Ontwikkelingsplan `Ingelshof`

advertisement
Ontwikkelingsplan ‘Ingelshof’
Dupesweg 1 te Tungelroy - PNR 6005PP1-060709
LIGGING
Tungelroy
Bossen langs de Theurkeslossing en van het Laagbroek
Het plangebied bestaat uit een carréboerderij
met aangrenzend gelegen akkerland. Het
plangebied is gelegen ten oosten van de kern
Tungelroy. Plangebied en kontekst maken deel
uit van een oudere ontginning bij een oudere
nederzetting; het Castert. Ten noorden van het
plangebied is een zone met houtwallen en
bossen gesitueerd. Deze worden verbonden
door de Theurkeslossing. Ten zuiden van het
gebied loopt de Tungelroysche Beek.
plangebied Ingelshof
Tungelroyse beek
Het landschapskader Noord- en Midden-Limburg rangschikt het erf in Kaart 5 (Kwaliteitsimpuls) in een zone voor het stimuleren
en ontwikkelen van erfbeplanting met extra aandacht voor cultuurhistorie. De aangrenzende akkers rangschikt het
Landschapskader in kaart 5 in een zone voor het versterken van structurerende landschapstypen door het ontwikkelen van
boselementen, beekdal en mozaieklandschap.
.
Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt,
Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond,
T 0475-430684 F 0475-430685 M 06-51852937
www.guidopaumen.nl [email protected]
Ontwikkelingsplan ‘Ingelshof’
Dupesweg 1 te Tungelroy - PNR 6005PP1-060709
SITUATIE EN HISTORIE
a) AKKERLAND:
nog vrijwel woest
net ontgonnen in 1896
ouder bouwland
Het plangebied is onder te verdelen in 2
deelgebieden;
a)
het akkerland,
b)
het erf met de opstallen, boomgaard,
huisweide en moestuin.
fases van ontginning
Het gebied wordt doorsneden door de
Dupesweg. Rond 1800 was deze reeds
aanwezig. Een deel van het huidige areaal
akkerland was omstreeks 1900 nog woest of
nog maar net ontgonnen; zie de markering in
de topkaart hieronder en de luchtfoto rechts.
landschapselementen en micro-relief
De faseverschillen van de ontginning resulteren
in het veld in hoogteverschillen (van enkele
decimeters tot enkele meters) tussen de
percelen. Momenteel gaan deze een groot deel
van het jaar schuil onder gewassen als mais.
Veel van de tijdens de ontginning overeind
gebleven of aangeplante landschapselementen
om verstuiving tegen te gaan, zijn verdwenen.
b) ERF:
opstallen, tuinen en boomgaard
Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt,
Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond,
T 0475-430684 F 0475-430685 M 06-51852937
www.guidopaumen.nl [email protected]
de Dupesweg
Ontwikkelingsplan ‘Ingelshof’
Dupesweg 1 te Tungelroy - PNR 6005PP1-060709
Bossen langs de Theurkeslossing
Open akkerland
De foto’s rechts tonen;
a)
hoe de hoog opgaande mais de
hoogteverschillen tussen percelen
verdoezelt,
b)
in welke mate het landschap tussen de
bossen langs de Theurkeslossing en de
bebouwing van het Castert ontdaan is van
landschapselementen.
Bossen langs de Theurkeslossing
mais verdoezelt hoogteverschillen…. in een van landschapselementen ontdane zone
bebouwing en groen van het Castert
Meer landschapselementen gewenst!
De in Kaart 5 van het Landschapskader Noorden Midden-Limburg aangegeven kwaliteitsimpuls
stuurt aan op de ontwikkeling van in het gebied
passende groenstructuren. Een omvorming van
het bodemgebruik naar lagere teelten of
beweiding zou de beleving en betekenis van het
karakteristieke microreliëf ten goede kunnen
komen.
bebouwing en groen van het Castert
Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt,
Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond,
T 0475-430684 F 0475-430685 M 06-51852937
www.guidopaumen.nl [email protected]
Ontwikkelingsplan ‘Ingelshof’
Dupesweg 1 te Tungelroy - PNR 6005PP1-060709
ZONERING VAN HET ERF
a) de jonge stal
b) het historische hart
Het erf is in de uitgangssituatie onder te
verdelen in een 4-tal deelgebieden;
a)
de ‘jonge” stal aan de westkant met
bijbehorende verharding, mestplaats ed.
b)
het historische hart (het carré en de
uitbreidingen hiervan),
c)
een boomgaard,
d)
de moestuin met het voormalig bakhuisje.
