Ongewenst gedrag is gedrag waar jij last van hebt tijdens

advertisement
Wat is ongewenst?
Ongewenst gedrag is gedrag waar jij last
van hebt tijdens je werk. Het kan gaan om
pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, aanrakingen, bepaalde blikken
en dubbelzinnige opmerkingen. Maar ook
om je niet gehoord voelen, conflicten of
geweld. Ongewenst gedrag kan spelen
tussen medewerkers onderling of tussen
medewerker en leidinggevende, cliënt of
ouder/vertegenwoordiger.
Wat doet een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon luistert, adviseert,
begeleidt, ondersteunt en neemt je serieus.
De vertrouwenspersoon is er voor jou. Alle
medewerkers van De Zijlen kunnen bij haar
of hem terecht. De vertrouwenspersoon
onderneemt nooit stappen op eigen initiatief. Je besluit zelf of er wel of geen verdere stappen worden genomen, en zo ja,
welke. Alles wat wordt besproken is volledig vertrouwelijk.
Als dit gedrag of de situatie je plezier in het
werk vermindert is het ongewenst. Wat
ongewenst is bepaal je zelf, want dezelfde
situatie wordt door mensen soms verschillend ervaren.
De vertrouwenspersoon kan een luisterend
oor bieden en, als jij dat wilt, helpen een
oplossing te vinden om het ongewenste
gedrag te stoppen. Bijvoorbeeld door je te
ondersteunen om direct met de veroorzaker
of met diens leidinggevende in gesprek te
gaan. Of door met jou en jouw P&O-adviseur een gesprek te voeren. Indien nodig
kan de vertrouwenspersoon je bovendien
helpen een formele klacht in te dienen bij
de klachtencommissie. Het uitgangspunt
van de vertrouwenspersoon is dat het
ongewenste gedrag stopt en de werkomgeving weer veilig voelt.
Wat kun je doen?
Als niemand weet dat je last hebt van
ongewenst gedrag, kan ook niemand er
wat aan doen. Praat er dus over. Bij voorkeur met de persoon die het gedrag vertoont. Is dit moeilijk dan kun je ook een
collega of leidinggevende vragen om
samen dit gesprek te voeren. Of stel het
onderwerp aan de orde in het werkoverleg
of een gesprek met je leidinggevende.
Kom je er niet uit, dan kun je praten met
een vertrouwenspersoon voor medewerkers. Zij zijn er om je te helpen. De Zijlen
kent een interne vertrouwenspersoon die
bij De Zijlen werkt, Janneke Poel. Er is ook
een externe vertrouwenspersoon, Rob Vos.
De vertrouwenspersoon functioneert onafhankelijk, is alleen verantwoording schuldig
aan de raad van bestuur en heeft beroepsgeheim.
Meer informatie?
Je kunt contact
opnemen met de
vertrouwenspersoon
wanneer je een
conflict in de werksituatie hebt of wilt
praten over ongewenst gedrag.
Janneke Poel is bereikbaar op telefoonnummer (0594) 850 268/ 06 51215095 of
e-mail [email protected].
Rob Vos is bereikbaar op telefoonnummer
(050) 316 4061 of e-mail
[email protected].
Vertrouwenspersoon voor
medewerkers
De Zijlen vindt een prettige
werkomgeving belangrijk voor haar
medewerkers. Hierbij zijn we met
z’n allen verantwoordelijk voor een
veilig klimaat waarin we met
respect voor elkaar kunnen
werken. Toch kun je last hebben
van ongewenst gedrag of een
ongewenste situatie.
Download