voorbeeld: Intentieverklaring

advertisement
Intentieverklaring
Toelichting: onderstaande intentieverklaring is een voorbeeld! Het is te adviseren om het
beleid ten aanzien van agressie breder te ontwikkelen, namelijk in de vorm van een beleid
ten aanzien van ongewenst gedrag in zijn algemeenheid.
Doel:
Helderheid geven over uitgangspunten en draagvlak voor het agressiebeleid
binnen de organisatie.
Doelgroep:
Alle eigen medewerkers en derden die zich op onze locaties bevinden
Inhoud:
De directie / Raad van Bestuur voert - binnen het arbeidsomstandighedenbeleid / het
algemene beleid van de organisatie - een actief beleid gericht op het voorkomen en
bestrijden van ongewenste omgangsvormen en kwetsend gedrag. Binnen onze organisatie
worden agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten (mobbing), discriminatie en andere
vormen van ongewenst gedrag niet geaccepteerd. Ongewenste omgangsvormen verpesten
de sfeer binnen onze organisatie, zijn kwetsend tegenover eenieder die hier slachtoffer van
wordt en hebben een negatieve invloed op de werkprestaties. Om ongewenste
omgangsvormen tegen te gaan leggen de directie / raad van Bestuur (het bestuur / het
managementteam), de ondernemingsraad en alle medewerkers hierbij de volgende
intentieverklaring af:



De directie / Raad van Bestuur (het bestuur / het managementteam), de
ondernemingsraad en alle medewerkers willen een gezond werkklimaat handhaven
waarbij iedereen elkaars integriteit respecteert.
Om dit te bereiken voeren alle genoemde partijen een actief beleid dat gericht is op het
voorkomen van ongewenste omgangsvormen zoals hierboven genoemd. Onderdeel van
dit beleid vormt in ieder geval: een gedragscode agressie en verder ………………….
Tevens zal de directie klachten ten aanzien van ongewenste omgangsvormen serieus
nemen en adequaat afhandelen. Zij voert een actief sanctiebeleid ten aanzien van de
daders en geeft daarmee te kennen dat zij ongewenst gedrag niet tolereert.
Ondertekening: <naam, plaats, datum>
Beheerder: Directie
Datum vast-/bijstelling: ………………………………….
Datum evaluatie: ………………………………………….
Arbocatalogus voor vaste medewerkers in de uitzendbranche - 2014
Download