29 juni 2010 - OCMW Antwerpen

advertisement
OCMWANTWERPEN
RAADSZITTING
OPENBARE ZITTING
Vergadering van dinsdag 29 juni 2010,
Van 9 uur tot 12 uur.
Departement Bestuurszaken
Secretariaat
Ann Van Gorp
tel. 03 338 26 43
Rondgedeeld op: 02.08.2010
VERSLAG
Aanwezig:
Mevr. De Coninck, voorzitter ;
MM. Laenens, Lemmens, Aertbeliën, Neel, De Vroey, Mevr. Luyckx,
M. Geldof, Mevr. Pirquin, MM. Ver Eecke, Boonen, Peeters en
De Boeck, leden ;
M. De Bens, secretaris.
Verontschuldigd:
Mevr. Quackels en M. Van der Sande, leden ;
DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN
SECRETARIAAT
1
GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING D.D. 1 JUNI 2010.
Het verslag van de Raadszitting – openbare zitting – van dinsdag 1 juni 2010, wordt
goedgekeurd.
JURIDISCHE DIENST
2
GOEDKEURING ONTWERP BEHEERSOVEREENKOMST ZORGBEDRIJF, KENNISNAME
STAND VAN ZAKEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN EN STAND VAN ZAKEN
INBRENG ONROERENDE GOEDEREN.
Beslist wordt het ontwerp van beheersovereenkomst goed te keuren en door te
verwijzen naar het Zorgbedrijf, eveneens ter goedkeuring. De beheersovereenkomst zal
aangevuld worden met samenwerkingsovereenkomsten telkens zij door de OCMW-raad en
raad van beheer van het Zorgbedrijf worden goedgekeurd.
Kennisgenomen van de stand van zaken met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomsten en de overdracht van onroerende goederen naar het Zorgbedrijf.
Raadszitting – openbare zitting – van 29 juni 2010
-2-
BEHEERSOVEREENKOMST
TUSSEN
OCMW ANTWERPEN
ZORGBEDRIJF - OCMW ANTWERPEN
Inhoudstabel
1. Algemeen kader
1.1 Definities
1.2 Voorwerp van de overeenkomst
1.3 Duur van de overeenkomst
2. juridisch en beleidskader
2.1 Algemeen juridisch
2.2 Algemeen beleidskader
3. Missie en kernopdrachten
4. Engagementen en verbintenissen van OCMW en Zorgbedrijf
4.1 Financiële engagementen
4.1.1 werkingstoelage
4.1.2 inbreng onroerende goederen
4.1.3 schuldvorderingen, schulden, betwistingen
4.2 Niet-financiële engagementen
4.1.1 samenwerken als preferentiële partners
4.1.2 A-waarden
4.1.3 Rapportering, opvolging en controle
5. Geschillenregeling
5.1 Minnelijke regeling
5.2 Gerechterlijke regeling
6.
Bijlagen (samenwerkinsovereenkomsten)
6.1 BTW-unie
6.2 SLA Helpdesk SAP
6.3 SLA Levanto Klus en Verhuis
Raadszitting – openbare zitting – van 29 juni 2010
-3-
1. Algemeen kader
1.1. Definities
Beleidsplan:
Beleidsplan OCMW Antwerpen 2008-2013
Bestuursakkoord:
Bestuursakkoord Antwerpen 2007-2012
Lokaal Sociaal Beleidsplan: Lokaal sociaal beleidsplan Antwerpen 2008-2013
OCMW:
OCMW van Antwerpen
Statuten:
Statuten van de publiekrechtelijke vereniging Zorgbedrijf OCMW
Antwerpen
Zorgbedrijf:
Zorgbedrijf OCMW Antwerpen, vereniging van
onderworpen aan het decreet 18 december 2008
publiek
recht
1.2. Voorwerp van de overeenkomst
Deze overeenkomst heeft tot doel de samenwerking te regelen tussen het OCMW van
Antwerpen en het Zorgbedrijf, de subsidiëring door het OCMW en de wijze waarop het
Zorgbedrijf haar opdracht moet vervullen.
1.3. Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst treedt in werking vanaf 01 januari 2009 en eindigt uiterlijk op 31
december 2013
Als er bij het verstrijken van deze termijn geen nieuwe overeenkomst in werking is getreden,
wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd.
2. Juridisch en beleidskader
2.1. Algemeen juridisch kader
Deze overeenkomst is gebaseerd op de wetgeving die van toepassing is op het OCMW en
haar extern verzelfstandigde verenigingen.
Deze overeenkomst steunt bovendien op de statuten van het Zorgbedrijf.
2.2. Algemeen beleidskader
Deze overeenkomst kadert in de uitvoering van het bestuursakkoord, lokaal sociaal
beleidsplan en beleidsplan van het OCMW van Antwerpen.
Het Zorgbedrijf ondersteunt de missie van het OCMW en helpt deze missie mee uitdragen en
realiseren.
Raadszitting – openbare zitting – van 29 juni 2010
-4-
3. Missie en kernopdrachten
Het Zorgbedrijf heeft tot doel het organiseren van activiteiten, van welke aard en onder
welke vorm dan ook, die het mogelijk maken om een gepaste, kwaliteitsvolle en
toegankelijke dienstverlening en/of huisvesting te verlenen aan kwetsbare en
zorgbehoevende personen en/of gezinnen.
Hieronder wordt, onder meer, verstaan de inrichting, het beheer, de coördinatie, het
optimaliseren en de exploitatie van instellingen en diensten voor woon en zorg, opvang en
verzorging van bejaarden en van zorgbehoevende personen in het algemeen.
Hiertoe zal het Zorgbedrijf één of meer inrichtingen kunnen oprichten, beheren en
exploiteren, de oprichting van gelijkaardige diensten in de hand kunnen werken, de goede
organisatie en de samenwerking ervan kunnen bevorderen en coördineren en, in het
algemeen, alle initiatieven kunnen nemen of steunen die bejaarden en andere
zorgbehoevende personen ten goede komen.
Het Zorgbedrijf kan activiteiten opstarten, zoals, onder meer zonder hiertoe beperkt te zijn,
het uitbaten van rust- en verzorgingstehuizen, rustoordbedden, serviceflats, het
organiseren van dienstencentra, thuisdiensten, het aanbieden van alle mogelijke
ondersteunende en faciliterende activiteiten, het beheren van jeugdinstellingen, een
nursing home, de organisatie van diensten inzake kortverblijf en dagverzorging enz..
Zij kan tevens participeren in projecten die verband houden met de realisatie, de inrichting,
het beheer, de optimalisatie of de exploitatie van instellingen of diensten voor woon- en
welzijnzorg en de hiervoor vermelde activiteiten.
Zij kan alle handelingen stellen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op, of
bijdragen tot, haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende
activiteiten.
Zij kan haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel
overeenstemt en deze steunen of daarvoor middelen ter beschikking stellen.
Zij kan alleen of met andere verenigingen, vzw’s en andere rechtspersonen oprichten en erin
participeren binnen het wettelijk kader dat op haar van toepassing is. Zij kan tevens
mandaten uitoefenen als lid, bestuurder, vereffenaar, enz. in rechtspersonen waarin zij
participeert of op andere wijze betrokken is.
Het Zorgbedrijf moet haar doelstelling organiseren door aan elke zorgbehoevende die zich
aanmeldt de nodige kwalitatieve woon- en welzijnzorg tegen de beste kostprijs aan te
bieden, met respect voor zijn/haar ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.
Raadszitting – openbare zitting – van 29 juni 2010
-5-
4. Engagementen en verbintenissen van OCMW en Zorgbedrijf
4.1
werkingstoelage (dotatie)
Het OCMW zal, binnen de perken van het goedgekeurde
werkingstoelage (dotatie) voor het Zorgbedrijf voorzien.
budget,
jaarlijks
een
Dit onder voorbehoud van goedkeuring van het budget door de toezichthoudende overheid.
Voor het jaar 2010 bedraagt deze werkingstoelage 51.551.130 euro.
Bij de verwezenlijking van haar doelstellingen worden de aan het Zorgbedrijf toegekende
middelen uitsluitend aangewend in zoverre dit kadert binnen de opdracht en de
doelstellingen van het Zorgbedrijf.
Alle middelen waarover het Zorgbedrijf beschikt worden uitsluitend aangewend voor het
bereiken van haar doelstellingen en het vervullen van de opdracht van het Zorgbedrijf.
Dit geldt voor zowel de jaarlijkse financiële toelage van het OCMW van Antwerpen als voor
de middelen toegekend door andere overheden of private personen, middelen door het
Zorgbedrijf zelf gegenereerd of enige andere middelen waarover het Zorgbedrijf beschikt.
De verantwoording voor hetgeen hierboven bepaald wordt zal blijken uit de rekening en het
jaarverslag.
4.1.2
inbreng onroerende goederen
Ingevolgde de statuten brengt het OCMW de onroerende goederen en de zakelijke rechten
op onroerende goederen gerelateerd aan de exploitatie van de rust- en verzorgingstehuizen,
rustoordbedden en de service flats en de overige diensten (opgelijst in bijlage 1 en 2 van de
statuten) in.
De inbreng van de onroerende goederen gebeurt door eigendomsoverdracht. De kosten van
deze eigendomsoverdracht worden gedragen door het Zorgbedrijf
Deze inbreng gebeurt voor een initiële periode van dertig jaar. Deze termijn gaat in op 1
januari 2009. Indien de duurtijd van het Zorgbedrijf wordt verlengd zal ook de termijn van
de inbreng verlengd worden voor een gelijkaardige periode.
Bij ontbinding van het Zorgbedrijf of beëindiging van het deelgenootschap van het OCMW
zullen de onroerende goederen, alsmede alle eventuele opstallen en meerwaarden, zonder
vergoeding terugkeren naar het OCMW Antwerpen.
De Vereniging zal niet gerechtigd zijn om, zonder voorafgaande goedkeuring van het OCMW
Antwerpen, de attributen van het eigendomsrecht en/of van het zakelijk recht van de
ingebrachte onroerende goederen te vervreemden, noch om de ingebrachte goederen of de
zakelijke rechten erop te bezwaren of de bestemming ervan te wijzigen.
Raadszitting – openbare zitting – van 29 juni 2010
-6-
In het kader van een mogelijke verdere verzelfstandiging van de woon-zorg gerelateerde
diensten kent het OCMW aan het Zorgbedrijf het recht toe om de onderdelen van de inbreng
van het OCMW, via een besluit van haar raad van beheer en een bekrachtiging door de
OCMW-raad, op haar beurt in te brengen of ter beschikking te stellen van de eventueel in de
toekomst nog op te richten verder verzelfstandigde entiteiten waarin het OCMW Antwerpen
en/of het Zorgbedrijf zullen participeren. Voorwaarde is wel dat de verplichtingen die voor
het Zorgbedrijf voortvloeien uit de modaliteiten en voorwaarden van de statuten worden
onderschreven door de bedoelde verzelfstandigde entiteiten.
4.1.3. Schuldvorderingen, schulden, betwistingen
Conform de statuten zullen alle schulden en schuldvorderingen met betrekking tot de
exploitatie vanaf 1 januari 2009 van de rust- en verzorgingstehuizen, de rustoordbedden en
de service flats door het OCMW overgedragen aan het Zorgbedrijf zullen voor rekening van
het Zorgbedrijf komen.
Alle schulden en schuldvorderingen met betrekking tot de exploitatie van de rust- en
verzorgingstehuizen, de rustoordbedden en de service flats door het OCMW overgedragen
aan het Zorgbedrijf en die betrekking hebben op de periode voor 31 december 2008, zullen
voor rekening van het OCMW blijven.
Dezelfde principes zijn van toepassing op alle betwistingen waarvan de oorzaak teruggaat tot
de periode voor of na 01 januari 2009.
Wat de lopende aanbestedingsdossiers betreft waarvan het voorwerp werd ingebracht in het
Zorgbedrijf, en de daaraan gerelateerde betwistingen hierbij zal het OCMW Antwerpen
blijven optreden als aanbestedende overheid, voor zover hier niet is van afgeweken in de
samenwerkingsovereenkomst die tussen de partijen dient afgesloten te worden m.b.t. de
Gemeenschappelijke Aankoop Centrale.
Het OCMW Antwerpen en het Zorgbedrijf zullen nauw samenwerken en elkaar alle nodige
ondersteuning verlenen bij de transitie betreffende de inning van de schuldvorderingen, de
verwerking van de schulden en de beheersing en opvolging van de betwistingen gerelateerd
aan de exploitatie van het zorgbedrijf.
Het OCMW Antwerpen en het Zorgbedrijf zullen in onderling akkoord afwijkingen kunnen
voorzien op de hierboven vermelde principes wanneer in het kader van een optimale
exploitatie van het Zorgbedrijf dergelijke afwijkingen aangewezen zouden blijken.
4.2
Niet financiële engagementen
4.2.1 Samenwerken als preferentiële partners
Bij de verwezenlijking van haar doelstelling werken het OCMW en het Zorgbedrijf bij het
ontplooien van hun activiteiten samen en coördineren ze hun acties preferentieel met elkaar,
de Stad Antwerpen en het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen.
