- GoedBericht

advertisement
4. ZITTEN &
STAAN
1
ZITTEN… Efeze 1-3
2
… heeft ons mede opgewekt en ons
mede een plaats gegeven* in de hemelse
gewesten, in Christus Jezus… >>
6
* lett. tesamen doen zitten
2
om in de komende eeuwen de
overweldigende rijkdom zijner genade te
tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons
in Christus Jezus. >>
7
3
Want door GENADE zijt gij behouden,
door het geloof, en dat niet uit uzelf: het
is een gave van God; 9 niet uit werken,
opdat niemand roeme.
8
4
Want zijn maaksel zijn wij, in Christus
Jezus geschapen om goede werken te
doen, die God tevoren bereid heeft,
opdat wij daarin zouden wandelen.
10
5
onze positie in Christus
# gezeten
> volstrekte rust
# in Christus, in de hemelse gewesten
> onaantastbaar
# in genade
> alles is ZIJN werk
6
en dan nu… down to earth
7
Efeze 6 - staan en standhouden!
"Doet de wapenrusting Gods aan, om te
kunnen standhouden (lett. te staan)…"
"Neemt daarom de wapenrusting Gods, om
weerstand (lett. te weerstaan) te
kunnen bieden…"
"uw taak geheel vervuld hebbende, stand
te houden (lett. te staan)"
"Stelt (lett. wees staande) u dan op…"
8
9
Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof,
hebben vrede met God door onze Here
Jezus Christus…
1
10
door wie wij ook de toegang hebben
verkregen [in het geloof] tot deze genade,
waarin wij STAAN, en roemen in de hoop
op de heerlijkheid Gods. 3 En niet alleen
(hierin), maar wij roemen ook in de
verdrukkingen…
2
11
12
… om u heilig en onbesmet en
onberispelijk vóór Zich te stellen…
22
13
indien gij slechts wel gegrond en
standvastig blijft IN HET GELOOF* …
23
* "en NIET in werken"
14
… en u niet laat afbrengen van de
hoop van het evangelie, dat gij gehoord
hebt en dat verkondigd is in de ganse
schepping onder de hemel, en waarvan ik,
Paulus, een dienaar geworden ben.
23
drie verzen eerder…
… en door Hem, vrede makend door
het bloed zijns kruises, alle dingen
weder met Zich te verzoenen, door
Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat
in de hemelen is.
20
15
16
Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard
hebt, wandelt in Hem, 7 geworteld en dan
opgebouwd wordend in Hem…
6
17
… bevestigd wordend in het GELOOF,
zoals u geleerd is, overvloeiende* in
dankzegging.
7
… de rijkdom zijner genade, 8 welke
Hij ons overvloedig heeft bewezen…
7
Efeze 1
18
19
Maar Gode zij dank, die ons de
overwinning geeft door onze Here Jezus
Christus.
57
20
Daarom, mijn geliefde broeders, weest
(lett. wordt) standvastig,
onwankelbaar…
58
21
… te allen tijde overvloedig in het werk
des* Heren…
58
= VAN DE!
niet: vóór
22
… wetende, dat uw arbeid niet vergeefs
is in de Here.
58
Want ik ben de geringste der
apostelen, niet waard een apostel te
heten, omdat ik de gemeente Gods
vervolgd heb. >>
9
23
… wetende, dat uw arbeid niet vergeefs
is in de Here.
58
Maar door de genade Gods ben ik,
wat ik ben, en zijn genade aan mij is
niet vergeefs geweest, want ik heb
meer gearbeid dan zij allen, doch niet
ik, maar de genade Gods, die met mij
is.
10
24
Download