fase 2 recht op de volledige periode van fase 2 conform de genoemde termijnen onder 5.2.
Rapportage
Werkgever stelt een keer per kwartaal in fase 2, aan het eind van fase 2 en aan het eind
van fase 3 een geanonimiseerde rapportage (zie bijlage) op ten behoeve van de
vakorganisaties, waarin de ondernomen activiteiten en de resultaten worden
teruggekoppeld. Een afschrift van de rapportage wordt aan de OR gezonden.
Sociaal Plan
pagina 19
6.
Fase 3 Eindfase
6.1.
Evaluatie mobiliteitsfase
Na afloop van fase 1 of 2, dit verschilt per individuele werknemer, wordt met elke
individuele werknemer een eindevaluatie uitgevoerd van de fases 1 en 2. Onderdeel van
deze evaluatie zijn in ieder geval:
1. Beoordeling advisering, ondersteuning en facilitering werkgever;
2. Beoordeling activiteiten werknemer;
3. Beoordeling arbeidsmarktmogelijkheden en kansen werknemer hierin.
6.2
Beoordeling vervolgtraject
Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen fase 2 te verlengen met 3 maanden,
wanneer:
- het er naar uitziet dat betreffende werknemer binnen die periode een andere functie
kan aanvaarden;
- er sprake is van opschorting als gevolg van detachering korter dan 6 maanden;
- er sprake is van opschorting als gevolg van overeengekomen scholing die de duur van
fase 2 overschrijdt en de scholing voorwaardelijk is voor succesvolle plaatsing;
- er bijzondere omstandigheden zijn.
Wanneer werknemer en werkgever gezamenlijk geen concrete en reële aanleiding of
mogelijkheden zien om fase 2 te verlengen kan werkgever besluiten om te starten met het
beëindigen van het dienstverband.
Rapportage/schriftelijke bevestiging
De beoordeling van het gevolgde traject (uitkomst fase 1 en 2) uit hoofdstuk 6.1 en de
beoordeling over het vervolgtraject (verlenging fase 2 of start fase 3) wordt schriftelijk aan
werknemer bevestigd.
6.3.
Einde dienstverband
Binnen de wettelijk kaders en regelingen bepaalt werkgever de te volgen procedure tot het
beëindigen van het dienstverband. Hierover informeert hij werknemer.
6.4
Vertrekregeling binnen fase 2
Werknemers die boventallig zijn kunnen met de werkgever overeenkomen om direct voor
fase 3 te kiezen, de eindfase. In dat geval hebben deze werknemers recht op een
vertrekregeling en wordt een beëindigingovereenkomst gesloten. In fase 1 kan de
werknemer op eigen verzoek een verkennend gesprek voeren met werkgever over een
vertrekregeling.
Bij vrijwillig vertrek binnen 30 dagen na het besluit tot boventallig verklaring ontvangt de
boventallig verklaarde werknemer een vertrekpremie van een half bruto maandsalaris per
gewerkt dienstjaar tot een maximum van 12 bruto maandsalarissen.
Bij vrijwillig vertrek tussen 31 dagen en 60 dagen na het besluit tot boventallig verklaring
bedraagt de vertrekpremie 75 % van de vertrekpremie.
Bij vrijwillig vertrek tussen 61 dagen en 90 dagen 50 % en bij vrijwillig vertrek tussen 91
dagen en 120 dagen 25 %.
Werknemer en werkgever maken gezamenlijk afspraken over wijze van uitbetaling.
Sociaal Plan
pagina 20
7.
Fase 4 Voorrang bij vacatures gedurende en na de wachtgeld
periode.
Werkgever zal werknemers na uitdiensttreding en die wachtgeld ontvangen of hebben
ontvangen, gedurende 60 maanden (gerekend vanaf de eerste dag van het wachtgeld)
voorrang geven bij het vervullen van de voor hen geschikte vacatures bij Icare. Daartoe zal
de werkgever alle betrokken wachtgelders blijven informeren over beschikbare vacatures,
waarbij de wachtgelder zijn belangstelling voor de betreffende vacature(s) uit kan spreken.
In geval dat er spreke is van belangstelling en de werknemer voldoet aan de functie eisen
en er geen andere voorrangskandidaten recht hebben op de vacature dan wordt tot
plaatsing over gegaan. Werknemer dient zelf het initiatief te nemen zijn/haar interesse
schriftelijk kenbaar te maken.
