DEFICIËNTIES MASTER FISCAAL RECHT

advertisement
DEFICIËNTIES
MASTER FISCAAL RECHT
Boekhouden voor fiscalisten (2 ECTS)
Periodiek moet een ondernemer aan de hand van de financiële administratie zijn
belastingaangiften doen. Kennis van het boekhouden is daarom voor een fiscalist
onmisbaar. Door het volgen van deze module doe je kennis op van het boekhoudkundige
model en de zuivere grootboekrekeningen. Je leert een balans en een resultatenrekening op
te stellen. Tevens leer je de boekingen te maken met betrekking tot de omzetbelasting,
correctiejournaalposten te boeken en de permanence te verwerken in de boekhouding.
Algemene economie & overheidsfinanciën (2 ECTS)
Het fiscale beleid is een belangrijk onderdeel van het overheidsbeleid. Met belastingwetten
streven politici immers ook allerlei economische doelstellingen na. Kennis hiervan is dus voor
een fiscalist onmisbaar om de huidige en toekomstige fiscale wetgeving te begrijpen. In deze
module worden de inkomsten en uitgaven van de overheid behandeld. Niet alleen van de
rijksoverheid, maar ook die van de EU en gemeenten, omdat die overheden steeds
belangrijker worden voor de inrichting en uitvoering van belastingwetten. Daarnaast wordt
ook aandacht gegeven aan het geld- & bankwezen en hun belang voor een goede
belastingheffing.
Inleiding Tax Assurance I (2 ECTS)
De Belastingdienst steunt in zijn fiscale toezicht op bedrijven zoveel mogelijk op de
administratieve organisatie & interne beheersing (AO/IB) van die bedrijven en de
werkzaamheden van de openbare accountant. Dit staat bekend als het zgn. ‘schillenmodel’.
In deze module staat die eerste schil van AO/IB centraal. Het behandelt de beginselen van
informatieverzorging rondom de bedrijfsprocessen in organisaties. Omdat automatisering
een integraal onderdeel is van die bedrijfsprocessen en de beheersing daarvan, wordt ook
aandacht besteed aan de wijze waarop de bedrijfsprocessen door geautomatiseerde
systemen worden ondersteund.
Beginselen Recht (4 ECTS)
Het belastingrecht heeft veel dwarsverbanden met andere rechtsgebieden. Een fiscalist moet
daarom inzicht hebben in het gehele Nederlands recht. In deze module worden het
staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht, internationaal recht en het Europees recht globaal
behandeld en komt het vermogensrecht uitgebreider aan de orde. Kennis van de inhoud van
deze module is noodzakelijk om de modules Ondernemingsrecht, Verdieping Bestuursrecht
en Verdieping Privaatrecht te kunnen volgen.
Ondernemingsrecht (4 ECTS)
De fiscalist moet goed op de hoogte zijn van de juridische aspecten van de verschillende
ondernemingsvormen en de verdeling van taken en bevoegdheden binnen een
onderneming. De fiscalist moet immers de fiscale aspecten daarvan kunnen vaststellen en
weten wat de taken en bevoegdheden van gesprekspartners zijn. Deze module behandelt
het gehele ondernemingsrecht, maar is vooral gericht op de NV en de BV. De volgende
juridische aspecten van ondernemingen komen onder andere aan de orde:
financieringswijze, bestuur & toezicht (inclusief Corporate Governance), reorganisaties, en
het oplossen van geschillen.
Jaarrekeningenrecht (4 ECTS)
In toenemende mate wordt de fiscalist gevraagd om een oordeel te geven over de
belastingpositie in de jaarrekening. Dit staat bekend als Tax Accounting. Daarvoor heeft een
fiscalist kennis nodig van de verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van
balansposten en winstbepaling. Dit zal uitgebreid in de masteropleiding Fiscaal Recht aan de
orde komen. De module jaarrekeningenrecht geeft daarvoor de benodigde basiskennis. Het
gaat in op zowel de belangrijkste bedrijfseconomische, als de juridische aspecten van
Nederlandse jaarrekeningen.
