Verslag - OCMW Antwerpen

advertisement
OCMWANTWERPEN
RAADSZITTING
OPENBARE ZITTING
Vergadering van dinsdag 18 november 2008,
te 8.30 uur
Rondgedeeld op:
Aanwezig:
Stafdiensten Secretaris
Secretariaat
Ann Van Gorp
tel. 03 223 56 43
17.12.2008
Mevr. De Coninck, voorzitter ;
MM Laenens, Lemmens, Aertbeliën, Neel, Mevr. Quackels, MM. Geeraerts,
De Vroey, Mevr. Luyckx, MM. Geldof, Van der Sande, Mevr. Pirquin,
MM. De Preter, Ver Eecke en Boonen, leden ;
M. De Bens, waarnemend secretaris.
VERSLAG
1.
MAANDRAPPORTERING SEPTEMBER 2008 - EVALUATIE
Kennisgenomen.
De raadsleden merken op dat de cijfers van de wachtlijsten nog steeds niet kloppen.
Zij vragen om verduidelijking.
Bij het budgetrapport merkt de secretaris op dat de cijfers van de budgetwijziging,
die ook vandaag op zitting staan, uiteraard nog niet verwerkt zijn en dit voor een vals beeld
zorgt. De stijgende kosten, vermeld in dit rapport, worden doorgetrokken in de budgetwijziging.
2.
VRIJAF 2009 - TER KENNISGEVING
Kennisgenomen.
Er wordt opgemerkt dat de Sociale Centra nooit langer dan 3 aaneensluitende dagen
gesloten zijn voor het publiek.
3.
KWARTAALRAPPORT K3 - KLACHTENMANAGEMENT
Kennisgenomen.
Raadszitting – openbare zitting – van 18 november 2008
-2-
4.
WIJZIGING BEREKENING TUSSENKOMST IN DE LOONKOST VAN ART.60
T.A.V. WERKGEVERS
Beslist wordt goedkeuring te verlenen aan :
-
-
de voorgestelde nieuwe berekeningswijze voor tussenkomst in de loonkost die
aangerekend wordt aan werkgevers waaraan art.60’ers ter beschikking gesteld
worden. De nieuwe berekeningswijze is gebaseerd op doorrekening van
effectieve bedragen (werkelijk uitbetaalde brutoloonkost verminderd met de
ontvangen subsidie) en niet langer op forfaits.
deze nieuwe facturatie in te voeren vanaf het moment dat dit geautomatiseerd
kan.
categorie 2 van werkgevers op te heffen en mee te laten ressorteren onder
categorie 3. De verschillende categorieën worden derhalve als volgt bepaald:
Categorie
1
2
Instelling
Privé
VZW
Startcentra
VZW’s die > 216u vorming voorzien
Bijdrage %
100%
85%
- OCMW-instellingen
- Initiatieven Sociale Economie
- VZW met OCMW opdracht
- Stad, onderwijs, Vlaamse gemeenschap,
…
0%
40%
3
4
De raadsleden geven de directeur van Maatschappelijke Integratie de opdracht om
begin volgend jaar een nota voor te brengen met een overzicht van de tewerkstelling bij de
zuivere privé-partners.
5.
VERGRIJZINGSINDEX.
Gezien de nota ter zitting wordt overhandigd, vraagt de fractie Vlaams Belang de
schorsing van de zitting zodat zij deze nota kunnen bespreken.
De zitting wordt geschorst.
De zitting wordt hernomen.
Er ontspint zich een discussie over het voorstel van besteding van het
vergrijzingsfonds.
Raadszitting – openbare zitting – van 18 november 2008
-3-
Vastgesteld wordt dat het hier een principenota betreft waarin de grote lijnen van de
te besteden middelen worden vastgelegd met name :
1. 1/3 de van de middelen voor versterken van de dienstencentra om ze versneld te
laten evolueren naar modeldienstencentra. Dit kunnen verschillende projecten zijn
2. 1/3 de van de middelen om het zorgaanbod uit te breiden in nichesectoren
3. 1/3 de van de middelen om medewerkers op te leiden naar hogere
(zorg)profielen om het aantal geholpen klanten op peil te houden
Na discussie kan de raad zich, met algemene stemmen der aanwezige leden, akkoord
verklaren met het voorstel.
5 bis.
INTERNE DOORGROEIMOGELIJKHEDEN VOOR POETSHELPSTERS DEPARTEMENT
THUIS WONEN - OPLEIDINGSTRAJECT VAN POETSHELPSTER NAAR POLYVALENT
VERZORGENDE
De Raad gaat principieel akkoord met het voorgestelde omscholingstraject
‘poetshelpster naar polyvalent verzorgende’ voor 15 poetshelpsters van het departement
Thuis Wonen.