De wachtgelder die binnen de eerder genoemde 60 maanden elders een andere baan
accepteert doet afstand van zijn recht uit fase 4.
De werknemer is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in zijn
persoonlijke omstandigheden aan de mobiliteitsadviseur van werkgever.
Werkgever zorgt ervoor dat werknemer toegang krijgt tot de interne vacatures van Icare
VVT. Werknemer is zelf verantwoordelijk om de vacatures vervolgens te verkrijgen.
Mocht de juridische structuur van Icare wijzigen binnen de looptijd van fase 4 dan zullen
partijen met elkaar in overleg treden om opnieuw invulling te geven aan fase 4. Werkgever
neemt hierin initiatief.
Sociaal Plan
pagina 21
8.
Voorwaarden/faciliteiten
8.1
Behoud van rechten
De werknemer behoudt zijn rechten voor zover schriftelijk vastgelegd in het kader van de
bestaande arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook voor de schriftelijk vastgelegde rechten die
voor de organisatiewijziging tussen werknemer en Icare zijn overeengekomen. De
inventarisatie hiervan vindt plaats tijdens het gesprek waarin werknemer wordt gemeld dat
hij boventallig is.
8.2
Salarisgarantie
(Her)Plaatsing binnen Icare
Als de werknemer in een functie wordt her/geplaatst die op een hoger niveau is ingedeeld,
ontvangt de werknemer vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van die functie
het bij die functie behorende salaris, inclusief de uitloopmogelijkheden. Als de mobiliteit
voortijds eindigt, omdat de werknemer buiten zijn schuld niet in staat is de functie te
vervullen, wordt het salaris weer aangepast aan het oorspronkelijke niveau zoals gold op
het moment van voor de mobiliteit.
Als de werknemer her/geplaatst wordt in een lager ingedeelde functie behoudt de
werknemer het salaris conform zijn oorspronkelijke salarisschaal inclusief de
uitloopmogelijkheden, evenals de cao-verhogingen.
Wanneer een werknemer in een passende functie met een lagere FWG-schaal is
her/geplaatst, kan de werkgever de werknemer gedurende zijn dienstverband alsnog
plaatsen op het oorspronkelijke FWG-niveau.
De salarisgarantie vervalt dan ook, indien de werkgever de werknemer het aanbod tot
plaatsing in een passende functie op het oorspronkelijk salarisniveau doet binnen Icare,
Espria of bij een externe werkgever en de werknemer dit plaatsingsaanbod weigert. De
salarisgarantie vervalt eveneens indien de salariëring van de werknemer de
garantieaanspraak overschrijdt, anders dan ten gevolge van uitbreiding van de arbeidsduur.
Plaatsing binnen Espria
De werknemer behoudt zijn dienstjaren voor zover schriftelijk vastgelegd in het kader van
de bestaande arbeidsovereenkomst wanneer hij wordt geplaatst binnen Espria conform de
geldende afspraken die zijn gemaakt met de Centrale Ondernemingsraad Espria.
Plaatsing buiten Icare of Espria
Als de werknemer buiten Icare of Espria werk vindt in een lager betaalde functie dan vult
werkgever het salaris aan dat gelijk staat aan de opbouw en de duur van het wachtgeld
zoals staat beschreven in artikel 9.8.3. van de CAO VVT of behoudt de werknemer
gedurende maximaal een jaar recht op het salaris conform zijn oorspronkelijke
salarisschaal inclusief eindejaarsuitkering en eventuele cao-verhogingen.
Werknemer moet minimaal hetzelfde aantal uren blijven werken als in zijn oorspronkelijke
functie binnen Icare.
Werkgever heeft de mogelijkheid om de aanvulling op het salaris ineens uit te betalen.
Werknemer toont het verschil bij werkgever aan.
8.3
Contractomvang
Wanneer de werknemer wordt geplaatst in een functie waarvan de contractomvang
maximaal 5 uur (op basis 36 uur, of naar rato) kleiner is dan de oorspronkelijke functie,
Sociaal Plan
pagina 22
wordt werknemer ingezet op andere werkzaamheden voor maximaal 5 uur. Wanneer een
werknemer in een functie met een lagere contractomvang is her/geplaatst, kan de
werkgever de werknemer gedurende zijn dienstverband alsnog een functie op de
oorspronkelijke contractomvang aanbieden, tenzij werknemer besluit zijn contractduur naar
beneden bij te stellen of er formatieruimte beschikbaar komt in de nieuwe functie en
werknemer terugkeert naar de oorspronkelijke contractomvang.
Wanneer de werknemer een functie aanvaardt buiten Icare en het aantal contracturen in
deze nieuwe functie is lager dan de oorspronkelijke contracturen, dan ontvangt
medewerker voor dit verschil in contracturen een mobiliteitspremie gebaseerd op de
vertrekpremie in hoofdstuk 6 naar rato van het lagere aantal uren dat het betreft.
8.4.
Contractduur
Wanneer werknemer wordt her/geplaatst in een functie bij een andere entiteit binnen Espria
dan behoudt werknemer zijn inmiddels opgebouwde aantal dienstjaren die hij/zij heeft
opgebouwd binnen het laatste onderdeel binnen Icare (= onderdeel waar de boventalligheid
is ontstaan).
8.5
Reiskosten woon-werk
Als de werknemer als gevolg van de organisatiewijziging te maken krijgt met een
verandering in de standplaats in een functie binnen Icare en daardoor extra reiskosten
moet maken, krijgt de werknemer deze extra reiskosten voor 100% vergoed gedurende een
periode van 12 maanden. Na deze periode vindt er een afbouw plaats en heeft de
werknemer nog 12 maanden recht op 75% vergoeding van de extra reiskosten.
Voor de berekening van de afstand wordt gebruikgemaakt van de routeplanner van de
ANWB (snelste route). Na afloop van de totale overeengekomen periode valt de werknemer
terug op de gebruikelijke vergoeding op basis van de van toepassing verklaarde cao.
De werknemer en de werkgever kunnen ook afspraken maken over de afkoop van de
vergoeding.
Onder extra kosten wordt verstaan de vergoeding van de meerkilometers tussen het
woonadres en de nieuwe standplaats ten opzichte van de kilometer tussen het woonadres
en de oude standplaats. De vergoeding wordt gebaseerd op de werkelijke reiskosten woonwerkverkeer op basis van het laagste tarief openbaar vervoer onder aftrek van de
tegemoetkoming in kosten conform de reiskostenregeling van de cao.
Als de bedrijfsregeling van Icare bij gebruikmaking van openbaar vervoer dekkend is voor
de eventueel te maken meerkilometers , vindt geen toepassing van deze bepaling plaats.
Wanneer de werknemer verhuist tijdens de compensatieperiode, dan vervalt het recht op
vergoeding van de extra reiskosten.
8.6
Reistijd
Indien de werknemer, als gevolg van de organisatiewijziging te maken krijgt met een
verandering van standplaats, dan plegen werknemer en werkgever overleg over
consequenties van de wijziging van de standplaats. Als blijkt dat de reistijd voor woonwerkverkeer toeneemt met meer dan 50% tot minimaal drie kwartier, dan kan werknemer
deze 50% extra reistijd gedurende 6 maanden aanmerken als werktijd. Deze
reistijd/werktijd wordt daadwerkelijk ingezet op de werkdagen en kan niet worden uitbetaald
of opgespaard tot extra verlof.
8.7
Sociaal Plan
Opzegtermijn
pagina 23
Indien de werknemer daarom verzoekt, ziet werkgever bij vrijwillige uitdiensttreding af van
de geldende opzegtermijn. Werkgever en werknemer bepalen in goed overleg de datum
van uitdiensttreding.
8.8
Sollicitatie
Aan de werknemer wordt desgevraagd betaald verlof verleend ten behoeve van sollicitatie.
Wanneer de potentiële nieuwe werkgever de reiskosten voor het sollicitatiebezoek niet
vergoedt, dan vergoedt werkgever dit desgevraagd op basis van het tarief openbaar
vervoer laagste klasse.
8.9
Terugkeergarantie
Indien een werknemer een functie elders aanvaardt verleent de werkgever hem op zijn
verzoek twee maanden onbetaald verlof. Dit om zonder risico de proeftijd bij de andere
werkgever te doorlopen. Mocht het dienstverband in de proeftijd worden beëindigd, dan
keert de werknemer terug bij de werkgever als herplaatsingkandidaat en wordt hij weer als
herplaatsingkandidaat op de transferlijst geplaatst. De werkgever draagt dan zorg voor
doorbetaling van de PZFW-premie.
Dit tenzij het mislukken van de proeftijd te wijten is aan een dringende reden, als bedoeld in
artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek.
