Optica - Quickprinter

advertisement
2de bach HIR
Optica
Smvt - Peremans
Q
231
uickprinter
Koningstraat 13
2000 Antwerpen
www.quickprinter.be
3.00 EUR
Trillingen
1. Eenparige harmonische beweging
Trilling =een ladingsdeeltje beweegt herhaaldelijk heen en weer over de oorsprong van een x-as.
Frequentie ݂ =
aantal trillingen per seconde (SI eenheid = Hertz (Hz)
‫ ݖܪ‬ൌ ‫ ݁݀݊݋ܿ݁ݏݎ݁݌݈݈݃݊݅݅ݎݐ‬ൌ
Periode ܶ
=
duur tijd van één trilling
ܶൌ
Periodieke beweging / harmonische beweging =
ͳ
‫ݏ‬
(seconden per trilling)
ͳ
݂
een beweging die zich op een bepaalde
manier herhaalt.
Een harmonische beweging waarbij de afwijking t.o.v. de x-as zich in de tijd verhoudt volgens:
‫ݔ‬ሺ‫ݐ‬ሻ ൌ ܺ௠ …‘•ሺ߱‫ ݐ‬൅ ߶ሻ
noemt men een eenparige harmonische trilling: de massadeeltjes volgen een sinusoïde curve in de
tijd.
x
x
ܺ௠ : amplitude
Maximale uitwijking van het massadeeltje t.o.v. de x-as.
De cosinusfunctie varieert tussen ሾെͳǡͳሿ, dus de uitwijking varieert tussen േܺ௠
ሺ߱‫ ݐ‬൅ ߶ሻ: fase
Het deel van de vergelijking dat varieert in de tijd
o ߶: faseconstante / fase hoek
Deze is afhankelijk van de snelheid en positie van het deeltje op ‫ ݐ‬ൌ Ͳ
o ߱: hoekfrequentie / hoeksnelheid
Na één periode ܶ moet de uitwijking ‫ݔ‬ሺ‫ݐ‬ሻ terug op zijn beginpositie vallen.
M.a.w. (veronderstel ߶ ൌ Ͳ):
‫ݔ‬ሺ‫ݐ‬ሻ ൌ ‫ݔ‬ሺ‫ ݐ‬൅ ܶሻ ֞ ܺ௠ …‘•ሺ߱‫ݐ‬ሻ ൌ ܺ௠ …‘•൫߱ሺ‫ ݐ‬൅ ܶሻ൯ ֞ ܿ‫ݏ݋‬ሺ߱‫ݐ‬ሻ ൌ …‘•൫߱ሺ‫ ݐ‬൅ ܶሻ൯
֞ ߱‫ ݐ‬൅ ʹߨ ൌ ߱ሺ‫ ݐ‬൅ ܶሻ ֞ ߱‫ ݐ‬൅ ʹߨ ൌ ߱‫ ݐ‬൅ ߱ܶ ֞ ߱ܶ ൌ ʹߨ ֞ ߱ ൌ
ʹߨ
ܶ
67
1.1.
De snelheid van een EHB
Herinner dat: ‫ݒ‬ሺ‫ݐ‬ሻ ൌ
ௗ௫ሺ௧ሻ
,
ௗ௧
we krijgen dus:
‫ݒ‬ሺ‫ݐ‬ሻ ൌ െ߱ܺ௠ •‹ሺ߱‫ ݐ‬൅ ߶ሻ
Dit houdt in dat de snelheid fluctueert tussen ‫ܺ߱ט‬௠ en dat als de uitwijking maximaal is, de snelheid
minimaal is en als de uitwijking nul is, de snelheid maximaal is.
1.2.
De versnelling van een EHB
Herinner dat: ܽሺ‫ݐ‬ሻ ൌ
ௗ௩ሺ௧ሻ
,
ௗ௧
we krijgen dus:
ܽሺ‫ݐ‬ሻ ൌ െ߱ଶ ܺ௠ …‘•ሺ߱‫ ݐ‬൅ ߶ሻ ֜ ܽሺ‫ݐ‬ሻ ൌ െ߱ଶ ‫ݔ‬ሺ‫ݐ‬ሻ
In de EHB is de versnelling proportioneel aan de uitwijking, maar tegengesteld in zin.
