2000-11847-WV Plan van Aanpak Driehoek De Snippeling

advertisement
NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: Plan van Aanpak Driehoek De Snippeling
Notanr.: 2000.11847
WV/AS
6 juni 2001
Agenda BenW
25 JULI 2000
agendapunt: 1
B&W dd. 25-7-2000
Besloten wordt:
1. Akkoord te gaan met het Plan van Aanpak Ontwikkelingsgebied De Snippeling (De Driehoek)
2. Het Plan van Aanpak ter informatie toe te zenden aan de commissie RWO
OPENBAARMAKING:
dit besluit openbaar te maken vergezeld van een persbericht
COMMUNICATIE:
persbericht
FINANCIELE ASPECTEN:
financiële gevolgen voor de gemeente?
ja/nee
gevolgen worden opgevangen door:
binnen het desbetreffende productbudget
TOELICHTING/OVERWEGINGEN:
Inleiding
Door de projectorganisatie As Binnenstad Colmschate is een start gemaakt met de ontwikkeling van De Driehoek
De Snippeling. Als start en werkdocument is een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak is bijgevoegd
Plan van aanpak
In het plan van aanpak is de gemeentelijke inzet voor de ontwikkeling van de locatie verwoord evenals het kader
waarbinnen deze ontwikkeling zal plaatsvinden. Het organisatorisch kader is aangegeven evenals de werkwijze, de
te ontwikkelen producten en de planning (tijdspad) waarbinnen planvorming en uitvoeringstraject vorm krijgen.
De inzet
Twee belangrijke zaken maken dat er druk staat op de planontwikkeling van de locatie. Door de politie is aangegeven dat zij in het gebied een districtsbureau tot ontwikkeling wil brengen in samenhang met een wijkpost voor
Colmschate. Als tijdshorizon is aangegeven dat in juni 2001 met de bouwwerkzaamheden moet worden begonnen.
Een tweede element is de bouw van een scholencomplex in het gebied. Door de raad is hiertoe een besluit
genomen met als insteek dat het scholencomplex bij aanvang van het schooljaar 2002/2003 gereed moet zijn.
Het plan van aanpak is voor wat betreft zijn planning op deze twee elementen gebaseerd. Met de twee genoemde
functies is circa de helft van de locatie gevuld. In aanvulling wordt nog gezocht naar een derde functie voor het
gebied.
Ontwikkelingsplan
Het eerste product dat op basis van het plan van aanpak tot stand zal komen is het ontwikkelingsplan. In het
ontwikkelingsplan zal het functionele programma voor de locatie worden aangegeven. Daarnaast zal in het
ontwikkelingsplan en op basis van het functionele programma het stedenbouwkundig plan worden verwoord. Tot slot
zal het ontwikkelingsplan het uitvoeringsprogramma voor de locatie weergeven. Een belangrijk onderdeel van het
uitvoeringsprogramma betreft de grondexploitatie voor het gebied.
Het ontwikkelingsprogramma is de inhoudelijke basis voor realisaties en het verder vormgeven van het juridisch
planologisch traject.
Met het opstellen van het ontwikkelingsplan is inmiddels een start gemaakt. Afronding van het ontwikkelingsplan is
voorlopig gepland in het derde kwartaal 2000.
Communicatie
Op basis van het ontwikkelingsplan zal een communicatietraject worden vormgegeven. Een eerste gedachtenbepaling omtrent de opzet hiervan is terug te vinden in het plan van aanpak. Het communicatietraject zal bij het
ontwikkelingsplan concreet worden ingevuld. Uitgangspunt is dat het communicatieplan geïntegreerd zal worden in
het totale communicatietraject van de As.
Financien
In het raadsbesluit Masterplan As van 26 april 1999 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor de planontwikkeling van de locaties van de As. De kosten die met het opstellen van het ontwikkelingsplan en het verdere
traject zijn gemoeid zijn gedekt binnen de in het Masterplan voor de locatie opgenomen planontwikkelingskosten.
Download