ALGEMENE VOORWAARDEN FONDS 21 • Een project heeft

advertisement
ALGEMENE VOORWAARDEN FONDS 21

Een project heeft betrekking op de pijlers Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij
of één van de programmaregelingen.

De aanvrager is ofwel een Nederlands rechtspersoon: een Nederlandse stichting, vereniging, B.V. of N.V. zonder winstoogmerk. Een stichting, vereniging, B.V. of N.V. in oprichting is geen rechtspersoon en kan dus ook geen aanvraag indienen. Van N.V.'s en
B.V.'s komen alleen projecten met een sociale missie (waarbij de winst voor dat doel
wordt ingezet) in aanmerking voor ondersteuning. Projecten van door de Rijksoverheid gesubsidieerde onderwijsinstellingen en gemeenten ondersteunt het fonds niet.
Gemeentemusea en Gemeente- en Stadsarchieven komen wel voor ondersteuning in
aanmerking.

De aanvrager staat borg voor de kwaliteit van het eindresultaat.

De aanvraag betreft projectgebonden activiteiten: activiteiten die binnen een afgebakend tijdsbestek plaatsvinden. Er is sprake van een duidelijk begin en einde. Wanneer
een organisatie structurele financiering van de overheid ontvangt (meerjarige ondersteuning ontvangt van de gemeentelijke overheid, of onderdeel uitmaakt van de BIS
van de nationale overheid ) komen alleen de activiteiten in aanmerking die buiten
deze basisfinanciering vallen. Exploitatiekosten komen niet in aanmerking voor een
bijdrage.

De aanvraag dient minimaal vier maanden voor de start van het project ingediend te
zijn. De start is het moment waarop het publiek kennis maakt met het project, bijvoorbeeld de première van een theatervoorstelling of een film. Bij maatschappelijke projecten voor jongeren geldt als startdatum de start van de uitvoering van een project,
dit kan ook de start van de voorbereidingsperiode zijn.

Het project wordt grotendeels gerealiseerd in het Koninkrijk der Nederlanden. De resultaten zijn in Nederland en/of de overzeese gebiedsdelen toegankelijk voor de samenleving.

Het aangevraagde bedrag is minimaal €10.000.

Voor de financiering van het project is er een evenwichtige verdeling tussen bijdragen
van overheid, bedrijfsleven en privaat en/of publiek geld.

De aanvraag wordt digitaal, compleet en correct ingediend. Alle vereiste bijlagen zijn
meegestuurd.
Download