Stichting Peuterspeelzaal de Sprong

advertisement
FUNCTIEBESCHRIJVINGEN BESTUUR PEUTERSPEELZALEN
Vraag
Datum vraag
Onderwerp (SPOFACK)
Naam vraagsteller
Antwoordgever (organisatie,
Emailadres)
Antwoord
Wie heeft beschrijvingen van functies van bestuursleden
voor psz werk? Het gaat om beschrijvingen van secretaris,
voorzitter, ledenadministratie, penningmeester en
personeelszaken.
21 november 2005
Personeelsbeleid
Hester Snijders [email protected]
psz 't Kwetternest
Ingeborg Pols, [email protected]
Stichting Peuterspeelzalen Groot-Hulst
Functie omschrijving Dagelijks Bestuur en toekomstige directeur van de Peuterspeelzalen
1. Algemene bestuurstaak, geldend voor elk van der bestuursleden, omvat:
a. Vergaderingen van het algemeen bestuur voorbereiden en bijwonen;
b. Bijhouden lopende zaken die via interne post verspreid wordt;
c. Medewerking verlenen aan projecten waaraan door de stichting wordt
deelgenomen;
d. Representatie van de stichting in en buiten Nederland;
e. Medewerking verlenen bij het opbouwen van een netwerk van relaties in en buiten
Nederland, dat van belang kan zijn voor het optimaal functioneren van de stichting;
f. Toezicht houden op het correct naleven van de richtlijnen, zoals die voortvloeien uit
de statuten en andere interne schriftelijk vastgelegde afspraken.
1.1 Bevoegheden van het algemeen bestuur:
i. Besturen van de stichting
ii. Sluiten van overeenkomsten tot het kopen van goederen voor de diverse
peuterspeelzalen
iii. Vaststellen arbeidsvoorwaarden van de medewerkers dit in
overeenstemming met de geldende CAO regels
iv. Vaststellen huisvestingsbeleid
v. Vaststellen plan met betrekking tot inrichting en verbetering/aanpassing
van de huisvestingslocaties (RIE/ARBO) inclusief aanschaf groot speelgoed
vi. Vaststellen inhoudelijke uitgangspunten (openingstijden, geopende
dagdelen, groepsgrootte en dergelijke)
vii. Vaststellen begroting
viii. Vasstelling jaarrekening
ix. Benoemen, schorsen, op non-actief stellen en ontslaan van medewerkers
x. Vaststellen hoogte groepsgebondenkosten / onderhoudsfonds
xi. Vasstellen wijze behandelen klachten
xii. Het vaststellen en wijzigen van de organisatiestructuur
2. Het bestuur is gerechtigd voor zover noodzakelijk aan bepaalde personen te verzoeken de
vergaderingen van het algemeen bestuur als adviserend lid bij te wonen
3. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter en/of de secretaris en/of de penningmeester,
zoveel mogelijk in onderling overleg, namens de stichting, namens het bestuur en namens
het dagelijks bestuur optreden in aangelegenheden waarin deze bestuursleden niet
normaal de stichting afzonderlijk vertegenwoordigen.
4. Taken van de leden van het dagelijks bestuur:

Voorzitter:
a. Algemeen: De voorzitter heeft tot taak het voorzitten van de vergaderingen
van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur en het opstellen van de
agenda hiervoor.
b.
Tevens behoort het tot de taak van de voorzitter om contacten te onderhouden
met relaties van de stichting.
c.
De voorzitter heeft een coordinerende taak binnen het bestuur zodat optimale
communicatie plaatsvindt tussen algemeen bestuur, dagelijks bestuur,
coordinatrice en de leidster.
d.
Uitvoeren van algemene zaken
e.
Representeren van stichting bij officiële gebeurtenissen
f.
Waar nodig initiatief nemen en komen met voorstellen (i.s.m. DB)
g.
Aanspreekpunt voor alle werknemers
h.
Verantwoording afleggen aan bestuur omtrent gevoerde beleid
i.
Verantwoording afleggen over wijze waarop begroting is vastgelegd
j.
Toezien dat volgens statuten wordt gewerkt

Penningmeester: De penningmeester heeft het beheer van de gelden en is daarvoor
verantwoordelijk, tenzij anderen uitgaven en opnamen verrichten, die niet per
afzonderlijk omschreven item schrifelijk geautoriseerd zijn door de penningmeester.
Hij/zij draagt zorg voor de boeking van alle ontvangsten en uitgaven, de laatste door
rekeningen en nota’s gedekt. Hij/zij is verantwoordelijk voor het opstellen van de
begroting en voor de financiele jaarrekenening.
a.

