Inrichtingseisen aanvraag beurzen

advertisement
1/2
Inrichtingseisen aanvraag
beurzen
Inhoud van de aanvraag
Uw aanvraag bevat een volledig ingevuld aanvraagformulier, een begroting , een
inhoudelijk plan en (eventuele) bijlagen. Wij adviseren u dringend de richtlijnen te
volgen, omdat zo de juiste informatie naar boven komt om uw aanvraag te beoordelen. Uw inhoudelijke plan mag maximaal vier bladzijden A4 omvatten.
Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien deze volledig en tijdig is
ingediend. Eventueel ontbrekende stukken kunnen door het Fonds worden opgevraagd. Het blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de aanvrager om een volledige aanvraag in te dienen.
Richtlijnen aanvraag beurzen
Het inhoudelijke plan bevat de volgende informatie:
• welke subsidie u aanvraagt (zie daarvoor ook de artikelsgewijze toelichting op de regeling)
• de periode waarvoor u de beurs aanvraagt: wanneer wilt u studie, reis, onderzoek etc.
realiseren
• een korte omschrijving en motivatie van uw plan
• indien van toepassing informatie over de (duur van de) opleiding, docenten, toelatingsvoorwaarden en procedures. Is de inschrijving al gerealiseerd?
• wat draagt het plan bij aan uw individuele artistieke ontwikkeling en professionele carrière?
• wat zijn uw plannen nadat u de activiteit waarvoor u een beurs aanvraagt heeft gerealiseerd?
Bijlagen en documentatie
Wij verzoeken u mee te sturen:
• een curriculum vitae
• kopie diploma(s) kunstvakopleidingen(en), inclusief (hoofd)vakken, extra specialisaties en,
in geval van zang, vermelding van de stemsoort
• twee referenties of aanbevelingsbrieven
Beslistermijn
Uiterlijk binnen 13 weken na de indiendatum stelt het bestuur van het Fonds de aanvrager
schriftelijk in kennis van het besluit.
2/2
Wijze van indienen
Aanvragen dienen in A4-formaat in tweevoud te worden ingediend, bij voorkeur per aanvraag in een insteekmapje of paperclip, maar in ieder geval niet ingebonden of vastgeniet.
Heeft u vragen?
Bij twijfels en/of vragen bij het invullen van de aanvraag, of als u twijfelt of uw instelling in
aanmerking komt voor een subsidie, wordt u verzocht contact op te nemen met het Fonds.
Telefoon 070 – 7072700.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards