Ter herinnering : de evaluatiecriteria

advertisement
Charleroisesteenweg 110 – 1060 Brussel
T +32 2 600 50 68 F +32 2 600 50 47
http://www.innoviris.be
EXPRESSION OF INTEREST FORMULIER
De expressions of interest moeten ten laatste 3 maart 2017 om 12.00u
in 1 elektronisch en 1 papieren versie worden ingediend.
CONTACT : Suzana Koelet
ADRES: Charleroisesteenweg 110 -1060 Brussel
E-MAIL: [email protected] (Cc: [email protected] )
TEL: +32 2 600 50 80
1/8
Subsidieaanvraag voor een “Anticipate”project
I N LE I DI NG
Met dit formulier kan u officieel een expression of interest indienen voor de projectoproep « Anticipate».
In dit stadium wordt uw voorstel niet geanalyseerd door hooggekwalificeerde experten, maar door personen die
een goede macroscopische visie hebben over het thema en de doelstellingen van de actie. Het is in uw belang
dat u dit document zo duidelijk en volledig mogelijk invult en het belang van uw project voor deze actie
aantoont.
Als u moeilijkheden ondervindt om één van de gevraagde elementen aan te leveren, aarzel dan niet om contact
op te nemen met Suzana Koelet ([email protected]; +32 2 600 50 80).
Raadpleeg zeker ook het document « Reglement » alvorens u dit formulier invult. U kan dit document
downloaden op www.innoviris.be in de toolbox van de pagina van deze actie.
Ter herinnering : de ontvankelijkheidscriteria
- De onderzoeker of onderzoekers moet(en) bij aanvang van het onderzoek minstens houder zijn
van een masterdiploma
- De promotor of promotoren is/zijn professor(s) of gevestigd onderzoeker(s) aan een Brusselse
onderzoeksinstelling of is/zijn onderzoekverantwoordelijke(n) van de instelling
- De aanvraag moet bij Innoviris worden ingediend met goedkeuring van de Rector, de Directeur
van de hogeschool of een andere persoon die wettelijk gemachtigd is om de instelling te
vertegenwoordigen en dit ten laatste op de vervaldatum van de oproep
- De aanvraag is opgesteld volgens de vormvereisten (gebruik van het juiste formulier,
respecteert het gevraagde aantal gevraagde pagina’s, volledigheid van het formulier, etc.)
- De aanvrager(s) moeten voldoen aan alle verplichtingen die werden opgelegd in het kader van
eventuele voorgaande steun die door het Gewest werd toegekend.
- Het project mag niet gestart zijn vóór het indienen van de subsidieaanvraag.
Ter herinnering : de evaluatiecriteria
- Het project moet aansluiten bij één van de thematieken vastgelegd door het Gewest;
- Het project moet een vernieuwende bijdrage leveren aan één van deze thematieken.
Opgelet : wij herinneren er u aan dat deze actie gericht is op de steun van onderzoeks- en innovatieprojecten
over thema’s die gekozen werden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest..
2/8
Subsidieaanvraag voor een “Anticipate”project
1 : De Sta keho l de rs va n het p ro j ec t
Dit onderdeel identificeert de partners van het Anticipate project: de Brusselse partners die het
onderzoeksproject zullen uitvoeren en de peters van het project, die de resultaten van het project naar waarde
zullen schatten (niet gesubsidieerd).
De Brusselse partners die voor deze oproep een aanvraag kunnen indienen bij Innoviris zijn :

onderzoeksinstellingen (universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen) die
beantwoorden aan de definitie in artikel 1.3 van de Kaderregeling betreffende staatssteun voor
onderzoek, ontwikkeling en innovatie 2014/C 198/01 (universiteiten, hoge scholen, centrum “De
Groote”, …) en die minstens een exploitatiezetel hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
1.1 DE PARTNER(S) VAN HET PROJECT
Het project kan gedragen worden door een onafhankelijke onderzoeker of een multidisciplinair
onderzoekconsortium.
Als het project wordt ingediend door een consortium, moet er een coördinator worden geïdentificeerd. De
organisatie die eerst wordt vermeld, wordt als coördinator beschouwd. De coördinator is de belangrijkste
contactpersoon en is verantwoordelijk voor de interne coördinatie van het project.
Naam van de onderzoeksinstelling
Naam van de onderzoekseenheid
Promotor van het project
Profiel van de voorziene onderzoeker(s)
Contactinformatie
Tel:
E-mail:
Adres:
Activiteiten
Beschrijf kort de activiteiten van de onderzoekseenheid.
Rol in het project
Beschrijf kort de specifieke rol van de onderzoekseenheid in het project.
* deze tabel moet voor elk onderzoekseenheid worden ingevuld
1.2 DE PETER(S)
Wij herinneren u er aan dat het aangemoedigd wordt, in het kader van Anticipate, om samen te werken met
een (semi)overheidsinstellling die sterk betrokken is bij het onderzoeksdomein, ook al is dit niet verplicht.
Concreet wil dit zeggen dat het onderzoeksvoorstel zal uitgewerkt worden in overleg met deze instelling om zo
een goed afstemming tussen het onderzoek en de behoeften van de situatie op het terrein te verzekeren. Deze
(semi)overheidsinstelling zal dan “peter” genoemd worden.
3/8
Subsidieaanvraag voor een “Anticipate”project
Naam van de peterinstelling
Contactpersoon
Contactinformatie
Tel:
E-mail:
Adres:
Motivatie van de peter
Rol van de peter





zetelen in een sturingscomité van het project
gegevens verschaffen
werkplaats ter beschikking stellen (in situ)
cofinanciering voor een bedrag van …
andere : …
*indien van toepassing, vergeet niet de intentieverklaring van de peter(s) toe te voegen in de bijlage.
2 : H et p ro j e c t
2.1 TITEL VAN HET PROJECT
Vermeld hier de titel van het project, een acroniem en het thema waarin u uw project wenst in te dienen.
Titel van het project:
Acroniem :
Gekozen thema :
2.2 MAATSCHAPPELIJKE/WETENSCHAPPELIJKE UITDAGING (max 2 pagina’s)
Presenteer hier het probleem of de uitdaging waarop het project een antwoord wil bieden.
2.2.1 Leg duidelijk de doelstelling uit die u wenst te bereiken met de uitvoering van het project
2.2.2 Formuleer de onderzoeksvraag/vragen waarop het project een antwoord tracht te bieden
2.2.3 Beschrijf de onbekende/bestaande uitdagingen die de bestaansreden van uw onderzoeksproject en zijn
innovatief karakter rechtvaardigen
4/8
Subsidieaanvraag voor een “Anticipate”project
2.3 IMPACT (max 2 pagina’s)
Wees zo concreet mogelijk en beperk u niet tot algemeenheden of triviale elementen die rechtstreeks af te
leiden zijn uit het thema, zoals : « Het project draagt bij tot een betere kennis van het onderwerp op
academisch niveau in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ».
2.3.1 . Leg uit op welke manier de resultaten zullen bijdragen tot de sociaaleconomische ontwikkeling van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (werkgelegenheid, sociale oplossingen, etc. )
2.3.2 Beschrijf welk product/dienst/oplossing zou ontwikkeld/voorgesteld worden na afloop van het project
2.3 THEMA (max 1/2 pagina(‘s))
In dit onderdeel is het belangrijk om zo concreet mogelijk te zijn en om zo veel mogelijk te verwijzen naar de
beschrijvingen van de thema’s die te vinden zijn op de website van Innoviris.
2.3.1 Leg uit in welke mate het project in overeenstemming is met het gekozen thema
5/8
Subsidieaanvraag voor een “Anticipate”project
3 : Bi j l a gen



Indien van toepassing, een intentieverklaring door de peter(s).
Een globaal budget per onderzoeksentiteit, gebaseerd op middelen die noodzakelijk kunnen
zijn. (vademecum op het einde van dit document)
Elk ander element dat belang kan hebben of nuttig kan zijn voor de evaluatie van de aanvraag.
HANDTEKENING VAN DE AANVRAAG DOOR DE PARTNERS EN VERKLARINGEN
Bij de ondertekening van dit document verklaar ik :
kennis te hebben genomen van het Reglement van de actie « Anticipate » en dat alle informatie volledig en
correct is.
Ik geef Innoviris toestemming het nodige onderzoek te verrichten naar aanleiding van deze aanvraag.
…........................................................................................(naam, voornaam, functie en handtekening van de
persoon die wettelijk gemachtigd is)
6/8
Subsidieaanvraag voor een “Anticipate”project
Vademecum voor de weergave van het Budget
Maak, met behulp van dit standaardmodel, een budget op per projectpartner voor de betreffende
periode.
Budget voor 24 maanden: Periode van …/…/20… tot …/…/20…
Jaar 1
€
Jaar 2
€
Total
€
Kosten voor instrumenten en materiaal
€
€
€
Kosten van onderaanneming
€
€
€
Overige exploitatiekosten
€
€
€
Personeelskosten
Profiel
Diploma
Tewerkstelling
0€
0,00 €
Algemene kosten
10 % (Personeelskosten + overige exploitatiekosten)
Totaal
0€
0,00 €
0€
0,00 €
####### ####### ######
Personeelskosten
Dit zijn de kosten gelinkt aan het loon van de onderzoeker(s).
Kosten voor instrumenten en materiaal
De kosten komen overeen met de afschrijving van het materiaal dat wordt gebruikt voor het project.
Andere exploitatiekosten
Dit zijn de lopende kosten bij de uitvoering van het project.
- Informaticakosten (een laptop en extra toebehoren (een computerscherm, een muis, een
toetsenbord) of een vaste computer per gebudgetteerd persoon, softwarelicenties voor de
periode van het project, calculatiekosten);
- Klein technisch en wetenschappelijk materiaal;
- Verbruiksproducten (chemische producten, materialen);
- Boeken en documentatie
- Enquêtes/Tests: telefoonkosten, verzendingskosten, vergoeding van deelnemers (10€ per
persoon max)
- Interimwerknemers of jobstudenten
- Organisatie van colloquia: kosten van de huur van de zaal, catering, documentatie
- Kosten voor projectgerelateerde wetenschappelijke activiteiten in België en het buitenland
(seminaries, conferenties, verplaatsingen);
- Varia (kosten van projectgerelateerde wetenschappelijke vergaderingen met externe personen
voor het onderzoeksteam, website, het nemen van fotokopieën buiten de instellingen).
7/8
Subsidieaanvraag voor een “Anticipate”project
In dit formulier (expression of interest) dient u een globaal bedrag aan te geven en enkel de
begrotingsposten te vermelden waarvan het budget meer dan €5000 bedraagt.
Algemene kosten :
Dit zijn de algemene bijkomende kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de uitvoering van het project
(secretariaat, boekhouding, telecommunicatie, kantoorartikelen, meubilair, huishoudtoestellen en
apparaten voor telecommunicatie, koffie/thee, ter beschikkingsstelling van de zalen van de
gastinstelling, …) Een forfaitair bedrag dat overeenstemt met 10% van het totaal van de werkingskosten
en de personeelskosten, wordt aanvaard.
8/8
Subsidieaanvraag voor een “Anticipate”project
Download