Financiele afspraken:
i. Opstellen van de begroting voor het volgende boekjaar
1. Deze voor te leggen aan het algemeen bestuur
2. Deze aan te passen naar aanleiding van de op/aanmerkingen
van de bestuursleden
3. Opsturen van de begroting naar de gemeente Hulst
4. Eventueel mondeling toelichten van de begroting bij de
gemeente Hulst
5. Deze aan te passen naar aanleiding van de op/aanmerkingen
van de gemeente Hulst
ii. Het opstellen van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar
1. Deze voor te leggen aan het algemeen bestuur
2. Deze aan te passen naar aanleiding van de op/aanmerkingen
van de bestuursleden
3. Opsturen van de begroting naar de gemeente Hulst
4. Eventueel mondeling toelichten van de begroting bij de
gemeente Hulst
5. Deze aan te passen naar aanleiding van de op/aanmerkingen
van de gemeente Hulst
iii. Coordinerede taak voor de financiele controle die geschiedt door middel
van een accountantscontrole.
iv. Contact onderhouden met het boekhoudingsbedrijf
v. Het betalen of opdracht geven tot uitbetaling van de salarissen van de
werknemers ( Dit wordt gedelegeerd aan de Smet Accountantskantoor)
vi. Is belast met en het toezicht op de inning van de ouderbijdragen (Dit
wordt gedelegeerd aan de Kinderopvang)
vii. Signaleren van begrotingsafwijkingen en andere afwijkingen op
bestuursvergaderingen
viii. Bewaken van en doen van verbeteringsvoorstellen ten aanzien van
vermogen, begroting en werkelijkheid
ix. Afleggen van verantwoording over de financiële gang van zaken aan
bestuur
Secretaris: De taak van de secretaris is het versturen van de agenda en bijbehorende
stukken voor de vergaderingen van het algemeen bestuur. Het bijhouden van alle
correspondentie en het archief van de stichting. Alle correspondentie met de
subsidieverstrekker loopt via de secretaris.
a. Taken secretaris:
i. Voorbereiden van en uitschrijven van vergaderingen
ii. Schrijven van notulen
iii. Ontvangen en behandelen van ingekomen stukken
iv. Verzorgen van correspondentie die de stichting met derden voert
v. Vraag en antwoordbaak voor alle vrijwilligers van de stichting
vi. Archiveren van alle inkomende en uitgaande correspondentie
4.1 Bevoegheden van het dagelijks bestuur

Voorbereiding van concrete voorstellen met betrekking tot de
onderwerpen vermeld in artkel 1.1

Belast met de dagelijkse leiding van de stichting

Toezicht op medewerkers

Uitvoering van bestuurbesluiten, passend binnen de vastgestelde
begroting. Bepaalde bestuursbesluiten zullen worden gedelegeerd aan
de coordinatrice

Aangaan huurovereenkomsten met betrekking tot de accomodaties van
de peuterspeelzalen

