Logo-papier van het bedrijf

advertisement
(Logo-papier van het bedrijf)
<plaats,datum>
Betreft : Intentieverklaring vanwege de deelnemende bedrijven aan het Consortium
TD-Project "Thermische behandeling bij conservering van voedingsmiddelen:
innovatie door wetenschappelijk gebaseerd ontwerp, validatie en optimisatie"
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de projectaanvraag met als titel
"Thermische behandeling bij conservering van voedingsmiddelen: innovatie door
wetenschappelijk gebaseerd ontwerp, validatie en optimisatie" ingediend door Flanders’
Food bij IWT-Vlaanderen in het kader van de Technologische Dienstverlening, oproep 2007.
Bij goedkeuring door IWT zal er voor dit project een consortium opgericht worden.
Bij goedkeuring door IWT, is <naam bedrijf> bereid om een actieve bijdrage te leveren als lid
van de stuurgroep en om samen met de andere participerende bedrijven te voorzien in 20%
van de begrote projectkosten. De jaarlijkse bijdrage voor projectdeelname is afhankelijk van
het totaal aantal werknemers van de onderneming en van het totaal aantal participerende
bedrijven. De jaarlijkse minimum bijdrage per deelnemend bedrijf werd als volgt vastgelegd:
Aantal werknemers
Jaarlijkse minimum bijdrage
(in Euro, exclusief BTW)
< 50
500
51-100
750
101-150
1000
151-200
1250
201-250
1500
> 250
2000
<Naam bedrijf> houdt zich het recht voor de deelname te annuleren indien minder dan 15
bedrijven participeren aan het project en/of de jaarlijkse projectbijdrage groter is dan twee
keer de minimumbijdrage (bepaald op basis van bovenstaande gegevens).
<Naam bedrijf> is akkoord dat Flanders’ FOOD optreedt als projectaanvrager en KULeuven
als projectuitvoerder.
<Naam bedrijf> verklaart tevens de informatie bekomen via bovenstaand project enkel te
gebruiken voor eigen gebruik.
<Naam bedrijf> zal alle nuttige informatie verstrekken zodat het project onder de meest
gunstige omstandigheden kan worden uitgevoerd en zal tevens alle vereiste gegevens nodig
voor het bepalen van de verdeelsleutel ter beschikking stellen.
Handtekening
<vertegenwoordiger bedrijf>
<naam bedrijf>
<staat, nummer>
<postcode, gemeente>
Gelieve deze intentieverklaring in te vullen en ondertekend terug te sturen naar :
Flanders’ FOOD vzw, Kunstlaan 43, 1040 Brussel, ter attentie van Erwin Lamot
Download