Raadszitting – openbare zitting – van 29 juni 2010
-7-
De overlegstructuren zijn:
een twee wekelijks overleg georganiseerd door de secretaris van het OCMW van
Antwerpen in aanwezigheid van minstens de algemeen directeur van het Zorgbedrijf,
de kabinetchef van de voorzitter, de OCMW-ontvanger, de financieel directeur van
het Zorgbedrijf en derden, afhankelijk van de agendapunten.
het managementcomité sociaal beleid. Dit vergadert om de twee maanden en is
samengesteld uit directeurs van het OCMW, de stad, het Zorgbedrijf en
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen. Het wordt voorgezeten door de voorzitter van het
OCMW. Op de agenda staan punten van het sociale beleid van de stad Antwerpen.
de bestuursorganen van het Zorgbedrijf zijnde de Raad van Beheer (samengesteld
uit een deel van de verkozen OCMW Raadsleden en de secretaris van het OCMW) en
de Algemene Vergadering (samengesteld uit de voltallige OCMW-Raad en met als
secretaris de OCMW-secretaris).
de maandelijkse OCMW-raad “concern” waar agendapunten van de organisaties die
deel uitmaken van het OCMW-concern geagendeerd worden.
Daarnaast
worden
ssamenwerkingsovereenkomsten
afgesloten.
Deze
samenwerkingsovereenkomsten hebben betrekking op zowel de dienstverlening aan de
klanten als op operationele dienstverlening en/of ondersteuning.
De afgesloten samenwerkingsovereenkomsten worden telkens als bijlage bij deze
beheersovereenkomst gevoegd. De secretaris van het OCMW van Antwerpen coördineert dit.
4.2.2
A-waarden
Bij de verwezenlijking van haar doelstelling houdt het Zorgbedrijf rekening met de “A”waarden en principes die richting moeten geven aan het beleid en de uitvoering ervan door
het
Zorgbedrijf. Deze A-waarden
zijn:
diversiteit, integriteit,
klantgerichtheid,
kostenbewustzijn en samenwerken.
4.2.3. Rapportering, opvolging en controle
Het Zorgbedrijf concretiseert haar werking in een strategisch meerjarenplan en een jaarlijks
operationeel plan.
Het strategisch meerjarenplan bestrijkt de duur van de beheersovereenkomst en bevat de
inhoudelijke en beheersmatige strategie evenals een meerjarige financiële planning.
Jaarlijks bezorgt het Zorgbedrijf het OCMW een operationeel plan ter concretisering en
eventueel actualisering van het strategisch meerjarenplan en anderzijds het goedgekeurde
budget voor het volgende werkingsjaar.
Zowel het strategisch meerjarenplan als het operationeel plan en het budget worden ter
goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad en dit rekening houdend met de termijnen
opgelegd door het toepasselijke wet- en regelgeving.
Raadszitting – openbare zitting – van 29 juni 2010
-8-
5. Geschillenregeling
5.1
Minnelijke regeling
Beide organisaties zijn afhankelijk van elkaar om hun opdracht naar best vermogen uit te
voeren.
Daarom werden en worden er samenwerkingsovereenkomsten opgesteld en goedgekeurd
door respectievelijk de OCMW Raad en de Raad van Beheer van het Zorgbedrijf. Voor elke
samenwerkingsovereenkomst wordt een verantwoordelijke aangeduid als verantwoordelijke
voor de goede uitvoering van de betrokken overeenkomst.
Indien één of meer leden van het Management Comité OCMW en/of Managementteam van
het Zorgbedrijf een verschillende interpretatie of visie heeft over hoe de betreffende
samenwerkingsovereenkomsten toegepast worden en daardoor een vlotte en correcte
samenwerking in gedrang komt, kan dit (deze) lid (leden) een escalatiemeeting aanvragen.
Indien de interpretatie of visie verschillen betrekking hebben op facturatie/betaling van
diensten en/of andere financiële aspecten van de samenwerking tussen OCMW en Zorgbedrijf
zal de escalatiemeeting bijgewoond worden door de Ontvanger van het OCMW en de
Algemeen Directeur Financiën van het Zorgbedrijf.
De escalatiemeeting zal verder bijgewoond worden door het lid van het Management Comité
OCMW, verantwoordelijk voor de samenwerking, het lid van het Managementteam van het
Zorgbedrijf verantwoordelijk voor de samenwerking, de Secretaris van het OCMW, de
Algemeen Directeur van het Zorgbedrijf en de Voorzitter van het OCMW van Antwerpen,
tevens Voorzitter van het Zorgbedrijf.
Op deze vergadering kunnen ook andere experten/managers uit het OCMW en/of het
Zorgbedrijf uitgenodigd worden.
De Voorzitter van het OCMW van Antwerpen, tevens Voorzitter van het Zorgbedrijf zal
proberen een consensus te bekomen tussen beide organisaties. Indien er een consensus
bereikt wordt, verzekeren zowel de Secretaris en Ontvanger OCMW Antwerpen als de
algemeen Directeur van het Zorgbedrijf dat de afspraken conform deze consensus in de
respectievelijke organisaties worden uitgevoerd.
Indien er geen consensus wordt bereikt, zal het probleem voorgelegd worden aan een
delegatie van Raadsleden van de OCMW Raad en van beheerders van de Raad van Beheer
van het Zorgbedrijf. Deze delegatie zal samengesteld worden op voorstel van de Voorzitter
OCMW Antwerpen, tevens Voorzitter Zorgbedrijf.
Deze delegatie kan eventueel voorstellen om het probleem voor discussie voor te leggen aan
de OCMW Raad en Raad van Beheer van het Zorgbedrijf.
Raadszitting – openbare zitting – van 29 juni 2010
-9-
5.2
Gerechtelijke regeling
De overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch Recht
De rechtbanken van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil dat voortvloeit uit
deze overeenkomst en dat verband houdt met de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering
FACILITAIRE DIENSTEN
3
HET IN BRUIKLEEN NEMEN VAN SCHILDEN VAN VZW DIESTERWEG'S HULPKAS.
Kennisgenomen van de in bruikleenneming van de schilden van de Diesterweg’s
Hulpkas.
De raad aanvaardt de schenking van antiek meubilair van de Stad Antwerpen.
DEPARTEMENT FINANCIEN
4
VOORSTELLING RESULTATENREKENING EN BALANS OCMW ANTWERPEN - BOEKJAAR
2009: TER GOEDKEURING
Omdat de mogelijkheid bestaat dat er nog verschuivingen zullen plaatshebben in de
rekening van het OCMW en in de rekening van het Zorgbedrijf die elkaar onderling kunnen
beïnvloeden en na contact met de administratie Binnenlands Bestuur Vlaamse Gemeenschap,
wordt beslist om de goedkeuring van de Resultatenrekening en Balans OCMW Antwerpen –
boekjaar 2009, uit te stellen.
5
OMZETTING DEEL THESAURIEBEWIJZEN IN LANGE TERMIJNLENINGEN VOOR ZNA
Beslist wordt, met algemene stemmen der aanwezige leden :
Gelet op het feit dat de OCMW raad eind 2000 besliste om met het oog op een actief
schuldbeheer een thesauriebewijzenprogramma van € 125.000.000,00 te starten;
Gelet op het feit dat de OCMW raad in oktober 2002 besliste tot een verhoging van
het bestaande programma (187.500.000 euro) over te gaan;
Gelet op de SLA KT waarbij ZNA ten bedrage van 25.000.000 euro een beroep mag
doen op de kredietlijn van het OCMW;
Overwegende dat ZNA haar investeringsuitgaven met dit programma en dus met
kortetermijnschuld financierde;
Raadszitting – openbare zitting – van 29 juni 2010
- 10 -
Gelet op de SLA LT waarbij het OCMW voor rekening van ZNA verzocht kan worden
LT leningen af te sluiten;
Omdat er een evenwicht bewaard moet worden tussen korte- en langetermijnschuld;
Het is dus aangewezen het deel van het thesauriebewijzenprogramma dat
betrekking heeft op de investeringsuitgaven ZNA om te zetten in leningen;
Aangezien het totale bedrag van het bestaande thesauriebewijzenprogramma
onveranderd moet blijven, zodat het OCMW en ZNA te allen tijde over de financiële middelen
kunnen beschikken om hun taken te kunnen uitvoeren;
Gezien het feit dat de wet op de overheidsopdrachten niet van toepassing is als het
over een wijziging van een bestaand contract gaat;
Omdat de beslissingen tot omzetting snel moeten worden genomen, gelet op de
duur van de offertes van de bankier en rekening houdend met de marktopportuniteiten;
BESLUIT:
Artikel 1: De ontvanger te machtigen tot het nemen van de beslissingen tot omzetting van
KT naar LT financiering in functie van de afgesloten SLA’s KT en LT mits deze
beslissingen aan de raad meegedeeld worden op de eerstvolgende raadszitting;
Artikel 2: Dexia Bank de omzetting in langetermijnleningen te vragen, tegen de
hiernavermelde voorwaarden, voor een bedrag van 19.000.000 euro van het
bestaande thesauriebewijzenprogramma van € 187.500.000,00 en dit volgens de
opsplitsing zoals hieronder aangegeven:
Totaal :
3.000.000 EUR – looptijd 3 jaar
16.000.000 EUR – looptijd 20 jaar
19.000.000,00 EUR
De geleende bedragen zullen aangewend worden voor de terugbetaling van de
thesauriebewijzen uitgegeven door Dexia Bank.
Artikel 3: De ontvanger te machtigen tot het afsluiten van rentestructuren op deze nieuw op
te nemen leningen indien er zich interessante marktopportuniteiten voor doen.
Gelet op de brief d.d. 10 juni 2010 waarbij Dexia Bank zijn akkoord verleent voor de
leningen vermeld in dit besluit.
Raadszitting – openbare zitting – van 29 juni 2010
- 11 -
De Raad voor maatschappelijk welzijn keurt al de hiernavermelde bepalingen GOED :
Artikel 1 – Terbeschikkingstelling van de leningen
De leningengelden worden ter beschikking gesteld op een rekening op naam van de lener bij
Dexia Bank twee bankwerkdagen na ontvangst van het leningsbesluit.
Artikel 2 - Omzetting in leningen
Met als valutadag de datum van de terbeschikkingstellingen van de leningen gebeurt de
omzettingen in leningen.
De tabellen
"rekening van de lening" wordt aan de lener toegestuurd kort na de
terbeschikkingstelling van de leningengelden.
Artikel 3 – Rentevoet
De rentevoeten vastgesteld op het ogenblik van de consolidatie zijn gebaseerd op een lange
termijnrentevoet die uitgedrukt is ten opzichte van de IRS rentevoet en die rekening houdt
met de ‘duration’. Dit betekent de rentevoet die de actualisatie van de cash flows op basis
van de IRS ask zéro-coupon rentevoeten, gelijkstelt aan het ontleende kapitaal (of het
resterende schuldsaldo), vermeerderd met een marge van XX basispunten voor de leningen
op 3, en vermeerderd met een marge van XX basispunten voor de leningen op 20 jaar. De
actualisatierentevoeten worden vastgesteld op het ogenblik van de consolidatie op basis van
de IRS ask rentevoeten, dagelijks afgebeeld op de web-site www.icap.com (onder de rubriek
Market Information & Commentary/Market Information/Real Time/Curve Snap Shot).
Deze rentevoet houdt reeds rekening met de periodiciteit van kapitaalaflossing en
intrestaanrekening.
De rentevoeten zijn vast voor de volledige looptijd van de leningen
Ingeval de referentie van de basisrentevoet zou wegvallen, zal ze vervangen worden door
een andere equivalente referentie.
Artikel 4 – Terugbetaling en aanrekening van de intresten van de lening
De leningen worden terugbetaald met trimestriële progressieve tranches. Elke tranche stemt
overeen met het gedeelte kapitaal begrepen in een constante trimestrialiteit berekend tegen
de rentevoeten van de leningen .
De eerste intresten vervallen de eerste dag van het trimester dat onmiddellijk volgt op de
terbeschikkingstelling van de leningen op één van de hiernavolgende data : 1 april, 1 juli, 1
oktober of 31 december. De volgende intresten zullen elkaar opvolgen met een tussentijd
van een trimester.
De intresten worden berekend op basis van 360/360.
De eerste kapitaalsaflossingen vervallen één trimester na de aanrekening van de eerste
intresten. De volgende aflossingen zullen elkaar opvolgen met een tussentijd van één
trimester.
Raadszitting – openbare zitting – van 29 juni 2010
- 12 -
De vervallen kapitaalsaflossingen en intresten worden geboekt op het debet van de
rekening-courant van de lener.
Artikel 5 – Vervroegde terugbetaling
Vervroegde terugbetalingen zijn niet mogelijk.
Elke niet-contractueel voorziene verrichting die een aanpassing van de aflossingstabel tot
gevolg heeft, wordt gelijkgesteld met een wijziging van het voorwerp van de opdracht en
wordt beschouwd als een eenzijdige verbreking van het contract door het bestuur. In dat
geval heeft de bank recht op een vergoeding gelijk aan haar reëel financieel verlies.
Artikel 6 - Algemene schikkingen
Bij vernietiging of schorsing van het leningsbesluit door de toezichthoudende overheid
behoudt Dexia Bank zich het recht voor de schuld van de leningen af te nemen van de
rekening-courant van de lener.
De lener verbindt zich, tot de eindvervaldag van zijn leningen bij Dexia Bank alle nodige
maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op zijn rekening geopend bij deze
maatschappij, van al de bedragen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, (inclusief
de gemeentelijke toelage), hetzij uit hoofde van de wet , hetzij uit hoofde van een
overeenkomst, evenals de stortingen van betalende derden (staat, verzekeringsinstellingen,
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden,
verzekeringsmaatschappijen, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, enz…..) en dit
niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van inning van deze inkomsten.