Oriëntatie Belastingrecht (4 ECTS)
Voordat de student met de master fiscaal recht kan starten, moet hij of zij een overzicht
hebben van de belangrijkste onderwerpen uit het belastingrecht. Deze module stelt zich ten
doel dat de student inzicht heeft in de structuur van de inkomstenbelasting en
vennootschapsbelasting, en van de belangrijkste begrippen die spelen binnen de
loonbelasting en de omzetbelasting. Centraal daarbij staat de directeur-grootaandeelhouder
en zijn vennootschap (BV). Deze onderwerpen worden nader uitgewerkt in de
masteropleiding Fiscaal Recht.
Academische vaardigheden (8 ECTS)
Studenten die niet in het bezit zijn van een wetenschappelijke bachelor moeten de module
Academische Vaardigheden verplicht volgen. Deze module wordt afgesloten met het
schrijven en presenteren van een academische paper op wo-bachelor niveau. Met het
behalen van deze module toont de student aan dat hij of zij zich de benodigde academische
vaardigheden heeft eigen gemaakt om succesvol deel te kunnen nemen aan de
masteropleiding Fiscaal Recht.
Verdieping bestuursrecht (2 ECTS)
Het belastingrecht is onderdeel van het bestuursrecht. Indien er geen andere fiscale regels
zijn, geldt de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) onverkort. Daarom is kennis van het
bestuursrecht voor een fiscalist onmisbaar. In deze module komen onder andere de
volgende onderwerpen aan de orde: de organisatie van het openbaar bestuur,
bestuurshandelingen, handhaving, sanctie, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
(ABBB), en de bezwaar- & beroepsmogelijkheden. Daarnaast komt het privaatrechtelijk
optreden van de overheid aan bod.
Financieel management voor fiscalisten (2 ECTS)
Een fiscalist heeft kennis nodig van allerlei bedrijfseconomische onderwerpen, zodat hij of zij
de fiscale aspecten daarvan kan vaststellen. In deze module komen een aantal van die
onderwerpen aan de orde, zoals de verschillende financieringsvormen (obligatielening,
hypothecaire lening, preferente aandelen, factoring, leasing e.d.), het gebruik van derivaten
om risico’s te beperken (opties, futures e.d.) en het waarderen van aandelen bij een
overname of fusie. Daarnaast komt het financieel management van bedrijven aan de orde,
zowel de interne financiële afstemming tussen de Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen, als de externe financiële afstemming met aandeelhouders, zakenbanken,
beleggingsanalisten, schuldeisers en kredietbeoordelaars. Zij kunnen immers belangrijke
gesprekspartners voor de fiscalist zijn.
Inleiding Tax Assurance II (1 ECTS)
De Belastingdienst steunt in zijn fiscale toezicht op bedrijven zoveel mogelijk op de
administratieve organisatie & interne beheersing (AO/IB) van die bedrijven en de
werkzaamheden van de openbare accountant. Dit staat bekend als het zgn. ‘schillenmodel’.
In deze module staat de tweede schil van accountantscontrole centraal en in hoeverre de
belastingcontroleur hierop kan steunen. Aandacht wordt besteed aan de grondslagen voor,
en de organisatie van de accountantscontrole, alsmede aan controletechnieken, -middelen
en -methodes. Daarnaast komen de verschillende rapportages van de accountant aan bod,
waaronder de controleverklaring.
Verdieping privaatrecht (4 ECTS)
Het belastingrecht gaat uit van het privaatrecht, tenzij een bepaald onderwerp expliciet
anders is geregeld in een fiscale wet. Daarom is kennis van het privaatrecht voor een
fiscalist onmisbaar. Deze module is vooral een verdieping van het rechtspersonenrecht en
een verbreding op het gebied van ondernemingsrechtelijke transacties. Zo komen o.a. aan
de orde; andere Nederlandse rechtspersonen dan de BV/NV, structuurwijzigingen van een
BV/NV (fusie – splitsing – omzetting ), kapitaalbescherming en aandelen, certificaten en
winstbewijzen, vennootschappen in een groep, bestuurdersaansprakelijkheid, Corporate
Governance, Joint Ventures, Private Equity en overnames. Daarnaast wordt er aandacht
besteed aan bijzondere overeenkomsten, zoals de vaststellingsovereenkomst.
Download