uitleg principeakkoord

advertisement
UITLEG
PRINCIPEAKKOORD
CAO METAAL EN
TECHNIEK 2017 - 2019
Lange tijd was een akkoord ver weg.
Inmiddels was het 5 voor 12, want de
huidige cao loopt op 1 mei af. In de vijfde
onderhandelingsronde was het daarom
erop of eronder: een principeakkoord
of acties.
Werkgevers hebben deze druk gevoeld, ook omdat er lokaal al meerdere acties zijn gevoerd de afgelopen tijd. Bovendien zagen de werkgevers ook wel in dat een fatsoenlijke cao geen overbodige luxe is,
maar broodnodig. Er ontstaat een tekort aan vaklieden en het gaat
over het algemeen goed met de bedrijven in de sector: allemaal
redenen om gewoon een goede cao af te sluiten!
Na een marathonsessie die tot diep in de nacht heeft geduurd op
20/21 april, zijn we eruit gekomen. We zijn tevreden over de gemaakte
afspraken. Onder het motto “Jouw vak is een goede cao waard” wilden
we een goede, toekomstbestendige cao voor jong en oud. Een cao
die het werken in deze sector aantrekkelijker maakt. Dat is gelukt!
Inmiddels is de subsectorraad Metaal en Techniek bijeen geweest
voor de toelichting op het principeakkoord van onze onderhandelingsdelegatie. De kaderleden hebben unaniem een positief advies gegeven
om het principeakkoord voor te leggen aan de leden in de Metaal en
Techniek.
FNV Metaal
Hertogswetering 159
3543 AS Utrecht
Telefoon 088 - 368 0 368
Internet fnvmetaal.nl
CAO-BULLETIN
METAAL & TECHNIEK
25 APRIL 2017
EEN PRINCIPEAKKOORD,
WAT GEBEURT ER DAARNA?
• Ledenvergaderingen in het hele land
• C ao-krant waarin je alle gemaakte
afspraken kunt nalezen
• L eden stemmen over het principe­
akkoord: voor of tegen
• Sluiting stembus: 2 juni 2017
Check ook fnv.nl/caomt2017.
CAO-KRANT
zowel de werknemer als de werkgever. De werkge-
Binnen enkele weken verschijnt de cao-krant van
ver kan deelname dus weigeren en de werknemer
FNV Metaal. Daarin staan alle afspraken uit het
kan er niet toe worden verplicht.
principeakkoord met een toelichting. De leden van
We streven ernaar om 2.000 instromers een vaste
FNV Metaal krijgen de cao-krant thuis, samen met
baan te geven tijdens de looptijd van de cao.
een stemkaart. Want pas na goedkeuring van de
Werknemers van 62 jaar of ouder kunnen deelne-
vakbondsleden zijn de afspraken in het principe­
men aan het generatiepact. We hebben daarbij de
akkoord definitief.
volgende varianten afgesproken:
• 60-80-100, dat betekent 60% van de normale
SAMENVATTING AFSPRAKEN
arbeidsduur werken, tegen 80% loon en 100%
FNV Metaal organiseert door het hele land leden-
pensioenopbouw. De werkgever vult in deze
vergaderingen om de bereikte resultaten te bespre-
variant het loon dus met 20% aan, en werkgever
ken. De data en locaties maken we bekend op
en werknemer betalen de pensioenpremie op
www.fnv.nl/caomt2017 en in de cao-krant.
Hieronder is alvast een samenvatting van de
basis van het oorspronkelijke loon.
• 70-85-100, dat betekent 70% van de normale
afspraken over de nieuwe cao. Handig voor de
arbeidsduur werken, tegen 85% loon en 100%
bijeenkomsten die al plaatsvinden nog voordat
pensioenopbouw. De werkgever vult in deze
de volledige cao-krant verschijnt. Uiteraard zal
variant het loon dus met 15% aan, en werkgever
de uitleg van de afspraken in de cao-krant en in
en werknemer betalen de pensioenpremie op
de ledenvergaderingen uitgebreider zijn.
basis van het oorspronkelijke loon.
• 8 0-90-100, dat betekent 80% van de normale
Inkomen
arbeidsduur werken, tegen 90% loon en 100%
De looptijd van de cao is van 1 mei 2017 tot en
pensioenopbouw. De werkgever vult in deze
met 31 mei 2019.
variant het loon dus met 10% aan, en werkgever
In totaal worden de lonen met 4,16% verhoogd
en werknemer betalen de pensioenpremie op
gedurende een looptijd van 25 maanden (2 jaar en
basis van het oorspronkelijke loon.
1 maand). Dat betekent gemiddeld een loonsverho-
Als een van deze varianten wordt toegepast en de
ging van afgerond 2% in 12 maanden.
werkgever koppelt dit aan de instroom van een
De loonsverhogingen zijn structureel:
nieuwe werknemer op een vast contract, dan komt
• Per 1 augustus 2017 met 1,75%;
de werkgever in aanmerking voor een subsidie van
• Per 1 januari 2018 met 0,35%;
€1500,- voor de kosten van werving en selectie.
• Per 1 juli 2018 met 1,75%;
• En per 1 januari 2019 met 0,31%.
In alle varianten leveren de werknemers al hun
seniorendagen in, in ruil voor de loonaanvulling
Jeugdlonen
door de werkgever.
De jeugdlonen worden per 1 juli 2017 verbeterd.
Let op: door in deeltijd te gaan werken, daalt het
Jongeren van 22 jaar gaan voortaan het vakvolwas-
loon. Dat heeft ook effect op aanspraken op sociale
sen loon ontvangen volgens hun functieschaal.
zekerheidsregelingen, denk aan de WW of WIA.
Zij worden vanaf dat moment niet meer betaald
De pensioenopbouw blijft wel op het oorspronke-
op basis van leeftijd en opleiding, maar op basis
lijke loon gebaseerd (100%) en op de gebruikelijke
van functie en werkervaring. De tabel met de
premieverdeling.
jeugd­lonen loopt vanaf 1 juli 2017 dus nog maar
De regeling gaat in per 1-1-2018 en wordt opgezet
door tot en met 21 jaar.
als een proef (‘pilot’). Eenmaal ingewilligde verzoe-
Een commissie wordt ingesteld om de structuur
ken in het kader van dit generatiepact blijven van
van de jeugdlonen in de cao te onderzoeken en
kracht tot de pensionering van de werknemer.
te actualiseren.
We gaan met de werkgevers nog nadere spelregels
afspreken over de uitvoering en zullen de proef
Generatiepact voor jong en oud
evalueren. Omdat we hier natuurlijk een succes
We hebben een generatiepact met de werkgevers
van willen maken, gaan we een uitgebreide commu-
afgesproken, waardoor oudere werknemers minder
nicatie campagne opzetten.
uren kunnen werken en de vrijvallende uren ingevuld kunnen worden door jongeren in een vaste
In de vorige cao hadden we al een afspraak
baan. Deelname aan de regeling is vrijwillig voor
gemaakt over de zogenoemde vierdaagse
werkweek. Deze houdt in dat de werknemer met
vredesplicht in de cao. Met andere woorden, als het
gebruikmaking van zijn vrije tijdsrechten de werk-
kabinet mede door de opstelling van de werkgevers
gever kan verzoeken, voor zover het saldo van deze
in de Metaal en Techniek de ontslagbescherming
vrije tijdsrechten toelaten, om de roosters aan
van werknemers zou verslechteren, zijn we vrij
te passen tot vier dagen met behoud van voltijds
om hiertegen acties te voeren en te staken.
dienstverband. Deze afspraak blijft ongewijzigd
van kracht.
Duurzame inzetbaarheid
Gewoon goed werk
baarheid. Belangrijkste punten zijn: hoe maken we
Op twee manieren gaan we bevorderen dat nieuwe
dit thema zo concreet mogelijk, hoe vinden we een
instromers terecht kunnen komen in een vaste
aanpak die geschikt is voor kleine bedrijven en
We gaan verder aan de slag met duurzame inzet-
baan. Via het generatiepact en via de afspraak dat
hoe gaan we de hele bedrijfstak bereiken?
BBL’ers (leerling werknemers) die na het behalen
We gaan onze FNV Metaal specialisten Duurzame
van hun diploma geen baan krijgen bij hun huidige
Inzetbaarheid hierbij inzetten en de kennis gebrui-
werkgever, door de scholingsfondsen en/of de regi-
ken van de scholingsfondsen. Hier komt € 1,5 mil-
onale Service Punten Techniek bedrijfstak onder-
joen voor beschikbaar.
steuning krijgen bij het vinden van een vaste baan.
De bestaande projecten om Wajongers en
Zodat we jongeren die kiezen voor techniek
45-pluswerklozen aan een baan te helpen in
pers­pectief kunnen bieden op werkzekerheid.
de sector worden voortgezet.
Daarnaast gaan we met de werkgevers overleggen
Opleiding en ontwikkeling
hoe we schijnconstructies kunnen aanpakken. De
Net als in de vorige cao gaan we opnieuw € 1,5 mil-
bestaande cao-afspraak om de arbeidsvoorwaarden
joen beschikbaar stellen voor opleidingsvouchers
van buitenlandse werknemers gelijk te trekken met
(tegoedbonnen). Onze loopbaanconsulenten onder-
die van hun Nederlandse collega’s, moeten we nog
steunen werknemers bij het benutten van deze
steeds concreet invullen. Doel van deze afspraak is
vouchers. Doel is om werknemers zelf zeggenschap
om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden
te geven bij brede, toekomstgerichte opleidingen,
te voorkomen en een gelijk speelveld te scheppen.
die verder gaan dan de vereisten voor de huidige
Tot nu toe verschilden we met de werkgevers van
functie.
mening over de manier waarop dit precies zou moeten. Inmiddels is er ook gewijzigde wetgeving van
Een grote wens van onze leden was het verbeteren
kracht geworden, die ons kan helpen.
van de cao op scholing die door de werkgever verplicht is gesteld. Onze eis was dat dit volledig in
We hebben dus wel punten van onze eisen over
geld en tijd wordt vergoed. Dit hebben de werkge-
gewoon goed werk geregeld, maar er zijn ook
vers afgewezen. Zij vinden het huidige cao-artikel,
belangrijke punten blijven liggen. Onze belangrijk-
dat spreekt over een compensatie, goed genoeg.
ste wens, minder flex en meer vaste contracten,
En dat het maar in de eigen regelingen van bedrij-
hebben we maar deels gerealiseerd. Ook wilden
ven moet worden vastgelegd, niet in de cao.
werkgevers geen afspraken met ons maken over
het voorkomen van schijnzelfstandigheid van
Arbeidstijden
zzp’ers.
In de vorige cao hadden we afgesproken dat we
een commissie zouden instellen die onderzoek ging
Werkgevers beweren dat zij meer mensen op vaste
doen naar wensen en behoeften van werkgevers
banen zouden aannemen, als het eenvoudiger
en werknemers rond de thema’s arbeidstijden,
wordt om hun werknemers te ontslaan. Dat hebben
flexibiliteit, zeggenschap en ergonomie/gezond-
zij tijdens de onderhandelingen in de media laten
heid waarbij de voorstelbrieven van de cao-partijen
weten. Dit is niet alleen in strijd met het Sociaal
werden betrokken. De werkzaamheden van deze
Akkoord, maar ook in strijd met alles wat we graag
commissie zijn niet afgerond. Met verwijzing naar
in de sector willen bereiken. Wij hebben dan ook
deze afspraak hebben de werkgevers al onze eisen
elke vermindering van de ontslagbescherming of
en vurige pleidooien over betere werktijden
nog meer flex afgewezen. Mochten er wijzigingen
afgewezen. Dat betekent dat we op werktijden
van het Sociaal Akkoord over ontslagbescherming
geen concrete resultaten hebben weten te boeken.
komen, dan zijn we niet gebonden aan de
En dat we dus via genoemd onderzoek maar ook
via het vakbondswerk in de bedrijven, concrete
onderzoeken. Ook gaan we mogelijk een leergang
stappen moeten gaan zetten op dit belangrijke
sociale innovatie voor werknemers opzetten en
thema.
aandacht besteden aan het verbeteren van digitale vaardigheden.
Overgangsregelingen en pensioen
De zogenoemde 60-plusregeling wordt voortgezet.
Ouderen die worden ontslagen en 60 jaar of ouder
zijn, behouden hun aanspraak op de overgangsre-
• Artikel 27 over het concurrentiebeding wordt
geschrapt. Vanaf nu gelden alleen de wettelijke
bepalingen.
• Wanneer een werknemer zelf de werkgever
geling vroegpensioen. Dat geldt ook voor werkne-
verzoekt om een functie in een lagere salaris-
mers die tussen 1 mei 2017 en 31 mei 2019
groep, bijvoorbeeld omdat hij door ander werk
worden ontslagen en binnen drie jaar weer een
denkt zijn pensioenleeftijd beter te halen, dan
baan vinden in de sector.
geldt artikel 36 lid 4 niet. De nieuwe, lagere
De leeftijdsgrens van 58 jaar bij deeltijdpensioen
salarisgroep is dan van toepassing, ook voor
komt te vervallen. Er geldt dus geen specifieke
55-plussers.
leeftijdsgrens meer. Werknemers die van deeltijdpensioen gebruik willen maken, adviseren wij om
VERSLECHTERINGEN VAN TAFEL, MAAR OOK
een afspraak te maken met een van de pensioen-
ONZE EISEN NIET ALLEMAAL GEREALISEERD
consulenten op onze regiokantoren. Zodat helder
De cao-onderhandelingen verliepen moeilijk omdat
wordt welke persoonlijke financiële gevolgen een
de werkgevers onaanvaardbare eisen stelden en
dergelijke keuze met zich meebrengt.
na vier rondes op veel punten nog geen concreet
voorstel hadden gedaan. Opnieuw lagen er ver-
WW
slechteringsvoorstellen voor oudere werknemers
De bestaande afspraak over de WW blijft van
op tafel en ontbrak een loonbod. Deze verslechte-
kracht. Daarin staat dat we de opbouw en de duur
ringen zijn van tafel en we hebben uiteindelijk een
van de WW gaan repareren. De uitvoering van deze
prima loonsverhoging afgesproken.
afspraak hangt af van de afspraken die op centraal
niveau worden gemaakt. Ten tijde van dit schrijven
Maar ook onze eisen zijn niet allemaal gerealiseerd.
hebben werkgevers opnieuw voor vertraging en
We wilden betere afspraken over werktijden en
dus uitstel van de uitvoering gezorgd.
gewoon goed werk. Toch zijn we tevreden over het
totale resultaat en legt de landelijke kadergroep
Toegankelijkheid van de cao
Metaal en Techniek van FNV Metaal het resultaat
Afgelopen tijd hebben cao-partijen al flinke stap-
met een positief advies voor aan de leden.
pen gezet met het herschrijven van de cao op een
toegankelijkere en begrijpelijkere manier. Dit werk
WORD LID EN MAAK OOK JE COLLEGA LID
gaan we voortzetten en afronden.
Samen met onze leden staan we sterk. En hebben
we opnieuw een goede cao afgesloten. Met meer
Mantelzorg
leden staan we nog sterker in de onderhandelingen
Samen met werkgevers starten we een project over
en spreken we een betere cao af!
mantelzorg met als doel de bedrijfstak informatie
Maak je collega lid via fnv.nl/iemand-anders­
te bieden over mantelzorg, de wettelijke mogelijk-
aanmelden. Je krijgt dan een wervingspremie
heden en vormen van ondersteuning.
van 10 euro. En stuur deze nieuwsbrief door
Onze inzet was om de cao aan te passen en mantel-
naar je collega die nog geen lid is!
zorgers de mogelijkheid te bieden tijdelijk hun
Nog geen lid? Meld je dan aan via fnv.nl/lidworden.
werktijden of arbeidsduur aan te passen, maar dat
hebben de werkgevers afgewezen.
SAMEN STAAN WE STERKER!
Jacqie van Stigt, Jos Brocken,
Overig
Jos Broeren (kaderlid)
• De heffingen voor de O&O-fondsen en het
Onderhandelingsdelegatie FNV Metaal
Sociaal Fonds Metaal en Techniek worden op
het gebruikelijke niveau voortgezet.
• S amen met de O&O-fondsen gaan we de gevolgen van de technologische ontwikkelingen op het
gebied van arbeid, opleiding en werkgelegenheid
Uitgave Stichting FNV Pers in opdracht van FNV Metaal | Foto Boyd Smith | Vormgeving en DTP Zippa grafisch ontwerp
Download