Minutenschema VRM

advertisement
Minutenschema zorgprogramma VRM 2015-2016
Inleiding
Het minutenschema van Menzis voor ketenzorg Vasculair RisicoManagement (VRM) is
gebaseerd op de zorgprofielen van het Platform Vitale Vaten. In dit model zijn aanpassingen
aangebracht op basis van:
 De NHG standaard Cardiovasculair risicomanagement (januari 2012)
 Minutenschema’s van zorggroepen waarmee Menzis in 2013-2014 contracten voor
ketenzorg VRM heeft afgesloten
 Marktscan ketenzorg (Nza, 2014)
Hieronder wordt allereerst uiteen gezet hoe de verdeling van de VRM patiënten naar ziektelast is
vastgesteld en welke modules zijn opgenomen in het minutenschema. Vervolgens wordt het
minutenschema per module besproken. Als laatste wordt het vaste tarief keten-dbc VRM per
risicogroep met het gemiddeld aantal minuten en bedrag per module, weergegeven.
Risicogroepen
Binnen het minutenschema VRM worden 3 risicogroepen onderscheiden:
1. patiënten met een doorgemaakte hart of vaatziekte;
2. patiënten met een verhoogd risico (conform nieuwe richtlijn NHG betekent dit een 10
jaarsrisico op ziekte of sterfte aan HV groter dan 20%);
3. patiënten met tussen 10% en 20% 10 jaars risico op ziekte en sterfte aan HVZ.
Voor iedere risicogroep worden de volgende modules onderscheiden:
1. Instellen nieuwe patiënt
2. Follow up
3. Stoppen met roken
4. Voeding
Menzis heeft in het minutenschema per module beschreven:
 het percentage patiënten dat de zorg dient te ontvangen. Niet alle onderdelen van het
profiel worden elke jaar bij elke patiënt uitgevoerd. Zo zal bijvoorbeeld een beperkt deel
van de patiënten een stoppen met roken training krijgen. Dit percentage is opgenomen in
de kolom ”prevalentie”;
 de tijd beschikbaar voor zorgverlening aan de patiënt;
 het bedrag voor de module.
In de modules is rekening gehouden met direct patiëntgebonden tijd en indirect patiëntgebonden
tijd. De indirect patiëntgebonden tijd kan gebruikt worden voor overleg tussen de verschillende
zorgaanbieders over een individuele patiënt. Hierbij moet opgemerkt worden dat de indirect
patiëntgebonden tijd voor de medisch specialist ook gebruikt mag worden voor een face to face
contact met de patiënt. Verrekening van de kosten hiervoor verloopt via de hoofdcontractant. De
prevalentie voor de modules zijn overgenomen uit de voorlopige zorgprofielen van het Platform
Vitale Vaten. De prevalentie voor de module stoppen met roken is gebaseerd op een percentage
rokers van 27%, waarbij het uitgangspunt is dat binnen 3 jaar alle rokende patiënten de module
stoppen met roken hebben gevolgd.
Menzis Minutenschema zorgprogramma VRM 2015-2016
1
Tarief
Maximum tarieven per risicogroep
Patiënten met HVZ
Minuten
%
61,0
10,0%
€
7,07
85,0
90,0%
€
80,99
Module SMR
132,5
9,0%
€
11,47
Module Voeding
180,0
15,0%
€
26,79
€
126,00
Module
instellen nieuwe patiënt
Module
Follow up
Directe zorgkosten
Bedrag
Patiënten met verhoogd risico >20%
Minuten
%
115,0
10,0%
€
11,86
69,0
90,0%
€
65,14
Module SMR
132,5
9,0%
€
11,47
Module Voeding
180,0
15,0%
€
26,79
Module
instellen nieuwe patiënt
Module
Follow up
Bedrag
€ 114,00
Directe zorgkosten
Patiënten met risico tussen 10 en 20%
Minuten
%
101,0
10,0%
€
9,62
27,0
90,0%
€
22,26
Module SMR
132,5
9,0%
€
11,47
Module Voeding
180,0
15,0%
€
26,79
€
70,00
Module
instellen nieuwe patiënt
Module
Follow up
Directe zorgkosten
Bedrag
Menzis Minutenschema zorgprogramma VRM 2015-2016
2
Vaste tarief keten-dbc VRM (zorgkosten) 2015-2016
Bij de berekening van de keten-dbc tarief per geïncludeerde patiënt wordt het eindbedrag per
risicogroep vermenigvuldigd met het percentage patiënten behorend bij de risicogroep. In dit
voorbeeld is uitgegaan dat er afspraken worden gemaakt voor zowel de risicogroep
“doorgemaakte hart en vaatziekte” als “verhoogd risico (>20%)” als met een risico tussen 10% en
20% met een verdeling van 25%: 25%: 50%.
Vast
tarief
Patiënten met HVZ
Patiënten met verhoogd risico (>20%)
Patiënten met risico tussen 10% en 20%
€
€
€
Maximum tarief keten-dbc VRM
126,00
114,00
70,00
voorbeeld
bedrag
% patienten
25%
25%
50%
100%
€
€
€
31,50
28,50
35,00
€
95,00
In overleg met uw regiomanager kan op lokaal niveau afgeweken worden van de Menzis module
opbouw, mits het maximum tarief niet wordt overschreden.
Menzis hanteert de volgende uurtarieven.
Uurtarief
Huisarts
POH/PV/DVP
Medisch specialist
Diëtist
€ 78,00
€ 54,08
€ 139,00
€ 59,54
Menzis Minutenschema zorgprogramma VRM 2015-2016
3
Download