Zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb)?

advertisement
Zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget
(pgb)?
U krijgt ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), zoals huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, kortdurend verblijf of
beschermd wonen. U kunt deze ondersteuning op twee manieren ontvangen; u
kunt kiezen voor zorg in natura of voor een persoonsgebonden budget (pgb).
Zorg in natura wil zeggen dat u de ondersteuning ontvangt van een
zorgaanbieder. Behalve kiezen voor een zorgaanbieder, hoeft u hier zelf niets
voor te regelen. Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bepaalde
hoeveelheid geld, waarmee u zelf zorg inkoopt die past bij uw situatie. Daar
staat tegenover dat u veel zelf moet regelen.
Eigen bijdrage
Voor de meeste vormen van ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage,
afhankelijk van uw inkomen en vermogen, de samenstelling van uw
huishouden, uw leeftijd en de kosten van uw voorziening. U betaalt uw eigen
bijdrage aan het CAK. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op
www.hetcak.nl.
Hoe werkt zorg in natura?
Als u kiest voor zorg in natura, dan krijgt u de zorg van een zorgaanbieder die
een contract heeft met steunpunt Guido Asten. De zorgaanbieder regelt ook de
administratie rondom de zorgverlening. U hoeft hier zelf niets voor te doen.
Steunpunt Guido Asten betaalt uw zorg rechtstreeks aan de zorgaanbieder. Als u
een eigen bijdrage moet betalen, dan betaalt u deze rechtstreeks aan het CAK.
U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop de zorg
wordt verleend, bijvoorbeeld over de dagen en tijdstippen waarop u uw zorg wilt
ontvangen. Vaak is hierbij maatwerk mogelijk. Steunpunt Guido Asten heeft
contracten met kwalitatief goede zorgverleners. Hierdoor krijgt u gegarandeerd
kwalitatief goede zorg.
U kiest zelf een zorgaanbieder uit de lijst met aanbieders waarmee de steunpunt
Guido Asten een contract heeft. Als u wilt, kunt u dit samen doen met de Wmoconsulent. U kunt ook zelf een aanbieder zoeken op www.guidoasten.nl. U krijgt
vervolgens een beschikking van steunpunt Guido Asten. Hierin staat welke
ondersteuning u toegewezen krijgt, voor welke periode en de aanbieder die u
gekozen hebt.
Hoe werkt een Persoonsgebonden budget (pgb)?
Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bepaalde hoeveelheid geld, waarmee
u zelf zorg inkoopt. U hoeft deze zorg niet in te kopen bij een professionele
zorgverlener; ook iemand uit uw eigen omgeving mag de zorg leveren. Met uw
zorgverlener maakt u zelf afspraken over de zorg die hij of zij u levert. Dit
betreft zowel de soort als de hoeveelheid zorg. Ook maakt u afspraken over
het salaris dat u uw zorgverlener vanuit het pgb betaalt.
Met een pgb kunt u dus veel zelf regelen, maar het vraagt ook wat van u. U
moet bijvoorbeeld een administratie bijhouden en een overeenkomst sluiten met
uw zorgverlener. Bij ziekte of vakantie van uw zorgverlener moet u zelf
vervanging regelen. Ook moet u zelf uw declaraties indienen bij de Sociale
Verzekeringsbank.
Wilt u uw ondersteuning of voorziening regelen met een pgb? Dan moet u
duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt ontvangen. Daarvoor vult u het pgbplan in dat u van steunpunt Guido Asten krijgt. Als steunpunt Guido Asten de
uitleg in uw pgb-plan voldoende vindt, krijgt u een beschikking. Hierin staat
welke ondersteuning of voorziening u toegewezen krijgt, voor welke periode en
de hoogte van uw pgb.
Vervolgens legt u de afspraken met uw zorgverlener vast in een
zorgovereenkomst. Voorbeelden hiervan staan op de website van de SVB. Deze
zorgovereenkomst stuurt u naar de SVB. De SVB controleert of alles goed is
ingevuld en steunpunt Guido Asten controleert of de zorg in de
zorgovereenkomst klopt met de beschikking. Als uw zorgovereenkomst is
goedgekeurd, kan de SVB uw zorgverlener uitbetalen. Hoe dit werkt, hangt er
vanaf of uw zorgverlener een vast aantal uren per maand werkt of wisselende
uren. Meer informatie hierover vindt u op de website van de SVB.
Hebt u vragen over zorg in natura of een persoonsgebonden budget?
Neem dan contact op met steunpunt Guido Asten.
Download