Zie de foto’s op de volgende bladzijde.
c) de boomgaard
d) de moestuin
Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt,
Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond,
T 0475-430684 F 0475-430685 M 06-51852937
www.guidopaumen.nl [email protected]
Ontwikkelingsplan ‘Ingelshof’
Dupesweg 1 te Tungelroy - PNR 6005PP1-060709
Foto’s zonering erf
De foto’s rechts tonen de te onderscheiden
deelgebieden van het erf. Zie de markering in
de luchtfoto onder voor de standplaats van waar
de foto genomen is.
a) de jongere stal
b) het hart
a)
c) boomgaard
d) moestuin
de jongere stal
b) en c)
het historisch hart (het carré) en de boomgaard
d) de moestuin met het bakhuisje
Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt,
Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond,
T 0475-430684 F 0475-430685 M 06-51852937
www.guidopaumen.nl [email protected]
Ontwikkelingsplan ‘Ingelshof’
Dupesweg 1 te Tungelroy - PNR 6005PP1-060709
Zonering historische hart
Het oude hart is onder te verdelen in
navolgende elementen;
1)
een vlak voor de oorlog gebouwd
kippenstalletje,
2)
twee na de 2e wereldoorlog aangebouwde
stallen aan de noordwestkant,
3)
de in het begin van de 20ste eeuw rond de
binnenplaats gerealiseerde stal, woning,
open berging en schuur (zie de luchtfoto
hieronder en de foto’s rechts).
1) kippenstalletje 2) aangebouwde stallen
1) het kippenstalletje
2) de aan het carré aangebouwde stallen
3) stal, woning
3) stal, open berging, schuur en woning
…en schuur
Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt,
Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond,
T 0475-430684 F 0475-430685 M 06-51852937
www.guidopaumen.nl [email protected]
open berging,
Ontwikkelingsplan ‘Ingelshof’
Dupesweg 1 te Tungelroy - PNR 6005PP1-060709
KADASTRALE INFO - UITGANGSSITUATIE
Hieronder is aangegeven welke percelen tot het
plangebied kunnen worden gerekend. In de
tekening rechts is de uitgangsssituatie aan de
hand van de luchtfoto’s en veldverkenning in
kaart gebracht.
kadastrale contouren
plangebied in kaart gebracht
Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt,
Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond,
T 0475-430684 F 0475-430685 M 06-51852937
www.guidopaumen.nl [email protected]
Ontwikkelingsplan ‘Ingelshof’
Dupesweg 1 te Tungelroy - PNR 6005PP1-060709
TOEKOMSTVISIE
Het erf met de bijgebouwen en de jonge stal
herbergden tot voor kort een kleinschalig,
gemengd agrarisch bedrijf. Het perspectief en
de levensvatbaarheid van dit bedrijf waren
reeds enige tijd gelimiteerd. Het onderhoud van
de gebouwen werd in dit verband reeds geruime
tijd geminimaliseerd.
Sfeer en karakter!
De nieuwe eigenaren waarderen het daardoor
aangetroffen sfeervol, historisch karakter van
de oorspronkelijke hoeve en de fraaie ligging
nabij natuurgebied de Krang. Verscheidene
wandel- en fietsroutes passeren de boerderij.
Perspectief?
De locatie is ongeschikt voor het ontwikkelen
van een gespecialiseerd volwaardig agrarisch
bedrijf, mede vanwege de situering van de
gebouwen.