Aangaan van arbeidskontracten

Onderhouden contacten met derden, met name de gemeente

Functioneringsgesprekken met coördinatrice
G. Otten, [email protected]
Stichting peuterspeelzalen Westerveld
Taakomschrijving bestuur en functieomschrijving individuele bestuursleden:
Het bestuur zorgt voor eenheid binnen de organisatie door eenheid in beleid, organisatie
en structuur. Het bestuur straalt dit uit en leeft dit na. Het bestuur is verantwoordelijk
voor het ontwikkelen en vaststellen van algemene beleidslijnen en voor de toerusting van
de organisatie om de doelen en het beleid te realiseren.
Het bestuur draagt zorg voor een door de organisatie aanvaard en goedgekeurd
(meerjaren-) beleidsplan en een verantwoorde en gemotiveerde begroting die leidend en
sturend zijn voor de organisatie. Het beleidsplan en de begroting voldoen aan de criteria
de subsidieverstrekkers hieraan stellen. In het (meerjaren-)plan, waarin de missie, visie
en strategie van de organisatie zijn verwoord, worden in ieder geval die kernpunten
uitgewerkt die van belang zijn voor het voortbestaan van de organisatie. Afgeleid van het
(meerjaren-)plan en de begroting worden jaarplannen en begrotingen opgesteld die
leidend en sturend zijn voor de organisatie, verplichtend voor het bestuur en op basis
waarvan ter bewaking van de voorgang periodiek rapportages worden opgesteld.
Het bestuur vergadert maandelijks. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met bijv. de
subsidieverstrekker waarbij een bestuursvertegenwoordiging aanwezig moet zijn.
Functiebeschrijving voorzitter:
De voorzitter stuurt het bestuur aan. Dit houdt in dat hij/zij duidelijke interne afspraken
maakt en zorgt dat ieder bestuurslid goed tot zijn/haar recht komt. Daarnaast is de
voorzitter verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Voorbeelden van ontwikkelingen
waarvoor beleid gemaakt moet worden: hoe zorg je als bestuur voor de continuïteit van
de stichting, hoe gaan we om met samenwerkingsvormen op locaal niveau, hoe zorg je
als bestuur ervoor dat de stichting zich kan profileren?
Functiebeschrijving penningmeester:
De penningmeester verzorgt de boekhouding van de SPW. Daarnaast verricht de
penningmeester de betalingen van de stichting. De dagelijkse mutaties van het
ledenbestand en de maandelijkse inning van de ouderbijdragen worden verzorgd door
het centraal kantoor. De salarisadministratie wordt verzorgd door Gamma
Dienstverlening. De boekhouding wordt jaarlijks gecontroleerd door de accountant. Deze
stelt ook de jaarrekening op.
De penningmeester van de stichting houdt, samen met de overige bestuursleden, de
financiële continuïteit van de stichting in de gaten. Bijna alle beslissingen hebben
financiële gevolgen; de penningmeester geeft hierover informatie aan de rest van de
bestuursleden. Daarnaast informeert de penningmeester het bestuur minimaal eens per
halfjaar over de financiële positie van de stichting. Het bestuur legt jaarlijks
verantwoording af aan de personeelsraad, ouderraad en subsidieverstrekker middels de
jaarrekening.
Jaarlijks moet een verantwoorde en gemotiveerde begroting worden opgesteld. Deze
begroting moet tevens voorgelegd worden aan ouderraad en personeelsraad, die
daarover adviesrecht hebben.
Naast het voeren van de boekhouding onderhoudt de penningmeester ondermeer
contacten met de bank, verhuurders van onze locaties, verzekeringsmaatschappijen, het
UWV en de belastingdienst.
J.Meinhardt, [email protected]
Stichting Peuterspeelzaal de Sprong
Profielschets bestuurslid
Peuterspeelzaal de Sprong is sinds 1985 de peuterspeelzaal voor Zaamslag en omgeving.
De speelzaal is 6 dagdelen open, er zijn 2 dagdelen – maandagochtend en
donderdagochtend- voor peuters tot 3 jaar en 2 maal 2 dagdelen –maandagmiddag en
donderdagmiddag, dinsdagmiddag en vrijdagochtend- voor de peuters tot 4 jaar. De groepen
worden geleid door 2 betaalde hiervoor opgeleide leidsters per groep. Bij elke groep is ook 1
vrijwilligster aanwezig. E zijn dus 3 leidsters aanwezig per groep van maximaal 18 peuters.
De Stichting is zelfstandig en heeft als dusdanig een bestuur. Het bestuur bestaat uit 5
personen: 1 voorzitter, 1 penningmeester, 1 secretaris en 3 bestuursleden.
Elk bestuurslid heeft meestal 1 specifieke taak. Die taak kan doorlopend zijn, maar het
kunnen ook activiteiten met een bepaalde duur betreffen. Sommige activiteiten worden door
meerdere bestuursleden samen gedaan. Het is de bedoeling dat de taken van de
bestuursleden maximaal een uur per maand in beslag nemen. Dat kan tijdelijk meer zijn, het
is meestal zo dat het minder dan dat in beslag neemt. Het bestuurswerk is een niet betaalde
vrijwilligersbaan. Het plezier staat voorop.
De Sprong wordt gesubsidieerd door de gemeente. Waar nodig probeert De Sprong voor
alternatieve (financiele) ondersteuning te zorgen door middel van sponsoracties,
inzamelingen of bijvoorbeeld een kraam op het dorpsfeest.
Er wordt ongeveer 5 keer per jaar vergaderd. De vergaderingen vinden normaalgesproken
plaats in de peuterspeelzaal en duren van 8 tot uiterlijk half 11. Een keer per jaar is er een
teambuilding activiteit van het bestuur met het leidstersteam. De eerste vergadering van het
jaar wordt gevolgd door een kleine borrel, samen met alle leidsters en vrijwilligsters, dit ook
