SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 26 Reglement van Orde

advertisement
SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde
Gericht aan GS / lid GS
Sietske Poepjes
Inleidende toelichting
(facultatief)
GrienLinks is teleurgesteld over het feit dat
er nog steeds sprake is van “onderbetaling”
van bouwvakkers die hebben meegewerkt
aan de bouw van De Centrale As. Eén van
de doelen van deze nieuwe weg is juist, de
economie van Fryslân te versterken. De FNV
schrijft in een brief van 5 oktober 2016 aan
Provinciale Staten. dat het Friese
provinciebestuur zijn taak als opdrachtgever
niet serieus neemt. Van de zijde van het
college van Gedeputeerde Staten hebben
PS nog niks tastbaars gezien, dat het
tegenovergestelde aantoont.
Vraag / vragen
1. Heeft de gedeputeerde, c.q. het
college van GS kennis genomen van
de brief van de FNV van 5 oktober
2016 over bouw van de Centrale As
en het “veelvuldig” gebruik maken
van schijnconstructies? (Zie bijlage).
2. Er is een onderzoek geweest door
een “onafhankelijke, derde partij”,
maar de resultaten zijn niet met de
FNV gedeeld, aldus de FNV.
Waarom is dit niet gebeurd?
3. Welk bureau heeft dat onderzoek
verricht?
4. De onderzoeksresultaten, zowel van
het “interne” als van het “externe”
onderzoek, zijn nog niet naar PS
gezonden. Kunnen we die binnen
een week ontvangen?
5. Volgens de FNV zijn er nog steeds
bouwvakkers aan De Centrale As,
die onderbetaald hebben gekregen.
Zorgt u met spoed dat zij alsnog
voldoende betaald krijgen?
Indiener(s)
(fractie / naam / handtekening)
GrienLinks
Retze van der Honing
Datum
5 oktober 2016
Download