Departement Communicatie en Promotie | Dienst Communicatie

advertisement
Departement Communicatie en Promotie | Dienst Communicatie
PERSBERICHT
24/10/2014
14/0660 – Stad Gent presenteert meerjarenplan in evenwicht, met structurele maatregelen en
bijkomende investeringen
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft deze week een politiek akkoord bereikt over
de budgetwijziging 2014, het budget 2015 en het meerjarenplan 2015-2019. Dit meerjarenplan
vertoont in 2019 een positieve autofinancieringsmarge van ruim 900 000 euro.
Het voorliggende meerjarenplan geeft een concrete invulling aan de in november 2013
aangekondigde structurele besparingsmaatregelen, en houdt rekening met een aantal nieuwe
omstandigheden, die een fundamentele invloed hebben op de stadsfinanciën.
De Gentse bestuursmeerderheid heeft er van in het begin duidelijk voor gekozen om het budget
in evenwicht te krijgen met structurele maatregelen, vooral in de eigen werking. We kiezen niet
voor de gemakkelijke weg van het verhogen van belastingen of het fors inkrimpen van
investeringen in het publiek domein. Deze keuze blijft onverminderd overeind.
Wijzigende externe omstandigheden
De opmaak van het meerjarenplan werd sterk beïnvloed door een aantal externe factoren, die
globaal een positief effect hebben op het stedelijk budget.
In de eerste plaats blijven de inflatie en de rente laag, wat betekent dat de loonkosten, toch goed
voor 2/3 van de totale uitgaven binnen de Groep Gent, minder snel stijgen dan aanvankelijk
voorzien. Het Federaal Planbureau voorspelt overigens een blijvend lage inflatie. Ook de rente
staat op een historisch dieptepunt. De Stad Gent leent momenteel aan 2,70%. In het
meerjarenplan wordt een gemiddelde rentevoet van 3% aangehouden, zodat hier nog een buffer
bestaat om toekomstige rentestijgingen op te vangen.
Postadres:
Stad Gent – Dienst Communicatie | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Sint-Niklaasstraat 27/101 | 9000 Gent | 09 266 52 37
[email protected] | www.gent.be |
| www.flickr.com/photos/stadgent
Bereikbaar:
Bus 3/17/18/38/39 | Tram 1/4/24 (halte korenmarkt)
Pagina 1 van 6
Daarbovenop heeft de nieuwe federale regering in haar regeerakkoord een indexsprong
aangekondigd, met sociale correcties. Dit betekent dat de aanpassing van de ambtenarenlonen
met 2%, die voorzien was in mei 2015, wordt overgeslagen. Dit heeft uiteraard een betekenisvol
effect op de loonkosten. Voor de ganse Groep Gent gaat het structureel over ruim 7,5 miljoen
euro. Dit bedrag houdt overigens rekening met de sociale correctie voor de laagste lonen, zoals
aangekondigd door de federale regering, en stelt ons in staat om bijna 100 jobs te redden.
De lage inflatie en de indexsprong hebben evenwel ook een negatief effect op de ontvangsten uit
de personenbelasting. Deze zijn immers gekoppeld aan de loonevolutie. Daarbovenop komt ook
het effect van de aanslepende crisis en hogere werkloosheid, die maken dat de ontvangsten uit
de personenbelasting minder snel stijgen dan oorspronkelijk voorzien. Deze correctie is
opgenomen in het meerjarenplan.
De opbrengst van de onroerende voorheffing (grondbelasting) stijgt meer dan voorzien. Dit heeft
vooral te maken met de grote bouwactiviteit in onze stad. We verwachten dat die stijging zich de
komende jaren zal voortzetten, zeker wanneer een aantal grote projecten, zoals Tondelier, The
Loop, Gent-Sint-Pieters (Fabiolalaan) en Oude Dokken gerealiseerd worden.
Structurele maatregelen en reorganisatie
Het voorbije anderhalf jaar hebben het college en het managementteam gewerkt aan een
reorganisatie van de Groep Gent. Deze reorganisatie moet leiden tot een efficiëntere werking van
de stadsdiensten, onder meer door het inkrimpen van het aantal departementen en diensten, en
door de uitbouw van zogenaamde Gemeenschappelijke Dienstverleningscentra (die werken voor
de ganse Groep Gent), voor personeelsbeheer, financiën en technische diensten. Daarnaast wordt
de dienstverlening aan de burgers gestroomlijnd, onder meer door de invoering van een nieuw
loketconcept, de versterking van GentInfo, en de uitbouw van het e-loket.