Totale kost op jaarbasis (opleiding, loonkosten cursisten + vervanging):
498 760,20 euro.
De volledige opleiding loopt over 4 semesters (2 jaar). De totale kost voor de volledige
opleiding bedraagt 997 520,4 euro.
De financiële middelen “vergrijzingsindex” worden hiervoor aangewend.
6.
OMZETTING DEEL THESAURIEBEWIJZEN IN LANGE TERMIJNLENINGEN
VOOR ZNA (IN KADER SLA)
De voorzitter stelt voor om dit punt samen te bespreken met punt 8. De raadsleden
gaan akkoord.
Na toelichting door de heer M. Conincx, ontvanger, worden beide punten
goedgekeurd als volgt :
PUNT 6
Gelet op het feit dat de OCMW raad eind 2000 besliste om met het oog op een actief
schuldbeheer een thesauriebewijzenprogramma van € 125.000.000,00 te starten;
Gelet op het feit dat de OCMW raad in oktober 2002 besliste tot een verhoging van
het bestaande programma (187.500.000 euro) over te gaan;
Gelet op de SLA KT waarbij ZNA ten bedrage van 25.000.000 euro een beroep mag
doen op de kredietlijn van het OCMW;
Raadszitting – openbare zitting – van 18 november 2008
-4-
Overwegende dat ZNA haar investeringsuitgaven met dit programma en dus met
kortetermijnschuld financierde;
Gelet op de SLA LT waarbij het OCMW voor rekening van ZNA verzocht kan worden LT
leningen af te sluiten;
Omdat er een evenwicht bewaard moet worden tussen korte- en langetermijnschuld;
Het is dus aangewezen het deel van het thesauriebewijzenprogramma dat betrekking
heeft op de investeringsuitgaven ZNA om te zetten in leningen;
Aangezien het totale bedrag van het bestaande thesauriebewijzenprogramma
onveranderd moet blijven, zodat het OCMW en ZNA te allen tijde over de financiële middelen
kunnen beschikken om hun taken te kunnen uitvoeren;
Gezien het feit dat de wet op de overheidsopdrachten niet van toepassing is als het
over een wijziging van een bestaand contract gaat;
Omdat de beslissingen tot omzetting snel moeten worden genomen, gelet op de duur
van de offertes van de bankier en rekening houdend met de marktopportuniteiten;
BESLUIT:
Artikel 1: De ontvanger te machtigen tot het nemen van de beslissingen tot omzetting van
KT naar LT financiering in functie van de afgesloten SLA’s KT en LT mits deze
beslissingen aan de raad meegedeeld worden op de eerstvolgende raadszitting;
Artikel 2: Dexia Bank de omzetting in langetermijnleningen te vragen, tegen de hiernavermelde
voorwaarden, voor een bedrag van 12.000.000 euro van het bestaande thesauriebewijzenprogramma van € 187.500.000,00 en dit volgens de opsplitsing zoals
hieronder aangegeven:
-
1.300.000 EUR – looptijd 3 jaar
5.000.000 EUR – looptijd 5 jaar
5.700.000 EUR – looptijd 20 jaar
Totaal : 12.000.000,00 EUR.
De geleende bedragen zullen aangewend worden voor de terugbetaling van de
thesauriebewijzen uitgegeven door Dexia Bank.
Artikel 3: De ontvanger te machtigen tot het afsluiten van rentestructuren op deze nieuw op
te nemen leningen indien er zich interessante marktopportuniteiten voor doen.
Gelet op de brief dd. 31 oktober 2008 waarbij Dexia Bank zijn akkoord verleent voor
de leningen vermeld in dit besluit.
De Raad voor maatschappelijk welzijn KEURT al de hierna vermelde bepalingen GOED :
Raadszitting – openbare zitting – van 18 november 2008
-5-
Artikel 1 – Terbeschikkingstelling van de leningen
De leningengelden worden ter beschikking gesteld op een rekening op naam van de lener bij
Dexia Bank twee bankwerkdagen na ontvangst van het leningsbesluit.
Artikel 2 - Omzetting in leningen
Met als valutadag de datum van de terbeschikkingstellingen van de leningen gebeurt de
omzettingen in leningen.
De tabellen
"rekening van de lening" wordt aan de lener toegestuurd kort na de
terbeschikkingstelling van de leningengelden.
