Auditieve verwerkingsproblemen (AVP)

advertisement
Libra R&A Audiologie
Auditieve
verwerkingsproblemen
(AVP)
Onderzoek en advies
Uw kind is voor onderzoek en advies verwezen naar Libra
Revalidatie & Audiologie locatie Audiologisch Centrum Eindhoven,
omdat er vragen zijn over het gehoor, en met name over het
verwerken van geluid in rumoerige omstandigheden.
In deze folder leest u meer over deze problematiek, het onderzoek
en de gang van zaken.
Auditieve verwerkingsproblemen
Uw kind heeft problemen met het gehoor in bepaalde
luisteromstandigheden. Hij of zij heeft moeite met het verstaan
van spraak als er achtergrondlawaai is, bijvoorbeeld in een
zwembad, bij feestjes of in de klas. De reacties op spraak of geluid
zijn soms ook wisselend. Op mondelinge opdrachten wordt
opvallend vaak slechter gepresteerd dan op schriftelijke
opdrachten.
Dit kan wijzen op auditieve verwerkingsproblemen, AVP. De
combinatie van problemen in de auditieve verwerking en
problemen met lezen en spellen komt geregeld voor.
Onderzoek
Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u twee vragenlijsten om
in te vullen. Ook de leerkracht krijgt twee vragenlijsten
toegestuurd. Om een indruk te krijgen van de schoolprestaties
vragen wij de leerkracht om een overzicht van de resultaten van
de Cito-toetsen.
Onderzoeksteam
Het team bestaat uit een audioloog, (gezondheidszorg)psychologen, logopedisten en een teamondersteuner.
De onderzoeken
Tijdens het auditief functieonderzoek brengt de logopedist het
gehoor en de kwaliteit van de auditieve verwerking in kaart.
Tijdens het psychologisch onderzoek kijkt de psycholoog naar
de algemene ontwikkeling van uw kind. Met testmateriaal wordt
2
gekeken hoe het denken en redeneren van uw kind verloopt, hoe
het ruimtelijk inzicht is en hoe uw kind opdrachten uitvoert.
Tijdens het onderzoek wordt het gedrag geobserveerd. Het kan
zijn dat wij meer informatie nodig hebben. U krijgt dan een
aanvullende vragenlijst mee.
Uitslag en advies
Als de onderzoeken zijn afgerond, bespreken we de bevindingen in
een multidisciplinair teamoverleg. Er worden adviezen
geformuleerd en er wordt nagegaan of eventueel aanvullend
onderzoek binnen het Audiologisch Centrum gewenst is. Mocht
blijken dat aanvullend onderzoek bij een andere instantie nodig is,
verwijzen wij u door.
U ontvangt een uitgebreid verslag van de onderzoeken, de
conclusies en het definitieve advies. Ook de verwijzer krijgt
bericht.
U krijgt het verslag met een kopie voor school thuisgestuurd. U
kunt zelf aangeven of u het naar anderen, bijvoorbeeld medisch
specialisten, wilt laten doorsturen.
Mogelijk aanvullend onderzoek
Logopedisch onderzoek
De logopedist kijkt naar de talige ontwikkeling van uw kind, zoals
de woordenschat, zinsbouw en het geheugen voor woorden en
taal. Daarnaast observeert zij het spontane taalgebruik en het
begrijpen van opdrachten.
Tot slot
Alle onderzoeken vinden op een ontspannen manier plaats,
waardoor uw kind het leuk vindt om mee te doen en het beste uit
zichzelf naar boven kan halen. De onderzoeken nemen maximaal
een dagdeel per onderzoek in beslag.
3
Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan gerust
contact met ons op via het hieronder vermelde telefoonnummer.
U kunt ook een e-mail sturen naar het betreffende e-mailadres.
LRA-AC, december 2016 - december 2017
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download