Toon gehele stuk - Gemeente Heemstede

advertisement
Collegebesluit
Collegevergadering: 21 februari 2012
ONDERWERP
Intentieverklaring Energieafspraak 2012-2016
SAMENVATTING
Met de ondertekening van de intentieverklaring Energieafspraak Noord-Holland 2012-2016 hernieuwt het
gemeentebestuur de Klimaatafspraak van 2008-2011 met de provincie Noord-Holland. Hiermee behoudt
de gemeente toegang tot de provinciale subsidieregeling Duurzame energie (DE lijst) en kan rekenen op
kosteloze personele ondersteuning van het Servicepunt Duurzame Energie (het voormalige CO2servicepunt) gedurende de komende 4 jaar.
BESLUIT B&W
1. De intentieverklaring Energieafspraak Noord-Holland ondertekenen;
2. Het besluit ter kennisname brengen aan de commissie ruimte (C-stuk).
INLEIDING
Met deze intentieverklaring voor de periode 2012-2016 zet de gemeente de ingeslagen weg voort die al
in 2008 is begonnen met de eerste Klimaatafspraak tussen de provincie en de gemeente. Met de
Klimaatafspraak committeerde de gemeente zich om de gezamenlijke klimaatdoelstellingen te realiseren.
Gedurende de looptijd van de klimaatafspraken kreeg de gemeente van de provincie toegang tot de
provinciale subsidieregeling Duurzame energie (DE lijst) en kosteloze personele ondersteuning van het
CO2-servicepunt (nu Servicepunt Duurzame Energie). Ondertekening betreft een inspanningsverplichting
met andere woorden, het is geen resultaatsverplichting.
De klimaatafspraak heeft er mede toe geleid dat de gemeente en steeds meer inwoners en bedrijven
daadwerkelijk met klimaat en duurzame energie aan de slag zijn gegaan. Met ondersteuning van het
CO2-servicepunt en de subsidieregeling DE lijst zijn mooie campagnes gericht op inwoners zoals
BespaarDaar en Zonnewinst (de zonnepanelenacties) gerealiseerd. Tevens heeft het Servicepunt kennis
en personele ondersteuning geleverd onder meer op gebied van duurzaam bouwen en duurzame
gebiedsontwikkeling.
De provincie wil de samenwerking voortzetten door een nieuwe afspraak aan te gaan onder de noemer
Energieafspraak 2012-2016. Aan de Energieafspraak zal inhoud gegeven worden door in de komende
tijd een gezamenlijke agenda te bepalen. Deze Duurzame Energieagenda kan aan de hand van een
keuzemenu worden opgesteld. In dit keuzemenu zijn de onderstaande speerpunt projecten weergegeven.
Afhankelijk van de focus en het beleid kan een gemeente aangeven welke ambities of doelen ze
onderschrijft en of de gemeente actief deel wil nemen aan een project of alleen op de hoogte gehouden
wil worden. Daarnaast bestaat er ruimte voor eigen Duurzame projecten waarvoor eveneens
ondersteuning wordt verleend.
Zo weet het Servicepunt Duurzame Energie en de provincie op welke thema’s de gemeenten zich de
komende vier jaar gaan inzetten en - meer praktisch - welke gemeente te betrekken bij een project. Alle
gegevens op een rij vormen uiteindelijk de Duurzame Energieagenda. De thema’s en acties in het
keuzemenu zijn al besproken tijdens het Ambtelijk Café en het Bestuurlijk Congres van 2011.
De speerpunten/thema’s van de provincie op gebied van duurzame energie zijn:
- Verduurzamen bestaande bouw
- Energie neutrale nieuwbouw
- Lokale Energieproductie en op termijn een
- Energie neutrale regio
566635
1/2
Collegebesluit
Collegevergadering: 21 februari 2012
Indien de gemeente de Energieafspraak met de provincie zal aangaan, kan het Servicepunt Duurzame
Energie kosteloze personele ondersteuning bieden bij het concretiseren en realiseren van projecten in de
vorm van advies en procesbegeleiding. Voorwaarde is dat de gemeente een duurzaamheidskader heeft
gesteld en dat er inspanningen worden verricht voor het realiseren van projecten en resultaten worden
geboekt met duurzame energie.
Daarnaast zal de provincie op aanvraag een bijdrage in de vorm van subsidie leveren. De
stimuleringsmogelijkheid voor duurzame energie (zoals zonnepanelen) gericht op particuliere
huishoudens blijft vooralsnog bestaan.
Om de animo bij de gemeente te meten vraagt de provincie aan de gemeente om op voorhand een
intentieverklaring te tekenen vóór 1 maart 2012.
Relatie met gemeentelijk beleid
Het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid sluit uitstekend aan bij een of meerdere speerpunten van de
provincie. Denk aan de doelstellingen van het milieubeleidsplan, duurzaamheidsnotitie, de op te stellen
duurzaamheidsnota, de Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK). Ook de projecten zoals
de jaarlijkse zonnepanelenactie voor particuliere huishoudens, de voortzetting van het project Bespaar
Daar en de toepassing van GPR gebouw in de nieuwbouw sluiten goed aan bij deze speerpunten. Ook
deze gemeentelijke initiatieven kunnen rekenen op ondersteuning vanuit het servicepunt. Het aangaan en
nakomen van de Energieafspraak zal moeiteloos kunnen verlopen.
MOTIVERING
Ondertekening van de Energieafspraak 2012-2016 draagt bij aan duurzame ontwikkeling van de
gemeente en geeft invulling aan het beleidskader.
FINANCIËN
De subsidieaanvragen, coördinatie van de projecten en verantwoording van de middelen wordt door de
Milieudienst gecoördineerd. De subsidieaanvraag wordt vanuit de gemeente verstuurd.
Met het tekenen van de intentieverklaring loopt de gemeente geen financieel risico.
JURIDISCH KADER
Geen
PLANNING/UITVOERING
Ondertekening dient vóór 1 maart 2012 te geschieden.
COMMUNICATIE/BEKENDMAKING
Niet van toepassing
BIJLAGEN
 kenmerk: 566635 onderwerp: Intentieverklaring Energieafspraak 2012-2016
566635
2/2
Download