hier - Herne

advertisement
Arrondissement Halle-Vilvoorde
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente HERNE
Centrum 17
1540 Herne
Tel : 02/397.11.61
Fax : 02/397.11.68
AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN EEN SUBSIDIE
VOOR HET AANLEGGEN VAN GRAANRANDEN
1. Gegevens aanvrager
Voornaam en Naam :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rekeningnummer : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Onroerend goed waarvoor de aanvraag wordt ingediend
Een graanrand moet aan volgende voorwaarden voldoen :
-
Aangelegd op een perceel waarop u akkerbouwgewassen teelt.
Maak aan de rand van het perceel een strook die u inzaait met om het even welk graangewas
behalve maïs.
Leg de graanrand niet langs bebouwing of waterlopen.
De oppervlakte van de graanrand moet minstens 1 are en hoogstens 30 are bedragen.
Ligging van de akker(s) : Kadastrale gegevens : ( Foto’s indienen voor 31 oktober )
Afdeling
1
2
3
4
5
Sectie
perceelnummer
Oppervlakte Oppervlakte
van het
van de
perceel
graanrand
Subsidiebedrag
3.
Voorwaarden
- Landbouwers die een ‘beheerovereenkomst akkervogels’ afsluiten met de VLM voor percelen waarin ook
graanranden opgenomen zijn of die op een andere wijze gesubsidieerd worden voor het aanleggen van
graanranden, komen niet in aanmerking voor de gemeentelijke premie.
-De aanvrager verklaart kennis genomen te hebben van het subsidiereglement.
-De aanvragen moeten ingediend worden voor 31 mei van het lopende jaar.
Foto’s van de graanranden moeten ingediend worden voor 31 oktober van hetzelfde jaar.
-Hij/zij geeft hierbij schriftelijk de toestemming aan de Burgemeester of zijn afgevaardigde om een controle
uit te voeren.
4. Verklaring op eer
Hierbij verklaart ondergetekende , dat aan de hierna genoemde onderneming
OFWEL (1)
*
Over de periode van 01/01/….. ( jaartal 2 jaren geleden voor de datum van ondertekening
van deze verklaring tot …../ ……../ ………. (datum van ondertekening van deze verklaring)
eerdere de- minimissteun (2) is toegekend tot een totaal bedrag van € ………………………………
Een kopie van gegevens waaruit het verlenen van de-minimissteun blijkt, wordt toegevoegd aan
deze verklaring
OFWEL (1)
*
Over de periode van 01/01/….. ( jaartal 2 jaren geleden voor de datum van ondertekening
van deze verklaring tot …../ ……../ ………. (datum van ondertekening van deze verklaring)
niet eerder de- minimissteun is verleend.
EN
Niet reeds voor dezelfde in aanmerking komende kosten staatsteun is verleend op grond van een
groepsvrijstellingsverordening of een besluit van de Europese Commissie, indien door de minimissteun het
maximum van de uit dien hoofde toegestane steun zou worden overschreden.
Volledig en naar waarheid ingevuld door :
Bedrijfsnaam( indien van toepassing ):…………………………………………………………………………………………………
Naam : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Functie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum : …………………………………………………. Handtekening : …………………………………………………………………..
(1)
(2)
Schrappen wat niet past
De toegekende steun moet niet reeds zijn uitgekeerd. Enkel de minimissteun voor de productie van landbouwproducten moet in rekening worden gebracht.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards