Deel C Evaluatie - Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO

advertisement
Deel B
Aanmeldformulier voor school
Naam leerling
…..
Huidige klas/groep
PO: 7☐ 8☐
Huidige onderwijssoort/leerweg
PO☐ SBO☐ PRO☐ BBL☐ KBL☐ TL/GL☐ HAVO☐ VWO☐
thuis ☐
Schoolverloop
VO: 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐
SO/VSO☐
…..
Onderbouwing aanvraag:
…..
Vul op pag. 4,5 en 6 alleen de gegevens in die bekend zijn van de leerling
Plaatsing:
Wens/advies
Arrangement
PRO
LWOO
BL
KL
GL
TL
Havo
Vwo
Kies een item.
ZML/
MG
☐
Ouders
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Huidige school
Kies een item.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Indiener
Kies een item.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Bekostiging
☐I ☐ II
…..
Diagnose se-problematiek: (evt. verslag meesturen)
Door:
…..
Onderzoeksdatum:
…..
As 1
…..
As 2
…..
As 3
…..
As 4
…..
As 5
…..
Geen DSM, wel diagnose:
…..
Samenvatting ondersteuningsbehoefte (evt)
…..
Diagnose leerproblematiek: (evt. verslag meesturen)
Door:
…..
Onderzoeksdatum:
…..
Diagnose:
…..
Versie 7, 19-01-2015, IS/AvdH/bwr
Intelligentie: (evt. verslag meesturen)
Naam
test
Afname
datum
Totaal
Verbaal
educatieve factor
Ruimtelijke
redeneerfactor
Verbaal
Symbolisch
Performaal
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
Didactisch functioneren: (Uitdraai uit LVS meesturen)
Onderdeel
Naam
test
Afname
datum
DL
DLE
LA
Niveau
Technisch lezen
…..
…..
…..
…..
…..
…..
Begrijpend lezen
…..
…..
…..
…..
…..
…..
Spelling
…..
…..
…..
…..
…..
…..
Rekenen/Wiskunde
…..
…..
…..
…..
…..
…..
CITO:
Standaard
Taal
Rekenen
Studievaardigheden
Wereldoriëntatie
…..
…..
…..
…..
…..
NPVJ d.d. : …..
Inadequatie
Tegenslagen goed kunnen
incasseren; positief beeld
van eigen functioneren
hebben.
Volharding
Geen sterke taakopvatting
hebben; slordig, minder
gemotiveerd en afleidbaar
zijn.
Sociale
Gemakkelijk contacten
Inadequatie
aangaan met anderen; zien
zichzelf goed functioneren
in groep
Recalcitrantie Vertrouwen in anderen
hebben; geen uitstel- en
vermijdingsgedrag hebben.
Dominantie
Zich weinig zelfverzekerd
voelen in contact met
anderen; beïnvloedbaar
zijn.
Versie 7, 19-01-2015, IS/AvdH/bwr
☐
☐
☐
☐
☐ ☐ ☐
Gevoelens hebben van
onzekerheid; negatief zelfbeeld
hebben; gespannen, angstig zijn.
☐
☐
☐
☐
☐ ☐ ☐
Een sterke taakopvatting en
doorzettingsvermogen hebben;
rustig en consciëntieus zijn.
☐
☐
☐
☐
☐ ☐ ☐
Moeilijk contacten aangaan met
anderen; last hebben van
verlegenheid of geremdheid.
☐
☐
☐
☐
☐ ☐ ☐
Last hebben van een zeker
wantrouwen naar anderen; eigen
zaken alleen willen oplossen.
☐
☐
☐
☐
☐ ☐ ☐
Onafhankelijk en zelfverzekerd
zijn; door weinig beïnvloedbaar
zijn; de baas willen spelen.
LMT d.d. …..
Leermotivatie
…..
Zelfvertrouwen
…..
Doorzettingsvermogen
…..
Sociale Wenselijkheid
…..
DVL (docenten v.l.)
d.d.: …..
C-score
LVL (leerling v.l.)
d.d.: …..
C-score
Egocentrisme
…..
Egocentrisme
…..
Zelfwaardering
…..
Sociale wenselijkheid
…..
Taakgerichtheid
…..
Taakgerichtheid
…..
Sociabiliteit
…..
Sociabiliteit
…..
DVL Begeleiding:
LVL Begeleiding:
Sociale vaardigheidstraining
…..
Sociale vaardigheidstraining
…..
Pestproject + sova training
…..
Pestproject
…..
Faalangstreductietraining
…..
Faalangstreductietraining
…..
Huisw.beg./ concentratietraining
…..
Huiswerkbegeleiding
…..
Training studievaardingheden
…..
DVL Houdingsaspecten:
DVL Houdingsaspecten:
Zelfstandig kunnen werken
…..
Zelfstandig kunnen werken
…..
Kunnen samen werken
…..
Kunnen samen werken
…..
Conflicten kunnen oplossen
…..
Conflicten kunnen oplossen
…..
Terechtwijzingen accepteren
…..
Terechtwijzingen accepteren
…..
Aanwezigheid SE-problematiek
Faalangst
OWR
Onder
zoek
☐
☐
Prestatiemotivatie
OWR
Onder
zoek
☐
☐
Emotionele
instabiliteit
☐Vermoeden van Dyslexie? Begeleidingsplan aanwezig? ☐Ja ☐ Nee
☐Faalangstreductietraining gevolgd bij: …..
☐Sociale vaardighedentraining gevolgd bij: …..
☐Handelingsplannen aanwezig m.b.t.: …..
☐Gespreksverslagen aanwezig m.b.t.: …..
Belangrijke gegevens uit het OWR
Versie 7, 19-01-2015, IS/AvdH/bwr
OWR
Onder
zoek
☐
☐
OPP:
Dit gedeelte hoeft niet te worden ingevuld als een groeidocument/ OPP aanwezig is. Stuur
dan het groeidocument/ OPP mee.
A. Leren, didactische ontwikkeling (methodegebonden toetsen en CITO toetsen)
Stimulerende factoren van het kind
Belemmerende factoren van het kind
…..
…..
B. Cognitieve ontwikkeling (resultaten intelligentieonderzoek indien beschikbaar)
Stimulerende factoren van het kind
Belemmerende factoren van het kind
…..
…..
C. Werkhouding (motivatie, doorzettingsvermogen, werktempo, concentratie, taakaanpak, etc)
Stimulerende factoren van het kind
Belemmerende factoren van het kind
…..
…..
D. Sociaal-emotioneel en gedrag
Stimulerende factoren van het kind op school
Belemmerende factoren van het kind op school
…..
…..
Stimulerende factoren van het kind thuis
Belemmerende factoren van het kind thuis
…..
…..
E. Lichamelijk: motoriek (grof, fijn, schrijf), waarneming (zien en horen), gezondheid (ziekte)
Stimulerende factoren van het kind
Belemmerende factoren van het kind
…..
…..
F. Relevante factoren in het onderwijs (kan geboden worden wat leerling nodig heeft?)
Stimulerende factoren van het onderwijs: school,
Belemmerende factoren van het onderwijs: school,
groep en leerkracht(en)
groep en leerkracht(en)
…..
…..
G. Relevante factoren in de opvoeding (kan geboden worden wat kind nodig heeft)
Stimulerende factoren van de opvoeding: gezin, ouders Belemmerende factoren van de opvoeding: gezin,
en vrije tijd
ouders en vrije tijd
…..
Versie 7, 19-01-2015, IS/AvdH/bwr
…..
Onderwijsbehoeften
…..
Doelen:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Kind
…..
Onderwijs …..
Opvoeding …..
Te volgen onderwijsniveau V(S)O
Kies een item
Verwachte uitstroombestemming V(S)O
Kies een item
Tijdbestek (aantal jaar)
…..
Onderbouwing uitstroombestemming, leerroute en tijdsbestek op basis van het integratieve beeld:
…..
Interne/ externe ondersteuning benodigd? (afwijkend van het groepsplan)
…..
Inbreng/ zienswijze leerling:
…..
Met ouders/ verzorgers/ leerling besproken d.d.: …..
Ouders/ verzorgers/ leerling
Naam: …..
Handtekening:
Versie 7, 19-01-2015, IS/AvdH/bwr
Schoolfunctionaris: (leerkracht/ IB-er/ zorgcoördinator)
Naam: …..
Handtekening:
Deel C
Evaluatie
Evaluatie d.d. : …..
Conclusie: …..
Bijstelling OPP: ☐ ja ☐nee
Versie 7, 19-01-2015, IS/AvdH/bwr
Download