Verwijsindicatie Lijst Logopedie bij kinderen

advertisement
Verwijsindicatie Lijst Logopedie bij kinderen
Voor u ziet u onze verwijsindicatielijst. Deze lijst is een hulpmiddel bij het signaleren van
problemen en het verwijzen naar Logopediepraktijk Putten. De indicaties zijn opgedeeld in
diagnosegroepen. Bij problemen die u niet op deze lijst terug kan vinden, graag contact
opnemen via de mail of telefoon.
Wij onderzoeken en behandelen alle logopedische problemen. Indien nodig zullen wij
samenwerking opzoeken bij andere disciplines, scholen, peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven en daar mee samenwerken.
Korte lijntjes en inzichtelijkheid voor de cliënt en zijn/haar omgeving!
Wij nemen deel aan het samenwerkingsverband P2.
Wij komen ook aan huis op verwijzing van de (huis)-arts.
Wanneer het nodig is komen wij met spoed!
Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering (wel wettelijk verplicht eigen risico
vanaf 18 jaar )
1. Hoor /auditieve problemen
0 zwakke auditieve aandacht: zwakke luisterhouding, snel afgeleid, verstoorde prikkelverwerking
0 zwak auditief geheugen; in de klas opdrachten niet oppakken, vergeten, net iets anders uitvoeren
0 zwakke auditieve discriminatie (klankonderscheiding, klankherkenning)
0 slecht horen bijvoorbeeld t.g.v. terugkerende gehoorproblemen
0 in geval van gehoorstoornis: spraakafzien
2. Adem/stemproblemen bij kinderen en volwassenen
0 hees / schor
0 te hoog / te laag
0 te zacht / te luid
0 stemmisbruik (schreeuwen, gekke geluiden / stemmetjes, keelschrapen)
0 wegvallen van de stem (afonie)
0 te hoog-/ te snel ademen
0 mutatiestoornissen (overslaan van de stem, de ‘baard’ niet goed in de keel krijgen)
3. Taalproblemen
0 niet of nauwelijks spreken van een kind van 1;06 tot 2;00 jaar
0 onvoldoende taalbegrip
0 kleine woordenschat
0 problemen met het opbouwen van zinnen
0 kan gevoelens/ gebeurtenissen onvoldoende verwoorden
0 problemen met vervoeging/ verbuiging van woorden
0 woordvindingsmoeilijkheden
0 begrijpen van taal veel beter dan produceren van taal
0 moeite met verhaalopbouw; geen rode draad, geen kern, voor ouders/leerkracht niet duidelijk
waar het over gaat.
0 rekenbegrippen niet op orde
0 moeite met taalgebruik in bepaalde sociale contexten
0 gebarentaal nog niet ontwikkeld
4. Lees-en schrijfproblematiek (let op niet motorisch)
0 aanvankelijk lezen komt niet ( voldoende) op gang
0 spellingsproblemen
0 woorden overmatig verkeerd lezen, overslaan, letters verwisselen etc…(op aangeven leerkracht)
5. Spraakproblemen
0 weglaten of vervangen van klanken, te weten…………………………………………………………
0 slissen/lispelen
0 te snel/ te langzaam spreken
0 binnensmonds/ onduidelijk spreken
0 dysartrie t.g.v. neurologische aandoening
0 spraakstoornis t.g.v. schisis
0 spraakstoornis t.g.v. neurologische aandoening bij kinderen
6. Nasaliteitsproblemen
0 door de neus spreken (rhinolalia aperta)
0 dichte neusspraak(rhinolalia clausa)
0 nasaliteitsproblemen t.g.v. schisis
7. Stoornis in de vloeiendheid en het ritme van het spreken
0 stotteren/haperen
0 broddelen
8. Eet/ drink -en slikproblematiek
Afwijkend mondgedrag/stoornis in de (senso-) motoriek
0 slik/zuigproblemen bij (zeer jonge) baby’s: zowel bij borst- als flesvoeding; binnen 48 aan huis!
0 eet/drinkproblemen algemeen bij (jonge)kinderen
0 over/ondergevoeligheid in orale gebied (sensoriek)
0 mondademen / open mondgedrag
0 duim- of vingerzuigen / speengebruik
0 slappe verstoorde lip- en tongmotoriek
0 afwijkend / onvoldoende kauwen en /of slikken
9. Overige stoornissen
0 hyperventilatie
0 stoornis in lichaamhouding( hypertonie, hypotonie)
Opmerkingen/bijkomende problematiek
0 gezinsproblematiek
0 andere leerproblemen
0 gedragsproblemen
0 sociaal-emotionele ontwikkelingsproblemen
0 motorische problemen; fijn en/of grove
0 andere onderliggende (aangeboren) beperking/handicap,
te weten…………………………………………………………………………………………………………………………………………
0 syndroom, te weten…………………………………………………………………………………………………………………….
Download