Artikel 3 – Rentevoet
De rentevoeten vastgesteld op het ogenblik van de consolidatie zijn gebaseerd op een lange
termijnrentevoet die uitgedrukt is ten opzichte van de IRS rentevoet en die rekening houdt
met de ‘duration’. Dit betekent de rentevoet die de actualisatie van de cash flows op basis
van de IRS ask zéro-coupon rentevoeten, gelijkstelt aan het ontleende kapitaal (of het
resterende schuldsaldo), vermeerderd met een marge van 40 basispunten voor de
leningen op 3 en 5 jaar en vermeerderd met een marge van 80 basispunten voor de
leningen op 20 jaar. De actualisatierentevoeten worden vastgesteld op het ogenblik van
de consolidatie op basis van de IRS ask rentevoeten, dagelijks afgebeeld op de web-site
www.icap.com
(onder
de
rubriek
Market
Information
&
Commentary/Market
Information/Real Time/Curve Snap Shot).
Deze rentevoet houdt reeds rekening met de periodiciteit van kapitaalaflossing en
intrestaanrekening.
De rentevoeten zijn vast voor de volledige looptijd van de leningen
Artikel 4 – Terugbetaling en aanrekening van de intresten van de lening
De leningen worden terugbetaald met trimestriële progressieve tranches. Elke tranche stemt
overeen met het gedeelte kapitaal begrepen in een constante trimestrialiteit berekend tegen
de rentevoeten van de leningen .
De eerste intresten vervallen de eerste dag van het trimester dat onmiddellijk volgt op de
terbeschikkingstelling van de leningen op één van de hiernavolgende data : 1 april, 1 juli, 1
oktober of 31 december. De volgende intresten zullen elkaar opvolgen met een tussentijd
van een trimester.
De intresten worden berekend op basis van 360/360.
De eerste kapitaalsaflossingen vervallen één trimester na de aanrekening van de eerste
intresten. De volgende aflossingen zullen elkaar opvolgen met een tussentijd van één
trimester.
De vervallen kapitaalsaflossingen en intresten worden geboekt op het debet van de
rekening-courant van de lener.
Raadszitting – openbare zitting – van 18 november 2008
-6-
Artikel 5 – Vervroegde terugbetaling
Vervroegde terugbetalingen zijn niet mogelijk.
Elke niet-contractueel voorziene verrichting die een aanpassing van de aflossingstabel tot
gevolg heeft, wordt gelijkgesteld met een wijziging van het voorwerp van de opdracht en
wordt beschouwd als een eenzijdige verbreking van het contract door het bestuur. In dat
geval heeft de bank recht op een vergoeding gelijk aan haar reëel financieel verlies.
Artikel 6 - Algemene schikkingen
Bij vernietiging of schorsing van het leningsbesluit door de toezichthoudende overheid
behoudt Dexia Bank zich het recht voor de schuld van de leningen af te nemen van de
rekening-courant van de lener.
De lener verbindt zich, tot de eindvervaldag van zijn leningen bij Dexia Bank alle nodige
maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op zijn rekening geopend bij deze
maatschappij, van al de bedragen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, (inclusief
de gemeentelijke toelage), hetzij uit hoofde van de wet , hetzij uit hoofde van een
overeenkomst, evenals de stortingen van betalende derden (staat, verzekeringsinstellingen,
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden,
verzekeringsmaatschappijen, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, enz…..) en dit
niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van inning van deze inkomsten.
De lener geeft onherroepelijk aan Dexia Bank machtiging om deze inkomsten, evenals alle
stortingen van andere debiteuren van de lener op zijn rekening bij Dexia Bank, aan te
wenden tot de betaling van de intresten en van de terugbetalingen in kapitaal die op hun
respectievelijke vervaldagen op het debet van zijn rekening-courant zullen geboekt worden
evenals tot de bovenvermelde eventuele afname ingevolge vernietiging of schorsing van het
leningsbesluit.
Deze door de lener gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie ten voordele van
Dexia Bank.
De lener verbindt er zich tevens toe om deze inkomsten niet te vervreemden noch te
verpanden.
Mochten de voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling der intresten en voor
de kapitaalsaflossingen aflossing van de leningen op de vastgestelde vervaldagen, evenals
voor de bovenvermelde eventuele afname, verbindt de lener zich bij Dexia Bank onmiddellijk
het nodige bedrag te storten om de vervallen schuld volledig af te betalen.
Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, zijn
verwijlintresten van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend tegen de
rentevoet overeenkomstig artikel 15 § 4 van de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 26
september 1996, en dit gedurende de periode van niet-betaling.
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen toezicht voorzien door de wet.
