26 juli 2011 - OCMW Antwerpen

advertisement
RAADSZITTING
OPENBARE EN BESLOTEN ZITTING
Vergadering van dinsdag 26 juli 2011, 9.00 uur tot 12.00 uur
VERSLAG
Aanwezig:
M. Lemmens, vicevoorzitter;
MM. Laenens, Neel, Mevrouw Quackels, M. De Vroey,
Mevrouw Luyckx, Mevrouw Pirquin, MM. Ver Eecke, Boonen
en De Boeck, leden;
M. De Bens, secretaris.
Verontschuldigd:
Mevrouw De Coninck, voorzitter;
MM. Aertbeliën, Geldof, Van der Sande en Peeters,
leden.
Bij afwezigheid van voorzitter Monica De Coninck wordt het voorzitterschap waargeno-men
door vicevoorzitter Luk Lemmens.
VERSLAG OPENBARE RAADSZITTING
De vicevoorzitter opent de openbare raadszitting.
DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN
SECRETARIAAT
1
GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING D.D. 28.06.2011
Het verslag van de Raadszitting – openbare zitting – van dinsdag 28 juni 2011, wordt
goedgekeurd.
2
PRESENTIEGELDEN JUNI 2011 - UITBETALING INGEVOLGE ART. 38 VAN DE
WET OP HET OCMW - TER BEKRACHTIGING
Goedkeuring wordt gehecht aan de lijst over de maand juni 2011, ten bedrage van
33.867,- euro.
DEPARTEMENT FINANCIËN
3
INVESTERINGSBUDGET 2011: STAND VAN ZAKEN 1STE JAARHELFT 2011
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het investerings-budget
2011 van het OCMW voor de periode januari tot en met juni 2011.
(zie bijlage 1: ‘Evolutie Investeringsbudget 2011 – Evolutie Portefeuilles’)
4
AANPASSINGEN EXPLOITATIEBUDGET 2011 - JANUARI TOT EN MET JUNI
Kennisgenomen van:



5
de aanpassing van de ramingen binnen het OCMW (RA) voor de periode
januari/juni 2011
de interne kredietaanpassingen binnen het OCMW (IKA) voor de periode januari/juni
2011 (zie bijlage 2)
het overzicht van de budgetverantwoordelijken en budgetmedewerkers versie
17.06.2011 (zie bijlage 3)
AANPASSINGEN INVESTERINGSBUDGET 2011 - JANUARI TOT EN MET JUNI
Kennisgenomen van de aanpassingen van het investeringsbudget binnen het OCMW
voor de periode januari tot en met juni 2011.
(zie bijlage 4: ‘Aanpassingen investeringsbudget 2011 per 1 juli 2011’))
5bis
THESAURIEVOORSCHOT BESCHUT WONEN
De Raad bekrachtigt de genomen beslissing om een renteloos voorschot van 150.000
euro ter beschikking te stellen aan de Publiekrechtelijke Vereniging Beschut Wonen.
De ontvanger zal de Raad vóór 31.08.2011 in kennis stellen van de terugbetaling.
DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
6
ONTWIKKELING NIEUW CONCEPT PERSONEELSNORM VOOR MAATSCHAPPELIJK WERKERS SOCIALE CENTRA EN ARBEIDSBEGELEIDERS:
VOORSTEL STAPPENPLAN
Beslist wordt tot goedkeuring van:
1. het stappenplan voor de ontwikkeling van een nieuw concept personeelsnorm voor
maatschappelijke werkers in de sociale centra en
2. het stappenplan voor de ontwikkeling van een personeelsnorm voor
arbeidsbegeleiders.
DEPARTEMENT LOKAAL SOCIAAL BELEID
7
OPENBARE HOUTVERKOPING - DIENSTJAAR 2012
Beslist wordt:





Akkoord te gaan met het aanbieden van de loten te Stabroek en Wuustwezel, zoals
voorgesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos;
Ons bestuur dient het standaard BTW-tarief van 6 % toe te passen bij verkoop aan
een binnenlandse firma. Bij een eventuele verkoop aan een buitenlandse firma mag
er geen BTW aangerekend worden;
Akkoord te gaan met de reeds geformuleerde bijzondere voorwaarden:
 Voor Kraaienberg (lot 15) – Stabroek: geen;
 Voor West-Beersgat (lot 16) – Wuustwezel: de geringde en met verf (ring +
letter V = voorbehouden) bomen mogen niet geëxploiteerd worden.
De voorzitter, mevrouw Monica De Coninck, aan te duiden om ons bestuur te
vertegenwoordigen;
De heren Michel Grootjans, bestuurscoördinator en Peter Van den Berghen,
administratief assistent – Privaat Patrimonium, als vervangers van mevrouw De
Coninck aan te stellen. Dit conform de besluitvorming in de voorgaande dossiers
openbare houtverkoop.
WONEN
8
2000 ANTWERPEN - SINT-JANSVLIET 25 - TIJDELIJKE PREFINANCIERING
BIJDRAGE STAD ANTWERPEN
Beslist wordt:





9
de bijdrage van de stad in de verbouwing van de eerste verdieping van het pand aan
de Sint-Jansvliet 25 te prefinancieren. Het gaat om een bedrage van 26.853 euro;
een overeenkomst op te stellen tussen het OCMW en de stad waarin de
prefinanciering en terugbetaling wordt vastgelegd;
het budget van het investeringsproject 01752 te verdubbelen zodat de volledige
kostprijs van de renovatie wordt ingeschreven;
26.853 euro in te schrijven aan de ontvangstenkant als investeringssubsidie zodat het
saldo voor investeringen in de investeringsportefeuille van Privaat Patrimonium
identiek blijft;
een vordering te maken voor het bedrag dat de stad dient te storten aan het OCMW.
ANTWERPEN - INHUREN VAN 2 APPARTEMENTEN VOOR KWETSBARE
BEWONERS IN HET STELSEL VAN WOONBEGELEIDING - SECTOR
LINKEROEVER & SECTOR BINNENSTAD
Beslist wordt:






twee bijkomende appartementen voor kwetsbare bewoners in het stelsel van de
woonbegeleiding CAW in te huren. Eén in de sector Linkeroever en één in de sector
binnenstad;
de appartementen te huren van Woonhaven. De huurprijsberekening gebeurt
overeenkomstig het kaderbesluit sociale huur;
de individuele verbruikskosten van water, gas, elektriciteit, stookolie, voor zover door
het OCMW betaald aan de woningmaatschappij, jaarlijks te verrekenen met de
huurder;
alle wijzigingen in de huurprijsberekening van de woningmaatschappij te verrekenen
met de toekomstige bewoner;
De contracten worden beheerd door de afdeling Wonen; zowel dat van de inhuring
als dat van de verhuring;
De woonbegeleiding wordt verder opgenomen door het bevoegde CAW.
10
BROECHEM - B329 B330 B333 - OPSTARTEN PROCEDURE TOT OPENBARE
VERKOOP EN INSTELLEN MINIMUMVERKOOPPRIJS
Beslist wordt:








11
akkoord te gaan om 3 percelen landbouwgrond, gelegen in Broechem en kadastraal
gekend onder Broechem, derde afd. Sectie B nummers. 329, 330, 333 met een totale
oppervlakte van 19.580 m² als één lot openbaar te koop te stellen;
de minimumverkoopprijs voor het volledige lot vast te stellen op 155.000,- euro;
alle kosten verbonden aan deze verkoop ten laste te leggen van de koper;
notariskantoor Celis, Celis en Liesse aan te stellen om de verkoopprocedure te
leiden;
Monica De Coninck – voorzitter, of bij haar afwezigheid Michel Grootjans bestuurscoördinator of Raf Aernouts - administratief assistent op de dienst
patrimonium te machtigen als volmachtdrager van het OCMW tijdens de zitdag van
de bovenvermelde openbare verkoop;
mevrouw de voorzitter en de heren secretaris en ontvanger te machtigen om inzake
deze verkoop alle bescheiden te ondertekenen en kwijting van betaling te verrichten;
het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen en mevrouw de
gouverneur van de provincie Antwerpen in kennis te stellen van de geplande
verkoop;
de hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichting om ambtshalve inschrijving
te nemen.
2018 ANTWERPEN - BELEGSTRAAT 54 - HERSTELLINGSWERKEN - LEVEREN
EN PLAATSEN VAN EEN GLASTEGELWAND
Beslist wordt:
1. opdracht te geven aan TOI Zorgbedrijf tot uitvoering van de herstellingswerken in het
gebouw, Belegstraat 54 te 2018 Antwerpen;
2. aan de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale opdracht te geven een firma aan te
stellen waarbij ofwel:
a. een nieuwe glastegelwand wordt geleverd en geplaatst;
b. de bestaande glastegelwand wordt hersteld;
c. een alternatief wordt aangeboden in plaats van de bestaande glastegel-wand
waardoor de kosten gedrukt worden. Dit alternatief mag het esthe-tische en
functionele element niet belasten;
3. De werken dienen bij prioriteit gestart daar de veiligheid van de bewoners van de
Belegstraat 54 gegarandeerd dient te blijven.
12
ANTWERPEN – SINT-NICOLAASPLAATS – NOORDTEATER – CULTUURMARKT
OP PLEIN VAN SINT-NICOLAASPLAATS
Beslist wordt:





toelating te verlenen aan het Noordteater om de jaarlijkse Cultuurmarkt op zondag 28
augustus 2011 te laten doorgaan op het plein van de
Sint-Nicolaasplaats te Antwerpen;
De dienst patrimonium neemt de regiefunctie op om alle afspraken, tussen de
verschillende bewoners / gebruikers op en van het plein, in goede banen te leiden;
Het OCMW Antwerpen neemt geen verantwoordelijkheid op bij gebeurlijke
calamiteiten. De organisator dient hiervoor de nodige verzekeringen af te sluiten
enerzijds en de nodige preventieve maatregelen te treffen anderzijds;
Er dient rekening gehouden met de huidige opstelling van de terrassen, zodat de
plaatselijk horecazaken geen hinder ondervinden van de activiteiten;
Alle mogelijke zwerfvuil op het plein – afkomstig van het initiatief – dient te worden
opgeruimd.
ANTWERPEN – SINT-NICOLAASPLAATS – ORGANISATIE BARBECUE DOOR
BUURTCOMITÉ DE BORZERS
13
Beslist wordt:




toestemming te verlenen aan wijkcomité De Borzers om hun buurtbarbecue op 30 juli
2011 te laten doorgaan op het plein van de Sint-Nicolaasplaats te Antwerpen en dit
van 15 tot 24 uur;
Het buurtcomité dient het plein op te kuisen tegen uiterlijk zondagmiddag;
De dienst patrimonium neemt de regiefunctie op om alle afspraken, tussen de
verschillende partijen op het plein, in goede banen te leiden;
Het OCMW Antwerpen neemt geen verantwoordelijkheid bij gebeurlijke calamiteiten.
Het organiserende buurtcomité dient hiervoor de nodige verzekeringen af te sluiten.
DEPARTEMENT PERSONEEL EN ORGANISATIE
ORGANISATIE
Gemeenschappelijke Aankoopcentrale
14
STOPZETTING PROCEDURE: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG - DIVERSE
WOONZORGCENTRA - AUTOMATISATIE INKOMDEUREN
ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING RAAMCONTRACT VOOR ONDERHOUD, HERSTELLING EN INTERVENTIE VAN
DE AUTOMATISCHE DEUREN VOOR INSTELLINGEN VAN HET ZORGBEDRIJF
EN HET OCMW
GOEDKEURING GUNNINGSCRITERIA: DIVERSE INSTELLINGEN OCMW
EN ZORGBEDRIJF: AUTOMATISATIE INKOMDEUREN / AUTOMATISCHE
DEUREN - RAAMCONTRACT VOOR ONDERHOUD, HERSTELLING EN
INTERVENTIES - ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING
Beslist wordt:
1. de procedures ‘Algemene offerteaanvraag diverse woonzorgcentra – automatisatie
inkomdeuren’ en de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor het
‘raamcontract voor onderhoud, herstelling en interventie van de automatische deuren
voor instellingen van het Zorgbedrijf en het OCMW’ stop te zetten
2. een onderhandelingsprocedure met bekendmaking op te starten ‘Diverse instellingen
OCMW en Zorgbedrijf : automatisatie inkomdeuren / automatische deuren +
raamcontract voor onderhoud, herstelling en interventies’;
3. onderstaande gunningscriteria voor deze procedure goed te keuren :
1. de prijs van de offerte :
2. de kwaliteit :
a. aan te wenden materialen :
b. projectaanpak :
planmatig stappenplan dat aantoont dat de
globale uitvoeringstermijn en de dwingende
deeltermijnen daadwerkelijk zullen worden
gerespecteerd
c. bedrijfsaanpak onderhoudscontract
3. maatschappelijk verantwoord ondernemen
TOTAAL :
200 punten
150 punten
(50 punten)
(50 punten)
(50 punten)
10 punten
360 punten
Raadslid Tom De Boeck vraagt naar de motivatie van deze beslissing: waarom wordt
er afgeweken van de oorspronkelijke procedure?
15
BESTEK GAC/2011/0405 - OPENBARE AANBESTEDING VOOR HET AFSLUITEN
VAN EEN RAAMCONTRACT VOOR HET LEVEREN VAN AARDGAS AAN
INSTALLATIES EN GEBOUWEN VAN GROEP ANTWERPEN - GUNNING GOEDKEURING
Beslist wordt:
Na de evaluatie kan de opdracht voor het leveren van aardgas aan installaties en
gebouwen van de stad Antwerpen, het OCMW Antwerpen, Zorgbedrijf Antwerpen, het
autonoom gemeentebedrijf stedelijk onderwijs, het autonoom gemeentebedrijf Vespa,
Digipolis en de lokale politie gegund worden aan Electrabel Customer Solutions nv,
Regentlaan 8, 1000 Brussel OND 0476.306.127, de laagste regelmatige offerte
16
AANSTELLEN VAN EEN EXTERNE LESGEVER VOOR DE OPLEIDING "KLEINE
BLUSMIDDELEN" VOOR HET PERSONEEL VAN ZOWEL HET OCMW
ANTWERPEN, ZORGBEDRIJF ANTWERPEN - TOEWIJZING
Uitgesteld.
PERSONEEL
17
VASTSTELLEN WAARDERINGSCRITERIA VOOR DE DECRETALE GRADEN JAAR 2011
De vicevoorzitter geeft een toelichting bij dit punt.
Raadslid Boonen vraagt of de waardering van Erik Peeters op basis is van zijn
reïntegratieafspraken en of dit conform de regelgeving is.
De vicevoorzitter antwoordt dat we hier in een unieke situatie zitten die niet voorzien
is in de regelgeving.
De vicevoorzitter vraagt de stemming.
Beslist wordt, met 7 stemmen voor en 3 onthoudingen van de raadsleden Neel,
Luyckx en Boonen, tot goedkeuring van:



de waarderingscriteria 2011 voor de functie van secretaris (de heer Marc
De
Bens) zoals in bijlage opgenomen (zie bijlage 5);
de waarderingscriteria 2011 voor de functie van ontvanger (de heer Martin Conincx)
zoals in bijlage opgenomen (zie bijlage 6);
de waarderingscriteria 2011 in kader van de re-integratie tot de functie van ontvanger
(de heer Erik Peeters) zoals in bijlage opgenomen (zie bijlage 7).
De vicevoorzitter sluit de openbare raadszitting.
Download