GEN - Ipex.eu

advertisement
EUROPESE
COMMISSIE
Brussel, 10.3.2014
COM(2014) 157 final
ANNEX 13
BIJLAGE
BIJLAGE XIII
Associatie-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds
bij het
voorstel voor een besluit van de Raad
betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing
van de associatie-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds
NL
NL
PROTOCOL IV
DEFINITIES
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:
1.
"Onregelmatigheid": elke inbreuk op een bepaling van het EU-recht, deze overeenkomst, of
hieruit voortvloeiende overeenkomsten en contracten, die bestaat in een handeling of een nalaten
van een marktdeelnemer waardoor de algemene begroting van de EU of de door de EU beheerde
begrotingen worden of zouden kunnen worden benadeeld, hetzij door de vermindering of het
achterwege blijven van ontvangsten uit de eigen middelen, die rechtstreeks voor rekening van de
EU worden geïnd, hetzij door een onverschuldigde uitgave.
2.
"Fraude":
a)
wat de uitgaven betreft, elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij:
–
valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten worden gebruikt of overgelegd,
met als gevolg dat middelen afkomstig van de algemene begroting van de Europese Unie of
van de door of voor de Europese Unie beheerde begrotingen, wederrechtelijk worden
ontvangen of achtergehouden;
in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt achtergehouden, met hetzelfde
gevolg als in het eerste streepje van dit punt;
het in het eerste streepje van dit punt bedoelde misbruik van middelen door ze voor andere
doeleinden aan te wenden dan die waarvoor zij oorspronkelijk waren toegekend;
–
–
b)
wat de ontvangsten betreft, elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij:
–
valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten worden gebruikt of overgelegd,
met als gevolg dat middelen afkomstig van de algemene begroting van de Europese Unie of
van de door of voor de Europese Unie beheerde begrotingen, wederrechtelijk worden
verminderd;
EU/MD/PIV/nl 1
–
–
in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt achtergehouden, met hetzelfde
gevolg als in het eerste streepje van dit punt;
van een rechtmatig verkregen voordeel misbruik wordt gemaakt, met hetzelfde gevolg als in
het eerste streepje van dit punt.
3.
"Actieve omkoping": het feit dat iemand opzettelijk een ambtenaar onmiddellijk of middellijk
een voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor hemzelf of voor een ander belooft of verstrekt, om in
strijd met zijn ambtsplicht een ambtshandeling of een handeling in de uitoefening van zijn ambt te
verrichten of na te laten, waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden of kunnen
worden geschaad.
4.
"Passieve corruptie": het feit dat een ambtenaar opzettelijk, onmiddellijk of middellijk,
voordelen, ongeacht de aard daarvan, voor zichzelf of voor een ander aanneemt of vraagt, dan wel
ingaat op een desbetreffende toezegging teneinde in strijd met zijn ambtsplicht, een ambtshandeling
of een handeling in de uitoefening van zijn ambt te verrichten of na te laten, waardoor de financiële
belangen van de EU worden of kunnen worden geschaad.
5.
"Belangenconflict": een situatie waarbij twijfels kunnen rijzen of personeelsleden in staat zijn
onpartijdig en objectief op te treden om gezinsredenen of om affectieve redenen, of ook om redenen
in verband met politieke gezindheid of nationaliteit, economische belangen of elke andere eventuele
belangengemeenschap met een inschrijver, aanvrager of begunstigde, of die redelijkerwijs tot
twijfels zou kunnen leiden in de ogen van een externe derde partij.
6.
"Ten onrechte betaald": een betaling waarbij de regels inzake EU-middelen niet in acht zijn
genomen.
EU/MD/PIV/nl 2
7.
"Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF)": de gespecialiseerde
fraudebestrijdingsdienst van de Europese Commissie. OLAF geniet op operationeel gebied
onafhankelijkheid en is belast met het verrichten van administratieve onderzoeken, gericht op de
bestrijding van fraude, corruptie en alle andere onwettige activiteiten waardoor de financiële
belangen van de EU worden geschaad, zoals bepaald in het Besluit 1999/352/EC, ECSC, Euratom
van de Commissie van 28 april 1999 houdende oprichting van het Europees Bureau voor
fraudebestrijding (OLAF), Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad
van 25 mei 1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding
(OLAF) en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996
betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter
bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere
onregelmatigheden.
________________
EU/MD/PIV/nl 3
Download