AWBZ-zorg: Zelf regelen of laten regelen?

advertisement
AWBZ-zorg:
Zelf regelen of laten regelen?
Voorwoord
In deze folder wordt in het kort uitgelegd hoe u uw AWBZ-zorg kunt regelen.
Als u recht heeft op AWBZ-zorg, kunt u kiezen hoe u die zorg wilt regelen. Kiest u voor
een Persoonsgebonden Budget (PGB) dan komt er een bedrag beschikbaar waarmee u
zelf zorg kunt inkopen. Kiest u niet voor een PGB, dan regelt het zorgkantoor of de
zorgverlener uw zorg. Dit wordt “zorg in natura” genoemd.
In de schema’s op de volgende pagina’s kunt u stap voor stap bekijken welke vorm van
zorg het beste past bij uw persoonlijke situatie. Ook kunt u in één oogopslag zien wat de
verschillen zijn tussen een PGB en zorg in natura. De keuze die u maakt is niet definitief. U
kunt het PGB altijd weer omzetten in zorg in natura en andersom.
3
AWBZ in vier stappen
Zelf zorg inkopen met een budget
Stap 1
Tijdens een gesprek
met het indicatieorgaan
over uw indicatie kunt
u kiezen voor zelf
zorg inkopen met een
budget (PGB) of zorg
geregeld door een
zorginstelling
(zorg in natura)
Zorg geregeld door een zorginstelling
Stap 2
Goedkeuring voor
zorg ontvangen
U en het zorgkantoor
ontvangen het
indicatiebesluit van
het indicatieorgaan
U het zorgkantoor
en de zorginstelling
ontvangen het
indicatiebesluit
van het indicatieorgaan
U en het zorgkantoor
ontvangen het
indicatiebesluit van
het indicatieorgaan
Stap 3
Afspraken over
de zorg
De zorginstelling
neemt contact met
u op en maakt met
u afspraken
De zorginstelling
neemt contact met
u op en maakt met
u afspraken
U koopt zelf zorg in,
stelt zorgbijschrijvingen
op en sluit overeenkomsten af met uw
zorgverleners. Het
zorgkantoor controleert
de zorgbeschrijving en
de SVB controleert de
overeenkomst
Stap 4
Betaling van Zorg
De zorginstelling
meldt aan het CAK
hoeveel en welke zorg
geleverd is.
Het CAK legt u een
eigen bijdrage op
De zorginstelling
meldt aan het CAK
hoeveel en welke zorg
geleverd is.
Het CAK legt u een
eigen bedrage op
DE SVB ontvangt
uw PGB-budget.
U declareert de
rekening(en) van uw
zorgverleners bij de
SVB. Jaarlijks maakt
Zorg geregeld door
een zorginstelling
U heeft nog geen
keuze gemaakt voor
een zorginstelling,
neem dan contact op
U heeft wel een keuze
gemaakt voor een
zorginstelling
met uw zorgkantoor
het zorgkantoor een
eindafrekening
4
Verschil tussen PGB en zorg in natura
PGB
ZORG IN NATURA
• U bepaalt zelf, wie, wanneer, waar
• U kunt kiezen voor uw eigen
en hoe de benodigde zorg wordt
verleend
• U zoekt zelf zorgverleners of
zorgverlener of hulpverlener
• U krijgt alleen zorg in de thuissituatie
of in een zorginstelling
hulpverleners
• De afgesproken zorg met de
zorgverlener legt u vast in een
• Uw zorg wordt geleverd op tijdstippen
zorgbeschrijving, die door het
die in overleg met de zorgaanbieder
zorgkantoor wordt gecontroleerd.
worden vastgelegd in een zorgplan
• U hoeft geen administratie bij te
houden
• U maakt zelf afspraken met de
zorgverlener en legt deze vast in een
zorgbeschrijving en een
zorgovereenkomst
• U declareert rekening(en) van uw
zorgverlener(s) bij de SVB
5
PGB in 7 stappen
STAP 1: INDICATIE AANVRAGEN
Als u in aanmerking wilt komen voor AWBZ-zorg, neemt u contact op met het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychiatrische
problemen kunt u zich aanmelden bij Bureau Jeugdzorg (BJZ). U hebt geen verwijzing
nodig en kunt zelf rechtstreeks contact opnemen. Het CIZ of BJZ stelt vast of u zorg nodig
heeft, welke soort zorg en hoeveel. Dit wordt indicatiestelling genoemd.
