PowerPoint-presentatie

advertisement
1
Marcus 12
... Welk gebod is het eerste van
alle?
29 Jezus antwoordde:
30 Het eerste is: Hoor, Israel, de Here,
onze God, de Here is één, en gij zult
de Here, uw God, liefhebben
(...)
32 En de schriftgeleerde zeide tot
Hem: Inderdaad, Meester, naar
waarheid hebt Gij gezegd, dat Hij één
is en dat er geen ander is dan Hij.
28
2
Deuteronomium 4
... opdat gij zoudt weten, dat de HERE
de enige God is, er is geen ander
behalve Hij.
35
3
Jesaja 43
... voor Mij is er geen God geformeerd en
na Mij zal er geen zijn 11 Ik, Ik ben de
HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser.
10
Jezus > Jehoshua
= JAHWEH is Redder
4
Jesaja 45
Ik ben de HERE en er is geen ander;
buiten Mij is er geen God
(...)
6 opdat men het wete waar de zon opgaat
en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij
niemand is; Ik ben de HERE, en er is geen
ander,
7 die het licht formeer en de duisternis
schep, die het heil bewerk en het onheil
(lett. kwaad) schep; Ik, de HERE, doe dit
alles.
5
5
Maleachi 2
Hebben wij niet allen één Vader? Heeft
niet één God ons geschapen?
10
6
Marcus 10
En toen Hij op weg ging, liep iemand op
Hem toe, viel op de knieen en vroeg Hem:
Goede Meester, wat moet ik doen om het
eeuwige leven te beerven?
18 En Jezus zeide tot hem: Waarom noemt
gij Mij goed? Niemand is goed dan GOD
ALLEEN.
17
7
1Timotheus 1
De Koning der eeuwen (=aeonen), de
onvergankelijke, de onzienlijke, de ENIGE
GOD, zij eer en heerlijkheid in alle
eeuwigheid tot in de aeonen der aeonen!
Amen.
17
8
Judas
de ENIGE GOD, onze Heiland, zij door
Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid,
majesteit, kracht en macht voor alle
eeuwigheid heel de aeon, en nu en in alle
eeuwigheden tot in al de aeonen ! Amen.
25
9
10
Johannes 17
Dit sprak Jezus en Hij hief zijn ogen ten
hemel en zeide: Vader de ure is gekomen
(...)
3 Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U
(=Vader) kennen, DE ENIGE
WAARACHTIGE GOD, en Jezus Christus,
die Gij gezonden hebt.
1
11
Efeze 4
... ÉÉN GOD EN VADER van allen, die is
boven allen en door allen en in allen.
6
12
1Korinthe 8
voor ons nochtans is er MAAR ÉÉN GOD,
DE VADER, UIT wie alle dingen zijn en tot
wie wij zijn, en ÉÉN HERE, Jezus Christus,
DOOR wie alle dingen zijn, en wij door
Hem.
6
13
14
1Timotheus 2
Want er is ÉÉN GOD en ook ÉÉN
MIDDELAAR van God en mensen, de
mens Christus Jezus...
5
15
1Korinthe 15
... daarna het einde, wanneer Hij
(=Christus) het koninkrijk aan God de
Vader overdraagt...
(...)
28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal
ook de Zoon zelf Zich aan Hem
onderwerpen, die Hem alles onderworpen
heeft, opdat God zij alles in allen.
24
16
Lucas 1
En de engel antwoordde en zeide tot
haar: De heilige Geest zal over u komen en
de kracht des Allerhoogsten zal u
overschaduwen; DAAROM zal ook het
heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods
genoemd worden.
35
17
Matteus 1
De geboorte van Jezus Christus
geschiedde aldus ...
18
Gr. genesis = de wording
18
Vanaf wanneer bestaat 'de Bloem'?
1. Concreet: vanaf de bouw
2. Abstract: als woord en beeld (concept)
vanaf de tekentafel.
19
Exodus 25
Gij zult het maken overeenkomstig alles
wat Ik u toon, het model van de tabernakel
en het model van al zijn gerei.
9
21
1Petrus 1
... het kostbare bloed van Christus, als
van een onberispelijk en vlekkeloos lam.
20 Hij was van TEVOREN GEKEND, voor
de grondlegging (lett. nederwerping) der
wereld, doch is bij het einde der tijden
geopenbaard ter wille van u,
19
Openbaring 13
... het Lam, dat geslacht is sedert de
grondlegging (lett. nederwerping) der
wereld.