Postadres:
Stad Gent – Dienst Communicatie | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Sint-Niklaasstraat 27/101 | 9000 Gent | 09 266 52 37
[email protected] | www.gent.be |
| www.flickr.com/photos/stadgent
Bereikbaar:
Bus 3/17/18/38/39 | Tram 1/4/24 (halte korenmarkt)
Pagina 2 van 6
In het meerjarenplan voorzien we overigens een bijkomende investering van ruim 23 miljoen euro
om de diensten van Stad en OCMW te concentreren aan de Zuid (huidig Administratief Centrum,
het Electrabelgebouw en de huidige Stadsbibliotheek). De gebouwen zullen grondig worden
gerenoveerd, en onder meer plaats bieden aan een overzichtelijk en publieksvriendelijk loket voor
alle diensten. Daarnaast wordt 3 miljoen euro geïnvesteerd om het Stedelijk Dienstenbedrijf, dat
onder meer zal instaan voor het onderhoud van het openbaar domein, te huisvesten op de
voormalige UCO-site aan de Maïsstraat.
De bijkomende financiële ademruimte die gecreëerd wordt door de indexsprong, de lage inflatie
en de lage rente, wordt voor een deel gebruikt om de voorziene sanering te milderen en te
spreiden in de tijd. De sanering in de personeelskosten wordt zo teruggebracht van bijna 20
miljoen euro naar een goede 15 miljoen euro. Nog steeds een fors bedrag, maar aangetoond
haalbaar, én ingevuld met concrete besparingsvoorstellen.
Op die manier kunnen we de dienstverlening aan burgers en bedrijven op een hoog
kwaliteitsniveau blijven garanderen, en kunnen we verhogingen van de retributies en belastingen
vermijden. De personenbelasting, de onroerende voorheffing en de bedrijfsbelastingen stijgen
nog steeds niet. Er worden zelfs bijkomende middelen voorzien voor het onderhoud van onder
meer extra parken en groenzones. Het college blijft ook middelen vrijmaken voor sociale
projecten en de ondersteuning van het middenveld.
De besparingsdoelstelling, die het voorbije jaar nog algemeen was opgenomen, is intussen
ingevuld met concrete maatregelen. Er blijven alleen nog kleine algemene bedragen over,
enerzijds omdat de effecten van de reorganisatie nog niet allemaal concreet kunnen worden
toegewezen (ongeveer 600 000 euro structureel), anderzijds omdat een aantal
retributieverhogingen met vertraging worden ingevoerd, om iedereen tijd te geven om zich aan te
passen (ook ongeveer 600 000 euro structureel).
Postadres:
Stad Gent – Dienst Communicatie | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Sint-Niklaasstraat 27/101 | 9000 Gent | 09 266 52 37
[email protected] | www.gent.be |
| www.flickr.com/photos/stadgent
Bereikbaar:
Bus 3/17/18/38/39 | Tram 1/4/24 (halte korenmarkt)
Pagina 3 van 6
Blijven investeren
Deze coalitie heeft er van in het begin, en in een typisch Gentse traditie, voor gekozen om niet te
beknibbelen op de investeringen. Met een investeringsvolume van meer dan 465 miljoen euro is
Gent de grootste investeerder van alle centrumsteden. Waar vele andere besturen gekozen
hebben voor het fors inkrimpen van de investeringen, blijft Gent voluit gaan voor de verbetering
en uitbreiding van publieke infrastructuur, zoals scholen, parken, bedrijventerreinen, wegen,
fietspaden, culturele en sportinfrastructuur.
Dit grote investeringsprogramma is niet alleen nodig om de infrastructuur in goede staat te
houden, maar ook om de gevolgen van de forse bevolkingstoename op te vangen, en de kwaliteit
van het openbaar domein te verbeteren. Deze investeringen in publieke infrastructuur hebben de
voorbije jaren (sinds 1995) bovendien geleid tot een veelvoud aan privé-investeringen en
ontwikkelingen. Wie rondkijkt in de stad, ziet overal bouwwerven.
Een bijkomend effect van dit hoge investeringsvolume, is de gunstige invloed op de economie,
vooral op de bouwsector. In die sector waren de investeringen van steden en gemeenten in 2012
goed voor meer dan 20 000 jobs. Fors saneren in de investeringen, zet een deel van deze jobs op
de tocht. Gent kiest hier uitdrukkelijk niet voor.
De pensioenen veilig stellen
De lokale besturen zijn de enigen in België die 100% instaan voor de betaling van de pensioenen
van hun medewerkers. Deze pensioenuitgaven zijn de voorbije jaren fors gestegen. Gelukkig heeft
de Stad Gent in de voorbije jaren een vooruitziend beleid gevoerd, en een reservefonds van meer
dan 100 miljoen euro gevormd.
Dit fonds zal de komende jaren verder gespijsd worden, onder meer door in te tekenen op nieuwe
aandelen Imewo, die beschikbaar komen na de uittrede van Electrabel uit de
distributienetbeheerders. De Stad Gent zal voor 26 miljoen euro bijkomende aandelen verwerven,
Postadres:
Stad Gent – Dienst Communicatie | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Sint-Niklaasstraat 27/101 | 9000 Gent | 09 266 52 37
[email protected] | www.gent.be |
| www.flickr.com/photos/stadgent
Bereikbaar:
Bus 3/17/18/38/39 | Tram 1/4/24 (halte korenmarkt)
Pagina 4 van 6
waarvan het rendement (ongeveer 5,7%) zal gebruikt worden om de pensioenen betaalbaar te
houden.
Tegelijk verhogen we de bijdrage voor de zogenaamde tweede pijler, het aanvullend pensioen
voor de contractuele personeelsleden, in 2015 van 1% tot 2% (was reeds voorzien) en vanaf 2016
zelfs tot 3%. Hiermee zal het verschil tussen het pensioen van een vastbenoemd en een
contractueel personeelslid op termijn netto voor ruim 80% worden dichtgereden.
Daarnaast trekken we het aandeel vastbenoemde personeelsleden gelijk tussen Stad en OCMW.
Dit betekent dat de nieuwe aanwervingen voor de Stad voornamelijk op contractuele basis zullen
gebeuren, terwijl het aantal statutairen in het OCMW zal stijgen.
Conclusie
Een aantal externe omstandigheden, zoals een lage inflatie en de aangekondigde indexsprong,
zorgen voor bijkomende financiële ademruimte. Toch moet er nog steeds fors bespaard worden
in de organisatie, zowel door het maken van beleidskeuzes als door een grote reorganisatie die
onze diensten efficiënter moet maken. De hoofdbelastingen worden niet verhoogd.
Tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in een betere dienstverlening aan de Gentenaars, onder meer
door alle publieksgebonden diensten te concentreren rond de Zuid.
Het college kiest er ook voor om te blijven investeren in onderhoud van bestaande infrastructuur,
en nieuwe publieke infrastructuur, zoals scholen, wegen en parken.
Tot slot wordt het pensioenfonds versterkt en wordt de betaalbaarheid van de pensioenen van de
stadsmedewerkers gegarandeerd.
Uiteraard moeten we nog afwachten wat de impact zal zijn van een aantal besparingsmaatregelen
van de Vlaamse en de federale regering. Onder meer de besparingen op de premies van de
gesubsidieerde contractuelen zal een effect hebben op de ontvangsten.
Postadres:
Stad Gent – Dienst Communicatie | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Sint-Niklaasstraat 27/101 | 9000 Gent | 09 266 52 37
[email protected] | www.gent.be |
| www.flickr.com/photos/stadgent
Bereikbaar:
Bus 3/17/18/38/39 | Tram 1/4/24 (halte korenmarkt)
Pagina 5 van 6
De komende jaren zullen we dus bij elke budgetcontrole moeten bijsturen waar nodig, en tegelijk
bijkomende buffers creëren. Het is immers onmogelijk te voorspellen wanneer bijvoorbeeld de
economie terug zal aantrekken, en wat het effect zal zijn van structurele ingrepen door andere
overheden. De steden en gemeenten doen nu reeds zware inspanningen om hun budgetten in
evenwicht te houden, en het kan niet de bedoeling zijn dat overheden besparingen op elkaar
afwentelen. Dit helpt trouwens ook niet om het globale overheidstekort terug te dringen.
Voorzichtigheid en zuinigheid blijven dus geboden, net zoals de blijvende ambitie om onze
organisatie efficiënter, effectiever en klantvriendelijker te maken, en verder te investeren in onze
stad.
Bevoegd
De heer Christophe Peeters, schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, fax 09 266 50 69,
e-mail [email protected]
Postadres:
Stad Gent – Dienst Communicatie | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Sint-Niklaasstraat 27/101 | 9000 Gent | 09 266 52 37
[email protected] | www.gent.be |
| www.flickr.com/photos/stadgent
Bereikbaar:
Bus 3/17/18/38/39 | Tram 1/4/24 (halte korenmarkt)
Pagina 6 van 6
Download