financieel jaarverslag 09-10

advertisement
Financieel Jaarverslag Stichting BAAM
2000/2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Financiële gegevens
-
Dit financiële verslag betreft het boekjaar van 1 september 2009 tot en met 31 augustus
2010.
-
Er is dit jaar een begroting en een afrekening geweest. De begin -en eindbalans zijn
opgesteld. Uit de samenstelling van deze gegevens is een controleberekening gemaakt.
-
De verantwoordelijke uit het bestuur voor dit financiële jaar is Eduard Schurink,
penningmeester.
2. De financiële stand van zaken.
-
De financiële huishouding van de Stichting is op orde. De eenvoud van de boekhouding
wordt lichtelijk aangetast door de vele financiële transacties. Een kritische blik van het
bestuur van de Stichting op de begroting en de afrekening blijft een vereiste.
-
Er is geen verschil geconstateerd uit de voornoemde controleberekening.
-
Dit jaar heeft er geen control plaatsgevonden door een onafhankelijk persoon. Het
financiële jaar 2007/2008 is voor het eerst bekeken door een dergelijk persoon die
jarenlang het beroep van accountant heeft uitgeoefend. Er zijn destijds geen
bijzonderheden geconstateerd, dan wel aanpassingen voorgesteld. Daar de boekhouding
en de gang van zaken geen systematische wijzigingen heeft doorstaan is er ook geen
noodzaak voor een controle voor 2009/2010.
-
In het financiële jaar 2007/2008 heeft de Stichting een bedrag ad €10.000 aan de
vereniging uitgeleend. De lening is verstrekt omdat de universiteit haar jaarlijkse
bijdrage voor bestuursleden en de leden van Commissie van Beheer nog niet had
uitgekeerd. Omdat de financiële situatie van de desbetreffende personen in het gedrang
kwam, heeft de Stichting bijgesprongen. Het bedrag is dit financiële jaar nog niet
terugbetaald door de vereniging. Inmiddels is voornoemde zaak afgehandeld door de
Vereniging. De lening zal op korte termijn worden terugbetaald.
3. Baten
-
De donaties van senioren zijn een welkome jaarlijkse aanvulling op de kas en de
begroting van de Stichting. De stagnatie die sinds vier jaar is opgetreden ten aanzien van
de groei van het aantal machtigingen van senioren is structureel geworden. Het is
derhalve belangrijk dat de bijdrage van oud-leden blijft groeien, waardoor in de
toekomst het mogelijk moet zijn om meer actieve leden van een bijdrage te voorzien.
Een belangrijke taak is hier weggelegd voor de vice-praeses van de vereniging.
Daarnaast zijn er plannen door de BAF opgesteld om voor de voor de Vereniging
onafhankelijke instanties die de Vereniging (financieel) ondersteunen, één loket te
creëren waar donatiegelden bijeen worden gebracht waarna er vervolgens een verdeling
plaatsvindt (een en ander afhankelijk van een specifiek verzoek van een donateur).
-
De Stichting heeft enkele donateurs die doneren middels een lijfrente constructie.
Vanwege gewijzigde wetgeving heeft de Stichting een verzoek ingediend om te worden
aangemerkt als Algemeen Beogende Nut Instelling. Van twee personen is geen bijdrage
ontvangen.
-
De jaarlijkse bijdragen van de Vereniging als de VsAiMi zijn gehandhaafd (jaarlijkse
€4000,-).
4. Lasten
-
De kosten zijn gering en op eenzelfde niveau gebleven.
-
Dit jaar heeft de Stichting een bedrag opzij gezet voor andere actieve leden, dan
bestuursleden, Lustrumbestuursleden of leden van de Commissie van Beheer.
-
Er zijn geen bijzondere kosten geweest.
Amsterdam, 30 november 2010
Eduard Schurink, penningmeester
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards