Verwijsindicatie Lijst Logopedie Voor u ziet u onze

advertisement
Verwijsindicatie Lijst Logopedie
Voor u ziet u onze verwijsindicatielijst. Deze lijst is een hulpmiddel bij het verwijzen naar
onze Logopediepraktijk. De indicaties zijn opgedeeld in diagnosegroepen.
Graag zo mogelijk overnemen op uw verwijsbrief!
1. Hoor /auditieve problemen
0 zwakke auditieve aandacht: zwakke luisterhouding, snel afgeleid
0 zwak auditief geheugen; in de klas opdrachten niet oppakken, vergeten, net iets anders uitvoeren
0 zwakke auditieve discriminatie (klankonderscheiding, klankherkenning)
0 slecht horen bijvoorbeeld t.g.v. recidiverende otitis media
0 in geval van gehoorstoornis: spraakafzien
2. Adem/stemproblemen bij kinderen en volwassenen
0 hees / schor
0 te hoog / te laag
0 te zacht / te luid
0 stemmisbruik (schreeuwen, gekke geluiden / stemmetjes, keelschrapen)
0 wegvallen van de stem (afonie)
0 te hoog-/ te snel ademen
0 logopedie na laryngectomie
0 mutatiestoornissen
3. Taalproblemen
0 niet of nauwelijks spreken van een kind van 1;06 tot 2;00 jaar
0 onvoldoende taalbegrip
0 kleine woordenschat
0 problemen met het opbouwen van zinnen
0 kan gevoelens/ gebeurtenissen onvoldoende verwoorden
0 problemen met vervoeging/ verbuiging van woorden
0 woordvindingsmoeilijkheden
0 begrijpen van taal veel beter dan produceren van taal
0 moeite met verhaalopbouw; geen rode draad, geen kern, voor ouders/leerkracht niet duidelijk
waar het over gaat.
0 moeite met taalgebruik in bepaalde sociale contexten
0 afasie/dysfasie
4. Lees-en schrijfproblematiek (let op niet motorisch)
0 aanvankelijk lezen komt niet ( voldoende) op gang
0 spellingsproblemen
0 woorden overmatig verkeerd lezen, overslaan, letters verwisselen etc…(op aangeven leerkracht)
5. Spraakproblemen
0 weglaten of vervangen van klanken, te weten………………………………………………………………………………
0 slissen/lispelen
0 te snel/ te langzaam
0 binnensmonds/ onduidelijk spreken
0 dysartrie t.g.v. neurologische aandoening
0 spraakstoornis t.g.v. schisis
0 spraakstoornis t.g.v. neurologische aandoening bij kinderen
6. Nasaliteitsproblemen
0 door de neus spreken (rhinolalia aperta)
0 dichte neusspraak(rhinolalia clausa)
0 nasaliteitsproblemen t.g.v. schisis
7. Stoornis in de vloeiendheid en het ritme van het spreken
0 stotteren/haperen
0 broddelen
8. Eet/ drink -en slikproblematiek
Afwijkend mondgedrag/stoornis in de (senso-) motoriek
0 slikproblemen bij volwassenen (cva, neurologische stoornissen zoals Parkinson)
0 slik/zuigproblemen bij (zeer jonge) baby’s: zowel bij borst- als flesvoeding; binnen 48 aan huis!
0 eet/drinkproblemen algemeen bij (jonge)kinderen
0 over/ondergevoeligheid in orale gebied (sensoriek)
0 mondademen / open mondgedrag
0 duim- of vingerzuigen / speengebruik
0 slappe verstoorde lip- en tongmotoriek
0 afwijkend / onvoldoende kauwen en /of slikken
9. Overige stoornissen
0 hyperventilatie
0 stoornis in lichaamhouding( hypertonie, hypotonie)
Opmerkingen/bijkomende problematiek
0 gezinsproblematiek
0 andere leerproblemen
0 gedragsproblemen
0 sociaal-emotionele ontwikkelingsproblemen
0 motorische problemen; fijn en/of grove
0 andere onderliggende (aangeboren) beperking/handicap,
te weten…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Verwijsindicatie plus
0 eenmalig logopedisch onderzoek (zonder dat behandeling volgt)
0 logopedisch onderzoek en behandeling
Download