68
2. De krachtwetten voor een eenparige harmonische beweging
Nu we de versnelling kennen, kunnen we via de wet van Newton de kracht uitgeoefend op het
trillend deeltje berekenen:
‫ ܨ‬ൌ ݉ ή ܽ ֞ ‫ ܨ‬ൌ െሺ݉߱ଶ ሻ‫ݔ‬
Hierin herkennen we duidelijk de wet van Hoek voor een veer:
‫ ܨ‬ൌ െ݇‫ݔ‬
Met ݇ de veerconstante:
݇ ൌ ݉߱ଶ
De Eenparige Harmonische Beweging is de beweging uitgevoerd door een massadeeltje veroorzaakt
door een kracht die proportioneel is met de uitwijking van het deeltje, maar met tegengesteld teken.
Een veer is een voorbeeld van een lineaire EHB:
݇
݉
߱ ൌ ඨ ܶ ൌ ʹߨට
݉
݇
Een trillend systeem bestaat steeds uit:
x
x
Een verende component gekenmerkt door veerconstante ݇:
Een weerstand of massa ݉:
verhoogt de hoekfrequentie
verlaagt de hoekfrequentie
In het systeem hier afgebeeld zijn die componenten respectievelijk de massaloze veer en het blok.
69
3. Energie in een eenparige harmonische beweging
De mechanische energie van een trillend systeem gaat over van potentiële energie naar kinetische
energie, maar de totale hoeveelheid mechanische energie blijft constant over de tijd.
Potentiële energie
hangt af van de verende component
ͳ
ͳ ଶ
‫ܧ‬௣௢௧ ሺ‫ݐ‬ሻ ൌ ݇‫ ݔ‬ଶ ൌ ݇ܺ௠
…‘• ଶ ሺ߱‫ ݐ‬൅ ߶ሻ
ʹ
ʹ
Kinetische energie
hangt af van de snelheid van de weerstand of massacomponent
ͳ
ͳ
ଶ
‫ܧ‬௞௜௡ ሺ‫ݐ‬ሻ ൌ ݉‫ ݒ‬ଶ ൌ ݉߱ଶ ܺ௠
•‹ଶሺ߱‫ ݐ‬൅ ߶ሻ
ʹ
ʹ
Totale mechanische energie
ͳ
ͳ ଶ
ଶ
‫ ܧ‬ൌ ‫ܧ‬௣௢௧ ൅ ‫ܧ‬௞௜௡ ൌ ݇ܺ௠
…‘• ଶሺ߱‫ ݐ‬൅ ߶ሻ ൅ ݉߱ଶ ܺ௠
•‹ଶሺ߱‫ ݐ‬൅ ߶ሻ
ʹ
ʹ
݉߱ଶ ଶ
ͳ ଶ
ͳ ଶ
ሾ…‘• ଶሺ߱‫ ݐ‬൅ ߶ሻ ൅ •‹ଶሺ߱‫ ݐ‬൅ ߶ሻሿ
ቈ…‘•ଶሺ߱‫ ݐ‬൅ ߶ሻ ൅
•‹ ሺ߱‫ ݐ‬൅ ߶ሻ቉ ֞ ‫ ܧ‬ൌ ݇ܺ௠
֞ ‫ ܧ‬ൌ ݇ܺ௠
ʹ
݇
ʹ
ͳ ଶ
֞ ‫ ܧ‬ൌ ݇ܺ௠
ʹ
Merk duidelijk op dat de totale mechanische energie niet afhankelijk is van de tijd.
De verende component zorgt voor de opslag van potentiële energie, de massacomponent voor de
opslag van kinetische energie.
4. eenparige harmonische hoektrilling
Als we deze plaat een hoekuitwijking ߠ geven, dan zal de plaat beginnen draaien,
trillen, tussen േߠ.
Het draaimoment dat deze trilling veroorzaakt wordt gegeven door:
߬ ൌ െߢߠ
Dit is de hoek vorm van de wet van Hoek: ߢ is de equivalente van de veerconstante ݇.
De equivalente van de massa ݉ is het traagheidsmoment ‫ܫ‬. We krijgen dan dat:
ܶ ൌ ʹߨඨ
‫ܫ‬
ߢ
5. Slingers
Bij slingers kan de veercomponent in verband gebracht worden met de zwaartekracht i.p.v. met een
fysieke component zoals een veer of touw.
70
5.1.
y
De eenparige slingerbeweging
x
We nemen een bal met massa ݉ en hangen die op aan een massaloos touw met lengte ‫ܮ‬. We geven
de bal een kleine uitwijking ߠ t.o.v. de neutrale positie en laten dan los. Een eenparige
slingerbeweging ontstaat.
Op de bal spelen volgende krachten in:
x
x
ሬԦ van het touw
De trekkracht ܶ
De zwaartekracht ‫ܨ‬Ԧ௚
We kunnen de zwaartekracht ontbinden in:
x
Een component volgens de y-richting: ‫ܨ‬௚ …‘• ߠ:
ሬԦ op
heft ܶ
x
Een component volgens de x-richting: െ‫ܨ‬௚ •‹ ߠ:
kracht die zorgt voor beweging
We weten uit het verleden (mechanica) dat de hoekversnelling gegeven wordt door:
ߙൌ
݀ଶ ߠ
݀ଶ ߠ
֜
ሬሬሬԦ
ܽ
ൌ
݈
ή
௧
݀‫ ݐ‬ଶ
݀‫ ݐ‬ଶ
We kunnen dan de wet van Newton toepassen:
‫ ܨ‬ൌ݉ήܽ
ሬሬሬԦ௧ ֞ ‫ ܨ‬ൌ ݈݉
݀ଶ ߠ
݀‫ ݐ‬ଶ
Dit moet gelijk zijn aan de resulterende kracht op de bal: െ‫ܨ‬௚ •‹ ߠ ൌ െ݉݃ •‹ ߠ:
െ݉݃ •‹ ߠ ൌ ݈݉
݀ଶ ߠ
݀‫ ݐ‬ଶ
Deze differentiaalvergelijking kunnen we herschrijven naar standaard vorm:
െ݃ •‹ ߠ ൌ ݈
݀ଶ ߠ
݀ଶ ߠ
݀ଶ ߠ ݃
֞
݈
൅
݃
•‹
ߠ
ൌ
Ͳ
֞
൅ •‹ ߠ ൌ Ͳ
݀‫ ݐ‬ଶ
݀‫ ݐ‬ଶ
݀‫ ݐ‬ଶ ݈
Voor zeer kleine hoeken ߠ (in rad) geldt dat •‹ ߠ ൎ ߠ (vb. ߠ ൌ ͷι ൌ ͲǡͲͺ͹͵‫ ‹• ;݀ܽݎ‬ͷι ൌ ͲǡͲͺ͹ʹ)
We krijgen dan:
݀ଶ ߠ ݃
൅ ߠൌͲ
݀‫ ݐ‬ଶ ݈
71
Of naar analogie met een lineaire veer:
݀ଶ ߠ
൅ ߱ଶ ߠ ൌ Ͳ
݀‫ ݐ‬ଶ
Waarin
݃
݈
߱ൌට
We hebben nu een lineaire differentiaalvergelijking van de tweede orde met constante coëfficiënten
die we gaan oplossen via de methode van de karakteristieke vergelijking:
x
Karakteristieke vergelijking:
ߣଶ ൅ ߱ଶ ൌ Ͳ ֞ ߣଶ ൌ െ߱ଶ ֞ ߣ ൌ ඥെ߱ ଶ ֞ ߣ ൌ ඥ߱ ଶ ࣻ ଶ ֞ ߣ ൌ േ߱݅
x
Homogene vergelijking:
ߠு ൌ ‫ ݐ߱ •‘… ܣ‬൅ ‫ݐ߱ ‹• ܤ‬
Met ‫ܣ‬ǡ ‫ א ܤ‬Թ te bepalen via randvoorwaarden
x
(geen want ܳሺ‫ݐ‬ሻ ൌ Ͳ)
Particuliere vergelijking:
We bekomen dus als algemene oplossing:
ߠሺ‫ݐ‬ሻ ൌ ‫ ݐ߱ •‘… ܣ‬൅ ‫ݐ߱ ‹• ܤ‬
5.2.
De fysische slinger
We nemen nu een willekeurige slinger en hangen hem op. De fysische slinger heeft een massa ݉ en
de afstand tussen zijn zwaartepunt en het ophangpunt is ݄. We geven de slinger weer een kleine
uitwijking ߠ, waardoor een trillende beweging ontstaat.
De krachten die inwerken op het zwaartepunt van de slinger zijn:
x
ሬԦ
De trekkracht ܶ
x
De zwaartekracht ‫ܨ‬Ԧ௚ , ontbindbaar in:
o
o
ሬԦ compenseert
Component volgens y-as: ‫ܨ‬௚ …‘• ߠ die ܶ
Component volgens x-as: െ‫ܨ‬௚ •‹ ߠ die de beweging veroorzaakt
72
Als we de wet van Newton voor draaimomenten toepassen dan krijgen we dat het moment ‫ܯ‬:
ሬሬԦ ൌ െ‫ߙܫ‬
‫ܯ‬
Met ‫ ܫ‬het traagheidsmoment langs de rotatie-as en ߙ de hoekversnelling.
ߙൌ
݀ଶ ߠ
݀‫ ݐ‬ଶ
Het moment wordt dus:
ሬሬԦ ൌ െ‫ܫ‬
‫ܯ‬
݀ଶ ߠ
݀‫ ݐ‬ଶ
Dit moet gelijk zijn aan het moment dat door de rotatie-as loopt:
‫ ܯ‬ൌ ห‫ݎ‬Ԧ ൈ ‫ܨ‬Ԧ௚ ห ൌ ݄݉݃ •‹ ߠ
Stellen we beiden gelijk dan krijgen we:
െ‫ܫ‬
݀ଶ ߠ
݀ଶ ߠ
݀ଶ ߠ ݄݉݃
ൌ
݄݉݃
•‹
ߠ
֞
݄݉݃
•‹
ߠ
൅
‫ܫ‬
ൌ
Ͳ
֞
൅
•‹ ߠ ൌ Ͳ
‫ܫ‬
݀‫ ݐ‬ଶ
݀‫ ݐ‬ଶ
݀‫ ݐ‬ଶ
Voor kleine hoeken ߠ geldt dat •‹ ߠ ൎ ߠ. We krijgen dan een lineaire differentiaalvergelijking met
constante coëfficiënten:
݀ଶ ߠ
൅ ߱ଶ ߠ ൌ Ͳ
݀‫ ݐ‬ଶ
Met
݄݉݃
߱ൌඨ
‫ܫ‬
6. De elektrische LC kring
௤
Condensator: ‫ ݍ‬ൌ ‫ ܥ‬ή ܷ௖ ֞ ܷ௖ ൌ
஼
Zelfinductie van de spoel (wet van Lenz):
De definitie van stroom stelt dat: ݅ ൌ
ௗ௜
ܷ௅ ൌ െ‫ ܮ‬ௗ௧
ௗ௤
ௗ௧
73
Invullen in de wet van Lenz geeft dan:
ܷ௅ ൌ ‫ܮ‬
݀ଶ ‫ݍ‬
݀‫ ݐ‬ଶ
Toepassing van de wet van Kirchoff geeft:
ܷ௅ ൅ ܷ஼ ൌ Ͳ ֞ ‫ܮ‬
݀ଶ ‫ݍ ݍ‬
݀ଶ ‫ݍ‬
ͳ
൅
ൌ
Ͳ
֞
൅
‫ݍ‬ൌͲ
ଶ
ଶ
‫ܥ‬
‫ܥܮ‬
݀‫ݐ‬
݀‫ݐ‬
Dit geeft volgende differentiaalvergelijking:
݀ଶ ‫ݍ‬
൅ ߱ଶ ‫ ݍ‬ൌ Ͳ
݀‫ ݐ‬ଶ
Met
߱ൌ
ͳ
ξ‫ܥܮ‬
7. Eenparige harmonische beweging en een parige cirkelbeweging
Een eenparige harmonische beweging is de projectie van een eenparige cirkelvormige beweging op
de diameter van de cirkel waarin de cirkelvormige beweging plaats vindt.
P’ is een deeltje dat een eenparige cirkelvormige beweging uitoefent
tegen hoeksnelheid ߱. De straal van de cirkelbaan is ܺ௠ en op
tijdstip ‫ ݐ‬maakt de plaatsvector van P’ een hoek van ߱‫ ݐ‬൅ ߶ met de
x-as.