in het kader van de saamhorigheid.
Twee maal per jaar is er een ouderochtend waarop een bestuurslid actuele zaken van het
bestuur toelicht.
De leidsters doen af en toe een beroep op het bestuur om te helpen bij bijvoorbeeld het
dorpsfeest. Dit gebeurt altijd op basis van vrijwilligheid.
Er is van tijd tot tijd overleg met andere speelzaalstichtingen in de regio en met de
gemeente. Deze worden bezocht door de voorzitter en soms nog 1 bestuurslid of 1 leidster.
Doel is om het peuterspeelzaalbeleid in de kanaalzone zoveel mogelijk op elkaar af te
stemmen en indien mogelijk bestuurlijke zaken te bundelen. Een fusie met een andere
stichting is derhalve de toekomst niet uit te sluiten. Voorwaarde hiervoor is echter wel dat dit
De Sprong zowel op bestuurlijk als pedagogisch inhoudelijk vlak toegevoegde waarde zal
bieden.
Profielschets voor een bestuurslid:
- maatschappelijke betrokkenheid
- de wil om iets voor niets te doen
- beschikbaarheid tijdens vergaderingen
- enthousiasme en een positief kritische instelling
Monique Swagemakers, [email protected]
SPW
1.1.
Taakverdeling bestuur
Voorzitter
voorbereiden van bestuursvergaderingen
opstellen van de agenda in overleg met de secretaris
voorzitten van de bestuursvergaderingen en eventuele andere bijeenkomsten
vertegenwoordigen van de stichting naar buiten
opstellen en medeondertekenen van de correspondentie en andere officiële stukken
toezien op een goede taakverdeling en uitvoering binnen het bestuur
huisvestingsbeleid
controle op de invoering en voortgang van de werkzaamheden, die dienen plaats te
vinden
zorgdragen voor de continuïteit in het bestuur
portefeuillehouder personeelsbeleid
verzorgen van het werkplan en jaarverslag samen met de secretaris
Secretaris
-
maken van de notulen van de vergaderingen en andere bijeenkomsten
opstellen van de agenda in overleg met de voorzitter
verzenden van de agenda met bijbehorende stukken uiterlijk 4 dagen voor de
vergadering
bijhouden van de administratie, waaronder het verwerken van de correspondentie,
het behandelen van de binnengekomen post en het verzorgen van de uitgaande post
verzorgen van het werkplan en jaarverslag samen met de voorzitter
onderhoudt mede de contacten naar de gemeente toe (afkomstig van coördinator)
regelt mede het personeelsbeleid (afkomstig van coördinator)
archivering
bewaren van huurcontracten en arbeidsovereenkomsten
verzorgen van kopieer- en drukwerk
in voorkomende gevallen samen met de voorzitter en penningmeester de stichting
naar buiten vertegenwoordigen
Penningmeester
-
het verzorgen van de subsidieaanvragen
het maken van het financiële verslag, de begroting en de jaarrekening
zorgdragen voor verzekeringen
het voeren van overleg met de gemeente in financiële kwesties samen met of de
voorzitter of de secretaris
kostenbewaking en het aangeven van de beschikbare ruimte tijdens het kalenderjaar
(per kwartaal)
contact onderhouden met het administratiekantoor om die gegevens te verkrijgen die
nodig zijn voor het uitvoeren van de functie
het (mede)ontwikkelen van het financiële beleid van de stichting
het aansturen van de salarisadministratie omtrent: het berekenen van salarissen
conform CAO Welzijn, het in opdracht verstrekken van financiële gegevens aan derden
en het voeren van een personeelsadministratie
Overige bestuursleden
Tijdens de bestuursvergaderingen worden eventuele taken/verantwoordelijkheden
toebedeeld aan de overige bestuursleden. Uiteraard vindt ook hierbij verantwoording plaats
aan het bestuur.
Nieuwe bestuursleden worden door het zittend bestuur benoemd. Alle peuterspeelzalen
kunnen een kandidaat voordragen die past binnen het bestuur en cultuur van de stichting.
Het bestuur geeft vooraf aan hoe dat profiel eruit zal zien, verwoord in een korte vacature
die op elke speelzaal duidelijk zichtbaar wordt opgehangen.
Een rooster van aftreden wordt opgesteld waarbij wordt afgetreden na 2 jaar uiteraard
worden hierbij de regels van de statuten in acht genomen.
Coördinator
-
-
-
staat onder leiding van het bestuur, legt verantwoording af en rapporteert aan bestuur
is bij de bestuursvergadering aanwezig
draagt zorg voor de ziektebegeleiding. Verzorgt de ziekmelding en schrijft de
reïntegratieplannen
herkent problemen bij kinderen, bespreekt deze wanneer dit wenselijk is met de
ouders en kan de juiste weg wijzen naar een geschikte vorm van hulpverlening
verzorgt publiciteit voor de speelzalen (inschrijfdagen, informatieve stukken)
regelt overleg met werknemers, beheerscommissies en is 2 keer per jaar aanwezig bij
de leidsterbesprekingen op de speelzalen voert 1 keer per jaar
functioneringsgesprekken met alle werknemers
geeft ondersteuning aan de werknemers bij het vervullen van hun taak
onderhoudt de netwerkcontacten en de voor het werk belangrijke personen en
instanties zoals: de regiovergadering, schoolbegeleidingsdienst, Gamma, G.G.D.,
thuiszorg, e.d.
functioneert tevens als preventiemedewerker met de daarbij horende taken
draagt bij aan de organisatorische beleidsontwikkeling en de pedagogische
beleidsontwikkeling en bewaakt de uitvoering daarvan
werkt nauw samen met bestuursleden, bijvoorbeeld:
* het maken van een nieuwsbrief
* evaluaties regelen
* verzorgen informatieboekjes
Download