De werknemer kan ook gebruik maken van de terugkeergarantie indien hij binnen 6
maanden na aanvang van het nieuwe dienstverband buiten zijn schuld om ongeschikt blijkt
te zijn voor de nieuwe functie. De terugkeergarantie geldt ook indien binnen 6 maanden
gedwongen ontslag dreigt als gevolg van reorganisatie/organisatiewijziging en/of fusie bij
de nieuwe werkgever.
8.10 Detachering en tijdelijke inzet
Icare en werknemer kunnen detachering en tijdelijke inzet bij een andere werkgever
overeenkomen. De detachering en tijdelijke inzet worden vastgelegd in een
(detacherings)overeenkomst. De arbeidsovereenkomst met de werkgever blijft in dit geval
van kracht. Wanneer het verzoek tot detachering van werkgever komt en werknemer stemt
niet in, dan meldt werknemer dit schriftelijk met redenen omkleed aan werkgever. Wanneer
de detachering of tijdelijke inzet langer duurt dan 3 maanden, maken werkgever en
werknemer afspraken over de verlenging van fase 2 met dezelfde duur als de tijdelijke inzet
of detachering.
8.11 Om-, her-, en bijscholing
De werknemer die een studie volgt in verband met de uitoefening van zijn oorspronkelijke
functie, die hij als gevolg van de verandering niet meer vervult, wordt in de gelegenheid
gesteld deze studie af te ronden conform de vergoedingsafspraken die daarvoor bij
aanvang van de studie zijn overeengekomen. Op de werknemer rust geen
terugbetalingsverplichting indien hij besluit te stoppen met de studie, omdat het gezien de
functiewijziging niet noodzakelijk is de studie verder te volgen.
8.12 Verhuiskostenvergoeding
Een verandering van standplaats van de werknemer kan met zich meebrengen dat het voor
de uitoefening van de functie voor de werknemer wenselijk is om te verhuizen. In dat geval
heeft de werknemer recht op de bepalingen rondom verhuiskostenvergoedingen als
genoemd in de cao of bedrijfseigen regeling van de werkgever waar hij boventallig is
geworden. De voorwaarde die gekoppeld wordt aan dit recht op vergoeding is dat na
verhuizing de werknemer maximaal 25 kilometer van de standplaats gaat wonen.
Sociaal Plan
pagina 24
De werknemer bij wie, als gevolg van de wijziging van de standplaats, de dagelijkse reistijd
woon-werkverkeer enkele reis meer dan anderhalf uur bedraagt, zal op zijn verzoek een
verhuiskostenvergoeding worden aangeboden conform de geldende cao of bedrijfsregeling.
In dat geval is de voorwaarde die aan dit recht gekoppeld is dat na de verhuizing de
werknemer maximaal 10 kilometer van de standplaats gaat wonen. Van de werknemer
wordt, in het geval van bovenstaande, verwacht dat hij binnen een jaar na de
standplaatswijziging verhuist.
Aan de werknemer kan tegen zijn wens geen verhuisverplichting opgelegd worden.
8.13 Vervallen terugbetalingsverplichtingen
Indien een boventallige werknemer ontslag neemt, wordt een eventuele
terugbetalingsverplichting op grond van de regeling studiefaciliteiten of verhuizing
kwijtgescholden (voor zover dit geen fiscale consequenties heeft). Voorwaarde hierbij is dat
de werknemer eerst aantoonbaar de studiekosten ter overname heeft aangeboden aan de
nieuwe werkgever en dat deze niet bereid of in staat is deze kosten aan de werknemer of
de werkgever te betalen. Eventuele nog bestaande studieverplichtingen worden tevens
door Icare vergoed wanneer de nieuwe werkgever de verplichtingen niet overneemt.
8.14 Jubilea
De werknemer die als gevolg van organisatieveranderingen zelf ontslag neemt en binnen
12 maanden na beëindiging van het dienstverband op grond van een jubileum recht zou
hebben op een jubileumuitkering, krijgt deze uitkering bij zijn vertrek uitbetaald. Deze
uitkering wordt niet betaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en
daarbij de jaren bij vorige werkgevers meerekent bij de bepaling van de diensttijd.
8.15 Contractuitbreiding
De werknemer die in overwegende mate (meer dan 50% van zijn arbeidsduur) werkzaam is
in de nachtdienst en als gevolg van de organisatiewijziging niet als zodanig kan blijven
werken, wordt in de gelegenheid gesteld de contractuele arbeidsduur uit te breiden om zijn
inkomen op peil te houden wanneer er formatieruimte beschikbaar is.
