Duolezingen in kader van tentoonstelling `Design Derby

advertisement
Bedrijfsvoering|DienstCommunicatie
PERSBERICHT
23/10/2015
15/0666–Duolezingeninkadervantentoonstelling‘DesignDerbyBE/NL1815-2015’
DesignmuseumGentorganiseertinsamenwerkingmetLucaSchoolofArtsduolezingeninhet
kadervandetentoonstelling‘DesignDerbyBE/NL1815-2015’opwoensdag28oktoberen
woensdag25november2015.
DitnajaarverteltDesignmuseumGenthetintrigerendeverhaalvantweeeeuwenvormgevingin
BelgiëenNederland.Vanbeidelandenzijndebesteontwerpersenontwerpenuittweeeeuwen
naastentegenoverelkaartezien.VandesierlijkeartnouveautotdestrakkeNederlandsevariant
envanonzeverfijndeambachtelijkheidtothetmeerconceptueledesignbijonzenoorderburen.
Meerinformatieoverdetentoonstelling:www.designmuseumgent.be
InderandvandetentoonstellingprogrammeertPubliekswerkingenCommunicatievanDesign
museumGentverschillendeactiviteiten.Inoktoberennovember2015zijneralvasttwee
duolezingen
Opwoensdag28oktoberiserdelezing‘Invloedvandekoloniën’
Vooruitstrevendeontwerperslietenzichinhunzoektochtnaareennieuwevormentaalinspireren
doorverre,exotischelanden.InnavolgingvanFrankrijkondergingenzowelBelgiëalsNederland
eenstimulerendeinvloedvandeJapansekunst.Vanzelfsprekendspelendekoloniënookeen
prominenterol.DeinvloedenuitBelgischCongoenNederlands-Indiëkomeneerdertot
uitdrukkingindekeuzevanmaterialenentechniekendanindevormen.
Inhetboekdattergelegenheidvandetentoonstellingwerdgepubliceerd,pleegdeProf.Dr.
WernerAdriaenssenseenartikelmetalstitel'DeCongostijl-Belgischeartnouveaualskoloniale
propaganda'.Dr.EllinoorBergveltwerdgevraagdophetessayvanWernerAdriaenssenste
reageren.Inhetartikel'Nederland:kolonialeinspiratieinnieuwekunstenindustrie'verwoordde
zijhaarvisie.
Postadres:
StadGent–DienstCommunicatie|Stadhuis|Botermarkt1|9000Gent
Bezoekadres: Hofstraat1|9000Gent|092665237
[email protected]|www.stad.gent| |www.flickr.com/photos/stadgent
Bereikbaar: Bus3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52-55/55s/57/58/65/69-74/76-78|Tram4/21/21/24
Pagina1van3
Tijdensdeduolezingstaanbeideauteursmetopenviziertegenoverelkaarengaanzeingesprek
rondhetthema'Invloedvandekoloniën’.JournalisteAnnaLuytenmodereertdieduolezing.
InsamenwerkingmetLucaSchoolofArts–CampusSint-LucasGent.
Praktisch
Woensdag28oktober2015om19uur
Deelname:5euro(betalingterplaatse);gratisvoorstudenten(opvertoonvanstudentenkaart)
Locatie:LucaSchoolofArts–CampusSint-Lucas,Alexianenplein1(nieuwenaamvoorde
Zwartezusterstraat),9000Gent
Inschrijven:http://go.stad.gent/duolezing
Opwoensdag25novemberiserhetthema‘InternationalecontactentijdenshetInterbellum’
Indejaren1920ontstaateennieuwestromingdienietbangisvoordemodernetijdende
industrie.Derationelemodernistenverwachtenveelheilvaneengoedvormgegeven,betaalbaar
massaproduct.Licht,lucht,ruimteenhygiënezijndekernwoordenvoorhetfunctioneleinterieur.
InhetboekdattergelegenheidvandetentoonstellingwerduitgegevenverzorgdeMarcDubois,
architectenhoofddocentFaculteitArchitectuurKULeuven,eenartikeloverdevormgevingen
architectuurinBelgiëinhetinterbellum.TimodeRijk,HoogleraarDesign,Culture&SocietyTU
DelftenUniversiteitLeiden,werdgevraagdophetessayvanMarcDuboistereageren.Inzijn
repliek‘ModerninBelgië,ModerninNederland’verwoorddehijzijnvisie.
Tijdensdeduolezinggaanbeideauteurs,naelkeeneigeninsteekgegeventehebben,ingesprek
metelkaar.HetgesprekwordtgemodereerddoorAnnaLuyten,journaliste.
InsamenwerkingmetLucaSchoolofArts–CampusSint-LucasGent
Postadres:
StadGent–DienstCommunicatie|Stadhuis|Botermarkt1|9000Gent
Bezoekadres: Hofstraat1|9000Gent|092665237
[email protected]|www.stad.gent| |www.flickr.com/photos/stadgent
Bereikbaar: Bus3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52-55/55s/57/58/65/69-74/76-78|Tram4/21/21/24
Pagina2van3
Praktisch
Woensdag25november2015om19uur
Deelname:5euro(betalingterplaatse);gratisvoorstudenten(opvertoonvanstudentenkaart)
Locatie:LucaSchoolofArts–CampusSint-Lucas,Alexianenplein1(nieuwenaamvoorde
Zwartezusterstraat),9000Gent
Inschrijven:http://go.stad.gent/duolezing
Informatie
DesignmuseumGent,JanBreydelstraat5,9000Gent,tel.092679999,
fax092244522,[email protected],websitewww.designmuseumgent.be
Bevoegd
MevrouwAnneliesStorms,schepenvanCultuur,ToerismeenEvenementen,stadhuis,
Botermarkt1,9000Gent,tel.092665144,fax092665159,[email protected]
Postadres:
StadGent–DienstCommunicatie|Stadhuis|Botermarkt1|9000Gent
Bezoekadres: Hofstraat1|9000Gent|092665237
[email protected]|www.stad.gent| |www.flickr.com/photos/stadgent
Bereikbaar: Bus3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52-55/55s/57/58/65/69-74/76-78|Tram4/21/21/24
Pagina3van3
Download