Zo groot is onze GOD!

advertisement
Genesis 1:1-4
In den beginne schiep God de hemel en de
aarde.
De aarde nu was woest en ledig, en duisternis
lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over
de wateren.
En God zei: Er zij licht; en er was licht.
En God zag, dat het licht goed was, en God
maakte scheiding tussen het licht en de
duisternis.
Na 1 jaar was het licht
365 x 26 miljard, d.i.
9.500.000.000.000 km
ver in de ruimte !!!
Onze aardbol: Blauwe planeet
Planeten in ons zonnestelsel
Ons zonnestelsel met de zon en de 9 planeten
Pluto is ongeveer 1 pixel
Arcturus, de "berenhoeder", is de helderste ster in het
sterrenbeeld Ossenhoeder (36,7 lichtjaar ver weg)
Antares (alpha Scorpii) is de helderste ster in het sterrenbeeld Schorpioen
(ca. 550 lichtjaar ver weg, 1500 x de zon ?)
Betelgeuse (alpha Orionis) is een heldere ster in het sterrenbeeld Orion.
(146 lichtjaar ver weg, 1180 x de zon)
Er is een nòg grotere
“Giant Star”
in het Melkwegstelsel:
UY Scuti
Jesaja 40:12-14, 21-22, 26.
Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten, of van de
hemel met een span de maat genomen, of het stof van de aarde met een
maatbeker gevat, of de bergen gewogen in een waag, of de heuvels op
een weegschaal? Wie heeft de Geest van de HEERE gepeild en wie heeft
Hem als Zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft Hij beraadslaagd dat
hij Hem inzicht zou geven, Hem het pad van het recht zou leren, Hem
kennis bij zou brengen of Hem de weg van veel verstand zou doen
kennen?
Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet
bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde?
Hij is het Die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners
als sprinkhanen zijn. Hij is het Die de hemel uitspant als een dunne doek
en uitspreidt als een tent om in te wonen.
Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft;
Hij is het Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept
door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één.
OP AARDE:
Enorme hoge bergen
En:
Héle kleine beestjes, onzichtbaar voor het
oog, maar zichtbaar met een microscoop
(mijt)
EN:
Begin van het Evangelie van Johannes
In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het
Woord was God. Dit was in den beginne bij God.
Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen
ding geworden, dat geworden is.
In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;
Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder
mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door Hem
ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.
Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet
aangenomen.
Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht
gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam
geloven;
die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil
van een man, maar uit God geboren zijn.
Pasen:
De Here Jezus stierf voor
ons als het Lam van God
Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen
en zei tegen hen: Kies uit, en neem voor uzelf
kleinvee voor uw gezinnen, en slacht het
paaslam.
Neem dan een bosje hysop en doop het in het
bloed dat in een schaal is, en strijk van het bloed
dat in de schaal is, op de bovendorpel en op de
beide deurposten.
Dit is een Paasoffer voor de HERE.
(Ex. 12:21-22)
Jesaja 53:3-5
Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van
smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie
men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben
hem niet geacht.
Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze
smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een
geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.
Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om
onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de
vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is
ons genezing geworden.
Drie dagen na zijn kruisdood
Efeze 2:4-10
Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn
grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij
dood waren door de overtredingen, met Christus levend
gemaakt - uit genade bent u zalig geworden - en heeft ons met
Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in
Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de
allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de
goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat
niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand
zou roemen.
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om
goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat
wij daarin zouden wandelen.
Zo groot is onze GOD!
Filippenzen 2:6-11
Jezus, de Gezalfde, was in de gestalte van God en aan God gelijk.
En Hij heeft het niet als roof beschouwd aan God gelijk te zijn, maar heeft
Zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de
mensen gelijk te worden.
En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is
gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.
Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam
geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen
elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde
zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid
van God de Vader.
Laat daarom dezelfde gezindheid in ons zijn
die ook in Christus Jezus was!
Download