Sociaal Plan
pagina 25
9.
Begripsbepalingen
Werkgever
Icare VVT
Werknemer
Een medewerker die op basis van art. 7:700BW een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde of bepaalde tijd (geen voorovereenkomst) heeft gesloten met Icare, vallend
onder de CAO VVT.
Dit betekent dat geen werknemer zijn: stagiaires, werknemers die door een andere
organisatie binnen Espria of het onderdeel van Icare waar de organisatiewijziging zich
voordoet zijn gedetacheerd, uitzendkrachten, zzp-ers.
Partijen
Partijen bij dit sociaal plan, te weten:
Stichting Icare, gevestigd te Meppel
CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag
NU’91, gevestigd te Utrecht
RMU, gevestigd te Veenendaal
FNV AbvaKabo, gevestigd te Zoetermeer
FBZ, gevestigd te Utrecht
Boventallig
Een werknemer van wie de functie is vervallen of die op basis van het
afspiegelingsbeginsel niet in de overblijvende formatie van zijn/haar functie kan worden
geplaatst. Een werknemer die niet kan worden geplaatst in een gewijzigde of nieuwe
functie. Een werknemer die op basis van bovenstaande wordt begeleid naar ander werk.
Plaatsing
De realisatie van plaatsing van de werknemer die betrokken is bij een organisatiewijziging
en die direct kan instromen in een zelfde functie met een andere standplaats of bij een
andere organisatie, in een gewijzigde, nieuwe, passende of gelijkwaardige functie zoals
genoemd in het formatieplaatsenplan.
Herplaatsing
De realisatie van mobiliteit bij een medewerker die boventallig is geworden nadat is
gebleken dat hij/zij niet kon worden geplaatst.
Mobiliteitskandidaat
Een werknemer die als gevolg van een organisatiewijziging waarop dit sociaal plan van
toepassing is niet meer werkzaam is of kan zijn in de eigen functie en waarvoor Icare een
inspanningsverplichting heeft binnen of buiten de organisatie een andere functie te zoeken.
Uitwisselbare functies
Functies die naar aard, inhoud, functieniveau, beloning en omstandigheden wederkerig
vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn. Een en ander zoals bedoeld in de beleidsregels
Ontslagtaak UWV Werkbedrijf.
Gewijzigde functie
Een functie waarvan het takenpakket zodanig aanmerkelijk is gewijzigd, dat de functie
onder dezelfde functienaam overwegend een andere inhoud heeft gekregen.
Sociaal Plan
pagina 26
Nieuwe functie
Een functie die in het oude functiehuis en formatieplan niet voorkwam.
Gelijkwaardige functie
Een functie binnen of buiten Icare op hetzelfde niveau die qua inhoud en taken verschilt
van de huidige functie, maar waarvoor eenzelfde opleidingsniveau en ervaring vereist zijn.
Passende functie
Een functie binnen of buiten Icare, die, gelet op opleiding en ervaring en persoonlijke
omstandigheden van de werknemer, redelijkerwijs kan worden opgedragen en die
maximaal 1 functieniveau hoger of 2 functieniveaus lager is. Voor functies buiten Icare en
waarvoor een andere cao van toepassing is geldt dat het salaris maximaal 10% afwijkt
(lager) ten opzichte van het huidige salaris.
Geschikte functie
Een geschikte functie bestaat uit taken waarvan zowel de werkgever als de werknemer van
mening zijn dat deze door werknemer uitgevoerd kan worden.
Afspiegelingsbeginsel
Het volgens de criteria van het Ontslagbesluit toepassen van het anciënniteitprincipe per
leeftijdsgroep.
Anciënniteitprincipe
Het toepassen van een onderscheid op grond van het aantal dienstjaren tussen
werknemers die een gelijke aanspraak hebben. De werknemer met de meeste dienstjaren
wordt als eerste geplaatst en bij gelijke uitkomst van diensttijd, gaat bij plaatsing de oudere
werknemer voor de jongere werknemer.
Mobiliteitsadviseur
Een rol bij werkgever, vastgelegd in een afzonderlijke functie of in een bestaande functie
zoals leidinggevende of HRM-adviseur, in het adviseren en zo nodig ondersteunen,
begeleiden en faciliteren van werknemers in het verkrijgen van een andere functie of een
andere baan.
Sociaal Plan
pagina 27
Download