De lener geeft onherroepelijk aan Dexia Bank machtiging om deze inkomsten, evenals alle
stortingen van andere debiteuren van de lener op zijn rekening bij Dexia Bank, aan te
wenden tot de betaling van de intresten en van de terugbetalingen in kapitaal die op hun
respectievelijke vervaldagen op het debet van zijn rekening-courant zullen geboekt worden
evenals tot de bovenvermelde eventuele afname ingevolge vernietiging of schorsing van het
leningsbesluit.
Deze door de lener gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie ten voordele van
Dexia Bank.
De lener verbindt er zich tevens toe om deze inkomsten niet te vervreemden noch te
verpanden.
Mochten de voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling der intresten en voor
de kapitaalsaflossingen aflossing van de leningen op de vastgestelde vervaldagen, evenals
voor de bovenvermelde eventuele afname, verbindt de lener zich bij Dexia Bank onmiddellijk
het nodige bedrag te storten om de vervallen schuld volledig af te betalen.
Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, zijn
verwijlintresten van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend tegen de
rentevoet overeenkomstig artikel 15 § 4 van de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 26
september 1996, en dit gedurende de periode van niet-betaling.
Raadszitting – openbare zitting – van 29 juni 2010
- 13 -
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen toezicht voorzien door de wet.
De Raad voor maatschappelijk welzijn keurt eveneens de verlenging van de looptijd van volgende
leningen goed :
Verlenging looptijd van 10 naar 20 jaar:

Lening 1785, aangegaan op 29/08/07
Openstaand saldo per 01/07/10 = 6.940.057,37 euro

Lening 1788, aangegaan op 15/12/06
Openstaand saldo per 01/07/10 = 768.345,17 euro
6
OMZETTING PREFINANCIERING 2009 IN LENING
Beslist wordt, met algemene stemmen der aanwezige leden :
1. de prefinanciering m.b.t. investeringen Zorgbedrijf 2009 om te zetten in LT leningen
2. te lenen op korte termijn via de uitgifte van thesauriebewijzen bij Dexia voor het
aandeel prefinanciering uit OCMW middelen
3. de Ontvanger te machtigen om op het meest geschikte ogenblik de nodige acties te
ondernemen ter uitvoering van deze beslissing
De Raad voor maatschappelijk welzijn KEURT al de hiernavermelde bepalingen GOED :
1. Omzetting aandeel investeringen ZB prefinanciering 2009 in lening:
Gelet op de brief d.d. 10 juni 2010 waarbij Dexia Bank zijn akkoord verleent voor de
leningen vermeld in dit besluit.
Artikel 1 – Terbeschikkingstelling van de leningen
De leningengelden worden ter beschikking gesteld op een rekening op naam van de lener bij
Dexia Bank twee bankwerkdagen na ontvangst van het leningsbesluit.
Artikel 2 - Omzetting in leningen
Met als valutadag de datum van de terbeschikkingstellingen van de leningen gebeurt de
omzetting in leningen.
De tabellen
"rekening van de lening" wordt aan de lener toegestuurd kort na de
terbeschikkingstelling van de leningengelden.
Raadszitting – openbare zitting – van 29 juni 2010
- 14 -
Artikel 3 – Rentevoet
De rentevoeten vastgesteld op het ogenblik van de consolidatie zijn gebaseerd op een lange
termijnrentevoet die uitgedrukt is ten opzichte van de IRS rentevoet en die rekening houdt
met de ‘duration’. Dit betekent de rentevoet die de actualisatie van de cash flows op basis
van de IRS ask zéro-coupon rentevoeten, gelijkstelt aan het ontleende kapitaal (of het
resterende schuldsaldo), vermeerderd met een marge van 61 basispunten voor de
leningen op 5 jaar, vermeederd met een marge van 68 basispunten voor de
leningen op 10 jaar en vermeerderd met een marge van 83 basispunten voor de
leningen op 20 jaar. De actualisatierentevoeten worden vastgesteld op het ogenblik van
de consolidatie op basis van de IRS ask rentevoeten, dagelijks afgebeeld op de web-site
www.icap.com
(onder
de
rubriek
Market
Information
&
Commentary/Market
Information/Real Time/Curve Snap Shot).
Deze rentevoet houdt reeds rekening met de periodiciteit van kapitaalaflossing en
intrestaanrekening.
De rentevoeten zijn vast voor de volledige looptijd van de leningen
Ingeval de referentie van de basisrentevoet zou wegvallen, zal ze vervangen worden door
een andere equivalente referentie.
Artikel 4 – Terugbetaling en aanrekening van de intresten van de lening
De leningen worden terugbetaald met trimestriële progressieve tranches. Elke tranche stemt
overeen met het gedeelte kapitaal begrepen in een constante trimestrialiteit berekend tegen
de rentevoeten van de leningen.
De eerste intresten vervallen de eerste dag van het trimester dat onmiddellijk volgt op de
terbeschikkingstelling van de leningen op één van de hiernavolgende data : 1 april, 1 juli, 1
oktober of 31 december. De volgende intresten zullen elkaar opvolgen met een tussentijd
van een trimester.
De intresten worden berekend op basis van 360/360.
De eerste kapitaalsaflossingen vervallen één trimester na de aanrekening van de eerste
intresten. De volgende aflossingen zullen elkaar opvolgen met een tussentijd van één
trimester.
De vervallen kapitaalsaflossingen en intresten worden geboekt op het debet van de
rekening-courant van de lener.
Artikel 5 – Vervroegde terugbetaling
Vervroegde terugbetalingen zijn niet mogelijk.
Elke niet-contractueel voorziene verrichting die een aanpassing van de aflossingstabel tot
gevolg heeft, wordt gelijkgesteld met een wijziging van het voorwerp van de opdracht en
wordt beschouwd als een eenzijdige verbreking van het contract door het bestuur. In dat
geval heeft de bank recht op een vergoeding gelijk aan haar reëel financieel verlies.
Raadszitting – openbare zitting – van 29 juni 2010
- 15 -
Artikel 6 - Algemene schikkingen
Bij vernietiging of schorsing van het leningsbesluit door de toezichthoudende overheid
behoudt Dexia Bank zich het recht voor de schuld van de leningen af te nemen van de
rekening-courant van de lener.
De lener verbindt zich, tot de eindvervaldag van zijn leningen bij Dexia Bank alle nodige
maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op zijn rekening geopend bij deze
maatschappij, van al de bedragen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, (inclusief
de gemeentelijke toelage), hetzij uit hoofde van de wet, hetzij uit hoofde van een
overeenkomst, evenals de stortingen van betalende derden (staat, verzekeringsinstellingen,
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden,
verzekeringsmaatschappijen, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, enz.) en dit
niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van inning van deze inkomsten.
De lener geeft onherroepelijk aan Dexia Bank machtiging om deze inkomsten, evenals alle
stortingen van andere debiteuren van de lener op zijn rekening bij Dexia Bank, aan te
wenden tot de betaling van de intresten en van de terugbetalingen in kapitaal die op hun
respectievelijke vervaldagen op het debet van zijn rekening-courant zullen geboekt worden
evenals tot de bovenvermelde eventuele afname ingevolge vernietiging of schorsing van het
leningsbesluit.
Deze door de lener gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie ten voordele van
Dexia Bank.
De lener verbindt er zich tevens toe om deze inkomsten niet te vervreemden noch te
verpanden.
Mochten de voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling der intresten en voor
de kapitaalsaflossingen aflossing van de leningen op de vastgestelde vervaldagen, evenals
voor de bovenvermelde eventuele afname, verbindt de lener zich bij Dexia Bank onmiddellijk
het nodige bedrag te storten om de vervallen schuld volledig af te betalen.
Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, zijn
verwijlintresten van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend tegen de
rentevoet overeenkomstig artikel 15 § 4 van de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 26
september 1996, en dit gedurende de periode van niet-betaling.
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen toezicht voorzien door de wet.
2. Uitsplitsing uitstaande schuld OCMW
Aangezien het OCMW van Antwerpen eertijds de in onderstaande tabel vernoemde leningen
heeft aangegaan.
Aangezien het OCMW van Antwerpen de leningen in het kader van het Zorgbedrijf apart wil
beheren.
Raadszitting – openbare zitting – van 29 juni 2010
- 16 -
Gelet op de brief dd.10/06/2010 waarbij Dexia zijn akkoord verleent:
om de bestaande schuld van de hieronder vermelde leningnummers volledig of
gedeeltelijk over te dragen, hetzij met valuta 1/1/2011, hetzij op datum van ontvangst
van dit besluit indien dit besluit na 1/1/2011 bij Dexia Bank aankomt, naar de
ontlenersrekening van het OCMW Antwerpen (Zorgbedrijf) met behoud van de
oorspronkelijke modaliteiten, eventueel gewijzigd door latere avenanten of bepalingen
uit onderhavig overnamebesluit.
om op de respectievelijke vervaldagen, de intresten en terugbetalingstranches van de
leningen te boeken op de rekening-courant van het OCMW van Antwerpen.
Overwegend dat het OCMW Antwerpen bij machte zal zijn de leningslasten terug te betalen
door periodieke afhoudingen op zijn gewone geldmiddelen gecentraliseerd bij Dexia.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen:
-
BESLUIT de volledige of gedeeltelijke schuld van de leningen (zoals hieronder vermeld)
over te dragen van het OCMW van Antwerpen naar het het ontlenersnummer van het
OCMW van Antwerpen (Zorgbedrijf) met behoud van de oorspronkelijke
leningsmodaliteiten, eventueel gewijzigd door latere avenanten of bepalingen uit
onderhavig overnamebesluit.
Lening
nr.
Totaal
leningsbedrag
Percentage van het
over
Bedrag over te dragen
naar het
te dragen
kapitaalsaldo
Zorgbedrijf Antwerpen in
Eur
per 1/1/2011
6494
2.788.424,22
100,00
2.106.392,13
6506
4.080.121,61
100,00
2.929.184,62
6606
6.394.136,49
100,00
5.182.796,06
6632
294.981,47
74,85
14.213,89
6633
45.190,99
100,00
5.420,58
6634
801.376,77
100,00
96.819,99
6635
985.909,64
55,60
101.171,97
6636
641.184,58
91,56
136.912,26
6637
2.632.072,87
96,11
691.453,44
6638
5.206.034,28
99,15
1.683.693,15
6639
6.787.818,36
97,08
2.444.247,29
6640
1.176.938,47
95,13
408.845,26
Raadszitting – openbare zitting – van 29 juni 2010
- 17 -
6641
4.691.294,27
98,74
1.982.333,55
6642
3.576.043,59
83,66
1.347.676,14
6643
8.631.746,26
69,47
3.744.477,12
6644
4.210.783,48
90,93
1.895.387,45
6645
10.837.364,41
92,97
6.657.435,14
6646
5.957.008,66
67,61
2.765.906,81
6647
2.834.398,03
81,88
1.335.716,21
6648
5.036.448,12
99,24
2.880.222,68
6649
14.490.759,00
93,99
10.278.444,17
6650
8.376.108,45
92,84
5.845.857,74
6651
7.325.907,18
100,00
5.691.305,72
6652
8.188.669,06
59,13
3.865.330,76
6653
4.108.209,41
96,73
3.203.946,22
6654
595.949,76
100,00
398.000,69
6655
3.831.019,37
96,05
2.441.754,94
6670
6.438.810,64
73,25
3.310.354,41
Totaalbedrag
73.445.300,39(*)
(*) de leningen die zullen worden aangenomen in het kader van de omzetting
thesauriebewijzen voor 2.143.002,01 EUR dienen nog aan deze tabel te worden
toegevoegd
-
ERMEE akkoord te gaan dat het kapitaalsaldo op 1/1/2011, hetzij op datum van
ontvangst van onderhavig besluit indien dit na 1/1/2011 bij Dexia Bank aankomt, door
Dexia Bank effectief wordt overgedragen.
-
VERBINDT er zich toe, tot de eindvervaldag van zijn leningen bij Dexia Bank, alle nodige
maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op zijn rekening geopend bij deze
maatschappij, van al de bedragen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit
hoofde van de wet, hetzij uit hoofde van een overeenkomst en in voorkomend geval de
gemeentelijke toelage evenals de stortingen van betalende derden en dit
niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van inning van deze inkomsten.
Raadszitting – openbare zitting – van 29 juni 2010
- 18 -
-
GEEFT machtiging aan Dexia Bank om deze inkomsten aan te wenden tot de betaling
van de intresten, van de reserveringscommissies en van de terugbetalingen evenals van
alle andere financiële kosten die een directe band hebben met deze leningen. Deze
bedragen zullen op hun respectievelijke vervaldagen op het debet van de rekeningcourant geboekt worden. Deze inkomsten mogen niet, zonder het expliciet akkoord van
Dexia Bank, aangewend worden als waarborg van andere schulden dan deze tegenover
Dexia Bank.
Mochten de voormelde ontvangsten hiertoe ontoereikend zijn, verbindt de lener zich bij
Dexia Bank onmiddellijk het nodige bedrag te storten om de vervallen schuld volledig af
te betalen.
Deze door het OCMW gegeven MACHTIGING geldt als onherroepelijk delegatie ten
voordele van Dexia.
Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, worden
verwijlintresten van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend
tegen de rentevoet overeenkomstig artikel 15 § 4 van de bijlage bij het KB van 26
september 1996 en dit gedurende de periode van niet-betaling
-
VERKLAART zich ermee akkoord de uiteenlopende verbrekingsclausules van deze
individuele leningen te vervangen door éénzelfde clausule voor deze leningen, zijnde:
Elke niet-contractueel voorziene verrichting tijdens de duur van de lening die een
aanpassing van de aflossingstabel tot gevolg heeft, wordt gelijkgesteld met een
eenzijdige verbreking van het contract door het bestuur. In dat geval is de bank
gerechtigd een vergoeding te vragen gelijk aan het financieel verlies voor de bank,
inclusief de gederfde winsten.
-
VERKLAART zich akkoord bij een eventuele toekomstige overdracht naar de zelfstandige
juridische entiteit van het Zorgbedrijf de overgedragen leningen te waarborgen. In het
andere geval heeft Dexia Bank het recht de leningsvoorwaarden aan te passen of op te
zeggen.
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen administratief toezicht zoals voorzien in de
wet en de toepasselijke dekreten.
Raadszitting – openbare zitting – van 29 juni 2010
- 19 -
7
OPENEN VAN EEN SYSTEEM I-REKENING VOOR RESIDENTEN DIE VERBLIJVEN IN
EEN RUSTHUIS EN WAARVOOR OCMW ANTWERPEN DE VERBLIJFS- EN/OF DE
MEDISCHE KOSTEN TEN LASTE NEEMT.
Beslist wordt:
Behoeftige residenten waarvoor OCMW Antwerpen bevoegd is: het OCMW neemt de
verblijfskosten en de medische kosten ten laste op voorwaarde dat vooraf door de klant of
zijn vertegenwoordiger schriftelijk toestemming gegeven wordt om een systeem I-rekening
te openen en alle inkomsten en tussenkomsten van de mutualiteit te ontvangen op deze
rekening.
Dit geldt voor alle behoeftige residenten, behalve die onder voorlopig bewind of die
waarvoor gemotiveerd anders beslist is bij de plaatsingsaanvraag.
Als de klant of zijn vertegenwoordiger zijn medewerking weigert, zal het OCMW de facturen
niet accepteren ter betaling. Het rusthuis en de klant of zijn vertegenwoordiger zullen
onderling een betalingsregeling afspreken.
Zelfbetalende residenten in het Zorgbedrijf en Verpleegtehuis Joostens, behoeftige
residenten in het Zorgbedrijf en Verpleegtehuis Joostens waarvoor een ander OCMW dan
dat van Antwerpen bevoegd is: Het OCMW neemt de medische kosten ten laste op
voorwaarde dat vooraf door de klant of zijn vertegenwoordiger schriftelijk toestemming
gegeven wordt om een systeem I-rekening te openen en alle tussenkomsten in de
medische kosten te ontvangen op deze rekening.
Het OCMW garandeert de klant dat de systeem I-rekening alleen gebruikt wordt voor
recuperatie van medische kosten ten laste genomen door het OCMW. Inkomsten van de
resident worden niet ontvangen op de systeem I-rekening maar blijven in handen van
diegene die de verblijfskosten betaalt.
Uitzondering op bovenstaande zijn de residenten onder voorlopig bewind waarvoor de
toeziende vrederechter geen toestemming geeft tot het openen van een systeem Irekening. Voor deze residenten betaalt het OCMW de medische kosten en vordert terug van
de bewindvoerder.
Als de klant of zijn vertegenwoordiger zijn medewerking weigert, zal het OCMW de facturen
niet accepteren ter betaling. Het rusthuis en de klant of zijn vertegenwoordiger zullen
onderling een betalingsregeling afspreken.
Om misverstanden te voorkomen, worden zowel het rusthuis als de klant en zijn eventuele
vertegenwoordiger vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht van de voorwaarden tot ten
lasteneming en de eventuele gevolgen, hetzij bij de plaatsingsaanvraag, hetzij bij de vraag
tot overname van de onderhoudslast.
Voor residenten die al verblijven in een rusthuis, wordt een periode voorzien van zes
maanden na goedkeuring van deze nota om alle formaliteiten in orde te maken. Het OCMW
zal binnen twee maanden na goedkeuring van deze nota alle residenten die nog niet
voldoen aan bovenstaande voorwaarden schriftelijk verzoeken het nodige te doen.
Residenten die zes maanden na goedkeuring van deze nota niet voldoen aan de
voorwaarden, zullen vanaf dan zelf instaan voor de kosten. Het OCMW zal de residenten
hiervan schriftelijk verwittigen.
Raadszitting – openbare zitting – van 29 juni 2010
- 20 -
DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
8
NIEUWE BIJSTANDSNORM
Uitgesteld tot na de budgetbespreking met het College van Burgemeester en
Schepenen.
DEPARTEMENT LOKAAL SOCIAAL BELEID
WONEN
9
JURIMMO - DE SCHINDE II - SCHOONBROEK 144 - AFREKENING PROVISIE
01/03/2009-28/02/2010
Beslist wordt de kostenafrekeningen ten belope van 3320,54 euro voor de
appartementen (6), De Schinde II, Schoonbroek 144, Ekeren te betalen aan Jurimmo en de
kosten te verhalen op de bewoners.
10
PRINCIPEBESLUIT: OPBRENGSTEN UIT DE VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN
BIJ HET OCMW WORDEN OPNIEUW GEÏNVESTEERD IN PATRIMONIUM
Beslist wordt het principe vast te leggen dat bij verkoop van onroerende goederen uit
het patrimonium van het OCMW, de opbrengsten hiervan uitdrukkelijk opnieuw worden
geïnvesteerd in patrimonium en dit besluit af te stemmen met het departement Financiën
voor verdere uitwerking.
11
VASTSTELLEN VAN NIEUWE VERHUURCRITERIA VOOR DE SOCIALE WONINGEN
ANTWERPEN NOORD - SITE DE CLAMPAERT
Beslist wordt:
1. Voor het complex De Clampaert in Antwerpen noord – worden voortaan volgende
criteria toegepast bij verhuring:
 er wordt een marktconforme basishuurprijs vastgesteld voor de 28 flats/
woningen, met een gedifferentieerde prijszetting voor één-, twee - en drie
slaapkamerflats;
 voor een flat met één slaapkamer (± 40 m²) wordt de huurprijs vastgesteld
op 500 euro per maand;
 voor een flat met twee slaapkamers (+ 55 m²) wordt de huurprijs
vastgesteld op 550 euro per maand;
 Voor een flat met drie slaapkamers (+ 70 m²) wordt de huurprijs vastgesteld
op 600 euro per maand;
Raadszitting – openbare zitting – van 29 juni 2010
- 21 -






deze basishuurprijzen worden jaarlijks in de maand januari geïndexeerd;
de huurprijs voor de bewoner wordt berekend op basis van het inkomen
(1/55 op jaarbasis), waarbij de minimale huurprijs de helft bedraagt van de
basishuurprijs – een bovengrens geldt niet;
de effectieve gemeenschappelijk kosten worden afgerekend op jaarbasis met
ingang van 1 januari 2010, waarbij voortaan maandelijks een provisie wordt
vastgesteld. Deze provisie bedraagt 75 euro per maand;
vanaf 1 januari 2011 wordt er een onderscheid gemaakt tussen huurder- en
eigenaaronderhoud en bij interventies op die wijze ook aangerekend;
om toegelaten te worden tot de wachtlijst gelden de inkomencriteria zoals
bepaald door de Vlaamse overheid (Agentschap Wonen Vlaanderen), wie
hieraan niet langer voldoet wordt geschrapt;
alle bestaande contracten worden aangepast naar de nieuwe criteria, indien
een akkoord kan worden bereikt met de zittende huurders en de bestaande
wetgeving dit toelaat.
