de vacaturetekst voor vertrouwenspersoon gemeente

advertisement
Door het aanvaarden van een andere betrekking is de vacature ontstaan van
Vertrouwenspersoon, bij wie de medewerker terecht kan voor zowel zaken als ongewenst
gedrag of bij integriteitvraagstukken.
Onder ongewenst gedrag is te verstaan: (seksuele) intimidatie, agressie, geweld (bijv. pesten)
en discriminatie. Bij integriteit kun je denken aan bijvoorbeeld het aannemen van
geschenken/uitnodigingen, integriteitdilemma’s in je dagelijkse werk of evt. vermoedens van
een mogelijke integriteitschending.
Hierom zijn we op zoek naar een Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag en Integriteit.
Vacaturenummer: 11.XXX
Wat houdt de functie in
Als vertrouwenspersoon verzorg je de eerste opvang en biedt je een luisterend oor. Je denkt
met de medewerker mee over integriteitdilemma’s en ongewenst gedrag en geeft o.a. advies
op welke manier hij/zij kan omgaan met bepaalde kennis of een vermoeden van een
integriteitschending in de organisatie. Je informeert de medewerker over de regels, procedures
en afspraken en ondersteunt hem/haar als deze een melding wil doen bij het Meldpunt
Integriteit.
Bij ongewenst gedrag kan het zijn dat je een gesprek organiseert met bijv. een onafhankelijke
derde, leidinggevende of teamleider. Indien gewenst verwijs je door naar gespecialiseerde
hulpverleningsinstanties. Je biedt tevens ondersteuning als de medewerker een klacht wil
indienen bij de landelijke klachtencommissie inzake ongewenste omgangsvormen .
Vereiste kwaliteiten/vaardigheden/eigenschappen:
Om de functie op een goede wijze te kunnen vervullen is het volgende van belang:
 levenservaring
 goede communicatieve- en adviesvaardigheden en
 een evenwichtige persoonlijkheid
Daarbij kun je:
 reflecteren op het eigen gedrag en dat van de ander;
 omgaan met vertrouwelijke informatie;
 omgaan met weerstanden;
 op een professionele wijze afstand tot het gespreksonderwerp en de gesprekspartner
bewaren en tegelijkertijd toch betrokken blijven;
 je onafhankelijk opstellen;
 toegankelijk en bereikbaar zijn en heb je uiteraard inzicht in de context waarbinnen, en
de wijze waarop, ongewenste gedragsvormen en ander niet-integer gedrag binnen een
organisatie plaatsvinden.
Informatie en sollicitatie
De vertrouwenspersonen voeren hun taken uit in gemiddeld 4 uur per maand. Hiervoor
verkrijgt de vertrouwenspersoon vrijstelling van zijn/haar reguliere taken. Er vindt geen
uitbreiding van de betrekkingsomvang plaats en er zijn geen salariële gevolgen.
Er bestaat een nadrukkelijke voorkeur voor een gelijke verdeling tussen man/vrouw en een
spreiding over de verschillende diensten van de gemeente Emmen. Gelet op de huidige
samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een man. Desalniettemin worden ook
vrouwen nadrukkelijk verzocht te reageren.
Bij aanstelling zal, afhankelijk van de vooropleiding en reeds aanwezige ervaring, een
training worden aangeboden, specifiek gericht op het werkterrein van vertrouwenspersoon
ongewenste omgangsvormen en integriteit. Van de kandidaten wordt verlangd dat zij bereid
zijn intervisie en nascholingsactiviteiten te volgen.
Bij de selectie zal een vertegenwoordiging van de OR worden betrokken.
Voor inhoudelijke informatie over de functie kunt u contact opnemen met ……….
(tst. 1234 of ……[email protected]) of met één van de vertrouwenspersonen, te weten ………
(tst. 2345. of ……[email protected] ).
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u tot richten aan ………… t.a.v.
afdeling P&O, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen, onder vermelding van het
vacaturenummer.
Deze vacature staat open voor kandidaten in vaste of tijdelijke dienst van uitsluitend de
gemeente Emmen.
Download