Onthaal-en servicepunt?

advertisement
Innovatieve Actie
Onthaal-en servicepunt
Klankbordgroep
16 mei 2017
Onthaal-en servicepunt?
1. Onthaalpunt = methodiek waarbij de rechten worden
gemaximaliseerd en de patiënt/mantelzorger toegang heeft tot
duidelijke en laagdrempelige informatie.
2. Servicepunt = extra dienstverlening, ondersteunend aan de
werking van De Brug. Wordt verder uitgewerkt op basis van de
noden van de andere IA’s. (bv. Inclusie chronische patiënten,
validatie toekenning zorgcoördinatie,…)
Onthaal-en servicepunten = decentraal netwerk dat flexibel kan
ingepast worden in bestaande en herkenbare toegangspoorten
(mutualiteiten, sociale diensten ziekenhuizen, dienstencentra,…)
Betrokken actoren
• Mutualiteiten
• Ziekenhuizen
• Lokale besturen : dienstencentra, wijkcentra,…
Concrete acties
Werkjaar 2017: Verkennende fase
• Definiëren van de kernpartners in het eerstelijnsonthaal
• Uitwerken onthaalpunt als decentraal netwerk (sociale
huizen, wijkcentra, ziekenhuizen…)
• Organiseren informele contacten onthaalmedewerkers
• Afstemmen terminologie en procedures
• Verfijnen inschalingsinstrumenten om zorgcomplexiteit te
bepalen
• Uitwerken inclusieprocedure
Concrete acties
2018
• Ontwikkelen digitaal informatieplatform : website De Brug (zie
communicatieplan De Brug)
• Opleiding voorzien voor de medewerkers via de
gezondheidsacademie van De Brug
• Uitwerken uniforme procedure bij informatievraag chronische
patiënt of zijn mantelzorger
• Ontwikkelen uniforme communicatie over onthaal-en servicepunt
(zie communicatieplan De Brug)
• Onthaalpunt als centraal meldpunt multidisciplinair overleg
• Inclusie x aantal chronische patiënten
Concrete acties
Werkjaar 2019:
• Inclusie x aantal chronische patiënten
Werkjaar 2020:
• Inclusie x aantal chronische patiënten
Welke middelen zijn nodig
Onthaalpunt :
• Jaar 1 : geen bijkomende financiële, menselijke of structurele
middelen nodig
• Jaar 2 :
• ontwikkeling website en communicatie : voorzien in het communicatieplan
• Opleiding medewerkers : voorzien in de gezondheidsacademie van De Brug
• Extra medewerkers : wordt geconcretiseerd in het opstartjaar
Servicepunt :
Verder uit te werken op basis van toegekende opdrachten vanuit
andere IA’s.
Wat is de verwachte impact
• Op het vlak van de zorgervaring :
• Beter afgestemd op individuele noden
• Afstemmen van zorgdoelen op levensdoelen
• De juiste informatie op het juiste moment en op een snellere
manier
• Op de financiën:
• Korte termijn : hogere kosten?
• Lange termijn : efficiëntiewinsten : zorg op maat + geen
dubbele onthaalfunctie
Wat is de verwachte impact
Op de algemene gezondheid :
• Goed geïnformeerde en betrokken patiënt voelt zich beter
• Bevolking in zijn geheel beter geïnformeerd
• Link tussen zorg en welzijn : stijging algemeen welbevinden
• Snellere doorverwijzing dus uitstel achteruitgang
patiënt/burger
Op het vlak van equity :
• Onthaalpunt is er voor iedereen
Jobsatisfactie :
• Beter geïnformeerde en opgeleide medewerkers zijn
tevredener medewerkers.
Download