We projecteren nu P’ en haar plaatsvector op de x-as (diameter van
de cirkel). De plaatsvector geeft ons de positie ‫ݔ‬ሺ‫ݐ‬ሻ van het punt P.
Toepassing van goniometrie leert ons dat:
…‘•ሺ߱‫ ݐ‬൅ ߶ሻ ൌ
‫ݔ‬ሺ‫ݐ‬ሻ
֞ ‫ݔ‬ሺ‫ݐ‬ሻ ൌ ܺ௠ …‘•ሺ߱‫ ݐ‬൅ ߶ሻ
ܺ௠
De projectie van P’, P maakt dus inderdaad een eenparige harmonische beweging.
Hetzelfde kunnen we doen voor de snelheid en de versnelling:
de snelheid van P’ is ȁ‫ݒ‬Ԧȁ ൌ ߱ܺ௠
projectie naar de x-as geeft:
‫ݒ‬ሺ‫ݐ‬ሻ ൌ െሺ߱ܺ௠ ሻ •‹ሺ߱‫ ݐ‬൅ ߶ሻ
గ
(hoek met x-as is ߱‫ ݐ‬൅ ߶ ൅ ଶ dus sin ipv cos. Snelheidsvector in
negatieve zin).
74
de versnelling van P’ is ȁܽԦȁ ൌ ߱ଶ ܺ௠
projectie naar de x-as geeft:
ܽሺ‫ݐ‬ሻ ൌ െሺ߱ଶ ܺ௠ ሻ …‘•ሺ߱‫ ݐ‬൅ ߶ሻ
8. Gedempte trillingen (trillingen met wrijving)
VOORBEELD 1
We nemen een blok met massa ݉ en hangen het aan een veer met
veerconstante ݇. Aan het blok zelf hangen we een gewichtloze pendel die
in een vloeistof zweeft. (we maken abstractie van de zwaartekracht)
Op het blok werkt de veerkracht in:
‫ܨ‬௩ ൌ െ݇‫ݔ‬
De vloeistof zorgt voor een extra wrijvingskracht op het systeem:
‫ܨ‬௪ ൌ െܾ‫ݒ‬
Deze kracht werkt de beweging tegen (vandaar het minteken), is afhankelijk van de eigenschappen
van de vloeistof (uitgedrukt in weerstandscoëfficiënt ܾ) en is gerelateerd aan de snelheid ‫ݒ‬.
De wet van Newton zegt dat:
෍ ‫ܨ‬௜ ൌ ݉ ή ܽ
֞ ‫ܨ‬௩ ൅ ‫ܨ‬௪ ൌ ݉ ή ܽ ֞ െ݇‫ ݔ‬െ ܾ‫ ݒ‬ൌ ݉ ή ܽ
Hierin kunnen we de snelheid en versnelling vervangen door hun definities zodat we kunnen komen
tot een lineaire differentiaalvergelijking met constante coëfficiënten:
െ݇‫ ݔ‬െ ܾ
݀‫ݔ‬
݀ଶ ‫ݔ‬
݀ଶ ‫ݔ‬
݀‫ݔ‬
ൌ݉ ଶ ֞ ݉ ଶ ൅ܾ
൅ ݇‫ ݔ‬ൌ Ͳ
݀‫ݐ‬
݀‫ݐ‬
݀‫ݐ‬
݀‫ݐ‬
Deze differentiaalvergelijking lossen we op via de methode van de karakteristieke vergelijking:
Ö Karakteristieke vergelijking:
݉ߣଶ ൅ ܾߣ ൅ ݇ ൌ Ͳ
ξ‫ ܦ‬ൌ ඥܾ ଶ െ Ͷ݉݇
െܾ േ ξܾ ଶ െ Ͷ݉݇
ܾ
ܾଶ
Ͷ݉݇
ܾ
ܾ ଶ ݇
ඨ
ඨ
ߣൌ
ൌെ
േ
െ
ൌെ
േ ൬ ൰ െ
ʹ݉
ʹ݉
ʹ݉
݉
ʹ݉
Ͷ݉ଶ Ͷ݉ଶ
75
Voor een kleine wrijvingscoëfficiënt geldt dat:
ܾ ଶ ݇
ܾ ଶ ݇
൬ ൰ ൏ ֜൬ ൰ െ ൏Ͳ
݉
ʹ݉
݉
ʹ݉
We stellen:
߱ଶ ൌ
݇
ܾ ଶ
െ൬ ൰
݉
ʹ݉
We krijgen dan:
ߣൌെ
ܾ
ܾ
ܾ
േ ඥെ߱ ଶ ൌ െ
േ ඥ߱ ଶ ࣻ ଶ ֞ ߣ ൌ െ
േ ߱ࣻ
ʹ݉
ʹ݉
ʹ݉
Ö Homogene vergelijking:
௕
௕
‫ݔ‬ு ൌ ‫ି ݁ܣ‬ଶ௠௧ …‘• ߱‫ ݐ‬൅ ‫ି ݁ܤ‬ଶ௠௧ •‹ ߱‫ݐ‬
Met ‫ܣ‬ǡ ‫ א ܤ‬Թ te bepalen via randvoorwaarden
Ö Particuliere vergelijking:
(geen)
We bekomen als algemene oplossing:
௕
௕
‫ݔ‬ሺ‫ݐ‬ሻ ൌ ‫ି ݁ܣ‬ଶ௠௧ …‘• ߱‫ ݐ‬൅ ‫ି ݁ܤ‬ଶ௠௧ •‹ ߱‫ݐ‬
Wat leidt tot de eindoplossing:
௕
‫ݔ‬ሺ‫ݐ‬ሻ ൌ ܺ௠ ݁ ିଶ௠௧ …‘•ሺ߱‫ ݐ‬൅ ߶ሻ
௞
௕మ
Met ߱ ൌ ට௠ െ ସ௠మ
76
VOORBEELD 2
We voegen aan de eerdere LC kring een weerstand toe:
We passen de wet van Kirchoff toe:
ௗ௜
x
Zelfinductie van de spoel: ܷ௅ ൌ ‫ ܮ‬ௗ௧
x
Weerstand: (wet van Ohm): ܷோ ൌ ܴ ή ݅
x
Condensator: ܷ஼ ൌ
஼
௤
‫ܮ‬
‫ݍ‬
݀݅
൅ ܴ݅ ൅ ൌ Ͳ
‫ܥ‬
݀‫ݐ‬
Hierin vervangen we de stroom door haar definitie: ݅ ൌ
‫ܮ‬
ௗ௤
ௗ௧
݀‫ݍ ݍ‬
݀ଶ ‫ݍ‬
൅ܴ
൅ ൌͲ
ଶ
݀‫ܥ ݐ‬
݀‫ݐ‬
9. Gedwongen trillingen en resonantie
Wanneer iemand op een schommel schommelt dan maakt hij een vrije trillende beweging. Als
iemand de schommel duwt dan spreken we van een gedwongen trilling. Een externe bron beïnvloedt
de beweging.
Bij een gedwongen trilling zijn er twee hoekfrequenties:
x
x
natuurlijke hoekfrequentie ߱ (hoekfrequentie die zou gelden bij een vrije trilling)
uitwendige hoekfrequentie ߱ௗ
Voor een gedwongen trilling geldt:
‫ݔ‬ሺ‫ݐ‬ሻ ൌ ܺ௠ …‘•ሺ߱ௗ ‫ ݐ‬൅ ߶ሻ
De snelheid van de trillingen (en bij benadering ook de uitwijking ܺ௠ ) is maximaal als:
߱ ൌ ߱ௗ
Dit verschijnsel noemt men resonantie: de externe bron laat het systeem trillen aan haar
eigenfrequentie.
De uitwijking ܺ௠ is een functie van de wrijvingscoëfficiënt ܾ.
77
Golven
1. Types golven
Er zijn drie types van golven:
1) Mechanische golven (water, geluid, seismografisch, …)
x Gedragen zich volgens de wetten van Newton
x Hebben een medium nodig om zich voort te planten (water, lucht, gesteente)
2) Elektromagnetische golven (licht, radio- en tv-golven, microgolven, radargolven, x-stralen,…)
x Hebben geen medium nodig (vacuüm)
x Planten zich voort aan de lichtsnelheid ܿ ൌ ͵ ή ͳͲ଼ ݉Ȁ‫ݏ‬
3) Materiegolven (kwantummechanisch: elektronen, protonen, …)
2. Transversale en longitudinale golven
Transversale golven
Uitwijking loodrecht op bewegingsrichting.
Stel je beweegt het uiteinde van een gespannen touw op en neer. Het
eerste stukje touw trekt het volgende naar boven en daarna weer naar
beneden en zo verder. Het gevolg is een golfbeweging die zich
voortplant langs het touw.
Longitudinale golven
Uitwijking langs de bewegingsrichting.
Stel je beweegt een zuiger in en uit een koker. Hierdoor verplaatst er zich
lucht doorheen de koker ten gevolge van een drukverandering en ontstaat er geluid.
In beide gevallen gaat het om de golf die zich voortplant, de materie zelf blijft ter plaatse
78
3. Golflengte en frequentie
De uitwijking van een golf op een bepaald tijdstip ‫ ݐ‬en op positie ‫ ݔ‬wordt gegeven door:
‫ݕ‬ሺ‫ݔ‬ǡ ‫ݐ‬ሻ ൌ ‫ݕ‬௠ •‹ሺ݇‫ ݔ‬െ ߱‫ݐ‬ሻ
3.1.
Amplitude en fase
‫ݕ‬௠ is de amplitude:
Maximale uitwijking t.o.v. evenwichtstoestand v/e deeltje wanneer de golf daar passeert
ሺ݇‫ ݔ‬െ ߱‫ݐ‬ሻ is de fase:
Lineaire functie van de tijd: beschrijft de trilling van een deeltje ten gevolge van het passeren
van de golf doorheen de tijd.
3.2.
Golflengte en golfgetal
golflente ߣ
=
afstand tussen twee gelijke vormen van de golf
Aan uiteinde golflente is uitwijking ‫ ݕ‬is gelijk: op ‫ ݔ‬ൌ ‫ݔ‬ଵ en ‫ ݔ‬ൌ ‫ݔ‬ଵ ൅ ߣ
Beschouw een vaste tijd ‫ ݐ‬ൌ Ͳ:
‫ݕ‬ሺ‫ݔ‬ଵ ǡ Ͳሻ ൌ ‫ݕ‬௠ •‹ሺ݇‫ݔ‬ଵ ሻ ൌ ‫ݕ‬௠ •‹൫݇ሺ‫ݔ‬ଵ ൅ ߣሻ൯
֞ ݇‫ݔ‬ଵ ൌ ݇ሺ‫ݔ‬ଵ ൅ ߣሻ െ ʹߨ ֞ ݇‫ݔ‬ଵ െ ݇‫ݔ‬ଵ ൅ ݇ߣ ൌ ʹߨ ֞ ݇ ൌ
ʹߨ
ߣ
݇ is het golfgetal
3.3.
Periode, hoekfrequentie en frequentie
Beschouw een vaste positie ‫ ݔ‬ൌ Ͳ:
‫ݕ‬ሺͲǡ ‫ݐ‬ሻ ൌ ‫ݕ‬௠ •‹ሺെ߱‫ݐ‬ሻ ൌ െ‫ݕ‬௠ •‹ሺ߱‫ݐ‬ሻ
Elk deeltje ‫ ݔ‬waar de golf passeert beschrijft een eenparige harmonische beweging (trilling).
Periode ܶ
=
tijd waarin een deeltje een volledige trilling uitvoert
De uiteinden van dit tijdsinterval hebben een gelijke uitwijking ‫ݕ‬
‫ݕ‬ሺͲǡ ‫ݐ‬ሻ ൌ െ‫ݕ‬௠ •‹ ߱‫ ݐ‬ൌ െ‫ݕ‬௠ •‹ ߱ሺ‫ ݐ‬൅ ܶሻ
֞ ߱‫ ݐ‬ൌ ߱ሺ‫ ݐ‬൅ ܶሻ െ ʹߨ ֞ ߱‫ ݐ‬െ ߱‫ ݐ‬൅ ߱ܶ ൌ ʹߨ ֞ ߱ ൌ
ʹɎ
߱ is de hoekfrequentie / hoeksnelheid, uitgedrukt in rad/s
79
Download