STAP 2: INDICATIEBESLUIT ONTVANGEN
Het CIZ of BJZ brengt in kaart welke zorg of begeleiding u nodig heeft. Dat gebeurt
meestal schriftelijk of telefonisch. Het kan ook dat het CIZ of BJZ bij u langskomt voor een
gesprek. Voor een goed beeld van de benodigde zorg, stellen zij u vragen over uw
persoonlijke situatie en uw gezondheidsproblemen. Zo nodig vragen zij, met uw
toestemming, gegevens op bij uw huisarts of specialist. Aan de hand van de verzamelde
gegevens stelt het CIZ of BJZ het indicatiebesluit vast.
In het indicatiebesluit staat :
- Op welke zorgfuncties u recht heeft
- De omvang van de zorg in klassen (uren of dagdelen)
- De periode dat de indicatie geldig is
STAP 3 : KIEZEN TUSSEN PGB EN ZORG EN NATURA
Zodra u een indicatie hebt voor AWBZ-zorg, mag u zelf bepalen of u de zorg in natura wilt
ontvangen of dat u de zorg zelf regelt vanuit een PGB.
Als u een keuze heeft gemaakt voor een PGB of zorg in natura, zit u daar niet definitief
aan vast. Het PGB kan omgezet worden in zorg in natura en andersom.
6
STAP 4: U VRAAGT PGB AAN
Een kopie van uw indicatiebesluit gaat naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor gaat met u in
gesprek over uw keuze voor een PGB. U dient een aanmeldingsformulier in te vullen en
een budgetplan om een PGB aan te vragen.
STAP 5: PGB TOEKENNEN
Bij goed gevolg bepaalt het zorgkantoor op basis van de indicatie uw budget en stuurt
u een PGB/AWBZ “toekenningsbeschikking” toe. Hierin staat het PGB-bedrag en de
looptijd. Ook ontvangt u een folder waar de rechten en plichten rondom het PGB in staan.
Het zorgkantoor maakt het PGB-bedrag over aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
STAP 6: ZORG INKOPEN
Op uw eigen voorwaarden kunt u zorgovereenkomsten sluiten met een zorg- of
hulpverlener die u zelf kiest. Dit kan een zorginstelling zijn, maar ook iemand uit uw familie
of een kennis. Een voorwaarde is dat u kwalitatief verantwoorde AWBZ-zorg inkoopt. Als
u een verzorger of begeleider inhuurt, bent u “werkgever” en krijgt u te maken met het
arbeidsrecht. Als een zorgverlener meer dan drie dagen per week voor u werkt, moet u
rekening houden met het afdragen van loonbelasting en sociale premies. Kijk voor meer
informatie op www.SVB.nl. Voordat u gebruik maakt van zorg, legt u de
zorgovereenkomst voor aan de SVB ter goedkeuring.
U moet afspraken maken met de zorgverlener over de zorg die geleverd wordt.
De omschrijving van de geboden zorg wordt vastgelegd in een zorgbeschrijving.
De zorgbeschrijving wordt gecontroleerd door het zorgkantoor, die een akkoord moet
geven. De zorgbeschrijving is bindend, indien de zorg verandert moet ook de
zorgbeschrijving veranderen en goedgekeurd worden door het zorgkantoor.
De declaraties van rekeningen van uw zorgverlener kunt u indienen bij de SVB. De SVB
draagt zorg voor betaling aan de zorgverlener. Ook kunt u uw salarisadministratie door de
SVB laten doen.
7
STAP 7: DE EINDAFREKENING
Het PGB is gemeenschapsgeld dat bestemd is voor de inkoop van zorg. Het PGB-geld dat
u niet uitgeeft aan zorg wordt via de SVB terugbetaald aan het zorgkantoor. In de maanden
april en mei maakt het Zorgkantoor de balans op over het totale PGB-bedrag dat u in het
voorgaande jaar heeft ontvangen. Het bedrag dat eventueel terugbetaald wordt is het
ontvangen PGB-bedrag minus het totaalbedrag van de goedgekeurde verantwoorde zorg
inclusief het vrij besteedbare bedrag. U ontvangt een eindafrekening, de zogenaamde
subsidievaststelling, waarin aan de hand van een berekenschema wordt uitgelegd hoe we
tot deze eindafrekening zijn gekomen.
8
Toegangseisen PGB
Niet iedereen komt in aanmerking voor een PGB. Wanneer u een PGB aanvraagt
controleren wij of uw indicatie, uw financiële situatie en uw persoonlijke situatie voldoen
aan de wettelijke eisen.
Vervolgens zullen wij u uitnodigen voor een oriëntatiegesprek om uw zorgkeuze te
bespreken en moet u een aantal formulieren, waaronder een budgetplan, invullen.
De belangrijkste, maar niet de enige, voorwaarden zijn:
• U bent verzekerd voor AWBZ zorg
• U heeft een indicatie die toegang geeft tot PGB zorg
• U neemt de geïndiceerde zorg niet op een andere wijze af
• U bent niet persoonlijk failliet verklaard
• U valt niet onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
• Er is tegen u geen surseance van betaling uitgesproken
• U heeft een woon- en verblijfplaats in Nederland
• Uw aanvraagformulier en budgetplan, inclusief bij te voegen bewijsstukken,
zijn volledig en ondertekend
Heeft u vragen over de toelatingseisen van het PGB, neemt u dan contact met ons op.
9
Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Het Zorgkantoor helpt u graag verder.
U kunt ons op onderstaande adressen en telefoonnummers bereiken:
Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Antwoordnummer 19044, 2300 VD LEIDEN
T: PGB (071) 5 825 937
E: [email protected]
W: www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl
WILT U MEER WETEN OVER HET PGB ?
Op de internetsite van het Zorgkantoor vindt u alle informatie over het PGB. Heeft u geen
beschikking over internet, dan kunt u de informatie ook bij ons opvragen via de e-mail of
telefoon.
HEEFT U VRAGEN OVER ZORG IN NATURA ?
Wanneer u meer informatie wilt ontvangen over de mogelijkheden in zorg in natura,
kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling zorgbemiddeling van het Zorgkantoor.
Zorgkantoor Zorg en Zekerheid/Zorgbemiddeling
Postbus 400, 2300 AK LEIDEN
T: Zorgbemiddeling (071) 5 825 888
E: [email protected]
W: www.zorgkantoorzorgenzekerheid.nl
10
Wie kan mij nog meer helpen ?
ORGANISATIES DIE ONDERSTEUNEN EN ADVISEREN
MEE
: www.mee.nl
(0900) 999 88 88
Zorgbelang
: www.zorgbelang-zuid-holland.nl
(0900) 243 770
ORGANISATIES DIE ONDERSTEUNEN BIJ HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET
Per Saldo
: www.pgb.nl
(0900) 742 48 57
SVB
: www.svb.nl
(030) 264 82 00
CAK
: www.hetcak.nl
(0800) 1925
CIZ
: www.ciz.nl
(0900) 1404
Steunpunt Mantelzorg
: www.mezzo.nl/mantelzorg
(0900) 20 20 496
OVERIGEN
11
740-020/1402
Zorg en Zekerheid
Postbus 400
2300 AK Leiden
Telefoon (071) 5 825 888
www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl
Download