Een multifunctionele opzet
Gezien de karakteristieke uitstraling, het
historisch karakter en de bijzondere ligging
hebben de eigenaren besloten het bedrijf om te
vormen tot een multifunctioneel agrarisch
bedrijf. Kwaliteitsverbetering en herstel van
cultuurhistorische waarden zijn daarbij
uitgangspunten. Opdrachtgever is voornemens
een aantal bij de sfeer en historie van Ingelshof
passende – elkaar ol. versterkende – activiteiten
te gaan ontwikkelen;
a)
dagbesteding zorgboerderij,
b)
het houden van zoogkoeien met
extensieve begrazing van landerijen,
c)
vakantieappartementen,
d)
groepsaccommodatie,
e)
verkoop streekproducten,
f)
terras/koffiepunt voor fietsers,
g)
expositieruimte.
Deze activiteiten zullen de instandhouding van
Ingelshof als een stukje levende historie gaan
dragen.
de activiteiten vormen samen een nieuwe basis voor Ingelshof!
Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt,
Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond,
T 0475-430684 F 0475-430685 M 06-51852937
www.guidopaumen.nl [email protected]
Ontwikkelingsplan ‘Ingelshof’
Dupesweg 1 te Tungelroy - PNR 6005PP1-060709
HERSTEL VAN HET HART
te koesteren kippenstal, carré en bakhuisje
De door de opdrachtgever naar voren
geschoven activiteiten moeten het mogelijk
maken om de oude gebouwen van het
historische hart in ere te herstellen en om te
vormen ten behoeve van de nieuwe activiteiten
en de eisen van de huidige tijd.
Slopen “lelijke gebouwen”
Drie gebouwen passen niet goed in de sfeer van
het carré. Bovendien verkeren ze in slechte
conditie. Het is wenselijk deze gebouwen te
slopen. Het gaat hierbij om;
a)
de vrijstaande stal,
b)
de twee aangebouwde stallen.
Koesteren bakhuisje en kippenstal
Het aangetroffen bakhuisje en het vooroorlogse
kippenstalletje passen prima bij de sfeer van
het carré. Beide gebouwtjes worden daarom
behouden en gerestaureerd.
te slopen stallen
te slopen stallen
Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt,
Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond,
T 0475-430684 F 0475-430685 M 06-51852937
www.guidopaumen.nl [email protected]
Ontwikkelingsplan ‘Ingelshof’
Dupesweg 1 te Tungelroy - PNR 6005PP1-060709
zoogkoeienstal
kippenstalletjes
bakhuis
Herbestemming Hart
Uitgaande van de te behouden karakteristieke
uitstraling wordt ingezet op de volgende
activiteiten;
1)
dagbesteding en groepsaccommodatie in
de woning en de stal,
2)
huisvesting van kleinvee in de open
berging,
3)
verkoop van streekproducten, expositie en
dagterras in de schuur.
Zoogkoeienstal
Door het houden van zoogkoeien kan een deel
van de landerijen worden omgevormd tot
extensief te begrazen grasland. Het is
noodzakelijk een stal voor het houden van
zoogkoeien terug te bouwen. De zoogkoeienstal
is bescheiden van omvang (ongeveer 15x20 m)
en zal worden gebouwd met materialen die
passen bij het carré.
Extra kippenstalletjes
Het is wenselijk om plattelandsappartementen
los van de dagbesteding en de groepsaccommodatie of de ruimte voor verkoop, expositie en
dagterras te realiseren. Het aanwezige
kippenstalletje leent zich goed hiervoor maar is
qua ruimte beperkt. Op grond hiervan omvat
het plan de realisatie van “nieuwe
kippenstalletjes” ten behoeve van het
onderbrengen van plattelandsappartementen.
De vorm en uitstraling zullen worden aangepast
aan het aanwezige stalletje. Door de ligging
nabij het carré kunnen ze tevens worden
ingezet voor de zorgtak.
Bakhuis
Het te restaureren bakhuis zal (na restauratie)
als “monumentaal object” in stand worden
gehouden en gebruikt.
1) dagbesteding en groepsaccommodatie
2) kleinvee
3) verkoop, expositie, dagterras
Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt,
Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond,
T 0475-430684 F 0475-430685 M 06-51852937
www.guidopaumen.nl [email protected]
Ontwikkelingsplan ‘Ingelshof’
Dupesweg 1 te Tungelroy - PNR 6005PP1-060709
RECONSTRUCTIE BUITENRUIMTES
A1) herstellen van de boomgaard
A2) herinrichting van de plaats
A3) reconstructie sier- en moestuinen
In de nabijheid van het historisch hart bevinden
zich een aantal in (zeer) slechte conditie
verkerende of verdwenen buitenruimtes. Deze
ruimtes zijn van betekenis voor het functioneren
van de in de gebouwen onder te brengen
activiteiten en derhalve te revitaliseren. Het
gaat hierbij om;
A1) het herstellen van de boomgaard,
A2) de herinrichting van de binnenplaats,
A3) de reconstructie van de verdwenen sieren moestuin.
Verleggen Dupesweg
De Dupesweg ligt momenteel dicht bij de
boerderij en sluit erg onoverzichtelijk aan op de
Pelmersheideweg. Het in relatief geringe mate
verleggen van de weg resulteert in een
verbetering van de verkeersveiligheid en een
fraaiere benadering en ligging van de boerderij.
Zie de nader uit te werken impressie van de
herinrichting in de tekening rechts en de
plaatsaanduiding in de luchtfoto hieronder
verleggen van de Dupesweg/aansluiting Dupesweg op de Pelmersheideweg
Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt,
Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond,
T 0475-430684 F 0475-430685 M 06-51852937
www.guidopaumen.nl [email protected]
Ontwikkelingsplan ‘Ingelshof’
Dupesweg 1 te Tungelroy - PNR 6005PP1-060709
REVITALISATIE LANDSCHAP
omvorming akkerland naar weide
reconstructie oude landschapselementen
In het kader van de beschreven plannen voor de
omvorming van de aangetroffen situatie dienen
zich mogelijkheden aan om het bodemgebruik
en de structuur van het aangrenzende
akkerland te wijzigen. Aangrijpingspunten
hiervoor zijn;
1)
uit de faseverschillen van de ontginning
voorvloeiende, aangetroffen
hoogteverschillen tussen de percelen,
2)
verdwenen landschapselementen (zie de
conclusie van de analyse op pagina 2).
Van mais naar gras?
De historie van de verschillende percelen kan
expliciet worden gemaakt door omvorming tot
extensief grasland met beweiding of akkerland
met oude gewassen. De lager gelegen delen
lenen zich voor de aanleg van een kikkerpoel of
ven.
Houtwallen, bosjes en bomenrijen
Uitgangspunt voor de ontwikkeling van de
verdwenen landschapselementen vormt de
historische topkaart uit 1896 rechts.
Voorgesteld wordt de toen aangetroffen bosjes,
houtwallen en bomenrijen (gedeeltelijk) te
reconstrueren.
Infopunt historie van de zandgrond?
De bovenomschreven omvorming van het
bodemgebruik sluit qua sfeer en opzet naadloos
aan op het beschreven streefbeeld voor de
ontwikkeling van het historische hart van
Ingelshof. Omgedraaid bieden de te ontwikkelen
faciliteiten op Ingelshof perspectieven voor het
aanreiken van informatie middels borden, een
tentoonstelling, of themadagen.
kikkerpoel of ven in de lage delen
Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt,
Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond,
T 0475-430684 F 0475-430685 M 06-51852937
www.guidopaumen.nl [email protected]
Ontwikkelingsplan ‘Ingelshof’
Dupesweg 1 te Tungelroy - PNR 6005PP1-060709
TOTAALVISIE 1:2000
extensief beheerd grasland (agrarisch natuurbeheer)
grasland of akkers met “oude gewassen”
In de tekening rechts zijn de uitgangspunten en
streefbeelden voor de ontwikkeling van
Ingelshof en het aangrenzend gelegen
akkerland verbeeld.
aanleg van een poel,
houtwallen of boomrijen
Ir Guido W.F.M. Paumen, Tuin- & landschapsarchitect Bnt,
Pastoorswal 4, 6041 CP Roermond,
T 0475-430684 F 0475-430685 M 06-51852937
www.guidopaumen.nl [email protected]
Download