reglement

advertisement
Huursubsidie
Het college van burgemeester en schepenen stelt binnen de begrotingskredieten subsidies
beschikbaar aan Kortrijkse sportverenigingen voor huur van infrastructuur van derden.
Deze subsidie wordt toegekend na advies van de stedelijke sportraad, gesteund op het door de
gemeenteraad goedgekeurd reglement.
HOOFDSTUK 1
BIJKOMENDE VOORWAARDEN VOOR HET BEKOMEN VAN EEN HUURSUBSIDIE
Artikel 1.1
De sportverenigingen treden met minimum 20% van de leden aan in een officiële competitie
georganiseerd door de hoogste sportfederatie van de betreffende sporttak. De leden betalen een
lidgeld waarin zowel de deelneming aan de wekelijkse trainingen onder leiding van een gediplomeerde
trainer en dit gedurende minimaal 8 maanden per jaar, én de deelneming aan de wedstrijden,
inbegrepen is.
Artikel 1.2
De subsidiëring wordt verleend ten gunste van de erkende Kortrijkse sportclubs die voor hun reguliere
(competitieve) werking (niet stage, sportkamp,…maar wekelijkse werking) genoodzaakt zijn
infrastructuur af te huren van derden meer bepaald van onderwijsinstellingen of openbare besturen.
De sportinfrastructuur kan door meerdere sportinitiatieven of voor meerdere sporttakken gebruikt
worden.
Artikel 1.3
Verklaring term ‘noodzaak’: noodzaak om infrastructuur af te huren
1) om de competitie af te werken
2) om te trainen (basistraining voor de competitieve beoefenaars
3) wegens het niet beschikbaar zijn van de infrastructuur voor basistraining van de
competitieve beoefenaars, wegens de organisatie van een evenement door derden
4) om training te optimaliseren
HOOFDSTUK 2
MODALITEITEN VOOR HET BEKOMEN VAN EEN HUURSUBSIDIE
Artikel 2.1
De subsidies worden toegekend per kalenderjaar op basis van het aanvraagdossier m.b.t. huur
infrastructuur van derden.
Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor om de gegeven informatie en bewijsstukken te laten
verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt de
betreffende vereniging niet meer in aanmerking voor een subsidie voor huur infrastructuur van
derden.
Artikel 2.2
De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren
ingediend bij het stadsbestuur p.a. sportdienst, Bad Godesberglaan 22 te 8500 Kortrijk.
Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst en de website
www.kortrijk.be/sport.
De subsidieaanvraag betreft het voorbije werkingsjaar en moet worden ingediend vóór 30 september
van het lopende dienstjaar.
De uitbetaling van de subsidie gebeurt in het najaar van het lopende dienstjaar.
Artikel 2.3
De sportvereniging kan voor hetzelfde doel geen huurssubsidie ontvangen via andere stedelijke
kanalen of via andere steden.
Artikel 2.4
De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen in overeenstemming met de Wet van
14 november 1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel
waarvoor de subsidie is toegekend. (betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen)
Artikel 2.5
Bij vaststellen van wangedrag kan de subsidiëring ingetrokken worden.
HOOFDSTUK 3
BEREKENING VAN DE HUURSUBSIDIE
Artikel 3.1
De berekening van de huursubsidie gebeurt op basis van de ingediende bewijsstukken van de
betaalde huurkost (facturen) voor de afgehuurde niet stedelijke sportinfrastructuur. De huurperiode
die in aanmerking komt voor de subsidiëring loopt van juli tot december van het voorbije kalenderjaar
en van januari tot juni van het huidige kalenderjaar. De betaalde huurkosten voor de
sportinfrastructuur worden terugbetaald aan de clubs volgens noodzaak van de te huren infrastructuur
aan derden, onder de uitsluitende voorwaarde dat het begrotingskrediet voor het lopende dienstjaar
toereikend is. Indien de globale door de clubs betaalde huurvergoedingen het begrotingskrediet
overschrijden, worden de huursubsidies aan de clubs op evenredige basis verminderd.
HOOFDSTUK 4
UITBETALING VAN DE HUURSUBSIDIE
Artikel 4.1
Het subsidiebedrag wordt uitsluitend op een financiële rekening op naam van de sportvereniging
uitbetaald.
Download