Voor de raad voor maatschappelijk welzijn
Martin Conincx
Ontvanger
Marc De Bens
Waarnemend Secretaris
Monica De Coninck
Voorzitter
Raadszitting – openbare zitting – van 18 november 2008
-7-
PUNT 8 :
ADDENDUM AAN KADEROVEREENKOMST KORTE TERMIJNFINANCIERING.
Addendum (3 blz) aan:
KADEROVEREENKOMST - KORTE TERMIJN FINANCIERING
Afgesloten tussen ZNA en OCMW Antwerpen op
DE VOLGENDE OVEREENKOMST WORDT GESLOTEN TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN;
(1) De VZW HET ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN, met zetel te Lange Beeldekensstraat
267, 2060 Antwerpen,
Hierbij vertegenwoordigd door
- de heer Bruno Holthof, Voorzitter van het Managementcomité
- mevrouw Monica De Coninck, Voorzitter van de Raad van Bestuur
Hierna genoemd ZNA
EN:
(2) OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN – ANTWERPEN, met zetel te
Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen,
Hierbij vertegenwoordigd door
- mevrouw Monica De Coninck, voorzitter
- de heer Luk Lemmens, vice voorzitter
- de heer Marco Laenens, vice voorzitter
- de heer Marc De Bens, secretaris
Hierna genoemd OCMW
Dit addendum wordt afgesloten voor de periode van 1 november 2008 tot en met 31 mei
2010. Na deze datum vervalt deze overeenkomst of wordt ze herzien.
OVERWEGENDE DAT:
(A) De samenwerkingsovereenkomst korte termijn financiering werd afgesloten voor een
periode van 3 jaar met aanvangsdatum 1 januari 2004 voor een bedrag van vijfentwintig
miljoen euro (25.000.000 euro).
(B) De samenwerkingsovereenkomst reeds werd verlengd voor een periode van 3 jaar bij
een eerste addendum.
(C) De samenwerkingsovereenkomst wordt aangevuld door dit tweede addendum
(D) ZNA met uitzonderlijke omstandigheden kan te maken hebben waardoor zij niet kan
voldoen aan haar verplichtingen.
Raadszitting – openbare zitting – van 18 november 2008
-8-
(E) ZNA nog niet in de mogelijkheid is om in haar naam een krediet aan te gaan bij een
financiële instelling.
(F) Het OCMW bereid is om ZNA de mogelijkheid te bieden een tweede kredietlijn te openen
van vijfentwintig miljoen euro (25.000.000 euro).
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
(A) Alle bepalingen uit de samenwerkingsovereenkomst – Korte Termijn Financiering, en het
daarbij horende addendum, blijven ook van toepassing op dit addendum.
Bijkomend worden voor dit addendum volgende voorwaarden overeengekomen waaraan
cumulatief dient voldaan te worden:
(B) Deze tweede kredietlijn kan enkel worden toegestaan onder volgende voorwaarden:
-de eerste kredietlijn ten bedrage van vijfentwintig miljoen euro (25.000.000 euro) dient
volledig opgenomen te zijn.
- deze tweede kredietlijn mag maximum voor een periode van 3 opeenvolgende maanden
openstaan.
- de bedragen die worden opgenomen kunnen enkel worden aangewend voor de financiering
van uitzonderlijke en onverwachte tekorten in de exploitatie om de dagdagelijkse werking
van ZNA te kunnen garanderen. Hieronder verstaat men de kosten ter betaling van de
integrale loonkost van het ter beschikking gestelde statutair personeel, zoals vermeld in de
samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de facturatie en betalingstermijn voor de ter
beschikking gestelde statutaire personeelsleden bij de VZW ZNA afgesloten op 1 juni 2006.
- ZNA dient, aan het OCMW, aan de hand van bewijzen van de desbetreffende uitbetalende
instanties, aan te tonen dat zij buiten hun wil om de middelen niet tijdig hebben verkregen
maar dat de middelen te verkrijgen van diverse subsidiërende overheden binnen een termijn
van 12 maanden te verwachten zijn.
- ZNA verbindt zich ertoe van zodra de te verwachten gelden van de subsidiërende instanties
op hun rekening(en) staan de financiële diensten van het OCMW hiervan onmiddellijk en
schriftelijk op de hoogte te brengen.
- ZNA verbindt zich ertoe de ontvangsten met betrekking tot de te verwachten subsidies 2
dagen voor vervaldatum van het aangevraagde krediet te storten op de rekening courant
van OCMW (091-0108480-63) die deze zal aanwenden om de schuld uit hoofde van deze
overeenkomst af te lossen.
- Teneinde het OCMW toe te laten de voorgaande punten te kunnen opvolgen verbindt ZNA
er zich toe minstens maandelijks aan de financiële diensten van het OCMW schriftelijk te
rapporteren welk deel van de verwachte gelden van de subsidiërende instanties zijn
toegekomen.
(C) De ontvanger van het OCMW op te dragen de opvolging en uitvoering van de
overeenkomst op zich te nemen
Opgemaakt in 3 exemplaren te Antwerpen op
Voor VZW ZiekenhuisNetwerk Antwerpen
Voorzitter Managementcomité
Bruno Holthof
12/11/2008
Voorzitter Raad van Bestuur
Monica De Coninck
Raadszitting – openbare zitting – van 18 november 2008
-9-
Voor OCMW Antwerpen
Voorzitter
vice voorzitter
Monica De Coninck
Luk Lemmens
vice voorzitter
secretaris
Marco Laenens
Marc De Bens
7.
BUDGETWIJZIGING 2008: EXPLOITATIE EN INVESTERINGSBUDGET
Beslist wordt, met 10 stemmen voor en 5 tegen der aanwezige leden, het
investeringsbudget met volgende totalen goed te keuren :
Samenvatting van het investeringsbudget 2008 inclusief overdracht van vorige jaren
Overdracht met verbintenis
Overdracht zonder verbintenis
Overdracht
Totaal portefeuilles
Aankoop Vlabo woningen
Ruiloperatie grond Vlabo woningen
Wijzigingen investeringsbudget 2008,
wegens aanpassingen toewijzingen
stedenfonds en FGSB
Werken in eigen beheer
Digipolis + nieuw financieel platform
Investeringsbudget TW gekoppeld aan MJP
Budget 2008
Totaal
Financiering
Lening
Subsidies
1.657.071 15.523.019
926.023
3.032.915
2.583.094 18.555.934
6.111.062
1.357.400
Budget
17.782.941
3.958.938
21.741.879
6.111.062
1.357.400
1.573.813
Totaal
17.782.941
3.958.938
21.741.879
6.111.062
1.357.400
1.573.813
Andere
602.851
892.794
102.619
4.555.000
10.908.000
25.500.688
47.242.567
892.794
892.794
102.619
102.619
4.555.000
4.555.000
10.908.000
10.908.000
25.500.688 12.023.462 11.800.794 1.676.432
47.242.567 14.606.556 30.356.728 2.279.283
602.851
1.573.813
en tevens goedkeuring voor het exploitatiebudget met het volgende resultaat :
Rek. 2007
III. Werkingsresultaat
70/64
IV. Financiële opbrengsten
V. Financiële kosten
VII. Uitzonderlijke opbrengsten
VIII. Uitzonderlijke kosten
IX. Resultaat van het boekjaar
Stadsbijleg (vastgelegd)
Herrekend resultaat voor stadsbijleg
Overschot/-Tekort
-114.207.078
20.288.825
14.817.557
3.248.550
6.801.946
-112.289.206
85.623.138
-76.714.428
8.908.710
Budget 2008
-134.346.462
18.283.239
14.365.279
1.000.000
1.000.000
-130.428.502
95.854.300
-95.420.065
434.235
2008 na BW
-147.807.034
19.619.627
15.446.912
3.972.066
3.469.626
-143.131.879
94.229.130
-108.126.699
-13.897.569
Raadszitting – openbare zitting – van 18 november 2008
- 10 -
Opgemerkt wordt dat de budgetwijziging 2008 eindigt met een financieel tekort van
bijna 14 miljoen euro. Een raadslid zegt dat de begroting bij de Stad al is goedgekeurd
zodat de Stad voor dit jaar geen extra dotatie zal geven. Hij vraagt welke bezuinigingen het
OCMW gaat doen om dit tekort weg te werken. Hij merkt verder op dat het vooral de
personeelskosten zijn die blijven stijgen ook bij een ongewijzigd beleid.
De voorzitter antwoordt dat we moeten wachten op de rekening 2008 om het reële
tekort te kennen. Bovendien moeten de budgetten bekeken worden alsook de
meerjarenplanning tot 2013. Volgend jaar zal hierover een nieuwe discussie moeten
gevoerd worden met het college.
8BIS.
GEMEENSCHAPPELIJK FINANCIEEL INSTRUMENTARIUM VOOR STAD EN OCMW
ANTWERPEN, DISTRICTEN EN DE DOCHTERS VAN ANTWERPEN, STAD EN OCMW
VAN GENT: IMPLEMENTATIE VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK FINANCIEEL PLATFORM
BIJ HET OCMW EN HET ZORGBEDRIJF
Uitgesteld. Verwezen naar de Raad van 25.11.2008.
Waarnemend secretaris,
Voorzitter,
Marc De Bens.
Monica De Coninck.
Download