Levende woorden, van een onuitputtelijke bron

advertisement
Johannes 15:19
Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben,
doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb,
daarom haat u de wereld.
Een slaaf staat niet boven zijn heer, indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen
ook u vervolgen, indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat
heeft. Wij dragen de liefelijke naam van Jezus als heerlijke bescherming om ons
heen, deelhebbend aan zijn liefde en trouw, geurend als Christus. Wij zijn voor
God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen die
verloren gaan, voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur
ten leven. Het woord geeft aanneming en afwijzing aan, wijst men Jezus af, is er
de doodslucht, is er de haat en komt vervolging als gevolg, neemt men Jezus
aan, dan bewerkt liefde en waarheid de deelneming aan het Koninkrijk van God.
De heerlijke zekerheid van een relatie met Jezus is voor de wereld tot aanstoot,
zij hebben het hunne lief, en willen niets weten van Gods hemelse heerschappij.
Johannes 16:33
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld
lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
Waar wij ook zijn, waar wij ook doorheen gaan, Hij is met ons, mensen kunnen
tegen zijn, maar Hij laat ons nooit en te nimmer in de steek. Hij heeft de wereld
overwonnen, en Hij tilt ons boven alles uit, krachtig zijn Gods eeuwige armen
onder ons, Hij heft ons hoofd op, Hij is onze eer. Vrede die alle verstand te
boven gaat is ons deel, omdat wij blijven kiezen om Jezus boven alles te eren als
onze Heer. Zelfverloochening en kruis opnemen zijn opdrachten die ons er toe
aanzetten om Hem lief te hebben boven anderen, dan zijn wij Hem waardig. Wie
zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Christus wil,
zal het vinden, geen deelname aan de wereld, maar deelgenoten aan Gods huis.
1 Johannes 2:15
Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is.
Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.
Liefde is kenmerkend voor onze wandel met God, leven wij in boosheid en nijd,
dan doen wij naar wereldse gewoonten, haat is een dodelijke raadgever, en
maakt dat Gods liefde niet in ons kan blijven. Het gij geheel anders, brengt ons
in Gods liefde, wij hebben zijn geboden lief, Hij geeft ons overwinning in Jezus.
1 Johannes 5:5
Wie is het, die de wereld overwint,
dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?
Download