Brief aan bewoners

advertisement
Aan geadresseerde
Uw brief van
Uw kenmerk
Bijlage(n)
----
Datum
Onderwerp:
Behandeld door
Telefoonnummer
Dossiernummer
N. Majoor
010-2868268
D 8409
Registratienummer
Eindrapport Bromtoon Nesselande
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij maken wij bekend dat het eindrapport over laagfrequent geluid (LFG) in de wijk Nesselande en
omgeving gereed is. Het onderzoek is uitgevoerd door DCMR in opdracht van de gemeente Rotterdam.
Voor een deel van het onderzoek is het adviesbureau Event Acoustics ingehuurd. De rapporten en
begeleidende brieven zijn op www.prinsalexander.nl en op www.nesseweb.nl te downloaden en fysieke in
te zien bij Wonio, Cypruslaan 406 en bij de Stadswinkel, Alexanderplein 25.
Tijdens het onderzoek is helaas de exacte bron van de bromtoon, die zorgt voor hinder bij sommige
bewoners van Nesselande en omgeving, niet gevonden. Het onderzoek van DCMR en Event Acoustics
naar de bromtoon heeft wel een aantal belangrijke uitkomsten opgeleverd:
- De klachten van de bewoners zijn terug te leiden op een duidelijk meetbare bromtoon, die als
hinderlijk wordt ervaren door sommige bewoners. De bromtoon is in de gehele wijk e.o.
waarneembaar en is ook voor het eerst geregistreerd en vastgelegd; er is dus bewijs dat er een
laagfrequent geluid aanwezig is. Het is ook vast komen te staan dat mensen die deze zeer lage
frequentie kunnen waarnemen daar hinder van kunnen ondervinden;
- De RoCa-centrale van E.ON is, net als de hoogspanningsleidingen, aardgasleidingen,
gasverdeelstations en stadsverwarmingsleidingen uitgesloten als mogelijke bron van de klachten in
het gebied.
De enige bron die niet kan worden uitgesloten, is het (vracht)verkeer op de A20. Het rapport geeft aan
dat het hierbij waarschijnlijk niet om het wrijvingsgeluid van banden op de weg gaat, maar om een
geluid/trilling van zware motoren, die een laag en zeer ver dragend geluid produceren. Het door Event
Acoustics uitgevoerde literatuuronderzoek stelt dat het laag frequent geluid in Nesselande e.o. wordt
veroorzaakt door vrachtwagens op de snelweg A20. Er kan echter geen onomstotelijk bewijs geleverd
worden betreffende de juistheid van deze conclusie. De DCMR heeft daarom de rapporten voorgelegd
aan RIVM en NLR. Naar hun mening kan bij deze conclusie (nog) geen verklaring gegeven worden voor
het feit dat de klachten uitsluitend in de wijk Nesselande en directe omgeving voorkomen, maar niet in
andere Rotterdamse wijken in de buurt van snelwegen. Ook valt bij deze conclusie (nog) niet goed te
verklaren waarom de klachten pas zijn gestart in 2007 en zich niet eerder hebben gemanifesteerd.
Er is nader onderzoek nodig. Het verkeer op rijkswegen valt echter niet onder de jurisdictie van de
gemeente; deze verantwoordelijkheid ligt bij het Rijk. De wethouder mevrouw Van Huffelen en
portefeuillehouder de heer Koedijk zullen op korte termijn het bevoegde gezag voor de rijkswegen, de
minister van Infrastructuur en Milieu, op de hoogte stellen van de uitkomsten van het rapport en
aandringen op nader onderzoek naar laagfrequent geluid in relatie tot wegverkeerslawaai van rijkswegen
in het algemeen en de A20 in het bijzonder.
Wij realiseren ons dat het bovenstaande op de korte termijn geen oplossing biedt voor de bewoners, die
hinder ondervinden van het laagfrequent geluid. Er is met GGD en Erasmus MC contact gelegd om de
bewoners, die worden gehinderd in hun functioneren door het laagfrequent geluid, te begeleiden. De
kosten van deze begeleiding vallen binnen het reguliere traject van respectievelijk GGD en de
ziektekostenverzekeringen.
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Prins Alexander,
de secretaris,
de voorzitter,
A.M.C. Besters
F. van der Hilst
2
Download