8
Johannes 1
1
In den beginne was het Woord...
boodschap
taal
rekenschap
bericht
bevel
boek
prediking
rede
voorstel
etc
expressie
Johannes 1
1
... en het Woord was bij God...
lett. naar de God toe
Johannes 1
1
... en het Woord was God.
lett. God was het Woord
Johannes 1
Alle dingen zijn door het Woord
geworden en zonder dit is geen ding
geworden, dat geworden is.
3
Door het woord des HEREN zijn
de hemelen gemaakt, door de adem
van zijn mond al hun heer.
6
Psalm 33
Johannes 1
Het Woord is vlees geworden en het
heeft onder ons gewoond en wij hebben
zijn heerlijkheid aanschouwd, een
heerlijkheid als van de eniggeborene des
Vaders, vol van genade en waarheid.
14
lett. en het Woord werd vlees ...
Johannes 1
Johannes heeft van Hem getuigd en
heeft geroepen, zeggende: Deze was het,
van wie ik zeide: Die na mij komt, is voor
mij geweest, want Hij was eer dan ik.
15
= als Woord (logos)
Johannes 8
Uw vader Abraham heeft zich erop
verheugd mijn dag te zien en hij heeft die
gezien en zich verblijd.
57 De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt
nog geen vijftig jaar en hebt Gij Abraham
gezien?
58 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u: Eer Abraham was WORDT, ben
ik.
56
Johannes 17
En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf
met de heerlijkheid, die Ik bij U had,
eer de wereld was.
5
Kolossse 1
15
Hij is het beeld van de onzichtbare God
Kolossse 1
15
... de eerstgeborene van elk schepsel...
Ik zal hem tot eerstgeborene
stellen, tot de hoogste van de
koningen der aarde.
28
Psalm 89
Kolossse 1
16
want in Hem zijn alle dingen geschapen..
En God zeide: Laat Ons mensen
maken naar in ons beeld, als onze
gelijkenis, opdat zij heersen over al
(...)
27 En God schiep de mens naar in
zijn beeld...
26
Genesis 1
Kolossse 1
... die in de hemelen en die op de aarde
zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij
tronen, hetzij heerschappijen, hetzij
overheden, hetzij machten; alle dingen zijn
door Hem en tot Hem geschapen;
17 en Hij is voor alles...
16
Hij spant GEHEEL ALLEEN de hemel uit,
en Hij schrijdt voort over de hoogten der
zee.
8
Job 9
… Ik ben de HERE, die alles gemaakt
heb; die de hemel heb uitgespannen, IK
ALLEEN; die de aarde uitgebreid heb door
eigen kracht…
24
Jesaja 44
Filippi 2
Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook
in Christus Jezus was,
5
Want er is één God en ook één
middelaar tussen God en mensen,
de mens Christus Jezus...
5
1Timotheüs 2
Filippi 2
6
die, in de gestalte Gods zijnde...
Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader
gezien...
9
Johannes 14 (zie ook 114)
Filippi 2
... het Gode gelijk zijn niet als een roof
heeft geacht, 7 maar Zichzelf ontledigd
heeft...
6
En de verzoeker kwam en zeide tot
Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg
dan, dat deze stenen broden worden.
3
Matteüs 4 (zie ook 46)
Filippi 2
... en de gestalte van een dienstknecht
heeft aangenomen, en aan de mensen
gelijk geworden is.
6
... en Hij is verhoord uit zijn angst,
8 en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon
was, de gehoorzaamheid geleerd uit
hetgeen Hij heeft geleden...
7
Hebreeën 5
Filippi 2
En in zijn uiterlijk als een mens
bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is
gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot
de dood des kruises.
8
Daar nu de kinderen aan bloed en vlees
deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze
daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn
dood hem, die de macht over van de dood
had, de duivel, zou onttronen,
14
Hebreeën 2
Filippi 2
Daarom heeft God Hem ook uitermate
verhoogd en Hem de naam boven alle
naam geschonken,
9
Filippi 2
opdat in de naam van Jezus zich alle
knie zou buigen van hen, die in de hemel
en die op de aarde en die onder de aarde
zijn,
10
= JAHWEH is Redder
Filippi 2
en alle tong zou belijden: Jezus Christus
is Here, TOT EER VAN GOD, DE VADER!
11
Download