2. Een uitzonderlijke situatie kan op gemotiveerde wijze worden voorgelegd ter
beslissing aan de Raad.
DEPARTEMENT PERSONEEL EN ORGANISATIE
ORGANISATIE
CEL OVERHEIDSOPDRACHTEN
12
LIJSTEN 21 EN 22 VAN DE UITGESCHREVEN INKOOPORDERS KENNISGEVING/BEKRACHTIGING
Kennisgenomen van de lijst 21 en 22 van de uitgeschreven inkooporders (bijlage).
13
SC PLEIN - AFBRAAKWERKEN - PROJECT NR. 09877 - ONDERHANDELINGS
PROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING - STOPZETTING PROCEDURE - HEROPSTART
Op datum van 2 februari 2010 werden onderstaande firma’s uitgenodigd om deel te nemen
aan de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor afbraakwerken SC Plein :
Aclagro, Industrieweg 74,9032 Wondelgem
AGB Gagelmans, Sint Lenaertseweg 213, 2990 Loenhout
G&A De Meuter, Assesteenweg 117 A/8, 1740 Ternat
Hens, Bredabaan 54, 2990 Wuustwezel
Javemat, Narvikstraat 1, 2030 Antwerpen
L Janssens, Boomsesteenweg 522, 2610 Wilrijk
Stroeckx, Van Asschestraat 47, 2160 Wommelgem
Smet bvba, Kreek 108, 9130 Kieldrecht
Van Kempen, Antwerpsebaan 404, 2040 Antwerpen
De kostprijs van deze werken werd geraamd op 14 520,- EUR inclusief BTW.
Raadszitting – openbare zitting – van 29 juni 2010
- 22 -
Volgende firma’s hebben een offerte ingediend :
Firma’s Aclagro, G&A De Meuter, Hens nv, Javemat nv, Smet bvba.
Bij nazicht van de offertes is gebleken dat de offerteprijzen aanzienlijk hoger lagen dan de
aanvankelijke raming.
Na onderhandeling met de twee goedkoopste leveranciers is geconcludeerd dat de hogere
offerteprijzen te wijten zijn aan de omschrijving van de technische bepalingen.
Om goedkopere prijzen te bedingen dient in de technische omschrijving de wijze van
aanvullen van de bouwput herwerkt en aangepast.
Om deze reden is het aangewezen de huidige procedure stop te zetten en een nieuwe
onderhandelingsprocedure op te starten.
Conform artikel 46§2 van de organieke OCMW-wet heeft de heer Martin Conincx, Ontvanger
d.d. 08/06/2010 een gunstig visum verleend.
14
AANSTELLEN VAN EEN EXTERNE LESGEVER VOOR DE OPLEIDING
"PRESENTATIETECHNIEKEN" VOOR HET PERSONEEL VAN HET OCMW ANTWERPEN
Uitgesteld en verwezen naar de Raadszitting van 13.07.2010.
15
HUIS SOFIA - VERNIEUWEN VERWARMINGSINSTALLATIE ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING - TOEWIJZING PROJECT NUMMER 09833
Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de
coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar
uitvoeringsbesluiten;
Gelet voor deze investering een voorafgaande investerings- en financieringsanalyse
werd gemaakt op grond van artikel 75 van het besluit van de Vlaamse regering van 17
december 1997 krachtens artikel 46 § 2 van de Organieke Wet op het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn.
Gelet op het kadervisum voor de wijze van gunning, selectiecriteria en gunningscriteria dat goedgekeurd werd in raadszitting van 27 november 2007.
Gelet op het feit dat de heer Martin Conincx, Ontvanger, conform artikel 46§2 van de
organieke OCMW-wet, d.d. 01/06/2010 een gunstig visum verleend heeft.
Raadszitting – openbare zitting – van 29 juni 2010
- 23 -
Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, na toepassing van de
selectie- en gunningcriteria en in toepassing van artikel 17 § 2 van de wet van 24 december
1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, dat de opdracht “vernieuwen verwarmingsinstallatie Huis
Sofia” toegewezen dient te worden aan de enige inschrijver die een regelmatige offerte heeft
ingediend, met name de firma Axima contracting, Vluchtenburgstraat 5, 2630 Aartselaar en
dit conform de voorwaarden van het bestek en na nazicht van de ingediende offerte.
De toewijzing voor het uitvoeren van deze werken bedraagt 23 965,60 EUR + 1 437,94
EUR (6% BTW) of in totaal 25 403,54 EUR.
PERSONEEL
16
AFSLUITEN VAN DERDEBETALERSOVEREENKOMST MET DE LIJN EN BEPALING
TOEPASSINGSMODALITEITEN
Beslist wordt:
De overeenkomst derdebetaler met De Lijn met als ingangsdatum 1 juli 2010 af te
sluiten (bijlage)
De toepassingsmodaliteiten in verband met verlengen van abonnementen goed te
keuren.
17
VRAAG TOT OPENVERKLARING EN VOORSTEL SAMENSTELLING SELECTIEJURY
HOOFD WERKERVARING (B4-B5)
Beslist wordt:





De functie van hoofd werkervaring (B4-B5) open te verklaren
Een selectieprocedure te organiseren via bevordering
De vacature contractueel in te vullen
Een werfreserve van 1 jaar aan te leggen
De selectiejury als volgt samen te stellen:
Raadszitting – openbare zitting – van 29 juni 2010
- 24 -
Intern:
Mevr. Katelijne Lieten – Bestuurscoördinator Activering – dep. Maatschappelijke
Integratie.
Mevr. Ingrid Sterckx, waarnemend Bestuurscoördinator – dep. Maatschappelijke
Integratie
Extern:
Dhr. Guido De Baere – Diensthoofd, OTC (Opleidings- en tewerkstellingscentrum),
OCMW Gent
+ jobpunt Vlaanderen voor het assessment center
+ 1 medewerker van het departement PO als secretaris van de selectieprocedure
Secretaris,
Voorzitter ,
Marc De Bens.
Monica De Coninck.
Download